AŠ ESU mokymas apie mūsų civilizaciją, 2014 06 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi Meilės Šaltinis ir Centras, ir Save išlieji visai Kūrinijai; aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš meldžiu tavosios Šviesos ir Kosminės Įžvalgos gilesnio pajautimo ir įsisavinimo. Aš meldžiu tavojo MOKYMO apie mūsų civilizacijos ateitį, nes kiek man atrodo, materialus gyvenimas savo spalvomis tapo toks margas, o šeimų gyvenimas, visuomenės gyvenimas, tarpusavio bendravimas tarp visų žmonių priešingai, tapo pilkas ir monotoniškas, tarsi negyvas, NETIKRAS, nes jame nėra tavosios meilės ir šviesos, tai kokia laukia ateitis ir toliau taip vystomos materialios civilizacijos? Aš esu pasirengęs tavo mokymą užrašyti, kad pasidalinčiau su visais savo dvasios broliais ir sesėmis, kurie nori jį STUDIJUOTI.

AŠ ESU:
Mano mylimiausias, ir ištikimiausias šioje planetoje, sūnau, kuris esi ir MANASIS ambasadorius, tau suteikiu šį mokymą turėdamas SAVO VISUMINĘ ASMENYBĘ, jums pavadintą AŠ ESU vardu, bet veikdamas per savo BENDRATIKSLIUS ir BENDRAŠALTINIUS Rojaus Trejybės Tris Asmenis ir Minties Derintojus, kada jūsų vidinis dvasinės asmenybės protas ima Manuosius virpesius patirti savo GYVA BŪSENA, ir jūs imate pajausti Manąją GALIĄ, MEILĖS IR TIESOS GALIĄ – TIKROVĖS MATYMĄ KOSMINĖS ĮŽVALGOS ĮSISAVINIMU. Ir kuo labiau ryškės jūsų dvasinės asmenybės proto veikimas, tuo labiau stiprės jūsų kosminė įžvalga, ir tuo stipriau jūs pajausite Mano jums visiems teikiamą TIKROVĖS TIESĄ, ir pamatysite, KIEK ji atitinka šios akimirkos jūsų materialią aplinką, ir KIEK ji dera su Mano jums numatyta ATEITIMI.
Manoji ATEITIS YRA AMŽINYBĖS DABARTIS. Tačiau materialioms laiko ir erdvės visatoms neįmanoma gyventi ir veikti tokio aukšto dažnio virpesių dvasiniame diapazone, kad VISADA jų, net ir dvasinis, vidus galėtų, nors ir labai iškreiptai, patirti tokią amžinybės būseną. Tačiau ir toks iškreiptas Manosios VISUMINĖS AMŽINYBĖS asmeniškos dvasinės būsenos pojūtis, toli pranokstantis materialią visatą, ir tuo labiau jūsų materialią planetą, jau nieko neminiu apie jūsų materialią civilizacija, kuri VISADA YRA KINTANTI, vis tiek yra iš MANĘS, kiekvienam šitaip asmenybės lygiu asmeniškai atsivėrusiam Mano dvasinei Tiesai ir Šviesai, ir tuo pačiu prisipildančiam KOSMINĖS IŠMINTIES, supratimo, kokia gi turėtų būti planetos, Visatos, ir Kūrinijos civilizacija.

Šiandien jūsų materialus protas visiškai nustelbia jūsų dvasinės asmenybės Mano jums suteikto DIEVIŠKOJO PROTO PASIREIŠKIMĄ, NET IR VAIZDUOTĖJE. Dėl to jūs BIJOTE net laisvai SVAJOTI, nes jūsų dabartinė karta tik pasityčioja iš bet kurio JŪSŲ TAIP VIEŠAI NIEKINAMO SVAJOKLIO, net jūs turite tokį menkinantį palyginimą, kada toks jūsų dvasios brolis prasilenkia su jūsų taip puoselėjamu masiniu lygiu materialios civilizacijos vartotoju, pavadintu SUPERMENU, tai priešingo įvaizdžio atstovą – JŪSŲ SAMPRATA NETIKĖLĮ – pavadinote su panieka BOTANIKU; ir paprastai jam uždedate akinius, ir vaizduojate jį menko fizinio kūno išraiška. Tuo tarpu jūsų dabartinės civilizacijos taip propaguojami fiziniai veiksmai tiek tiesiogine veikla, tiek elektronine-robotine išraiška, būtent yra ne kas kita, kaip jūsų trumparegiško požiūrio jūsų pačių vystomos civilizacijos klaidingas vektorius, kuriam PAKEISTI KRYPTĮ Į PRIEŠINGĄ pusę, jūs neturite nei dvasinės energijos, nei dieviškosios išminties. Būtent jums ir stinga taip jūsų sumenkinto botaniko įvaizdžiu protinių sugebėjimų pritaikymo savo kasdienėje materialios civilizacijos aplinkoje, kad vartotojiškas požiūris būtų nustelbtas botaniko SUSIŽAVĖJIMU gamta ir jos gyvenimu, o ne negyvais namais, prekėmis, turtais, karjeromis, griovimu, naikinimu, užgrobimu, kariavimu, ir tuo pačiu savęs žudymu tiek ligomis, tiek kulkomis. Štai kur yra BOTANIKO STIPRYBĖ, kurios nenori matyti jūsų dabar taip puoselėjama materiali ir vartotojiška civilizacija.

Štai jūs tiek daug energijos išliejate mėgindami surasti kokius nors alternatyvius energetinius šaltinius naftai ir dujoms, tačiau visiškai neturite išminties, kad jūs jokių alternatyvių šaltinių tiesiog nesurasite, kad patirtumėte geresnį gyvenimo lygį kaip visuma, žmonijos lygiu.
Taip jūsų dar neseniai girtos kaip nuostabus energijos šaltinis atominės elektrinės jau atsigręžė prieš jus pačius, nes nebežinote, ką ir kaip daryti esant kokiai nors katastrofai, kuri pažeidžia tą pačią elektrinę. Jeigu jūs manote, kad dar neseniai įvykusi Černobylio atominės elektrinės avarija neturi jums pasekmių, tai jūs klystate. Lygiai taip pat klystate manydami, kad Černobylio elektrinė jau nebespinduliuoja radioaktyviųjų medžiagų iš to paties pažeisto reaktoriaus, nes apie šią elektrinę jūs teparašote tą dieną, kada paminite jos katastrofos eilines metines. Tuo tarpu radioaktyvios daleles veržiasi į požeminį gruntą kasdien, ir kasnakt. Ir jūs jų nesustabdysite, nors tam dėsite daug pastangų – resursų finansų ir laiko prasme, ir vis tiek pasekmė bus ne tokia, kokios tikitės.
O ką tik įvykusi Japonijos Fukušimos atominės elektrinės didžiulė avarija dėl stichinės nelaimės toje teritorijoje, šiandien yra jums dar pavojingesnė negu Černobylio atominės elektrinės avarija. Ir kiek šiuo metu jums reikia dėti ENERGETINIŲ resursų tokių pasekmių sutramdymui jūs jau nebeskaičiuojate, o juk tai – ta pati ENERGIJA, kuri virsta arba griovimo, arba kūrybos srove, kurioje jūs ir matote atitinkamas pasekmes. Tol kol atominė elektrinė veikia normaliomis sąlygomis, tol jūs jos sukurtą elektros energiją panaudojate savo civilizacijos vystymui, kaip jį diktuoja jūsų protas. Tačiau ištikus katastrofai jums jau reikia visą savo turimą energija – tiek materialią, tiek intelektualią, tiek finansinę – NUKREIPTI tos pačios taip neseniai girtos atominės elektrinės griovimo energijos pragaištingų jums pasekmių likvidavimui. Ir visa šita veikla taip pat juk yra jūsų ENERGIJOS PERSKIRSTYMAS IŠ VIENOS SFEROS Į KITĄ. Jūs negalite planetos mastu sukurti energijos, kuri būtų jums KURIA NORS PRASME ALTERNATYVI, NES JŪS JĄ PAČIOJE PLANETOJE TIESIOG IŠ VIENOKIO DAŽNIO VIRPESIŲ TURITE TRANSFORMUOTI Į KITOKIO DAŽNIO VIRPESIŲ JUDĖJIMĄ. Jūs energijos patys nekuriate, tik panaudodami tam tikras priemones jūs JUDĖJIMO IR TRINTIES ATITINKAMOMIS SĄLYGOMIS DĖKA IŠGAUNATE TOS ENERGIJOS ATITINKAMĄ KRŪVIO IŠRAIŠKĄ. Jūs viską gaunate kaip galėtumėte pasakyti tiesiog iš ORO. Juk net ir elektrinė be turbinos ar reaktoriaus sukimosi judesyje negalėtų pagaminti jums taip reikalingos elektros energijos, Tačiau ar išmintingai jūs elgiatės ir su tomis pačiomis elektrinėmis, kada jūsų galvos pramuštos kuo didesnius pelnus sukrauti tik mažoms grupelėms Mano mylimiausių vaikų, ir tą darote KITŲ sąskaita.
Jūs šilumines elektrines uždarinėjate kaip teršiančias jūsų aplinką. Tačiau šią taršą mato jūsų akys kaip rūkstančius dūmus, o kada tuos dūmus ištyrinėjate, surandate jums kenksmingų medžiagų, nuo kurių norite apsisaugoti. Tada mėginate montuoti sukurtus įvairius filtrus, arba mažinti elektrinių galią, arba jas pakeisti atominėmis arba hidroelektrinėmis, ar vietiniu mastu vėjo ar biokuro jėgainėmis. Tačiau KĄ JŪS DARYSITE, kada susikaups tiek panaudotų atominėse elektrinėse radioaktyvių kasečių, kad nebegalėsite rizikuoti radiaciją skleidžiančių tokių atliekų vis naujų ir naujų saugyklų statymu, kada jūs patys nesate garantuoti jūsų pačių sukurtų ir pastatytų saugyklų patikimumu po šimtų metų.
Šitokiu būdu jūs paliekate Mano kitiems mylimiausiems vaikams, jūsų dvasios broliams ir sesėms, spręsti jūsų neišmintingo atominių elektrinių pastatymo ir panaudojimo elektros gamybai radioaktyvių atliekų tvarkymo problemą, kurios jie tikrai patys nenusipelnė ir nesukūrė, nes tai yra jūsų dabartinės vartotojiškos materialios civilizacijos neišmintingas vektoriaus nustatymas be Manosios DVASINĖS krypties, kylančios iš Gyvo ryšio su Manimi.
Todėl jūsų visos dabar statomos radioaktyvių atliekų saugyklos subyrės, o radiacija dar bus labai stipri, ir jums tuomet reikės tuos pačius energetinius resursus nukreipti ne kūrybai, bet savo pačių fizinių gyvybių apsaugojimui, nes būsite atominių elektrinių pristatę tiek, kad nebežinosite kaip susitvarkyti su radioaktyvių atliekų tokia gausa.

Ir tuo liūdniau bus stebėti jus, kada tos atominės elektrinės bus ištiktos katastrofų, kada jums nebeliks jokio kito pasirinkimo, kaip tik kuo toliau kraustytis iš tos vietovės. Tačiau vėjo jūs gi neužtversite, kuris atneš radioaktyvų užterštumą, nors ir mažesnį negu šalia sugriautos elektrinės, bet vis tiek didžiulį.

Lygiai toks pat sugriovimas gresia ir jūsų radioaktyvių atliekų saugykloms, kada jūs savo materialią civilizacija pradėjote vystyti grynai paneigdami Mane, kaip ENERGIJOS ŠALTINĮ IR CENTRĄ VISAI KŪRINIJAI.
Todėl jūs jokių alternatyvių energijos šaltinių nesukursite, tik veltui švaistote energiją.

Atominės reakcijos metu gaunama energija – tai nėra alternatyvi energija. Tai – tik vienokios energijos formos perėjimas į kitokią. Ir jeigu jūs turite jums atrodančią TARIAMAI švaresnę atominę energiją, lygiai tiek jūs turite DIDESNĘ riziką, ir rimtesnę problemą ATEIČIAI, kurios spręsti NEMOKATE – nei avarijų metu, nei saugyklų statymo srityje.

Tuo labiau, kad jūs visiškai neturite jokio patyrimo atominėje energetikoje, nes pati atominė energetika teturi vos kelių dešimčių metų jums suteiktą veiklos patyrimą, o tai dar nepakankamas laikotarpis daryti net ir trumpalaikes ir paviršutiniškas išvadas, nes perdaug jau siauras yra jūsų kontekstas, kuriame jūs turite sukauptą branduolinės energijos įsisavinimo patyrimą.

Alternatyvi energetika yra MANOJI.

Juk jau ir dabar jūs suvokiate iš savojo patyrimo, kad judėdami, kada jums žvarbu, ar net šalta, jūs savo pastangų, nukreiptų į kūno intensyvesnį judėjimą, energiją paverčiate ŠILUMINE ENERGIJA, ir savyje patiriate sušilimą, o ne ankstesnį žvarbumą, ar net šaltį. Kai kurie iš jūsų jau esate patyrę, kada labai daug skaitote, ar sprendžiate kokius nors uždavinius, ar kokias problemas, pajuntate, kad jums net karšta pasidaro. Jūs net turite tokį posakį, “Tiek daug sprendžiau, kad net galva įkaito.“ Viduje kūno temperatūra liko toji pati, tačiau materialių smegenų intensyvaus intelektualaus veikimo dėka jūs pajutote, koks yra realus šilumos efektas, kurį tiesiogiai ir realiai jaučia smegenys. Ir priklausomai nuo užduoties sudėtingumo, jos sprendimo intensyvumo, ir jos pasekmių reikšmės kyla ir vidinis smegenų įtampos pasireiškimas, kuris pasireiškia ir šiluminiu efektu materialiam kūnui. Tai rodo smegenų intelektualios veiklos intensyvų judėjimą virpesių išraiška tose pačiose smegenyse.
O dar kai kurie iš jūsų jau dabar esate pamėginę išsklaidyti net jums jokia materialia priemone nuo planetos paviršiaus nepasiekiamus debesis, kurie jums žada audrą ir žaibus su griaustiniu. Jūs savo MINTIES ENERGETINE GALIA išsklaidote debesis, o tada dingsta ir žaibų iškrova, o tuo pačiu ir jos sukeliamas griaustinis. Tai yra lygiai taip pat vienos energijos pavertimas kita.
Minties Energija yra REALI. TAI IR YRA MANOJI JUMS SUTEIKIAMA ALTERNATYVI ENERGIJA, KURI NE TIK GALI IŠSKLAIDYTI DEBESIS, BET TAIP PAT IR ATLIKTI DAUGYBĘ KITŲ JUMS REIKALINGŲ DARBŲ – SUŠILDYTI JŪSŲ BŪSTUS, IR JUMS NEBEREIKĖS TIEK DAUG VARGTI DĖL TAIP SPARČIAI KELIAMŲ KAINŲ UŽ ŠILDYMĄ.
Tačiau Manoji energija jums taip pat yra teikiama ne už ačiū, ne veltui, nors pinigų Man jūs nemokėsite, bet Man reikia jūsų PASTANGŲ, kad jūsų dvasinis asmuo ir gyvas bendravimas su Manimi pasireikštų TOKIU PASITIKĖJIMU MANIMI, IR SAVIMI, KAD JŪS MANO JUMS SUTEIKIAMĄ ALTERNATYVIĄ ENERGIJĄ IR PAJAUSTUMĖTE, IR VIS LABIAU JĄ ĮSISAVINDAMI IMTUMĖTE TAIKYTI KIEKVIENOJE SAVO VEIKLOS SFEROJE. Štai tuomet atkris visos jūsų problemos tiek su šiluminių elektrinių keliamu atmosferos užteršimu, tiek atominių elektrinių sauga, ir jos radioaktyvių atliekų saugojimu, tiek su įvairiausių stichinių nelaimių sukeliamų jums labai – ŠIUO METU – skaudžių pasekmių likvidavimu, kuriam taip pat jūs turite panaudoti energijos resursus. Ir tada pamatysite, kad ir visą savo materialią civilizaciją jūs galite kurti – ir net PRIVALOTE TAIP KURTI – ant DVASINIO pagrindo, kuriuo esu AŠ – AŠ ESU.

Tuo tarpu visa dabartinė vartotojiška materiali civilizacija jus pačius tiek išvargins ligomis, problemomis, tarpusavio įtampa, ir net karais, kad jūs nebenorėsite jokių iki tol taip trokštų pramogų ir patogumų savo materialiam kūnui, kad ir net niekada nesimeldę pradės melsti Mane ramybės ir taikos. Aš esu Ramybės ir Taikos Šaltinis ir Centras. Todėl koks gali būti upės vanduo, jeigu jos ištakomis esantis šaltinis kieno nors valios pastangomis yra izoliuojamas nuo upės? Aišku, kad iš pradžių vanduo seks, nes nepasipildys iš šaltinio, o greitu laiku visiškai išdžius.
Tad ir jūsų dabartinė materiali ir vartotojiška civilizacija, palaipsniui, tarsi nepastebimai, vis labiau tols nuo MANĘS, ir save vis labiau tenkins naujomis materialiam protui išorinėmis formomis, kurias klaidingai palaikys savo gyvenimo verte ir prasme, bet viduje LAIMĖS taip ir nepajaus.
O Laimės Šaltinis ir Centras ESU AŠ – AŠ ESU.
Tai kaip gi gali išlikti NELAIMINGA CIVILIZACIJA, JEIGU AŠ SUMANIAU EVOLIUCIJĄ LAIKO IR ERDVĖS PLANETOMS KAIP GYVĄ LAIMĖS EVOLIUCIJĄ, O NE SAUSROS IŠVARGINTĄ BE VANDENS UPĖS VAGOJE, VYSTOMĄ NEGYVĄ CIVILIZACIJĄ, KURIA STEBISI VISA KŪRINIJA, KODĖL ŠITAIP NEIŠMINTINGAI ELGIASI JAU SUAUGĘ, NEBE VAIKAI – MANO MYLIMIAUSI VAIKAI DVASINE PRASME, KADA AŠ ESU NET VIDUJE IR VIS LIEJU GYVĄ VANDENĮ VISAI MATERIALIAI CIVILIZACIJAI?

Aš jus turiu kaip MYLIMIAUSIUS SAVO VAIKUS – URANTUS – kad evoliucija jūsų, ir Mano, planetoje būtų atstatyta taip, kaip sumaniau AŠ.
Štai kodėl ir TU esi MANASIS AMBASADORIUS IR SAKAI MANOSIOS TIESOS IR TIKROVĖS VIS TVIRTESNĮ ŽODĮ, KURĮ IŠGIRS VISA PLANETA.
MANOJI TIESA – NEPRANOKSTAMA – NE TAIP IŠKREIPIAMA, KADA YRA GYVAS IR NUOŠIRDUS RYŠYS SU MANIMI, KURIANT MANO CIVILIZACIJĄ.


Algimantas:
Mano mylimas AŠ ESU, ačiū tau už tokį nuostabų mokymą, už suteiktą gilesnį supratimą, kas gi yra mūsų civilizacijos dabartinė aplinka, ir kas yra jos ateitis. Aš su meile TAVO MOKYMĄ priėmiau, ir pateiksiu savo kitiems dvasios broliams ir sesėms, kad apmąstytų ir analizuotų mūsų civilizacijos kryptį. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.

 
Vilnius, 2014 06 02, 11val.55min.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal