38. TUŠČIAS PUODAS NEGALI PAMAITINTI. AKLI VEDA AKLUS. PASAULIO ŽMONIJOS TRAGEDIJA NEIŠVENGIAMA, 2014 04 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

TUŠČIAS PUODAS NEGALI PAMAITINTI. AKLI VEDA AKLUS. PASAULIO ŽMONIJOS TRAGEDIJA NEIŠVENGIAMA,  2014 04 30

Didžiausia kvailybė yra kitų žmonių iškėlimas į aukštybes, netgi jų vadinamasis SUŠVENTINIMAS, tarsi jie būtų ne žmonės, o pusdieviai – tikras pagoniškas kvailiojimas, kada šimtmečiais, dėl žmogaus tamsumo, imperatorius ar faraonas buvo laikomas pusdieviu, kurį turėjo šlovinti visi jo vasalai. Ką gi, TOKIE BUVO TAMSOS amžiai. Giliai nugrimzdę į amžių gūdumos praeitį.

Argi taip jau ir nugrimzdę? O kas gi vyko Romoje praėjusį savaitgalį – 2014 metų balandžio 26 dieną?

O gi vyko dar DIDESNĖ KVAILYBĖ – vienos SEKTOS – katalikų – vadas, vadinamas popiežiumi, Pranciškumi, dar ir su KITU, buvusiu vadu, bet atsistatydinusiu popiežiumi, Benediktu XVI, bet taip niekur ir nenuėjusiu nuo bažnytinio spektaklio scenos, paskelbė ŠVENTAISIAIS DVIDEŠIMT PIRMOJO AMŽIAUS CIVILIZACIJOS APLINKOJE kitus du tos pačios sektos buvusius vadus – popiežius – Joną XXIII ir Joną Paulių II.

Jeigu tai būtų nekaltas PAGONIŲ rodomas spektaklis teatro scenoje, tai galima būtų į tai nekreipti jokio dėmesio, tiesiog žmonės kvailioja iš neturėjimo ką veikti, ir kas nori, į tokį spektaklį perka bilietus, ir moka net didelius pinigus. Tai jų galvoms šito ir reikia, kad mėgautųsi kvailinamam protui priimtinu spektakliu.

Deja, tai pamišimo, fanatizmo, ir masinės psichozės išraiška realioje mūsų planetos konkrečioje vietoje – Italijos ROMOJE, kurios mažytę dalį, nuo 1929 metų, sugalvojo ir pavadino VATIKANO KATALIKŲ VALSTYBE, ir pasaulis tokią nesąmonę prarijo, net nekramtydamas. O dabar tas pats Vatikanas, kaip IŠAUGĘS PABAISĄ, MULKINA žmones visame pasaulyje tiek, kad popiežių laiko VALSTYBĖS galva NET KITŲ VALSTYBIŲ PREZIDENTAI, PREMJERAI, KARALIAI. Tai – GRYNAI PAGONIŠKAS politinis darinys, kuris neturi nieko bendro nei su Dievu, nei su žmogaus DVASINIU gyvenimu, nei su JĖZUMI, kurio vardu, kaip figos lapeliu, dangsto savo VEIKLĄ VATIKANAS IR POPIEŽIUS. Vatikano bankas, kuris paskendęs AFEROSE, PEDOFILAI KUNIGAI, VIENALYTININKAI KUNIGAI IR SEMINARISTAI – tai katalikų sektos nematoma, bet tikroji mėnulio pusė. Ir būtent Jono Pauliaus II valdymo metu, kuris truko nei daug nei mažai, beveik 27 metus, kaip tik ir buvo paviešinti tokie KATALIKŲ SEKTOS KUNIGŲ NUSIKALTIMAI. Tačiau popiežius nė piršto nepajudino, kad šie nusikaltimai būtų ne tik atskleisti, bet ir kunigai padarę šiuos nusikaltimus būtų pašalinti. Visaip buvo neigiami bet kokie vaikų tvirkintojų katalikų kunigų nusikaltimai Ir tik tada, kada patys nukentėję, sukaupę visą savo drąsą ir ryžtą, vis tik pasiryžo pereiti per visus viešo teisminio proceso karčius patyrimus, juos vėl privertusius išgyventi tai, ką patyrė vaikystėje, ir dar skaudžiau – tą patirti jau šios dienos suaugusiojo aplinkoje, kada jau jie sąmoningai suvokia, ką būtent su jais padarė katalikų sektos kunigai, kada šalia yra jau savo vaikai, giminės, kaimynai, bendradarbiai, tai net ir tuomet tas pats popiežius vis dangstė tokius nusikaltėlius, ir nesiėmė jokių demaskavimų ir tyrimų, kad aiškintųsi, kokio gi masto tai buvo nusikalstama veika, ir juos vis dangstė, ir dar daugiau, PUOLĖ TUOS, KURIE ŠIUOS NUSIKALTIMUS PAGARSINO. O ji apėmė ne vieną šalį. Ir tik Jungtinėse Valstijose teismai jau yra paskelbę daugybę nuosprendžių, kurie numato kompensacijas nukentėjusiems, kurių bendra suma viršija vieną milijardą dolerių. Būtent dėl to ne viena bažnyčia tiesiog užsidarė, kitaip sakant BANKRUTAVO, dėl tokių bažnytinių avelių ganytojų nusikalstamo elgesio vaikų atžvilgiu ir dėl to kilusių nenumatytų finansinių sukrėtimų.

Jonas XXIII popiežiavo nuo 1958 metų iki 1963 metų imtinai. Būtent jis surengė Vatikano Antrąjį Susirinkimą ir pamaldas iš iki tol vykusių LOTYNŲ kalba, kurios žmonės nemokėjo, pakeitė į pamaldas nacionalinėmis kalbomis. Tačiau nei Jonas XXIII, nei tuo labiau Jonas Paulius II nebuvo nei šventieji, nei kokie nors šviesuoliai. Jie buvo SAVO SISTEMOS SRAIGTELIAI, kurie sukosi taip, kaip jiems leido PATI SEKTOS VALDYMO SISTEMA.

Lygiai tas pats KATALIKŲ SEKTOS SPEKTAKLIS vyksta toliau ir šiandien, kada Pranciškus, kad ĮSPŪDINGIAU ATRODYTŲ MULKINAMIEMS, ATVYKUSIEMS Į ŠĮ MIRTIES PSEUDOSPEKTAKLĮ, FANATIKAMS SEKTANTAMS KATALIKAMS TA PAČIA JAU NEBEGYVA LOTYNŲ KALBA, KURIOS NIEKAS TAIP IR NESUPRATO, praėjusį šeštadienį perskaitė SAVO, KAIP POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS, OFICIALŲ PASKELBIMĄ:

Mes (KAS TIE – MES, kada bažnyčios valdžioje yra popiežius VIENAS, net kada dabar yra DU POPIEŽIAI, tačiau anas, nebe valdžioje, sušmėžuoja tada, kada Vatikane vyksta tik koks nors istorinis renginys; paskutinį kartą jis šmėstelėjo, kada buvo ĮŠVENTINTI nauji kardinolai, tad savęs VIENO vadinimas MES panašu į Rusijos carus, kurie save irgi vadindavo DAUGISKAITA – MES, PETRAS PIRMASIS, PUIKYBĖS NESTINGA NEI POPIEŽIU, NEI RUSIJOS ANIEMS CARAMS JOS NESTIGO ) skelbiame ir pažymime, kad palaimintieji Jonas XXIII ir Jonas Paulius II nuo šiol yra ŠVENTIEJI, ir MES juos įtraukiame tarp kitų ŠVENTŲJŲ, PASKELBDAMI ĮSAKĄ, KAD JUOS KAIP TOKIUS DIDŽIAI GERBTŲ VISA BAŽNYČIA.“

Štai tau boba devintinės – ĮSAKYMU NURODOMA DIDŽIAI GERBTI, BEVEIK GARBINTI, ŠIUOS NAUJAI IŠKEPTUS PSEUDOŠVENTUOSIUS. Ar įmanoma ką nors gerbti, ir tuo labiau mylėti, ĮSAKYMU, TEGU IR SEKTOS PATIES VADO ĮSAKYMU? Tai tik liudija, Į KOKĮ ABSURDĄ PAVIRTO KATALIKŲ SEKTOS VISA HIERARCHINĖ PIRAMIDĖ. Todėl šiems NAUJIESIEMS FARIZIEJAMS IR REIKALINGI TOKIE MIRTIES IR TAMSOS MASINIAI PSEUDOSPEKTAKLIAI, KADA JŲ VIDUJE TUŠTUMA – INDAI NEPRIPILTI ŠVIESOS IR MEILĖS.
Todėl ir šitame DVASINĖS MIRTIES PSEUDOREGINYJE, AUKSO SIŪLAIS DABINTAIS RŪBAIS IŠSIPUSTĘ, BUVO NET 850 VYSKUPŲ ir KARDINOLŲ, KURIE SAVE VADINA BAŽNYČIOS PRINCAIS, O 700 KUNIGŲ BUVO PASIRENGĘ DALINTI KOMUNIJĄ MILŽINIŠKAI MINIAI FANATIKŲ IŠ VISŲ PLANETOS KRAŠTŲ, BET DAUGIAUSIA IŠ LENKIJOS. Tad galite suvokti, KOKIA YRA TAMSA Lenkijoje. Ir liūdna buvo matyti PIRMOJOJE EILĖJE IR LIETUVOS PANELĘ GRYBAUSKAITĘ. Kaip tikra FARIZIEJĖ, jis sėdėjo IŠDIDŽIAI IR DEMONSTRAVO SAVE PRIEŠ KAMERAS, KĄ IR DARO FARIZIEJAI. Kokia TAMSA Grybauskaitės viduje, o juk ji turi būti PATI ŠVIESIAUSIA, NES YRA LIETUVOS POLITIKAS, PAŽYMĖTAS PENKERIEMS METAMS PIRMUOJU NUMERIU. Tai kaip gi tuomet ji iš SAVOSIOS TAMSOS, galėtų suteikti Lietuvos žmonėms ŠVIESOS – GERBŪVĮ – SOTŲ IR JAUKŲ GYVENIMĄ? O gi NIEKAIP.

TAMSA NIEKADA NEGALI KURTI ŠVIESOS, JI SAVE VISOMIS PRIEMONĖMIS STENGIASI IŠSAUGOTI, KAD TIK JOS PAČIOS NIEKAS NEAPŠVIESTŲ. Todėl ir Grybauskaitė, kaip tikra FARIZIEJĖ, nieko nedavė GERO, nors turėjo penkerius metus BŪTENT TAM. DEJA... O ateityje ji dar BLOGIAU valdys.

TUŠČIAS PUODAS NEGALI PAMAITINTI.

Jeigu Lietuvos žmonės vėl penkeriems metams perrinks į prezidento vietą GRYBAUSKAITĘ, TAI TIK PARODYS, KOKIA IR TŲ ŽMONIŲ YRA VIDINĖ BAIMĖ IR TAMSA, IR NESUGEBĖJIMAS MATYTI GRYBAUSKAITĖS FARIZIEJIŠKUMO IR MIRTIES ŠEŠĖLIO, METAMO ANT VISOS LIETUVOS, KAD IŠ JOS VIS BĖGA IR BĖGA ŽMONĖS, IR JAUNESNI, NORS JAU MILIJONO NETEKOME, BET AUGA KITA KARTA, KURI JAU YRA PASIRENGUSI BĖGTI KUO TOLIAU NUO TO, KAS VYKSTA LIETUVOJE – KUR VALDO MIRTIES ŠOKYJE GRYBAUSKAITĖ, BESIPUIKUODAMA VIEN TIK SAVIMI, NES PERPILDYTA NEPILNAVERTIŠKUMO KOMPLEKSO. BŪTENT TOKIE PREZIDENTAI, PREMJERAI, KARALIAI, PRPINCAI, KARDINOLAI IR POPIEŽIAI, POLITIKAI, MINISTRAI IR GRIAUNA ŽMONIŲ GERBŪVĮ, KURĮ JIE LABAI GREITAI SUSIKURTŲ, JEIGU JIEMS ŠIE MIRTIES FARIZIEJAI NEKAIŠIOTŲ PAGALIŲ Į RATUS.

Tad ir PSEUDOŠVENTŲJŲ paskelbimas yra tiesiogine prasme PASITYČIOJIMAS IŠ TŲ PAČIŲ ŽMONIŲ, O DAR LIŪDNIAU, KAD TAI PASITYČIOJIMAS IR IŠ PAČIOS EVOLIUCIJOS – IŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVO EVOLIUCINIO PLANO, NUMATYTO VISAI KŪRINIJAI, TUO PAČIU IR MŪSŲ PLANETAI, URANTIJAI – ŠVIESĖTI KIEKVIENAM PER GYVĄ ATSIVĖRIMĄ ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU IR SAVO ŠVIESA, GAUTA IŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU, DALINTIS SU KITAIS SAVO DVASIOS BROLIAIS IR SESĖMIS, MEILĖS MOTYVU IR PAGRINDU, KURĮ KIEKVIENAM IR SUTEIKIA ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU IŠ VIDAUS. IR ČIA NEGALI BŪTI JOKIO RITUALO, JOKIO NEGYVO PSEUDOSPEKTAKLIO, KOKS VYKO ROMOJE, KUR SUSIRINKO TIEK RELIGINIŲ VADŲ, BET, DEJA, TARP JŲ VISŲ NEBUVO NĖ VIENO GYVO ŠVIESOS VEDLIO.

AKLI VEDA AKLUS. PASAULIO ŽMONIJOS TRAGEDIJA NEIŠVENGIAMA.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal