Algimanto mokymas – Dabartinių politikų ir religinių vadukų-fariziejų dviveidystė, 2014 05 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Dabartinių politikų ir religinių vadukų-fariziejų dviveidystė, 2014 05 02

Mielieji, SUSIMĄSTYKITE, KĄ SAKO ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS-JĖZUS KRISTUS apie dabartinius fariziejus, savo APREIŠKIMO KNYGOJE - KALBU JUMS VĖL.

Dabartinio pasaulio politikų ir visų religijų hierarchų elgesys tik patvirtina Jėzaus žodžius, kurie buvo perteikti jo apreiškimų knygoje KALBU JUMS VĖL. Tad dar kartą ĮDĖMIAI pastudijuokite, IR PALYGINKITE, KOKS ŠIANDIENINIS VYKSMAS VYKSTA UKRAINOJE, LIETUVOJE, RUSIJOJE, ANGLIJOJE, VOKIETIJOJE, JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, BRAZILIJOJE, MEKSIKOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE, KINIJOJE, KORĖJOJE, TIEK ŠIAURĖS, TIEK PIETŲ, AR BET KURIOJE KITOJE PLANETOS VALSTYBĖJE, IR PATYS PAMATYSITE, KAD BŪTENT IR VEIKIA DABARTINIAI FARIZIEJAI TIK SAVO LABUI, IR TIK PAPRASTŲ ŽMONIŲ KANČIOS IR AŠARŲ KAINA, O PATYS MAUDOSI IR SKĘSTA TURTUOSE, VALDŽIOJE, IR MATERIALIUOSE MALONUMUOSE, VISĄ LAIKĄ DĖVĖDAMI ANT VEIDO NENUOŠIRDUMO IR DVIVEIDIŠKUMO KAUKES.
-----------------------
90. Dabartinių fariziejų dviveidiškumas

Dabartiniai fariziejai elgiasi lygiai taip rafinuotai, kaip ir mano gyvenimo žmogaus pavidalu laikais. Jie stengiasi prieš žmones pasirodyti esantys labai kilnūs, net kilnesni negu tuometiniai. Tuo jiems tenka didesnė atsakomybė už jų pačių dviveidiškumą. Jie kalba net apie žmogaus teisių gynimą, net steigia įvairias organizacijas, komisijas, ir tarnybas joms užtikrinti, bet visiškai nekreipia dėmesio ir įžūliai jas pažeidinėja patys, jeigu tik pastebi, kad tokie pažeidimai yra naudingi jų savanaudiškų interesų tenkinimui. Netgi griebiasi prievartos veiksmų, karo veiksmų prieš kitas, beginkles ar silpnai ginkluotas, valstybes. Jie drąsiai aukoja kitų gyvybes, kad tik jų savanaudiški siekiai, bet kokia kaina, net kitų gyvybės kaina, būtų patenkinti. Ir tas ypač būdinga dabartinių laikų politikams ir televizijos ir laikraščių savininkams.
Ar gali būti kas nors ciniškesnio ir žiauresnio kaip per televiziją stebėti karą? Karą, kuris yra sąmoningai išprovokuotas ir demonstruojamas visam pasauliui, kad jis stebėtų ir drebėtų, net nesusimąstydamas, kad yra žudomi Dievo vaikai. To paties Tėvo vaikai, Tėvo, kuris juos myli ir kuris mane atsiuntė pas jus prieš du tūkstančius metų, kad aš jums galėčiau, jums suprantama kalba ir suvokiamu savo gyvenimu, pademonstruoti, kaip jūs turite gyventi vieni kitus mylėdami.
O ką daro jūsų dabartiniai politikai-fariziejai, religiniai lyderiai-fariziejai? Ką darote jūs visi, kurie tyliai su tuo sutinkate, kaip jūsų sielos broliai, vien tik dėl to, kad jų religiniai įsitikinimai yra kitokie, kad jie gyvena turtingose nafta pasaulio vietose, jūs sutinkate juos pavergti savo įtakai?
Ir dar kaip, prisidengdami kovos prieš terorizmą šūkiais, žmogaus teisių užtikrinimu, demokratijos gynimu. Tai pati žiauriausia žmogaus ego žemiausių virpesių, savanaudiškų virpesių kova prieš aukštesnę savojo aš sąmonę. Ir šitą kovą laimi, kol kas besąlygiškai laimi, jūsų dabartinių fariziejų žemasis-gyvulinis aš. Ir jus lygiai taip veda į pražūtį. Lygiai tokią pražūtį, į kokią vedė mano laikų fariziejų veiksmai.
Jūs net nesusimąstote, kad šitaip, tyliai, stebėdami savo sielos brolių ir seserų žudymą neteisingame kare, jūs dar labiau slopinate savo sielos išsiskleidimą ir įsiviešpatavimą jūsų gyvulinio ir agresyvaus aš atžvilgiu, tokio surambėjusio meilės ir tiesos aš atžvilgiu, kad jūs ir patys stovite ant skustuvo ašmenų ir net patys nesuvokiate, kad jus užhipnotizavo jūsų dabartinių laikų politikų-fariziejų kalbos ir veiksmai, jūsų dabartinių rabinų-kunigų fariziejų tuščios maldos, kurios yra ne kas kita, kaip jus klaidinantys negyvi ritualai, kuriuose jūs laisva valia sutinkate dalyvauti, kad patys žudytumėte savo sielas.
Tol, kol neatsiras nė vieno, kuris atvirai ir garsiai pradės sakyti, kad jūs turite atsikvošėti ir atsigręžti į Tėvą savo viduje, nelikti nuo Jo nusisukę laikydamiesi vien tik negyvų ritualų ir tikėdami negyvomis tiesomis, tol jūs patys sau esate pavojingi. Ir tai yra vien tik dėl to, kad jūs nesate atradę Tėvo savo pačių viduje, kad ir manęs jūs nepažįstate, nors mano vardą kartoja jūsų lūpos, bet jūsų širdis nejaučia gyvo dvasinio ryšio su manimi. Ir dėl to jūs taip žiauriai ir neteisingai elgiatės su savo sielos broliais, kurie lygiai taip pat yra paskendę negyvuose ritualuose ir dogmose, ir dėl to taip pat priima neteisingus ir save žudančius sprendimus. Tačiau jų klaidingi sprendimai nesuteikia jums jokios kitos teisės, kaip tik už juos melstis, juos mylėti, ir užjausti.
Bet tai jokiu būdu nesiderina su jūsų konkrečiais veiksmais, kurie sumanyti jūsų politinių vadovų-fariziejų savanaudiškų interesų tenkinimui. Jūs turite klausytis savo sielos balso, ar ji džiaugiasi ar liūdi, kada matote tokius veiksmus jūsų tokiame mažyčiame kaip aguonos grūdelis pasaulyje. Jūs net nesuvokiate, koks yra trapus jūsų pasaulis, kaip lengva jame pažeisti meilės, Tėvo meilės, įstatymą, o priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis galioja visada. Neskriauskite savęs. Nustokite pritarti tiems veiksmams, kurie jūsų sielą verčia verkti ir liūdėti. Ir drąsiai atsiduokite Tėvo vedimui iš vidaus, kad ir kokios būtų skaudžios pasekmės jūsų kūnui, tačiau nerizikuokite savo sielos išlikimu po savo kūno mirties. Niekas, absoliučiai niekas, jūsų negali priversti jus elgtis prieš Tėvo meilės valią. Atsiminkite, kad Tėvas myli visus, net ir tuos, kurių neapkenčia jūsų politikai-fariziejai, kurie jums primeta savo sprendimus ir savo sąmonės, gyvulinės sąmonės, virpesius, o jūs neturite jokio pagrindo, kuris nejudėtų po jūsų kojomis, kad galėtumėte, tvirtai stovėdami, jų žemus virpesius paskandinti savo aukštuose Tėvo meilės virpesiuose, nukreiptuose į jų sielas, kad jos atsivertų.

91. Siųskite meilės virpesius šiandieniniams fariziejams nuoširdžia bendra malda

Aš, jums žinomas kaip Jėzus Kristus, kreipiuosi į jus visus, susirinkite į kolektyvines pamaldas, atsiverkite savo sielomis Tėvui, atsiverkite man, ir šitoje atsivėrimo būsenoje, jūs pradėsite jausti Tėvo meilės virpesius, net ir taip, kaip aš juos jaučiau būdamas žmogiškuoju pavidalu tarp jūsų. Siųskite šitų pamaldų metu bendrus, suvienytus, Tėvo meilės virpesius savo politikams-fariziejams, televizijos kompanijų, laikraščių kompanijų, bet kokių kitų kompanijų savininkams ir vadovams, kurie savo veiksmais propaguoja karą ir prievartą, kurie prisidengę gražiais žodžiais savo milžiniška įtaka pasiųsti savo sąmonės, gyvulinės sąmonės, nepabudusios sąmonės, žemus virpesius per savo priimtus sprendimus, per kariuomenių kareivių ir karininkų atliekamus veiksmus, per televizijos, radijo programų paskleidimą, per laikraščių straipsnius, per informacinius pranešimus užtvindo jūsų pasaulį žemais virpesiais, kurie jus pradeda dusinti, smaugia bet kokią galimybę jūsų sielai paskleisti meilės virpesius.
Todėl būtent šitų bendrų pamaldų dėka melskite sąmonės pabudimo jiems visiems, lygiai taip melskite sąmonės pabudimo ir tiems, kuriuos jūsų politiniai fariziejai vadina teroristais. Jie nėra teroristai, kokiais juos laiko jūsų politiniai vadovai, kurie jums ir primeta tokius jų apibūdinimus, kad jūs, būdami visiškai nemąstantys, juos irgi pradedate laikyti teroristais. Jie yra lygiai tokie patys Tėvo sūnūs, kaip ir jūs, kaip ir visi kiti. Tik jūsų politikų fariziejų priimti sprendimai dėl savo savanaudiškų interesų pasiekimo ir patys veiksmai jiems įgyvendinti juos įvarė į aklavietę, užspendė į kampą. Ir jie pradėjo gintis.
Tačiau savo gynybai jie turi daug tvirtesnį pagrindą negu jūs. Jie turi savo teisingumą – moralę ir Dievo sampratą, kurios jie yra labai intensyviai mokomi nuo pat mažumės. Dėl to jų samprata tiek apie Dievą, tiek apie savo teisingumą yra grindžiama nepalyginamai aukštesnėmis vertybėmis už jūsų savanaudiškus interesus, jums primetamus jūsų politikų-fariziejų. Dėl to šita kova jums bus nepakeliama, jūsų protą išvargins ir ją jūs tikrai pralaimėsite, nes jai nepritaria jūsų pačių viduje auganti siela. Siela trokšte trokšta skleisti Tėvo meilę, pati jos prisipildžiusi, o dabar ji šito daryti negali, nes jūsų žmogiškąjį protą, kuris ir taip labai nenoriai atsisako materialių gėrybių, kad pamalonintų savo gyvulinį aš, dar daugiau prispaudė jūsų politinių vadovų naujos baimės dėl terorizmo ir nauji įsipareigojimai jūsų klaidingai suprastų teisingumo sampratų pasiekimui. Todėl toji pati siela, kuri ir galėtų pateikti jums išmintingus sprendimus, kaip elgtis, kad visa šita sujaukta painiava palaipsniui prašviesėtų, kad ji tikrai pamatytų mano parodytą Tėvo meilės kelią, dabar iš viso yra nuslopinta ir jos troškimų ir šauksmo jūsų tamsus gyvulinis protas išgirsti negali.

92. Mano perspėjimas jums

Aš, jums žinomas kaip Jėzus Kristus, šitais mokymais kreipiuosi į jus, kad perspėčiau jus, kiekvieną, kas dar iki šiol tokių dalykų nežinojote: Jūs galite šitą pažeistą meilės virpesių, Tėvo virpesių, lauką dar labiau pažeisti ir apimti savo žemais gyvulinio ego savanaudiškų siekių virpesiais tiek, kad šitą planetą, visus jos žmones, gali ištikti milžiniškas skausmas ir kančia. Ir dėl to jūs nė mažiausia sielos-širdies kertele neturite manyti, kad tai bus Dievo bausmė ar kerštas.
Tėvas yra vien tik meilė ir niekas daugiau, kas susiję su jums siunčiamais Jo virpesiais. Jūs visi, ir kiekvienas atskirai, gaunate iš Jo tik meilės virpesius. Ir jeigu šitas Tėvo meilės virpesių vandenynas kažkurioje vietoje nusidažo juodai, tai nuo to visas vandenynas nė per nago juodymą nepraranda savo akinančio ir tviskančio visumos baltumo ir tyrumo. Tačiau toje tamsioje, ir vis tiek išliekančioje Tėvo meilės vandenyne, dėmelėje esantiems vis sunkiau pamatyti ir pajausti Tėvo meilę ir šviesą, o tamsa aplinkui ima vis tirštėti. Ir toje tamsoje veiksmai tampa vis agresyvesni ir žiauresni. Ir visa aplinka pradeda vibruoti tokiais stipriais ir žemais virpesiais, kad daug kam gali atrodyti atėjo pasaulio pabaiga. Šitie virpesiai ne tik sukuria dar didesnes kančias ir skausmą, dar daugiau žūsta mirtingųjų dėl prievartos, bet šitoje Tėvo meilės vandenyno juodoje dėmėje susiformuoja tokia terpė, kokia būna stovinčiame ir uždarame vandens telkinyje, kuris nėra valomas ir negauna jokio papildomo vandens iš kito šaltinio. Tada vanduo ima pažaliuoti, užsitraukti dumbliais, pasmirsta, nes augalai nebegauna deguonies, pradeda jie irti, paskleisti dujas, kurios ir duoda tokį nemalonų kvapą, o šitoje terpėje yra labai palanki dirva bakterijoms atsirasti ir daugintis.
Ir jūsų juoda dėmė, Tėvo meilės akinančio skaistumo ir baltumo vandenyne, taip pat sukuria labai palankią terpę naujų virusų atsiradimui ir jų dauginimuisi. O jie lygiai taip pat prasiskverbs per žemų sąmonės virpesių apimtus fizinius kūnus ir ten pradės daugintis. Ir jūs patys pradėsite patirti, kad jums jau neberūpi joks terorizmas, jokie jūsų, anksčiau taip atrodę svarbūs siekiai, įtvirtinti demokratiją visame pasaulyje, nes aplinkui įsivyraus vis augantis ir gilėjantis chaosas, kuris apims visą planetą kaip pandemija. O jūs neturėsite jokių priemonių jį pašalinti, nes visi būsite apimti nerimo ir baimės, nes fizinio kūno mirtis bus ne kažkur jūsų pramanyto karo prieš terorizmą tolimoje šalyje, bet siautės šalia jūsų visur. Ji bus įsiveržusi ir į jūsų namus, bus apėmusi ir visą jūsų šalį. Ne tolimą šalį, bet konkrečiai jūsų šalį, kaip ir kaimyninę šalį, kaip ir visas kaimynines šalis. Visas šalis be jokio apribojimo. Jūs nežinosite iš kur visa tai kilo, dėl to nesuvoksite, kur surasti patį židinį, kad jį pašalintumėte. O tai jums kels dar didesnį nerimą ir baimę, kai kam paniką, kad savižudybės taps akivaizdžiu reginiu, nes žmonės nebegalės ištverti nematomos rankos, kuri taip pandemiškai atima jums brangių ir mylimų žmonių gyvybes. Net vaikų. Tada jums tikrai neberūpės kova prieš pasaulinį terorizmą, nes jūs patys būsite savojo ir išsigalvoto terorizmo nelaisvėje. Jūs tapsite savojo žemų instinktų valdomo ir dėl to tik savanaudiškai gyvenančio gyvulinio aš sukelto terorizmo auka. Bet tą būsite padarę savo pačių protu, menku ir neišvystyto protu, neišmintingu protu, ilgalaikiais veiksmais.
Lygiai taip, kaip iki mano atėjimo žmogaus pavidalu, judėjai žudydavo pranašus, kurie atnešdavo jiems didesnę šviesą, bet jų žemasis ir gyvulinis ego niekaip nenorėjo užleisti valdymo jų tikrajam ir aukštesnių Tėvo meilės virpesių valdomam aš, ir dėl to kaltindavo Dievą, kad jis siunčia bausmes ir kančias, taip ir jūs nenorėjote išgirsti mano didesnės šviesos ir pajausti Tėvo meilės virpesių, ir mane nužudėte, o vėliau, dar mano vardu prisidengdami, žudėte ir kitaip tikinčius savo sielos brolius ir seseris ir tą pateikdavote, kaip Dievo bausmę ir Jo norą atversti juos į jūsų tikėjimą, taip ir dabar aš jums dar kartą, paskutinį kartą, aš jums suteikiu galimybę išgirsti didesnę mintį, išvysti didesnę šviesą, pajausti Tėvo meilės virpesius, atrasti Tėvą savyje, kad paskiau nė vienam nekiltų noras net ir mintyse pamanyti, kad niekas jam šito nesakė, niekas neperspėjo, kad jie klysta, niekas neužbėgo už akių tokiems įvykiams, kurie dabar jiems kelia tiek daug kančios kūnui ir skausmo sielai.
Aš jums perduodu per savo apaštalą šitą mokymą, kad jūs žinotumėte, ką daryti, kad jūs nepasimestumėte sunkią akimirką, kada aplinkui bus tiek skausmo ir baimės, panikos ir depresijos. Bet visa tai bus sukurta jūsų dabartinio nenoro atrasti Tėvą savyje. Ir net tomis sunkiomis sąlygomis ir jūsų kūnui, ir jūsų sielai, galios lygiai tas pats kelias, kaip surasti išėjimą iš to viso išorinio chaoso – Tėvo atradimas savo viduje. Ir lygiai tas pats priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis visą laiką veiks nepažeidžiamai. Net ir tomis kritiškomis akimirkomis kiekvienas atradęs Tėvą savyje ir užmezgęs su Juo gyvą ryšį žinos, ką jam daryti. O tie, kurie, pamatę tokią nepalankią jiems aplinką, nuoširdžiai ieškos išeities, tie gaus mokymus iš tų sielos brolių ir seserų, kurie šituos mokymus jau bus gavę ir toliau tebegaus iš Tėvo, iš manęs, iš kitų dvasinių mokytojų, kad ir patys būtų dvasiniai mokytojai tiems nuoširdžiai trokštantiems meilės ir šviesos. Lygiai taip, kaip šituos mokymus gauna ir dabartinis mano apaštalas ir Tėvo ambasadorius.
Tada šitas dvasinis gyvas ryšys bus vertinamas visiškai kitaip, negu jis vertinamas dabar, kada iš jo yra šaipomasi ir juokiamasi, kada ir iš mano apaštalo tyčiojasi, net ir taip, kaip tyčiojosi iš manęs, kada aš vaikščiojau tarp jūsų, tik anuometinėje kartoje. Ir dabar jis yra užgauliojamas ir jam neleidžiama nešti Tėvo meilę ir gyvą žodį taip, kaip trokšta jo atsivėrusi siela, net ir taip, kaip ir man neleido nešti gyvo Tėvo žodžio taip, kaip troško mano siela. Ir savo apaštalu aš visiškai pasitikiu, net ir taip, kaip Tėvas pasitikėjo manimi, ir mano apaštalas bendrauja su Tėvu net ir taip, kaip su Tėvu tuo metu bendraudavau aš. Dėl to aš žinau, kad ir jūs surasite mano apaštalą tada, kada jūsų siela bus skausmo apimta, ir net ir taip, kaip mane surasdavo skausmo apimtos sielos. Ir jis lygiai taip padės jums, net ir taip, kaip aš padėjau savo sielos broliams ir seserims. Dėl to šalia to, kad skaitytumėte mano mokymus, kad patys siektumėte atrasti Tėvą savo viduje, jūs taip pat turite vieni su kitais bendrauti gyvai, kad pajaustumėte šeimos, dvasinės šeimos, brolystės ryšį, kurį ir skelbia mano apaštalas jau keliolika metų. Dėl to jūs turite įsiklausyti į jo žodžius, nes jo žodžiai yra mano ir mūsų visų Tėvo mokymų, mano mokymų, mano Partnerės, Visatos Motinos Dvasios, mokymų, perduodamų jam, žodžiai. Dėl to tuose žodžiuose jūs negirdėsite savanaudiškumo garsų ir nepajausite savojo aš iškėlimo virš jūsų aš kaip savęs išaukštinimo jus sumenkinant, kaip ir aš nieko nemenkinau ir savęs neaukštinau. Tačiau jūs išgirsite iš jo sakant ir tokius žodžius, kokių net jis ir pats, šiandien, neįsivaizduoja, kad pasakys, nes tai nėra jo žodžiai išmąstyti, tai Tėvo žodžiai skirti jums visiems, tik pagarsinti per mano apaštalą, kaip jūs galite išgirsti kieno nors tariamą tylų žodį į mikrofoną, bet sustiprintą tiek, kad girdi ir toli esantys, tik ne patį to tariančiojo balsą, bet jo perteiktą ir sumoduliuotą virpesį per garso aparatūrą. Tačiau visi tariami žodžiai turės lygiai tą patį Tėvo meilės virpėjimą, kuris ir palies atsivėrusios sielos virpesius, kad šie virpesiai atpažins vieni kitus, nes jie yra iš vieno Šaltinio, iš Tėvo. Ir tada šitos sielos pajaus vis didesnį ir didesnį tarpusavio ryšį, kad galėtų vis aktyviau pasireikšti veikime visų labui.
--------------------------

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal