41. Energijos virpesio galia, 2014 05 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Energijos virpesio galia, 2014 05 12

Virpesių galia yra VISUMINĖ, NES TAI YRA ENERGIJOS PASIREIŠKIMAS, KAIP VIRPESIUS SKLEIDŽIA IR PRIIMA DVASINĖ ASMENYBĖ SAVOSIOS TAPATYBĖS LYGIU KIEKVIENĄ KONKREČIĄ AKIMIRKĄ.

Štai kodėl visa kūrinija, būdama materiali, paklūsta – PAVALDI – dvasinių asmenybių, ir paties DVASINIO KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU – DVASINIAM PAGRINDUI.

Štai kodėl mes dabar, jau būdami DVASINĖMIS ASMENYBĖMIS, tik šiame pradiniame savosios kelionės į savo tikruosius namus – ROJŲ – pas savo tikruosius Tėvus – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – pradedame mirtingojo materialaus kūno pavidalu, bet jau REALIAI SUVOKIAME, kad esame ne tas materialus žmogus, bet DVASINĖ ASMENYBĖ, nes materialus išorinis apvalkalas, kuris yra vadinamas žmogaus kūnu, jokiu būdu nėra mūsų ASMUO, net šis pavidalas - tai tik laikina – labai trumpalaikė – priemonė tarpusavio bendravimui ir gėrio darbų darymui drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU visų šviesos labui, o pats jo vidinis gyventojas yra DVASINIS – ASMENYBĖ, KURI YRA NE MŪSŲ PAČIŲ SUKURTA AR SUGALVOTA, BET ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU PADOVANOTA KAIP AMŽINOJI DOVANA – UNIKALI IR NESIKARTOJANTI dovana – be dublių ir kopijų – ir dabartines materialias smegenis taip pat panaudoja savosios dvasinės asmenybės dieviškajam ir dvasiniam protui vis stipriau pasireikšti gyvulinio proto atžvilgiu. Ir šitas pats noras pasireiškia ne kuo nors kitu, o būsenos atitinkama išraiška, kurią ir sumodeliuoja atitinkamo dažnio energijos virpesiai, kuriuos ir junta DVASINĖ ASMENYBĖ. Kuo aukštesnio dažnio energijos virpesiai, tuo aukštesnis dvasinis laiptelis yra įsisavintas tos dvasinės asmenybės. Būtent Rojaus Trejybės-AŠ ESU garbinimo komunijos metu materialios smegenys, kurios nėra įpratintos prie tokių aukšto dažnio virpesių, gali patirti net šoko būseną, kurios metu gali pratrūkti net piktais žodžiais, nes tokioms materialioms smegenims iki tol nepažintas procesas, tuoj pat iškelia baimės žemo dažnio virpesius iki tol glūdėjusius pasąmonėje, nes tokia nesuprantama ir nepažinta būsena ima vis labiau gąsdinti, ir baimė dar labiau apima materialias smegenis žemo dažnio virpesiais ir žmogus nori kuo greičiau iš tos vietos BĖGTI.

Tai tik liudija didžiulę taršą tokio mirtingojo pasąmonėje, kad jam aukšto dažnio virpesiai yra nepriimtini ir vargina, kada DVASINĖS ASMENYBĖS apsivaliusį protą TOKIE AUKŠTO DAŽNIO VIRPESIAI NE TIK RAMINA, BET IR PAKRAUNA DAR DIDESNE ENERGIJOS ATSARGA NEGU TĄ GALI PADARYTI MATERIALUS MAISTAS.

Dar daugiau, toks nuoširdus asmuo pats pradeda patirti savojo dvasinio atsivėrimo BŪSENĄ ramybės ir palaimos pasireiškimu savyje, nors dar prieš akimirką jis galėjo būti apimtas nerimo dėl įvairių jį ištikusių problemų. Mat nuoširdaus ir gilaus atsivėrimo akimirką aukšto dažnio energijos virpesiai, kurie ATSIVĖRUSIOS DVASINĖS ASMENYBĖS DVASINĮ PROTĄ, pasiekia per Minties Derintoją iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, REALIAI RAMINANČIAI VEIKIA MATERIALIŲ SMEGENŲ DĖKA IR TAS PAČIAS MATERIALIAS SMEGENIS, IR DAUG VEIKSMINGIAU UŽ MATERIALIUS RAMINAMUOSIUS VAISTUS, KURIE SLOPINA GYVULINIO PROTO NERIMASTINGĄ VEIKIMĄ, TŲ PAČIŲ MATERIALIŲ SMEGENŲ DĖKA, TUO TARPU ATSIVĖRIMAS ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU MATERIALIAS SMEGENIS TIK SUAKTYVINA IR TADA VIS STIPRIAU BUNDA DVASINĖS ASMENYBĖS TIKRASIS DVASINIS PROTAS.

Ir kuo daugiau ima įsiviešpatauti DVASINIS PROTAS GYVULINIO PROTO ATŽVILGIU, TUO LABIAU AKTYVĖJA GYVOJI KOMUNIJA SU ASMENYBĖS ŠALTINIU IR CENTRU – ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU – TIKRAISIAIS ASMENYBĖS TĖVAIS – ir tuo pačiu tuo labiau silpnėja GYVULINIO proto veikimas tų pačių materialių smegenų dėka, kad MIRTINGASIS SAVO VIDINE BŪSENA PAJUNTA, KAIP IMA KEISTIS JO CHARAKTERIS IR SAVYBĖS, IR VIS STIPRIAU IŠKYLA AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ SVARBA IR PRASMĖ KASDIENIAME GYVENIME.

Tad būtent ši ASMENYBĖS VIDINĖ BŪSENA GYDO MATERIALŲ KŪNĄ, KURIS GALI TURĖTI DAUGYBĘ FIZINIŲ LIGŲ, KURIŲ PRIEŽASTIMI YRA ŽEMO DAŽNIO ENERGIJOS VIRPESIAI – PASĄMONINĖ BAIMĖ.

Todėl aš jums NUOLAT KARTOJU, KAD ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU JUS JAU PAGYDĖ, TIK PAGIJIMĄ PASIIMKITE PATYS, ĮDĖDAMI SAVO NUOŠIRDŽIŲ IR ATKAKLIŲ PASTANGŲ, KAD ATSIVERTUMĖTE IR LEISTUMĖTE VIS STIPRIAU PABUSTI JŪSŲ DVASINEI ASMENYBEI IR PASIEKTI TOKĮ PALAIMOS BŪSENOS LYGĮ SU SAVO ŠALTINIU IR CENTRU – ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU. BE PASTANGOS NEPASIEKSIME NIEKO. Ir tik tada kiekviena fizinio organizmo ląstelė – palaipsniui – pradės tiestis ir atgyti, ir tuomet keisis jos viduje atomo STRUKTŪRA, kad taptų tokia, kokią ir sumanė KŪRĖJAS – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU savo mylimiausiam vaikui, pradedančiam savo kūrybinį kelią į Rojų, į savojo likimo įgyvendinimą, būtent tokiu sumanytu materialiu žmogiškosios tapatybės pirminiu gyvenimu materialiame žmogaus kūne, kuris TURI PAKLUSTI DVASINIO ASMENYBĖS PROTO ENERGETINIŲ VIRPESIŲ IMPULSAMS, KAD BŪTŲ ILGAAMŽIS – ŽMOGIŠKĄJA PRASME, GYVENANTIS KELIS ŠIMTUS METŲ – IR SVEIKAS, KAD NEREIKĖTŲ SUKTI GALVOS, KUR GAUTI PINIGŲ VAISTAMS, o visada veiktų drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU visų šviesos labui kaip MIRTINGOJO DVASINĖS ASMENYBĖS LAIKINOJI VEIKIMO PRIEMONĖ.

Vakar, sekmadienį, 2014 05 11, buvau Utenoje, ir patyriau nuostabų pojūtį, kada vedžiau KOLEKTYVINĘ DVASINĘ KOMUNIJĄ Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Vandos ir Romo namuose, kur mūsų susirinko šeši. Ir kada liejosi Rojaus Trejybės garbinimo gyvi virpesiai iš mūsų atsivėrusių asmenybių gelmės, būsena viduje buvo tokia dieviška ir iškelta virš materijos, kad iš mūsų šešių garsiai pagarbino Rojaus Trejybę-AŠ ESU net penki. Jūs tik susimąstykite – santykinai, tai buvo pats giliausias atsivėrimas visoje Urantijoje, kada gyvų meilės virpesių galia net penkias dvasines asmenybes iš šešių savo impulsais suaktyvino tiek, kad jos garsiai prabilo garbinimu – 83 procentai garbino garsiai. Kada Kaune į gyvąsias pamaldas susirenka daugiausia urantų, dažnai net daugiau kaip keturiasdešimt, tai jeigu toks pat procentas – 83 – prabiltų garbindami Rojaus Trejybę-AŠ ESU garsiai, tai turėtų šitaip PRABILTI SAVO GARBINIMU 33 URANTAI iš 40 dalyvaujančiųjų. Jeigu dalyvautų 30, tuomet garsiai turėtų garbinti 25, jeigu dvidešimt dalyvautų gyvosiose pamaldose, tuomet 83 procentų garsiai garbinančiųjų ribą turėtų pasiekti, kada garsiai garbintų 16 urantų.

Tuo tarpu dabar garsiai išdrįsta atsiverti tik tiek urantų, kad jų skaičius dažnai neviršija vienos rankos pirštų skaičiaus, na, o kartais būna gal septyni ar aštuoni, bet vis tiek tai yra labai nedidelis skaičius urantų, kurie vis tik junta savo viduje tokią meilės energijos virpesių galią, ir žemi virpesiai dar turi didesnės įtakos, kad baimė neleidžia prabilti garbinimo garsiu žodžiu kolektyvinėje komunijoje.

Utenoje mane labai ypač nudžiugino pirmą kartą garsiai Rojaus Trejybę-AŠ ESU pagarbinę. Tai milžiniškas KOKYBINIS šuolis DVASINĖS asmenybės ATSISKLEIDIME SAVOSIOS TAPATYBĖS NAUJU AKTUALU. Ir toks šuolis yra asmenybės energetinių virpesių atitinkamos galios aukšto dažnio virpesių impulso dėka.

Prieš kelias dienas, jau visai VĖLAI vakare, man iš Londono paskambino viena baltarusė, Julija, kuri prieš dešimt metų išvažiavo iš Lydos miesto, esančio mažiau kaip už šimto kilometrų nuo Vilniaus, Baltarusijoje, ir dabar gyvena Londone. Kada gyveno Lydoje, tada nieko nežinojo nei apie gyvąjį kelią, nei apie mane, nors gyveno visai greta. O juk prireikė išvažiuoti iš Baltarusijos, patirti įvairių pergyvenimų, kol Apvaizdos dėka ji buvo suvesta su urantu Valdu, taip pat gyvenančiu Londone, taip pat emigravusiu iš Lietuvos. Štai iš Valdo ji ir sužinojo ir apie mūsų – urantų – gyvąjį kelią, ir apie Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją religiją ir šventovę, ir apie dvasinius apreiškimus, kuriuos mes studijuojame, ir apie mūsų svetainę ir bendrą maldą pirmadieniais. Ir ji man pasakė, kad klausėsi mūsų gyvųjų pamaldų garso įrašų, patalpintų mūsų svetainėje, ir jai per kūną ėjo virpuliai, kol klausėsi garbinimo, nors lietuviškai ji nesuprato nė vieno žodžio.

Štai kokia galia ir gyvybė teka energetiniais virpesiais, kad net nesuprasdamas teksto, nemokėdamas kalbos, vis tiek patiri energetinių impulsų poveikį smegenyse.

Julija būtent ir paliudijo mano žodžių teisingumą, kada aš nuolat jums pabrėžiu, jog asmenybė energijos virpesius jaučia ne juos sau įteigusi meditacija ar įtaigos pratybomis, ar jogos įvairių sistemų taikymu, bet per viršsąmonę ir komuniją su Kūrėju – ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU – šitokia atsivėrusi dvasinė asmenybė savo dvasiniu protu ir pajunta jai Kūrėjo suteikiamų energijos virpesių tekėjimą jos viduje, ir savo būsena tą patvirtina kaip TIKROVĖS FAKTĄ.

Štai kodėl aš jums NUOLAT KARTOJU, ATEIS TOKS LAIKAS, KADA Į LIETUVĄ VAŽIUOS MOKYTIS DVASINIO GYVOJO KELIO IR ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GARBINIMO IŠ VISO PASAULIO. Ir net nemokėdami lietuviškai, jie patirs palaimą ir ramybę gyvųjų pamaldų metu, nes Kūrėjo – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU – gyvi dvasiniai aukšto dažnio meilės virpesiai pasieks jų atsivėrusias DVASINES ASMENYBES, kurioms MATERIALI KALBA NĖRA TOKIA BŪTINA, KADA ATSIVERIA DVASINIS DIEVIŠKASIS ASMENYBĖS PROTAS. Būtent dieviškojo proto stiprėjantis atsivėrimas ir nutiesia tą gyvybingą jungtį į nuolatinį gyvą buvimą su Kūrėju, Kūrėjuje, ir jaučiant Kūrėją savyje KASDIEN, IR KAS AKIMIRKĄ.

IR VISA TAI YRA GYVŲ ENERGIJOS VIRPESIŲ GALIA – TIKRA, REALI, PATIRIAMA – MEILĖ IR KŪRYBA, ŠVIESA IR TIESA, GAILESTINGUMAS IR TEISINGUMAS, GĖRIS IR GROŽIS.

VISA TAI YRA VIRPESIAI, KAIP JIE PASIREIŠKIA ENERGETIŠKAI PER MUS – URANTUS – ROJAUS TREJYBĖS SŪNUS IR DUKRAS – AUKŠTO DAŽNIO, IR VIS AUKŠTĖJANČIO DAŽNIO VIRPESIAIS, PRIKLAUSOMAI NUO MŪSŲ GYVO RYŠIO SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, KAD GERIAU BŪTŲ VISIEMS.

ENERGIJOS VIRPESIŲ GALIA YRA VISKAS. TAI – TIKROVĖ, IR MES – JOJE; KAIP IR PATS KŪRĖJAS – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU – TIKROVĖS ŠALTINIS IR CENTRAS, PASIREIŠKIANTIS IR VEIKIANTIS PER KITUS SAVO VAIKUS – SŪNUS IR DUKRAS – TAIP PAT ENERGIJOS VIRPESIŲ IŠRAIŠKA IR GALIA. IR MES TAIP PAT ATSPINDIME KŪRĖJĄ ENERGETINIAIS VIRPESIAIS, KIEK ESAME SU KŪRĖJU – ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU – SUSILIEJĘ TOS AKIMIRKOS TIKROVĖJE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal