AŠ ESU mokymas-paaiškinimas apie giluminio mąstymo svarbą žmogui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 06 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Jurgita:
Mylima Rojaus Trejybe ir mylimas AŠ ESU, aš prašau, kad tu suteiktum mums visiems platesnį paaiškinimą. Urantijos Knygoje yra toksai sakinys – „Tiek nedaug mirtingųjų yra tikri mąstytojai“. (1213-01-03) Tai praplečiant šį teiginį, kokia gi yra giluminio mąstymo svarba ir reikšmė žmogui, ypač man pastebima einant Jūsų gyvuoju keliu?

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline-Dvasia Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, šlovinu iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Ir esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti Tavo sūnūs ir dukros, mano dvasios broliai ir sesės.

AŠ ESU:
Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi Mano mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš esu jūsų nuostabiausias dvasinis Visuminis Šaltinis ir Centras, pavadintas AŠ ESU. Aš aprėpiu visą savo kūriniją BEGALINIAME glėbyje, Aš viską matau BEGALYBĖJE, viską sutalpinu į BEGALYBĖS glėbį.
Jūsų, mano mylimiausi vaikai, mąstytojai mąsto tik SAVOSIOS aplinkos ir SAVO patyrimo atžvilgiu ir pagrindu. Mąstymas kyla iš KOSMINĖS įžvalgos. NEGALI būti apmąstymų, jeigu jūs žvelgiate vien tiktai į tos AKIMIRKOS patyrimą, o mėginate padaryti išvadą, kuri aprėptų patyrimus, kurie BUVO PRAEITYJE, arba BUS ATEITYJE. Jūs negalite akivaizdžiai žinoti praeities, nusidriekusios DAUGYBĘ KARTŲ į praeitį, į istoriją, kaip ir nusidrieksiančių į ateities kartų pasireiškimą, VISŲ ĮVYKIŲ, negalite žinoti tų įvykių interpretacijų, todėl jūsų išmąstytos apibendrinančios išvados VISADA bus KLAIDINGOS, jos neatspindės Manosios tikrovės VISUMNINE prasme. Mąstymas gali būti švarus, tyras, ir, kiek įmanoma, atitinkantis Manąją tikrovę, išreikštas jūsų SUBJEKTYVIU kosminės įžvalgos požiūriu ir suteikiantis kitiems naudos, jeigu jūs esate GILIAME susiliejime su Manimi, kaip su VISUMINE Asmenybe, tuomet tikrovė jūsų viduje atsispindės su MAŽESNE paklaida, jūsų išmąstymai bus pateikiami tam, kad PALENGVINTŲ kitų jūsų BŪSIMŲJŲ kartų mąstytojų žvilgsnio KRYPTĮ, kad ji visą laiką būtų atsigręžusi į MANE. TIK ŠITOKIA PRASME APMĄSTYTOS IŠVADOS GALI TURĖTI REIKŠMĖS JŪSŲ VISUOMENĖS VYSTYMUISI Į ATEITĮ VISUMOS LABUI.
Giluminis mąstytojas BE KOSMINĖS ĮŽVALGOS yra toks pat, tarsi būtų stovintis jūsų dvasios brolis ar sesė prie aukšto skardžio, pasiekęs vandenyno pakrantę ir nebeturintis kur toliau žengti žingsnio, nes skardis yra per daug aukštas ir status, jis daugiau primena bedugnę. Todėl jūsų VADINAMIEJI mąstytojai, mokantys kitus gyvenimo prasmės, neturėdami kosminės įžvalgos, neatsirėmę į Mane savo viduje, yra tie jūsų vaikai, kurie negali žengti žingsnio, mato vandenyną priešakyje, bet plaukti juo negali, nes per daug iškilę yra ant stataus skardžio, o nusileisti nėra jokių galimybių. Ir tiktai jūs, ATSIVĖRĘ Man, ATRADĘ Mane SAVYJE, PATIRIATE, kad iš tikrųjų esate Mano vandenyne, meilės virpesių vandenyne, jūs PAJUNTATE praėjusių kartų pridarytų klaidų PASEKMES, jūs savo KOSMINE įžvalga, kuri jus iškelia virš materialios jūsų žmonijos istorijos, galite pateikti tokias sampratas ir tokias išvadas, tiek dabartinei kartai, tiek ateities kartoms, kad jos nepadarytų klaidingų sprendimų, kad jos galėtų taip pat – atsiremdamos į jūsų apmąstymus ir jūsų atitinkamus patarimus – gyventi KUO MAŽIAU IŠKRAIPYTOJE Mano tikrovėje. Juk Manoji tikrovė yra besiplečianti, nors Aš ją laikau begalybės glėbyje, bet jums ji nėra matoma konkrečiomis ribomis. Jūs galite tiktai KOSMINE ĮŽVALGA aprėpti tai, ką gali aprėpti tą akimirką jūsų dvasinė asmenybė, atsirėmusi į Mano vedimą iš vidaus, susiliejusi su Manimi, todėl Mano tikrovė, kuri yra visada objektyvi, patirs mažesnį jūsų subjektyvų iškraipymą.
Neįmanoma Manosios tikrovės neiškraipyti, nes ji yra per daug sudėtinga, galinga, jūsų protui neaprėpiama, nes Aš jums sakiau, Esu VISUMINĖ Asmenybė – Aš apimu VISĄ tikrovės ateitį amžinybės požiūriu ir atžvilgiu, todėl kad ir kiek jūs besistengtumėte gilumine prasme išmąstyti Manąją tikrovę, kad galėtumėte pateikti tam tikrų apibendrinančių išvadų, jos visada turės jūsų subjektyvių paklaidų. Jūs negalite išreikšti tokių sampratų, kurios jūsų protui nėra prieinamos šiuo metu, todėl tiktai atsivėrę Man ir atsirėmę į Mane jūs PATIRIATE, SAVO DVASINE ASMENYBE, didesnių energetinių virpesių impulsų, kurių jūs NEGALITE SUDĖLIOTI Į TEIGINIUS, kad juos suprastų jūsų PROTAS, jūs NEGALITE tų teiginių pateikti kaip apibendrintų SAVO IŠMĄSTYMŲ kitiems savo dvasios broliams ir sesėms, Mano mylimiausiems vaikams, nes jums STINGA Manosios tikrovės PAŽINIMO, net ir turint jūsų besiskleidžiančios amžinos, Mano jums padovanotos, dvasinės asmenybės kosminę įžvalgą.
Todėl BET KOKIE APMĄSTYMAI lavina jūsų DVASINĮ protą, leidžia jums palyginti savąją APLINKĄ su tuo, ką jūs JAUČIATE KAIP DVASINĖ ASMENYBĖ, ESANTI GYVOJE JUNGTYJE SU MANIMI, kiekvieną akimirką, kasdien. Tačiau jūs visada turite būti pasirengę savo išmąstymus pakoreguoti, išplėsti, kai kuriuos net ir padėti į šalį, nes nauji jūsų giluminiai išmąstymai jums suteiks naujų horizontų, kurie ankstesnius, jums kažkada kėlusius susižavėjimą, horizontus užklos savąja ryškesne šviesa, spindesiu, ir vėl jūs žavėsitės jais, bet su laiku ir jie nublanks taip, kaip ateinanti nakties prieblanda susilieja su naktimi, kad užleistų savąją vietą brėkštančiai aušrai, ir naujai dienai, saulės spindinčioje šviesoje.
Taip ir Aš sumaniau Savo EVOLIUCINĮ PLANĄ VISAI KŪRINIJAI, kad jūs visą laiką būdami gilioje dvasinėje komunijoje su Manimi, ir veikdami drauge su Manimi visumos labui, patirtumėte savo kiekvieno patyrimo KOSMINĘ gelmę, apmąstydami savo kiekvieną veiksmą, atliekamą materialia prasme, gyvoje sąsajoje su jūsų kosmine įžvalga – KIEK tas veiksmas prisideda prie VISOS kūrinijos šviesinimo, net jeigu tuo metu jūs kalate vinį. O tai turi prasmės, KAIP jūs tą atliekate, KOKIA DVASINE BŪSENA.
Todėl GILUMINIAI apmąstymai plečia jūsų įžvalgą, leidžia jums patirti savojo proto lankstumą arba nerangumą, troškimą atskleisti save kaip dvasinę asmenybę dar ryškesniu spindėjimu, arba priešingai – pasitenkinimą jos, tam tikra prasme, abejonėmis, ir net abejingumu.

Jūsų apmąstymų gelmė, kaip jie pasireiškia įžvalgos patyrimu jūsų asmenybei, kiekvienam individualiai, yra skirtingi. Todėl jūs negalite savųjų apmąstymų perteikti kitiems, kad jie galėtų tą patvirtinti savuoju PATYRIMU, tačiau gilumine prasme, kada jūs kalbate apie DVASINIUS dalykus, dvasinis asmenybės gyvas ryšys SU MANIMI leidžia jai suprasti, ką jūs turite omenyje, nors patyrimo dar nėra toji asmenybė, kuri klausosi jūsų paaiškinimų, apmąstymų, jūsų teiginių, jūsų apibendrinimų, pati patyrusi. Štai kodėl jūsų giluminiai apmąstymai gali jus nukelti toli į ateities kartų veikimo areną, kuri bus šitoje planetoje ar kitose planetose, kurias jūs taip pat įsisavinsite, kaip naujųjų savo asmeninių patyrimų kaupimo arenas.

Giluminiai apmąstymai jums suteikia prasmės, kada jūs visą laiką esate GYVOJE JUNGTYJE SU MANIMI, ir tuos apmąstymus jūs TAIKOTE TAIP, KAIP SUMANIAU, KAD TAIKYTUMĖTE SAVO APLINKOJE JAU ŠIANDIEN. Jūsų apmąstymai turi vertės, kada jie įsisavinami jūsų pačių asmenybės atsiskleidimo konkrečių etapų pasireiškimo lygiu, nes JŪS AUGATE TIK KADA JŪSŲ ASMENYBĖ PASIREIŠKIA. Vien tiktai apmąstymai – tai yra teorinis jūsų supratimas, net ir kosminės įžvalgos lygiu, kas esate jūs kiekvienas kaip individas Manojoje tikrovėje. Tačiau kaip jūs tą tikrovę įsisavinate, kiek jūs kaip asmenybė esate Man reali, tai atsispindi jūsų VEIKSMUOSE, kurie yra skatinami Manosios MEILĖS, ir kurie yra nukreipti MANOSIOS GEROVĖS vektoriaus kryptimi.
Štai kodėl jūs kiekvienas esate TIKRASIS MĄSTYTOJAS. Nėra jums KITO Šaltinio, kuris jus galėtų pakylėti – nesvarbu kas galėtų jums rekomenduoti tą šaltinį, kaip aukščiausią žmonijos filosofinę išraišką – kokiu Šaltiniu ESU AŠ. Ir kiekvienas iš jūsų, Mano mylimiausių vaikų, būdami gyvoje jungtyje su Manimi, jūs neabejotinai patiriate giluminį kosminės įžvalgos apmąstymą savo prote.
Jūsų protas yra DVASINIS, suteiktas asmenybei, kad galėtų jinai atsiskleisti Manojo evoliucinio plano įgyvendinimo labui, kiekvienu konkrečiu akimirksniu, kiekvienoje konkrečioje vietoje, taip, kaip sumaniau AŠ, jeigu asmenybė junta Mano vedimą iš vidaus, ir savo apmąstymus, kurie taip pat yra suteikiami Mano dalelės, jums žinomos Minties Derintojo vardu. Todėl GILUMINIAI apmąstymai – tai yra MŪSŲ BENDRAS KŪRYBINIS VEIKIMAS, Mano evoliucinio plano įgyvendinimo kryptimi ir visumos labui, tuo pačiu ir jūsų asmenybės atsiskleidimo labui.

Mąstykite GILUMINE prasme, lyginkite jūsų aplinką su savaisiais apmąstymais ir tikrinkite tą tikrovę, kurią jūs iš tikrųjų jau pažįstate savo KOSMINĖS įžvalgos dėka, įsisavindami ją SAVUOJU GYVENIMU, gyvendami MANIMI.

VISĄ LAIKĄ TURĖKITE MINTYJE, KAD MANOJI ŠVIESA YRA NEUŽGESINAMA. Niekas nėra pajėgus užpūsti saulės. Tuo tarpu saulė, kokia ji bebūtų galinga, pati išeikvoja savo energiją ir užgęsta kaip žvakė. Taip ir jūsų asmenybė turi gyvąją šviesą, tiktai visą laiką atsivėrimo dvasinėje gelmėje su Manimi. Ir jeigu jūs dėl jums patiems svarbių, bet klaidingai suvoktų Manosios tikrovės atitinkamų iškraipytų apmąstymų, šitą gyvą komuniją su Manimi nutrauksite, jūs prieisite klaidingų sprendimų, ir jūsų asmenybė praras iš Manęs jai suteikiamą gyvybingą energiją ir šviesą, ir ji apsiblaus. Taip, kaip saulė išeikvoja energiją, taip ir jūsų asmenybė nebeteks gyvasties.

Likite visą laiką giluminiuose apmąstymuose tiktai gyvoje jungtyje su Manimi. Tik tada jūs patirsite savosios asmenybės kosminės įžvalgos spindesį savyje ir matysite aplinkos, kurioje jūs pasireiškiate, atitikimą Manajai tikrovei arba prasilenkimą su Manąja tikrove.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU, už šitą mums suteiktą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal