Tėvo mokymas, kodėl nepasveiko Laima iš Velžio, perteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 06 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina Sese, mylimas AŠ ESU, Tau buvo pateiktas mano dvasios sesės, Reginos, klausimas, kodėl nepasveiko mūsų dvasios sesė Laima iš Velžio: ar mes už ją per mažai meldėmės, ar ji per daug pati nepasitikėjo Tavimi ?
Aš esu pasirengęs Tavo suteikiamą mokymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės, dalyvaujantys šitoje kolektyvinėje komunijoje.

 

Tėvas:
Mano mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi vaikai, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Tėvu, ir Aš ESU JŪSŲ TĖVAS, jūs gaunate iš Manęs asmenybę, jūs gaunate iš Manęs orumą, jūs gaunate iš Manęs ryžtą ir drąsą, kuri pavirsta jūsų sveiku kūnu – būkite GYVAJAME ryšyje su Manimi ir jūs nepatirsite nė menkiausio ligos pasireiškimo jūsų fiziniame organizme. Jis yra sumanytas tam, kad jūs galėtumėte vienas su kitu – meilės pagrindu – bendrauti ir veikti visumos labui taip, kaip juntate IŠ MŪSŲ VEDIMĄ SAVO VIDUJE – BŪKITE DRĄSŪS IR ŠVIESŪS, NES JŪS GYVENATE MANO GYVENIMĄ, KOKĮ AŠ JUMS SUMANIAU SAVO
EVOLIUCINIU PLANU, KAD GALĖTUMĖTE JĮ ĮGYVENDINTI IR TUO PAČIU PRISIDĖDAMI PRIE MANO SUMANYMO SAVUOJU ASMENINIU INDĖLIU.
Štai kodėl jūs turite GYVĄJĮ kelią, kuriame jūs neturite stovėti tuo pačiu metu ant materialaus ir dvasinio kranto – jūs turite atremti materialų krantą į Mano jums suteiktą dvasinį pamatą. Tik tada jūs turėsite viduje BŪSENĄ, kurią Aš suteikiu jūsų dvasiniai asmenybei, kuri trokšta gyvosios jungties su Manimi – nori gyvo ryšio su Manimi, ir toji BŪSENA NELEIDŽIA JOKIAI LĄSTELEI PAJAUSTI ĮTAMPOS IR STRESO AKIMIRKOS.
Štai TIK TOJE APLINKOJE Aš sumaniau jums sveiką gyvenimą ir sveiką organizmą.

O dabar jūs paželkite, KIEK yra jūsų dvasios brolių ir sesių turinčių tokį jums PALANKŲ aplinkos foną, kuriame galėtų atsiskleisti kaip dvasinė asmenybė, atsiskleisti Manąja meile, Manąja šviesa? KIEK jūs matote aplinkoje darnos, šviesos, savitarpio supratimo, gailestingumo pasireiškimo, nepridengto, bet tikrojo – iš meilės. KIEK jūs matote aplinkoje gėrio ir grožio, ir palyginkite tai, ką jūs iš tikrųjų matote, KIEK yra jūsų aplinka sužalota, suniokota, sulaužyta, suteršta, ne vien tiktai materiale prasme, bet ir morale, dvasine prasme.
Štai kada jūs gyvenate tokioje aplinkoje, ir tokia gyvensena jus ima varginti, o praeities kartos turėjo dar daugiau baimės pasireiškimo, ir visa šita virpesių lavina, per daugybę tūkstančių metų, pasiekė ir jūsų kartą – JI NIEKUR NEIŠNYKSTA , JI PERDUODAMA IŠ KARTOS Į KARTĄ. Todėl, jūs patys darydami daugybę klaidų DĖL ŽINIŲ STOKOS, PRARANDATE PASITIKĖJIMĄ ŠVIESA, TIESA, TEISINGUMU, IR TADA PRADEDATE TEISINGUMĄ PRITAIKYTI PRIE SAVO SAMPRATŲ. Teisingumas nėra toji samprata, kurią galima taikyti prie žemesnių standartų – TEISINGUMAS YRA TAIKYMAS PRIE MANOSIOS VALIOS IŠRAIŠKOS.
Kada jūs matote kaip aplinkui pažeidinėjama darna, tiesa, tikrovė, kada meilė nustoja egzistuoti DVASINE PRASME, visi šitie žemo dažnio virpesiai pasiekia kiekvieną kūno ląstelę ir sukelia jai milžinišką stresą – įtampą. Tą jaučia kiekvienas mano sūnus ar dukra. Ir tiktai per gyvą atsivėrimą, kada jūs patiriate būseną – PATIRIATE BŪSENĄ, KAD JŪS ESATE MANO SŪNUS AR DUKRA, IR JŪS NEBESATE KAS NORS KITAS. BŪSENA JUMS TĄ DIKTUOJA, IR NE AKIMIRKAI, BET NUOLATINEI VISAI DIENOS PASIREIŠKIMO IŠRAIŠKAI, kada jūs GYVENATE Mano sūnaus ar dukters gyvenimą. Štai TIK TOJI BŪSENA YRA MANO IR SUPLANUOTA JŪSŲ KŪNUI, kad šia JŪSŲ ASMENYBĖS PATIRIAMA
būsena galėtų MĖGAUTIS – palaimos ir ramybės aplinka – kiekviena fizinio organizmo gyva ląstelė.
AŠ SUMANIAU, KAD LĄSTELĖ DARNIAI VEIKTŲ, REAGUODAMA Į DVASINĖS ASMENYBĖS TOKIĄ GYVĄ BŪSENĄ, KADA JI PAJUNTA SĄVĄJĄ SŪNYSTĘ ARBA DUKTERYSTĘ, IR BROLYSTĘ SU VISAIS.
Tokios BŪSENOS nebuvo pasiekusi jūsų dvasios sesė, Mano dukra, pati mylimiausia, kaip ir visi Mano kiti mylimiausi vaikai, turėjusi jūsų žemiškąjį Laimos vardą. Galima pasakyti daugybę sklandžių mokymų, kurie nebus atremti į Mano jums sumanymą – patirti Mane DVASINE BŪSENA. Dvasiniai teiginiai, išsakomi be tos dvasinės BŪSENOS, yra tiktai aukštos moralės ir intelekto TEORINIAI mokymai; jie nėra tie, kurie GYDO – GYDO JŪSŲ VIDINIS ATSIVĖRIMAS. Ir šitokio atsivėrimo gelmės buvo sekli vaga jūsų dvasinės seses, Manosios dukros, asmenybėje.
Tačiau, jūs puikiai suvokiate, kad Manoji asmenybė amžina – jūs neturite patirti nuostolio, kada vienas ar kitas palieka šį pasaulį ir iš jūsų. Juk jūs puikiausiai pritariate, kad MANOJI ŠEIMA YRA VISA KŪRINIJA. Todėl jeigu jūsų šeimos narys persikėlė į kitą vietą ir ten gali atsiskleisti, patirdamas kuo mažesnių aplinkos spaudimo akimirkų, kad galėtų sužydėti savo dvasine būsena ir duoti dvasinį vaisių, tai argi jūs nesidžiaugsite dėl tokio jūsų dvasinio brolio ar sesės išvykimo į jai Mano parengtą, ir jai tinkamesnę, aplinką.
Štai kodėl, Mano mylimiausieji vaikai, Aš jus turiu kaip ŽIEDĄ, kurį puoselėju ir saugau. Aš jums suteikiu tą šviesą Manosios meilės žiedu apkaišiotą, kad jūs galėtumėt patirti savo vidine asmenybės būsena – juk jūs nesate žmonės, JŪS ESATE AMŽINOS MANO DVASINĖS ASMENYBĖS – JŪS ESATE DVASIOS, IR NEBIJOKITE TO ŽODŽIO. Turėdami labai laikiną materialų pavidalą, vien tik dėl jo jūs vadinate žmogų žmogumi. Tuo tarpu Aš jus vadinu savaisiais vaikais. Tai jeigu Aš esu dvasinis ir esu net dvasinių asmenybių Suteikėjas – Šaltinis – tai ir jūs, Mano vaikai, turite būti DVASINIAI. Ir nesvarbu, kad Aš jums suteikiu materialų apvalkalą TARPUSAVIO
BENDRAVIMUI – VEIKIMUI – VISUMOS LABUI. Tai yra labai trumpalaikis apvalkalas, bet jį turite PUOSELĖTI.


Žiūrėkite, šiandien Mano mažyliai, kurie yra ir jūsų žmogiškąja samprata vaikai, yra nerimą skleidžiantys mažyliai – jie neramūs, neramūs dėl to, kad jų tėvai išvykę iš savo materialių šeimų – išvykę toli. Ir jūs net nepamąstote, kad jų išvykimas, siekiant materialaus atlygio už dorai atliktą, ir tikrai kruopštų ir reikalingą kitiems darbą, atneša žalos jų pačių vaikams, jų pačių šeimoms. Jūs nepamąstote, kad be tėvų likę vaikai, net ir trumpą laiką, PRARANDA tą dvasinę pusiausvyrą savo viduje. Dėl to jie tampa NERIMASTINGI, jie tampa IRZLŪS, todėl ir jūsų KOLEKTYVINĖJE DVASINĖJE KOMUNIJOJE NEBĖRA TOS HARMONIJOS, kuri vyraudavo anksčiau.
Štai kokią žalą neša vieno ar kito jūsų dvasinio brolio ar sesės nedalyvavimas komunijoje – VISKAS YRA TARPUSAVYJE MANO KŪRINIJOJE SUSIETA. Jūs negalite suvokti, kad jums KIEKVIENAS ATSIVĖRIMAS GYVU SAVO ASMENYBĖS PASIREIŠKIMU – TIEK MATERIALIAIS DARBAIS, TIEK MINTIMIS, TIEK JŪSŲ PATEIKIAMAIS MOKYMAIS – IR NESVARBU KURIOJE VIETOJE JŪS BŪTUMĖTE TUO METU, PASKLEIDŽIA ATITINKAMO DAŽNIO ENERGETINIUS VIRPESIUS, KURIE TAIP PAT PASIEKIA KITUS. Ir vieni virpesiai SLOPINA, kiti virpesiai KELIA į dvasinę šviesą. Jeigu jūsų partneriai, žemiškąja kalba kalbant, išvyksta kitur, kad galėtų sukaupti didesnį materialų atlygį, jūs moraliai juos vertinate teigiamai. Aš suprantu jūsų tą teigiamą vertinamo motyvą. Tačiau jūs turite atkreipti dėmesį, kad gėrio darbus jūs galite daryti neišvykdami, ir tuo pačiu neskriausdami savo pačių mažiausiųjų atžalų.
Jūsų aplinkoje jūs galite pasireikšti kaip Mano vaikai. Aš jums juk esu sakęs – tik tie, kurie eina ryžtingai gyvuoju keliu, turi Mano apvaizdos jums suteikiamą apsaugą. Būkite TIEK atsivėrę Man, kad patirtumėte tą dvasinę šviesą, ir BŪSENA PALIUDYTUMĖTE, KAD SU MANIMI ĮMANOMA VISKAS. O jeigu yra įmanoma viskas, tai argi Aš noriu, kad jūs nuskriaustumėte savo mažylius, kad jūs juos paliktumėte vardan kažkokio jūsų TARIAMO didesnio materialaus atlygio. Jeigu jūs būsite ryžtingi gyvajame kelyje, jūs turėsite DAR DIDESNĮ ATLYGI IŠ MANĘS, ir vaikai liks nenuskriausti, ir jūsų dvasinė kolektyvinė Komunija taip pat bus darnesnė. Ir tada jūsų organizmas patirs didesnį pakylėjimą, ir tą pajaus fizinė ląstelė, ir tada jūsų kūnas bus sveikesnis.


Štai kodėl, Mano mylimiausia dukra, kaip ir visos Mano mylimiausios dukros, tavo klausimas yra žmogiškąja prasme svarbus, tačiau dvasine prasme jis yra SIAURO pobūdžio, nes jūs turite visą kūriniją, kur galite kaupti patyrimus. Neliūdėkite dėl to, kuris yra PAKYLĖTAS Į AUKŠTESNĮ PASAULĮ. DŽIAUKITĖS DĖL JO IŠĖJIMO. O SAU KELKITE DAR AUKŠTESNĮ SIEKĮ – GILIAU ATSIVERTI VIDUJE, kad net ir dabar jūs patirtumėte, juk jeigu jūs pasiekiate tą VISUMINĘ asmenybės atsivėrimo būseną, jūs ir sveiksite savo fiziniu pavidalu, nes sveikatą suteikiu jums Aš. Jūs ją įsisavinsite, bet ne protu atsivėrę, o DVASINĖS asmenybės visa GYVASTIMI. Ir tą paliudys jūsų ASMENYBĖS PABUDIMAS. Ir tą jums patvirtins jūsų kūno sveikimas.
Štai kodėl jūs turite žvelgti į save, ir į aplinką, kad einantys gyvuoju keliu turi SKIRTINGĄ ATSIVĖRIMO laipsnį, jie turi SKIRTINGĄ patyrimą, SKIRTINGĄ PASITIKĖJIMĄ Manimi. Todėl, nenustebkite, kad ir tie, kurie iškeliauja iš jūsų, jie nėra tie, kurie atsisako gyvojo kelio, nes ČIA JŲ BŪSENA NESUTEIKTŲ DAUGIAU NAUDOS VISUMAI, JEIGU JIE VISĄ LAIKĄ SKLEISTŲ ŽEMO DAŽNIO VIRPESIUS, JAUSDAMI VIDUJE NEPASITIKĖJIMĄ MANIMI, IR SAVIMI, DĖL ĮVAIRIŲ FIZINIO KŪNO NEGALAVIMŲ. Šitie negalavimai yra NEIŠVENGIAMI, KADA NĖRA GILUMINIO IR VISIŠKO PASITIKĖJIMO MANIMI. Jis neatsiranda per akimirką. Jis ateina vis po laiptelį įsisavinant naują iššūkį. Ir to iššūkio įsisavinimo procese taip pat kyla dag abejonių, bet įsisavinus vieną iššūkį pasitikėjimas auga tiek Manimi, tiek ir savimi, bet naujas laiptas vėl diktuoja daugybę abejonių, ir nepasitikėjimo. Ir jeigu Mano pats mylimiausias sūnus ar dukra nežengia ant naujo laiptelio, o trypčioja ant to paties, jo pasitikėjimas, prieš tai buvęs, jam atrodytų ir didelis, ima smukti, silpnėti, ir iškyla daug didesnių abejonių, kurios PRANOKSTA NET ANKSTESNES abejones, kada buvo žemesniame laiptelyje įsisavinamas Mano suteiktas iššūkis.
Jeigu Aš jums suteikčiau sveikatą ir pagijimą AKIMIRKSNIU, jums tai nesuteiktų AUGIMO patyrimo. Juk jūs jau esate dvasioje subrandinti tiek, kad savęs NESAISTOTE SU MATERIALIU PAVIDALU, todėl jūs puikiai suvokiate, kad jūsų KIEKVIENAS VEIKSMAS, KIEKVIENA MINTIS, išreikšta ne meilės motyvu, jūsų ląstelę pastato į streso ir įtampos sąlygas. O tai PRIEŠTARAUJA MANO VALIAI. Ir priešingai, kada jūs – BŪSENA – jaučiate meilę, ir šitoje būsenoje jums kyla mintys atlikti kokius nors gėrio darbus, ir juos atliekate, jūs tuo pačiu kiekvieną ląstelę pamaloninate palaimos sąlygomis. Ir tos sąlygos formuoja vis didesnę PASITIKĖJIMO MANIMI BŪSENOS GELMĘ JŪSŲ VIDUJE. Ir toji gelmė nėra automatiškai sustabdoma, JI TURI BŪTI VISĄ LAIKĄ AUGANTI IR STIPRĖJANTI, nes priešingu atveju ji pradės užsinešti įvairių teršalų dumblu. Ir vėl jums atsiras daugybė abejonių, ir vėl į tokią streso ir įtampos sąlygą REAGUOS jūsų gyva ląstelė.
Tai jeigu Aš jums suteikčiau tą pasveikimą, jūs man dėkotumėte, bet kada jūs vėl priprastumėte prie sveikatingo kūno, palaipsniui, VĖL JŪSŲ TOJI PASITIKĖJIMO GELMĖS VAGA APSITRAUKTŲ DUMBLU, SĄNAŠOMIS, TERŠALAIS, IR VĖL jūs melstumėte Mane, kad Aš UŽ JUS kažką padaryčiau, vietoj to, kad jūs nukreiptumėte žvilgsnį į SAVE, KAD JŪS ĮDĖTUMĖTE DAUGIAU PASTANGŲ. Ir tuo pačiu atsiverdami Man, ir veikdami ryžtingai SU MANIMI visų šviesos labui, MEILĖS MOTYVU, jūs suteiktumėte palaimos vidinę būsena kiekvienai fizinio kūno ląstelei. Ir ji savaime tada iš Manęs GAUTŲ ENERGETINĮ MAITINIMĄ. IR JI KAIP TIK GALĖTŲ ATKURTI PRARASTAS SAVYBES.


Štai koks yra MANO PASVEIKIMO JUMS SUTEIKTAS KELIAS – SVEIKATĄ AŠ JUMS GARANTUOJU, bet jūs ją turite PATYS IŠ MANĘS PAIMTI ĮDĖDAMI PASTANGŲ. KIEK ĮDEDATE, TIEK IR GAUNATE. Tai yra, jūs jau žinote, priežasties-veiksmo-pasekmės DĖSNIO pasireiškimas. Jo Aš keisti NEGALIU, Aš galiu SUTRUMPINT TIK LAIKĄ JAME, BET TAI JUMS NEDUOS DVASINIO AUGIMO BRANDOS. Tai argi Aš jums duočiau tarp žuvų pagautą gyvatę, net jeigu jūs jos ir meldžiate.


Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal