AŠ ESU mokymas – kodėl mirtingieji nevienodai jaučia skausmą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 08 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakant į Mano dvasios sesės Daivos klausimą, kodėl kai kurie net ir neatsivėrę, neinantys Gyvuoju keliu, nejaučia skausmo, kodėl taip nevienodai mirtingieji jaučia skausmą?

AŠ ESU:


Mano mylimiausias sūnau Algimantai, Aš esu ta VISUMINĖ ASMENYBĖ, pavadinta AŠ ESU vardu. Aš apkabinu jus dabarties akimirkoje, apimdamas praeitį ir ateitį, ir visą Rojaus Trejybę, drauge su Rojumi, sutalpindamas tai savyje. Manyje MEILĖ sklinda per Rojaus Trejybę, ir per jus – atsivėrusius Mums visiems – egzistencialiems asmenims, ir savyje jūs patiriate Juos tiek, kiek pakeliate savo dvasios vožtuvą Mūsų dvasiniam gyvajam Meilės tekėjimui. Ir šitas tekėjimas leidžia patirti jūsų materialiam kūnui, jūsų materialių smegenų dėka, kaip veikia jūsų centrinė nervų sistema. Jinai sumanyta tokia, kad kuo daugiau jūs esate Mūsų gyvajame kelyje, tuo mažiau materija pasireiškia atskirai nuo dvasinio pagrindo, tuo mažiau ji patiria skausmingų akimirkų tiek jūsų intelektui, tiek ir fiziniam ląstelės materialiam pasireiškimui. Ir jūsų centrinė nervų sistema, tų pačių materialių smegenų dėka, pajunta įvairius jūsų organizmo sutrikimus. Ir tie impulsai gali būti ypač žemo dažnio energetiniai virpesiai, suteikiantys jums materialų skausmą. Ir jūs taip pat puikiai suvokiate, kad materialūs vaistai negali išgydyti tos ligos, kurią sukelia jūsų milžiniška – per kartų kartas sukaupta – baimė. Jūs dabar jau jaučiate, kokią sėja paniką pasirodantys pranešimai apie Ebolos viruso plitimą Afrikoje. Ir kada tuo virusu užkrėstas jūsų dvasios brolis ar sesė patenka į kitą šalį, kurioje nėra šito viruso pasireiškimo, kokia kyla įtampa toje aplinkoje, kad jūs tą dvasios sesę ar brolį mėginate izoliuoti nuo visos aplinkos, izoliuoti kaip raupsuotąjį, mėgindami apsisaugoti materialiomis priemonėmis kaip sienomis. Jį patalpinate į atskirą vietą, kad niekas negalėtų su juo bendrauti. Ir tas izoliuotas Mano dvasios sūnus ar dukra savyje patiria dar didesnę skausmo išraišką, materialaus skausmo, fizinio skausmo išraišką, nes jis junta izoliaciją, ir jį apima dar didesnė baimė. Todėl centrinė nervų sistema jaučia dar didesnę įtampą, ir tuo pačiu materialios smegenys, kaip visos sistemos – centrinės nervų sistemos – valdymo pultas, ima vis daugiau sutrikti – sutrikti Mano siunčiamiems dvasiniams apraminimo impulsams. Ir toks mirtingasis yra pasmerktas tam, kad savo fizinį kūną turėtų palikti anksčiau numatyto laiko.
Tačiau tai, ką Mano dvasinė dukra paklausė, kad ir neinantys gyvuoju keliu patiria tokias akimirkas, kada nejaučia fizinio skausmo, tai jūs turite suprasti, kad kiekviena asmenybė, turėdama vienodą materialų apvalkalą, turi tam tikrų ir savo išskirtinių savybių, suteiktų per genus, per praėjusių kartų daugybę sukauptų patyrimų. Ir tos pačios materialios smegenys vienoje kartoje pasireiškia stipriau dvasinio pobūdžio šviesą gerdamos, kitos materialios smegenys kitoje kartoje turėjo būtent priešingą, slopinantį dvasinei šviesai stipresnį pasireiškimą, ir į tai reaguoja jūsų materialus apvalkalas. Šitaip informacija perkeliama iš kartos į kartą ir būna toje kartoje, kad tam tikri individai ne taip reaguoja, kaip absoliuti dauguma materialių jūsų apvalkalų, arba žmogiškųjų kūnų reakcija į materialų skausmą.
Juk jūs puikiai suvokiate, kad net ir dabar jūs jaučiate nevienodai baimės apraiškas, ir vienas jūsų gali ištverti fizinį skausmą daugiau, kitas mažiau. Centrinė nervų sistema yra sumanyta, kad veiktų materialių smegenų, kaip centrinės nervų sistemos valdymo pulto, siunčiamais impulsais, kuriuos nuneša į atitinkamą jūsų ląstelės vietą fiziniame pavidale, kad toji ląstelė sureaguotų į tuos impulsus ir atliktų smegenų siunčiamą komandą. Lygiai taip pat ir toji pati ląstelė, kurioje yra koks nors pažeidimas, į priešingą pusę siunčia impulsus, kurie pasiekia centrinės nervų sistemos valdymo pultą – smegenis. Ir toks mirtingasis, Mano mylimiausias dvasinis sūnus ar dukra, junta atitinkamą skausmo antplūdį – vieni didesnį, kiti mažesnį.
Taip pat yra daugybė jūsų paliudijimų, kada mirtingasis, patyręs traumą, gali palikti šitą materialų pavidalą vien dėl ištikto trauminio skausmo šoko. Kitam tas trauminis skausmo šokas nebus mirtinas smūgis materialiam jo apvalkalui. Tai vėl ta pati genetinė struktūra – perkelta per kartų kartas – pasireiškia atitinkamoje konkrečioje kartoje nevienodai, nors sumanymas jūsų materialiam pavidalui yra vienodas tik ta prasme, kad yra centrinis valdymo pultas, kuris siunčia impulsus centrinei nervų sistemai – visai sistemai – ir siunčia tai materialių smegenų dėka kaip tos vienintelės priemonės visiems mirtingiesiems.
Tuo tarpu juk jūs patys matote, kaip nevienodai materialios smegenys mąsto, kaip nevienodai jos reaguoja į panašius įvykius, kaip nevienodai jos pasireiškia net ir tarp jūsų, dvasinių Mano vaikų, einančių gyvuoju keliu, koks yra nevienodas dvasinis imlumas. Jūsų dvasinės asmenybės panaudoja tas pačias jūsų materialias smegenis, bet jūs nevienodai suvokiate tuos pačius įvairius dvasinius mokymus, todėl net ir fizinį skausmą tų pačių materialių smegenų dėka nevienodai jūs galite pajausti. Ir kitiems yra apmalšinimas iki tokio laipsnio, kad tą skausmą junta tiktai nedideliu pasireiškimu.

Tačiau jūs turėtumėte turėti minty dar ir tokį dalyką kaip Manosios apvaizdos įsiterpimą. Ir Aš panaudoju Apvaizdą ne vien tiktai tiems iš jūsų, kurie einate gyvuoju keliu, kad jus stiprinčiau, bet ir tiems Mano vienodai kaip ir jus, mylimiems vaikams, kurie neina gyvuoju keliu. Aš jiems suteikiu Apvaizdos dėka net ir to paties materialaus skausmo numalšinimą, kad jie patys susimąstytų, kaip čia yra taip, kad jie nejunta to fizinio skausmo, kad jie keltų sau klausimus – kodėl, iš kur tas beskausmis jų pats kūno reagavimas į kitam atrodytų labai skausmingą procedūrą?
Mano tikslas yra vienas – išjudinti dvasinį asmenybės pabudimą, kad, tomis materialiomis smegenimis, pradėtų atsigręžti į Mane kaip dvasinį Šaltinį, esantį ir to mirtingojo prote. Todėl Jūs turite žinoti esminį dalyką, kad Aš veikiu visoje kūrinijoje, pasireiškiu per Rojaus Trejybę ir Jos suteikiamus dvasinius sūnus ir dukras visai kūrinijai. Ir kiekvienoje planetoje tas pasireiškimas yra individualus, atitinkantis tos planetos poreikį ir tos kartos sampratas. Tai, kas jūsų vadinamose laukinių kartose būtų išgąsdinęs aplinką, tai tokie pasireiškimai nereikalingi Mano dvasiniams vaikams, kurie yra dar perdaug baikštūs. Tuo tarpu tose kartose, kurios jau yra pažvelgusios tiek į save, tiek ir į savo aplinką daug skvarbiau, imliau, Aš galiu pasireikšti ir per Apvaizdą daug suteikdamas jiems neįprastų pasireiškimo epizodų, bet vis tiek tai yra sumanyta nepažeidžiant Evoliucinio plano, nepažeidžiant jūsų laisvos valios, ir tuo pačiu nepažeidžiant Mano sumanyto priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio veikimo.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas AŠ ESU už šitą atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji, Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, AŠ ESU.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal