Energetiniai resursai ir gamtos turtai priklauso VISIEMS. Ką dabar daryti netikinčiai ir susiskaldžiusiai žmonijai, kad išgyventų? 2014 10 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mokymas - Energetiniai resursai ir gamtos turtai priklauso VISIEMS. Ką dabar daryti netikinčiai ir susiskaldžiusiai žmonijai, kad išgyventų?

Mielieji, aš noriu atkreipti dar kartą dėmesį į mano naująją evangeliją – Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – yra patiriamas ir yra kiekvieno iš mūsų viduje, todėl jį galima atrasti savo viduje.
Ir atlygis už Rojaus Trejybės-AŠ ESU atradimą yra kiekvieno tokio mirtingojo VIDINĖ BŪSENA-PATYRIMAS, kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU YRA TĖVAS IR MOTINA, O VISA ŽMONIJA, IR NET VISA KŪRINIJOS DVASINĖ ŠEIMA, YRA DVASINIAI BROLIAI IR SESĖS.
Taigi taip yra išplečiama šios naujosios evangelijos dėka Kristaus – Sūnaus Kūrėjo – prieš du tūkstančius metų skelbta evangelija – Dievo Tėvystė ir žmonių brolystė.
Kristaus evangelija perteikė to meto žmonėms gerąją naujieną, tik ji buvo paversta iš šeimos į dangiškosios karalystės sampratą. Tačiau karalystė – tai nėra toji artima žmogui visuomenės dalis, kurioje jis jaustų meilę ir savitarpio supratimą, kokią meilę ir savitarpio supratimą jis pajunta mylinčioje šeimoje.
O šeimoje yra TĖVAS IR MOTINA, tuo tarpu karalystėje yra KARALIUS, kuris neturi tėviškos meilės jausmo, jis yra VALDOVAS. Štai kodėl atėjo toks metas, kada turiu skelbti jums savo evangeliją, kuri ne tik išplečia Jėzaus evangeliją, bet ir jus kiekvieną iškelia į DVASIOS LYGĮ, nes jūs pajuntate, kad esate DVASINIS brolis ar sesė kitoms DVASIOMS, ir ne KARALYSTĖJE, bet DVASINĖJE KŪRINIJOS ŠEIMOJE, nes jūs jau esate atradę savyje Rojaus Trejybę-AŠ ESU – DVASINĘ MOTINĄ IR DVASINĮ TĖVĄ, ir šitą paliudijate SAVO VIDINĖS BŪSENOS PATYRIMU.
Tačiau kol manoji evangelija pasieks jūsų visų širdis praeis dar daug laiko, o dabartinė ir išskirtinai materialiai mąstanti ir vartotojiška žmonija turi gyventi net ir dabartinės tamsos sąlygomis, nejaučiant dvasinės brolystės būsenos savo viduje. Tad kaip gi jai gyventi toliau, kada tamsa tiesiog gniuždo ištisus kontinentus, visas šalis, kurios sudaro Suvienytųjų Nacijų Organizaciją, nes jų visų viduje viešpatauja apgaulė, nelygybė, savanaudiškumas, nusikalstamumas, narkomanija, alkoholizmas, agresija, prievarta. Tad ką reikėtų keisti pirmiausia?
Tad pirmiausia būtina pateikti Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje mano šią idėją ir pradėti viešą diskusiją apie planetoje esamų energetinių resursų ir visų gamtos turtų priklausomybę VISAI ŽMONIJAI ir jų naudojimą VISŲ PASAULIO ŠALIŲ LABUI.
Visi energetiniai resursai BŪTINI visiems žmonėms, be jų negali veikti nė viena šalis, todėl tos šalys, kurių teritorijoje yra šie resursai, negali jų naudoti kaip šantažo ir spaudimo priemonės jų vykdomoje politikoje kitų šalių atžvilgiu, kurioms būtent ir reikalingi energetiniai resursai, o jų teritorijoje šių resursų nėra. Energetiniai resursai ir gamtos turtai nėra žmogaus sukurtas produktas, tai Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – suteiktas energetinis resursas ir gamtos turtai VISIEMS TOJE PLANETOJE GYVENANTIEMS KŪRĖJO VAIKAMS.
Todėl Suvienytųjų Nacijų Organizacija turėtų parengti programą, kaip šie BENDRI VISIEMS ENERGETINIAI RESURSAI ir gamtos turtai – NEPRIKLAUSOMAI KUR JIE YRA ATRASTI - privalo būti paskirstomi pagal atitinkamas kvotas – priklausomai nuo gyventojų skaičiaus ir ekonominio išsivystymo, o taip pat nuo šalies klimatinės juostos – tarp visų šalių. Toms šalims, kurios gyvena karštame klimate, ir kurioms netenka tiek daug panaudoti energetinių resursų, savo dalį gautų pinigine išraiška, kad galėtų vystyti savo infrastruktūrą.
Dabartinė tvarka yra atgyvenusi ir atitinka visuomenės FEODALIZMO išsivystymo lygį, kuriame feodalas viską, kas yra jo teritorijoje, naudoja tik sau. Ir kuo stipresnis feodalas, kuo didesnę kariauną turi, tuo daugiau turtų gali užgrobti, ir tol, kol kitas feodalas netaps stipresnis ir galės atimti ir jo turtus.
Štai šios dienos faktas. Rusijos prezidentas, kaip tikras feodalas, nusiuntė savo karius į šiaurės polių ir ten jie iškėlė RUSIJOS vėliavą. Putinas kaip niekur nieko viešai pareiškė – dabar net vienu MILIJONU kvadratinių kilometrų plotu Rusija išplėtė savo teritorinių vandenų šelfą, ir ten išgaus naftą. Jis taip pat davė nurodymą savo pavaldiniams parengti dokumentus Suvienytųjų Nacijų Organizacijai, kad ši jau tarptautiniu lygiu tokią išplėstą daugiau kaip vienu MILIJONU kvadratinių kilometrų plotą pripažintų priklausantį Rusijai. O juk Rusija ir taip yra turtingiausia energetiniais resursais ir įvairiomis iškasenomis pasaulio šalis. Tačiau šiais gamtos turtais, kurie NĖRA sukurti Rusijos, su kitais nesidalina. Tačiau to dar maža, Putinas ŠANTAŽUOJA KITAS ŠALIS, KURIOS PERKA IŠ RUSIJJOS NAFTĄ IR DUJAS. Tą dabar patiria ir Ukraina, ir Lietuva.
Tokia feodalinė politika neatitinka pasaulio ir žmonijos vystymosi poreikių ir TEISINGUMO, be kurio negalima toliau vystyti pasaulio ekonomikos ir politikos, nes tolimesnis kelias šia kryptimi veda į karinius konfliktus.
O juk tai beprotybės kryptis, nes prasidėjus kariniams konfliktams jau niekas nebekreipia dėmesio, kaip tas dabar vyksta Ukrainoje, kas vis tik atlygins nuostolius, kada naikinami patys svarbiausi objektai, kuriuos vis tiek reikės atstatyti, o tą reikės daryti likusiems gyviems. Tik iš kur tam gauti pinigų? Tai argi ne išmintingiau nenaikinti to, ką vėliau reikės vėl atkurti. O jeigu jau stinga lėšų dabar, tai jų reikės kelis kartus daugiau, kada bus viskas sugriauta.
Tad jeigu gamtos turtai būtų vartojami VISŲ ŠALIŲ labui, tai natūralu, kad karinių konfliktų taip lengvai niekas nebekeltų, nes kiekviena šalis būtų suinteresuota, net ir esanti toli nuo potencialaus konflikto vietos, kad tiek energetinių resursų gavybai, tiek ir kitų gamtos turtų gavybai nekiltų jokio pavojaus, juk tai būtų pavojus ir šios šalies atitinkamo gerbūvio lygiui. Šitokiu būdu visos šalys taptų daug atsakingesnėmis prieš priimdamos atitinkamus sprendimus, nes susilauktų kitų šalių atitinkamos reakcijos.
Tai būtų pirmasis žingsnis į pasaulio taikos ir visų gerbūvio užtikrinimą net laikantis vien tik ekonominių ir politinių svertų.
Prie tokio žingsnio prisidėtų ir Apvaizda, nes tokia politika ir naujoji pasaulio tvarka padėtų apraminti – milžinišku laipsniu – dabar sukiršintą pasaulį, nes jie pajaustų, kad jų konkretus gerbūvis konkrečioje šalyje yra tarpusavyje susietas su visų gerbūviu.

Mielieji, pamąstykite.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal