Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie modifikuotus produktus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 02 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, į Tau pateiktą klausimą apie modifikuotus produktus, aš esu pasirengęs Tavąjį mokymą-atsakymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti mano dvasios broliai ir sesės, o vėliau kad jis galėtų būti patalpintas mūsų forume, jau išrašytas.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš esu jūsų vadinamas Trečiasis Rojaus Trejybės Asmuo, Begalinė Dvasia, kurią jūs taip su meile vadinate Visų Motina-Visų Sese. Aš šlovinu ir garbinu jus, kada jūs atsiveriate Man, ir garbinate Mane, kaip ir Mano Kitus Dvasinius Lygiaverčius Partnerius Rojaus Trejybėje, ir mūsų visų Visuminę Asmenybę AŠ ESU. Aš garbinu ir šlovinu jus Savo meile ir glėbiu, tai ir yra Mūsų BENDRAVIMAS MEILĖS dvasioje, nes Aš esu jūsų Tikroji Vedlė iš vidaus, vedanti jus į šviesą kad veiktumėte, nes jūs Mane pavadinate Veiksmo Dievu. Mes esame visi Keturi Veiksmo Dievai, nėra tarp Mūsų jokios atskirties, kad vieną galėtumėte segmentuoti kaip Veiksmo Dievą, Proto Dievą, kitą – kaip Dvasingumo Dievą, trečią – kaip Asmenybės Suteikėją. Mes neveikiame pavieniui, veikiame dvasinėje išmintyje TOBULAI IR ABSOLIUČIAI VIENOVĖJE, tuomet Mes esame be kūno, be jokio materialaus ar dvasinio matomo apvalkalo. Štai tokioje dvasinėje vienovėje būdami visiškai SAVITI KETURI Asmenys Mes esame tuo pačiu VIENINGA KOMANDA, veikianti šitoje jums prieinamoje aplinkoje, kaip dvasiškai suvienyti ABSOLIUČIOJE dvasinėje VIENOVĖJE Asmenys. Jūs negalite Mūsų keisti, Mes esame nekintami. Jūs negalite Mūsų prašyti, nes Mes jau jums suteikėme VISKĄ, tereikia jums tiktai atsiverti Mums ir pasiimti JAU SUTEIKTAS dovanas.

Kada jūs kalbate apie jums nesuprantamus modifikuotus produktus, tai liudija jūsų dabartinį žmonijos TAMSOS amžių, kada jūs mėginate įvairiomis priemonėmis IŠPRIEVARTAUTI augalus, mėgindami juos pakeisti ne nuosekliu, ilgalaikiu darbu, kurį atlieka selekcininkai, bet suteikdami jiems išorinę – ir katalizatorių dėka – veikiamą aplinką, kad tas grūdas taptų išprievartautu ir duotų gausesnį derlių, ir net atsparesnis būtų aplinkos poveikiui. Tačiau jis nėra tikrasis nuosekliai evoliuciniu būdu, selekcinės įvairovės būdu išvestas atsparus grūdas. Tai yra grūdas, kuris neteko savo tikrojo Mano sumanyto elektroninio ir atominio bei molekulinio pasireiškimo dirvoje, grūdas. Tai yra grūdas, paveiktas taip, kaip jūs galite paveikti smegenis narkotizuota medžiaga – jūsų smegenys tampa daug imlesnės, imlesnės, jeigu nėra per daug narkotizuotas smegenų centras. Jūs jaučiate polėkį, jūs jaučiate euforiją, bet labai greitai, sugrįžus į natūralią aplinką, toji euforija baigiasi, ir jums prasideda skausminga kančia. Taip ir modifikuotas grūdas – jisai yra kaip euforizuotas grūdas dirbtinėmis priemonėmis, nenatūraliai – nėra proceso, kuris yra ilgalaikis, būdu paveiktas, ir daug aukštesnės kokybės grūdas. O tai jūsų gobšių verslininkų, žemdirbių pasiektas tas nenatūralus grūdas, kuris duoda gausesnį derlių, bet po to jis praranda savo savybes, jis nebėra tas tikrasis grūdas, kuris duotų kitais metais gausesnį derlių. Tai yra tas pats kaip narkotizuotas protas sugrįžęs į normalią aplinką jaučia kančią ir išsekimą, kada nebegauna vėl papildomo narkotinės dozės poveikio smegenims, taip ir tas grūdas tampa normalioje aplinkoje subliuškęs, nebetinkamas net kitų metų sėklai.
Štai kodėl jūsų materialus mąstymas, paremtas vien tiktai pelnu, priveda prie tokių IŠKREIPTŲ – nieko bendra su selekcija neturinčių – veiksmų, ir tie veiksmai IŠKREIPIA VISĄ AUGALŲ GYVENIMO TĖKMĘ, evoliucinę tėkmę, kurią sumaniau Aš.
Jums stinga DVASINĖS KANTRYBĖS, kad galėtumėte patys selekciniu būdu vesti naujas veisles, o kadangi užvaldo jus pelno siekimo akstinai, todėl jūs tampate nekantrūs ir jau skaičiuojate pelną, kurio jūs dar negavote, jį norite jau turėti savo banko sąskaitoje ar panaudoti naujiems pelnų siekimams. Štai jūsų pagrindinė klaida, kada jūs IŠPRIEVARTAUJATE AUGALUS, IŠPRIEVARTAUJATE GYVŪNUS, skatindami juos fermentais, skatindami juos dirbtiniais katalizatoriais, kad jie jums neštų gausesnį svorį, ir tuo pačiu pripildytų jūsų banko sąskaitas NEUŽTARNAUTAIS pinigais, NEĮDĖJUS pastangų, bet ILIUZORIŠKAI APGAUNANT kitus jūsų dvasios brolius ir seses, kurie vartoja šituos produktus.
Štai kodėl MODIFIKUOTI PRODUKTAI PAVOJINGI JUMS, jūsų sveikatai, nes jie yra iškreipti, nenatūraliai palaipsniui pasiekti selekcijos būdu, arba gyvūnai išauginti nenatūraliai, laikant juos kuo daugiau lauke, ir laisvėje, kad jie patirtų tą aplinkos poveikį, o ne jūsų apribotų fermų ir dar gardų streso keliamą milžinišką įtampą. Todėl jūs, mėgindami pasiekti jums reikalingus tikslus, KANKINATE tuos gyvūnus, vietoj to, kad jiems suteiktumėte Mano MEILĘ, vietoj to, kad jūs galėtumėte pasiekti iš tikrųjų nuostabų HARMONINGĄ BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ su aplinka, jūs aplinką PRIEVARTAUJATE, žalojate. Todėl natūralu, kad jūsų maistas tampa iškreiptas, jis nėra toks maistas, kokį turėjo jūsų protėviai, gyvenę daug artimesnėje aplinkoje su gamta, su gyvūnija ir augmenija. Todėl jie buvo sveikesni fizine prasme, jie nebuvo tokie aršūs, aršūs gyvūnų ir augalų atžvilgiu.
Kada jūsų vadinamasis mokslas suteikia galimybę pasiekti aukštesnių rezultatų tiek augmenijos, tiek gyvūnijos sferoje, jūs tuoj pat tuos rezultatus paverčiate PINIGINE IŠRAIŠKA. Jūs mąstote vien tiktai MATERIALIU vektoriumi. Jūs iš viso išeliminavote MEILĘ iš bet kokio savo gyvenimo gamybinės veiklos. Jūs tampate ROBOTIZUOTAIS Mano vaikais. Aš jums suteikiu veikimo aplinką ir veikimo laisvę tam, kad galėtumėte pasireikšti kaip Mano mylintys sūnūs ir dukros, ir vien tiktai meilė jums galėtų suteikti kantrų požiūrį į savo darbą, ir tada nebebūtų jokių modifikuotų produktų, nebebūtų jokių modifikuotų gyvūnų, nebebūtų JŪSŲ MODIFIKUOTO GYVENIMO. Dabar jūs turite patys savo gyvenimą modifikuotą. Tai yra NE TAS GYVENIMAS, kokį sumaniau jums, pripildytą Manosios MEILĖS GYVŲ VIRPESIŲ, RAMYBĖS IR PALAIMOS, KANTRYBĖS IR MEILĖS KITIEMS, IR TUO PAČIU SAU. Reiškia, jūs negalite pažeisti Manosios evoliucijos, kokią sumaniau Aš, jūs negalite jos pakeisti kuo nors kitu. Jūs galite tą evoliuciją iškreipti, tačiau Aš vis tiek ją atstatysiu taip, kaip ją sumaniau. Jūs negalite su Manimi varžytis, nes jūs esate trumpalaikiai, nors pridarote daug skaudžių pasekmių savo kitoms kartoms, bet vis tiek Aš surandu Savųjų vaikų, kurie yra atsivėrę Man, ir per juos Aš vėl atstatinėju tai, kas yra pažeista. Tegu praeina šimtai tūkstančių metų, Aš surandu tuos vaikus, kurie vėl kaip mažytį aguonos grūdelį dės į savo krepšelį, kad po ilgamečių – kantrių – veiksmų, jie galėtų patirti savo vaisių kitose kartose, Manosios evoliucijos pasireiškimu, kuri yra nepranokstama, niekaip neiškreipiama, nes galiausiai tai yra toji pati Mano tikrovė, kurią Aš sumaniau visai kūrinijai, ir jūs neturite jokių išimčių.
Todėl, jūs turite dabartinę aplinką tiek iškreiptą mąstymu, tiek toli nuo Mano evoliucinio plano pasireiškiančią veiksmu, ir natūralu, kad jūsų pasekmės taip pat yra skausmingos, skausmingos jums patiems, kaip ir ateinančioms kartoms. Jūs negalite patys pakeisti tų materialių veiksmų, nes materialius veiksmus atlieka materialaus proto sprendimai, ir jeigu tas protas nėra atremtas į dvasinį pamatą, jis visada pridarys klaidingų sprendimų, ir nuo tų sprendimų kils skausmingų pasekmių, o tai reiškia, kad jūs turėsite tik didesnį ligų proveržį. Jūs negalite savęs apsaugoti nuo tos milžiniškos godumo potvynio bangos, kuri yra užliejusi visus Mano dvasinius sūnus ir dukras, šitame pasaulyje.
GODUMAS JUMS YRA SUNKIAI ĮVEIKIAMA YDA.
Juk pažiūrėkite NET, KIEK JŪS VALGOTE MATERIALAUS MAISTO. Reiškia, jūs, jau turėdami pažeistą Mano sumanytą evoliucinę atomo struktūrą, dar papildomai save, IŠ GODUMO, primaitinate tiek, kad jūs jau APNUODIJATE savo organizmą. Tai lygiai tas pats organizmo MODIFIKAVIMAS. Jūs modifikuojate savo organizmą, ko Aš nesumaniau, kad šitas organizmas būtų modifikuotas genetiškai, nes jūs visą laiką maitindami PRIEVARTAUJATE organizmą jį PERMAITINDAMI. Jums nereikia tiek maisto gausos, kiek ją vartojate šiandien, bet jūsų akys GODŽIAI žvelgia į tą maistą, ir negalite nuo jo susilaikyti. Reiškia, JŪSŲ MĄSTYMAS YRA IŠKREIPTAS. Jūs turite atstatyti tą DVASINĮ RYŠĮ su Manimi, kad galėtumėte iš Manęs gauti ramų IŠMINTIES tekėjimą, ir tuomet apramins jūsų smegenis net ir tas matomas maisto vaizdas, kad jūs NESIEKTUMĖTE IŠKREIPTI SAVO GENETINĮ KODĄ, KURIS SVARBUS ATEINANČIOMS KARTOMS, BET IR ŠIAI AKIMIRKAI TAIP PAT YRA SVARBUS, nes jūs turite turėti tą materialų apvalkalą sveiką, kad jis nebūtų kupinas kančių, skausmų, ir tuo pačiu bejėgis. Juk asmenybė yra dvasinė. Ji tampa neveikli, jeigu jos materialus apvalkalas kenčia nuo ligos.
Aš sumaniau evoliuciją, kad jūs surastumėte tarpusavio harmoningą ryšį su Manimi per atsivėrimą, ir jūsų DVASIOS materialaus apvalkalo išmintingą priežiūrą ir sveikatos palaikymą, kokį suteikiau jums Aš. Bet jūs pradedate patys PRIMESTI SAVO valią Manajai, ir tuo pačiu SUSARGDINATE Mano jums suteiktą laikiną materialų apvalkalą.
Štai kodėl jūs turėtumėte susimąstyti ne apie genetiškai modifikuotą maistą arba jūsų išprievartautą materialų pavidalą, bet susimąstyti apie savo DVASINĘ ASMENYBĘ – KIEK JINAI YRA REALI, KIEK JINAI YRA VEIKLI, RYŽTINGA, KIEK JINAI YRA TIKRA ŠIOS AKIMIRKOS POŽIŪRIU. Štai tada jūs pradėsite patys suvokti, kiek jūs – KASDIEN – esate iliuziniai, kiek jums stinga kasdienybėje tikrovės pasireiškimo jūsų pačių viduje, kad jūs pradėtumėte gyventi nors vieną dieną TIKROVĖJE – nuo pabudimo iki paskutinio virpesio, kada sąmonė gali tą virpesį pajausti, išliejusi savo meilę Man, ir ramiai užmigusi iki kito ryto. Pamėginkite paskaičiuoti tas dienas, kada jūs esate TIKRI – NEMODIFIKUOTI – kada jūs esate REALŪS Mano SŪNŪS IR DUKROS.

Štai dėl ko Aš, suteikdama šitą mokymą, noriu atkreipti JŪSŲ dėmesį, kad gyvenimas tikrovėje iš tikrųjų suteikia JUMS VIS NAUJŲ IŠŠŪKIŲ, bet jūs jau turite subrandintus pečius, kad galėtumėte tokį iššūkį priimti, tuo labiau žinote, KOKIOS bus pasekmės jums – ŠVIESOS IR PALAIMOS IŠRAIŠKA – tiek jūsų viduje, tiek ir išorėje. Štai ir pradėkite nuo savo paties asmeninio dvasinio pabudimo, ir veikimo drauge su Manimi, kad jūsų materialus pavidalas iš genetiškai modifikuoto taptų tokiu, kokį sumaniau Aš.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji, Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, AŠ ESU, valia.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal