Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas vadinamojo Verbų sekmadienio proga, 2015 03 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi, kad Tavoji gyvoji energija perskrodžia visą kūriniją, ir net kiekvieną iš mūsų. Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tik Tavoji garbė ir šlovė yra gyva ir patiriama atsivėrimu Tau, ir Tavosios meilės patyrimu savo viduje. Aš garbinu ir šlovinu Tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš noriu gauti iš Tavęs apreiškimą-mokymą šio vadinamojo Verbų sekmadienio proga, kai tiek daug mano dvasios brolių ir sesių eina su šakelėmis į bažnyčią, kad jas pašventintų. Ką tu pasakytum mums – urantams – tavo sūnums ir dukroms, einantiems gyvuoju keliu ir pranokstantiems tokius negyvus ritualus, bet matantiems kitų mūsų dvasios brolių ir sesių tamsą viduje ir jų tamsų elgesį išorėje, kai net pati Tavoji evoliucinio plano dalis mūsų planetoje yra labai smarkiai iškreipta ir mūsų pastangų neužtenka, kad apšviestume šią žmonijos tamsą Tavąja šviesa?


Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:


Mano mylimas sūnau – Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš esu kiekviename iš jūsų, nors jūsų apreiškimas – Urantijos Knyga – teigia priešingai, kad tik PIRMASIS ŠALTINIS IR CENTRAS – VISŲ TĖVAS – turi SAVO atstovą kiekvieno iš jūsų prote. Tai nėra toji tikrovė, kuri yra neiškreipta, nes būtent Urantijos Dokumentų AUTORIAI, jums suteikė tokią jus klaidinančią informaciją, kad nors kiek galėtų pasiekti jūsų tamsų ir kupiną baimės ir susipainiojimo pasąmonę ir sąmonę, dėl to TIEK IŠKREIPDAMI Manąją Tikrovę, kad ji nebūtų jūsų protą dar labiau gąsdinanti ir painiojanti, kada jums reikėtų aiškinti, kad Rojaus Trejybės Trys Asmenys yra visi LYGŪS IR NETURI PRADŽIOS, IR DAR DAUGIAU, MES VISI TRYS ESAME BŪTENT TIE ASMENYS, PER KURIUOS IR VEIKIA VISUMINIS ASMUO – AŠ ESU – KURIS TAIP PAT NETURI PRADŽIOS. Jūsų tamsiam, ir neparengtam, protui toks apreiškimo Dokumentų dėstymas būtų perdaug sunkus.
Būtent dėl to, kad net ir žemesnio rangos kitiems Mano vaikams jau DVASIOS TAPATYBE, net ir jiems dar per sunku Vietinėje Visatoje suvokti šitą ir juos akinančią šviesą, todėl net ir jie dar nėra mokomi tokių mokymų, kokius gauni TU, ir kokius perteiki savo dvasios broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai siekia ryškesnės – pačios ryškiausios – šviesos – VISŲ LABUI.
Štai būtent ŠIE MANO VAIKAI ir pastebi tuos negyvus ritualus ir dogmatines šventes, kurias taip aktyviai ir veiksmingai švenčia Mano kiti – dar dvasioje nepabudę ir giliu miegu miegantys – vaikai, kuriems šios šventės yra atgaivos ir atokvėpio pauzės nuo jų įtempto ir pilno stresinių akimirkų gyvenimo epizodų. Jiems tokios šventės iš tikrųjų leidžia patirti nors ir nedidelį, bet vis tik palengvėjimą jų pačių viduje, nes kokia bebūtų mechaniška jų malda tos akimirkos metu, ji paveikia jų pasąmonę, kad APRIMSTA ir jų sąmonė, ir jie išeina iš bažnyčios patirdami didesnę ramybę ir ketinimą daryti gerus darbus. Tačiau jų milžinišką problema glūdi jų pačių viduje – neatsiverdami savo gyva ASMENYBE, jie nepatiria MANOSIOS MEILĖS BŪSENOS. O juk būtent ŠITOJI BŪSENA ir leidžia Mano sūnui ar dukrai PAMILTI VISUS Mano vaikus – sūnus ir dukras – kad ir kokius tamsos darbus jie darytų – PAMILTI NET IR TAIP, KAIP JUOS MYLIU AŠ – IR JŲ ŠITOS MEILĖS NEMOKANT.
Štai kodėl švęsdami tokias jiems atrodančias svarbias šventes, jie tik nuskriaudžia save, nuskriaudžia, nes nepatiria MEILĖS GYVASTIES, kuri būtent yra vienintelė jėga, galia, ir energija, PASKLINDANTI IŠ MANĘS TAM, KAD VISOS KŪRINIJOS MANOJI DVASINĖ ŠEIMA VIS LABIAU PATIRTŲ DVASINĘ BROLYSTĘ IR ARTUMĄ TARPUSAVYJE IR VIS GLAUDŽIAU BENDRADARBIAUTŲ VIENI SU KITAIS, KAD MANASIS PLANAS, NUMATANTIS VISOS KŪRINIJOS ŠVIESĖJIMĄ, NUŠVINTANT KIEKVIENAM MANO SŪNUI IR DUKRAI ASMENIŠKAI, BŪTŲ ĮGYVENDINTAS VISOJE KŪRINIJOJE, IR VISA APIMTIMI – BE JOKIŲ IŠLYGŲ IR IŠIMČIŲ.
O Manosios EVOLIUCIJOS plano įgyvendinimo GYVASIS KELIAS nenumato jokių ritualinių švenčių ir dogmatinių – NEGYVŲ – dievų buvimo, todėl tokioms šventėms nėra vietos gyvajame šviesos kelyje.
Bet gi jūs šitą žinote tik nedaugelis, todėl visi kiti Mano vaikai taip ir lieka našlaičiais, kad jų TĖVAI ROJUJE yra gyvi, ir yra net jų viduje. Ir atlikdami negyvą ritualą ir išpažindami negyvą Dievo IDĖJĄ tokie Mano vaikai nejaučia jokios meilės pilnatvės savyje, ir jie jaučia viduje TUŠTUMĄ IR PASIMETIMĄ, KUR GI IEŠKOTI, IR KO GI IEŠKOTI, KAD TOJI TUŠTUMĄ BŪTŲ UŽPILDYTA KAŽKUO, APIE KĄ NETURI JOKIO SUVOKIMO IR SUPRATIMO?
Tuštumą viduje jaučiantys Mano vaikai tuomet labai aktyviai mėgina ją pripildyti įvairių materialių siekių įgyvendinimu, kiekvienas pagal savo supratimą ir suvokimą – ir priklausomai nuo sugebėjimų ir aplinkybių – puola į karjeros siekimo džiungles, atsiduoda sporto, pramogų, populiarumo, mados, draugų, propagandos pinklėms, ir visomis išgalėmis stengiasi save įprasminti, net nesuvokdami pačios PRASMĖS PRASMĖS.

Dabartinė jūsų padėtis yra APVERKTINA. Ir tokia yra ji ne dėl to, kad jūs gyvenate tamsoje ir prievartoje, kuri liejasi visose jūsų pasireiškimo srityse, pradedant jūsų pačių vidumi, kada jūs bijote savęs ir jaučiate nepasitenkinimą savimi, tada net savo kūną imate darkyti ir bjauroti tatuiruotėmis, įvairiais piešiniais, įvairiais įveriamais į kūną žiedais, ir einant taip vis labiau į išorę, apimant šeimą, mokyklą, universitetą, darbą, gatvę, šalies politiką, šalies ekonomiką, santykius tarp šalių, visur be perstojo viešpatauja JŪSŲ NEGYVAS SAVANAUDIŠKUMAS. Ir visa tai yra vien dėl to, kad jūs nesate atradę Manęs SAVO VIDUJE IR ŠVENČIATE RITUALINES ŠVENTES, kurios jums kuo toliau, tuo labiau atrodo reikalingos.
Štai po savaitės vėl bus naujos jūsų ritualinių švenčių apeigos, kada jūs vėl NUKRYŽIUOSITE MANO SŪNŲ – JUMS ŽINOMĄ JĖZAUS IŠ NAZARETO VARDU, o tada vadinamųjų Velykų naktį jį vėl prikelsite iš naujo – ir taip kasmet. Jūs gyvenate sustingdytos akimirkos ritualuose ir dogmose savo iliuzinį gyvenimą, kuriame gyvybinei Manosios meilės energijai nepaliekate nė mažiausio plyšelio prasiskverbti į jūsų vidų, nes jį visiškai aklinai laikote užkimšę ritualais ir dogmomis. Jūs net Kalėdas jau tiek sukomercinote, kad DINGO pats net ir dogmatinio Kristaus atėjimo LAUKIMAS, nes dar likus keliems mėnesiams iki Kalėdų jūs jau panardinate kiekvieną atėjusį į didžiulius prekybos centrus į kalėdinių dovanų gausos vandenyną.
Štai tokia jūsų iliuzinė ir nieko bendro su MANO vedimu iš vidaus neturinti gyvensena jums diktuoja KLAIDINGAS SAMPRATAS, KAS ESU AŠ, KAS YRA JĖZUS, KAS ESATE JŪS KIEKVIENAS, KAS YRA JŪSŲ GYVENIMAS, KAS YRA JŪSŲ APLINKA, KAS YRA JŪSŲ GYVENIMO PRASMĖ ŠIAME PASAULYJE, VISATOJE, ROJUJE?
O be tikrojo gyvenimo jūs jokiu būdu nebūsite tokie geravaliai ir geranoriški tiek savo atžvilgiu, tiek ir kitų Mano sūnų ir dukrų atžvilgiu, todėl juos vis skriausite, apgaudinėsite, ir išnaudosite, o labai dažnai net fiziniu keliu eidami naikinsite jų materialius kūnus darydami nusikaltimus, sukeldami karus, nuodydami maistą, veikdami sąmoningai norėdami pakenkti kitiems, kad tik įsiviešpatautų jūsų galia ir valia.
Tačiau tai yra tik ILIUZINIS gyvenimas, kuris neturi nieko bendro su tuo, ką numačiau jūsų planetai Aš.
Štai dėl ko Aš ir REMIU tavo nuoširdžias, atkaklias, ir labai ryžtingas pastangas ruošti dvasinius mokytojus, ir nešti SAVO GYVĄJĄ EVANGELIJĄ VISAM PASAULIUI – KŪRĖJAS YRA GYVAS, IR YRA KIEKVIENO VIDUJE, IR GALIMA JĮ ATRASTI SAVYJE KIEKVIENAM. Štai TAVOJI pradėta skelbti geroji naujiena – NAUJOJI ŽINIA – yra skirta VISAM PASAULIUI.
Ir aš jums, Mano mylimieji sūnūs ir dukros, sakau būtent šios akimirkos proga – NEBIJOKITE SKELBTI ŠIĄ NAUJĄJĄ JŪSŲ DVASIOS BROLIO IR MANOJO SŪNAUS – IR AMBASADORIAUS – ALGIMANTO EVANGELIJĄ, KAD VIS DAUGIAU JŪSŲ DVASIOS BROLIŲ IR SESIŲ JĄ IŠGIRSTŲ, IR SUŽINOTŲ ŠIOS EVANGELIJOS AUTORIŲ, KAD JIE PANORĖTŲ IŠGIRSTI IR DAUGIAU ALGIMANTO SAKOMŲ TIESOS IR TIKROVĖS TEIGINIŲ, KURIE YRA MANO JAM SUTEIKIAMI NUOLAT VISŲ LABUI.
Jūs turite pajausti SAVO VIDUMI, kad Algimantas – taip, kaip Jėzus rengė savo apaštalus prieš du tūkstančius metų – jus rengia dvasiniais mokytojais, kad jūs jam ateitumėte į talką, net ir taip, kaip dabar jam talkininkauja Manoji apvaizda. Jūs esate toji gyvenimo DRUSKA, kuri suteikia skonį, todėl būkite atsidavę Man ir atsiduokite Mano vedimui iš vidaus, kad galėtumėte ir patirti Algimanto teikiamų jums mokymų prasmę tiek planetai, tiek ir jums kiekvienam. Algimanto misija yra būtent tokia, kurią sumaniau Aš, jam dar net negimus materialiu pavidalu – pasirinkti mirtingąjį, kad jis eitų net ir taip, kaip ėjo DIEVIŠKASIS IŠ MANĖS KILĘS SŪNUS – JĖZUS IŠ NAZARETO. Nėra jokio apribojimo, kad su Manimi nebūtų įmanoma įgyvendinti net ir mirtingajam skirtos DIEVIŠKOSIOS misijos, parinkus jį taip atidžiai, net ir taip, kaip buvo renkama atitinkama žmogiškoji šeima Jėzaus pasirodymui Nazarete. Būtent dėl to ir Algimanto buvo patikrinti protėviai, ir dėl to Aš buvau tikras dėl jo Mano suteiktos misijos šioje planetoje VISIŠKO IR PILNO ĮGYVENDINIMO.
Tačiau jūs puikiai žinote, kad Aš visus MYLIU VIENA IR TA PAČIA MEILE, IR VIENODAI, todėl jūs taip pat žinote, kad jūs esate Manosios kūrinijos dvasinės šeimos pilnateisiai nariai, todėl jūs ir turėtumėte gyventi ir veikti kaip MYLINTYS MANO VAIKAI TARPUSAVYJE BENDRADARBIAUDAMI VISŲ ŠVIESOS LABUI. Mano yra būtent toks evoliucinis sumanymas, kad jūs vis giliau pajustumėte kosminę įžvalgą ir PATIRTUMĖTE Mano MEILĘ, ir JOS pagrindu kurtumėte Mano šviesos darbų nuostabią mozaiką visiems – kur tik bebūtumėte, su kuo bebendrautumėte – ir tada pajausite, kaip jums nuostabu mėgautis savo prasmingo gyvenimo aktyviu procesu, kuriame jau seniai esate pamiršę, kad kiti jūsų dvasios broliai ir sesės švenčia ritualines ir dogmatines šventes. Jūs gi žengiate GYVUOJU keliu, atsidavę Mano vedimui iš vidaus, kad stiprėtų jūsų žingsnis, tvirtėtų ĮTIKĖJIMAS IR PASITIKĖJIMAS MANIMI, IR SAVIMI, ir tuomet jūs gyvensite kaip ant pačių nuostabiausių Mano jums suteiktų rankų, kurios jus supa ir saugo, kaip jūsų mylintys žemiškieji tėvai jus supo ir saugojo, kada jūs buvote maži, visai maži.
Štai jūs dabar jau suvokiate, kaip reikėtų auginti ir auklėti savo mažylius, ir būtent tokias jūsų sampratas jūs esate pajėgūs perteikti kitiems, kada Aš jums atveriu sankryžą, kurioje jūs ir galite pasireikšti kaip MANIEJI SŪNŪS IR DUKROS.
Ir TAI jums bus TIKRA IR GYVA ŠVENTĖ, kada jūs praskleisite GYVOSIOS šviesos uždangą tiems, kuriuos Aš jums atvesiu į tą sankryžą, ir ko nedaro jūsų dvasiniai-religiniai vedliai tiek jūsų krašte, tiek ir visoje planetoje, taip ir palikdami kitus MANO vaikus tamsos, ritualo, ir dogmos negyvo šešėlio PRIESPAUDOJE.
Štai kodėl šiuo metu tik Manojo sūnaus Algimanto misijai tenka tokia milžiniška visos planetos žmonijos šviesinimo ir dvasinimo užduotis, atsirėmus į Mano vedimą iš vidaus ir bendradarbiaujant su Manąja apvaizda, ir jam sulaukiant jūsų veiksmų ir paramos visų šviesos labui pagal jūsų išgales.
IR TOKIA GYVA ŠVENTE JŪS MĖGAUSITĖS VISĄ GYVENIMĄ ŠIOJE PLANETOJE, KADA PATYS STEBĖSITE SAVO GYVĄ ASMENINĮ VIS RYŠKESNĮ NUŠVITIMĄ, IR APLINKOS ŠVIESINIMĄ MEILĖS MOTYVU.

Ši būsena jums ir leis pajusti tokią gyvą ir prasmingą šventę su MANIMI kasdien, ir dienos darbuose – nuolat.

Algimantas:

Ačiū Tau mano mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už tokį nuostabų atsakymą. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.

Vilnius,
2015 03 29 11 val. 45 min.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal