Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie gyvosios šventovės būtinumą, 2015 04 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo, kada prasidėjo Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas, tik po pirmosios pastraipos suvokiau, kad jis liejasi anglų kalba, nors prieš tai pagarbinau ir paklausiau savo klausimą lietuviškai.
Aš nebekeičiau kalbos, kaip liejosi angliškai, taip ir palikau. Ir tik vėliau suvokiau, kad šis mokymas yra skirtas ne tik urantams, bet ir mūsų dvasios sesei, Juliai, gyvenančiai Londone. Ji ukrainietė, bet jau keliolika metų gyvena Londone, ir ką tik gavo Britanijos pilietybę, tad tapo PILNATEISE BRITE. Kaip tik ji rengiasi šią savaitę atvažiuoti būtent į gyvąją šventovę tiek Vilniuje, tiek ir Kaune.
Tad jai, neskaitančiai lietuviškai, šis mokymas būtų neprieinamas, o dabar jis mane pasiekė anglų kalba, kuria ji ir kalba, ir skaito Londone.
Taip ja, prieš pirmąjį jos apsilankymą mūsų visų gyvojoje šventovėje, Rojaus Trejybė-AŠ ESU pasirūpino, kad ji galėtų susipažinti su šiuo svarbiu – visiems – Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio apreiškimu-mokymų, kurį ką tik pasiunčiau jai elektroniniu paštu, ir kurį dar vakar taip pat įdėjau ir į mūsų svetainės anglišką variantą.

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave – mano TĖVĄ ir MOTINĄ, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavo neišsenkanti gyvasties ir meilės versmė pasiekia mus, mums atsivėrus tau ir tokia būsena mes taip pat galime PATIRTI TAVO MEILĘ. Ir TOKS yra vienintelis kelias patirti tavo meilę savyje – BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ VISIEMS VIENODĄ IR TĄ PAČIĄ. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, KODĖL MŪSŲ GYVOJI ŠVENTOVĖ IR MŪSŲ GYVOSIOS PAMALDOS MUMS BŪTINOS, KAS ATSITIKTŲ ATEINANČIOMS KARTOMS, JEIGU GYVOSIOS PAMALDOS NEIŠLIKTŲ?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Aš esu tavo Motina ir Brolis, kurį tu vadini Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu, Aš GIRIU TAVE UŽ TAVO PASTANGAS PERTEIKIANT MANO GYVĄ ŠVIESĄ SAVO DVASIOS BROLIAMS. Tu esi tas, kuris pradėjai gyvąją šventovę Urantijoje daugiau negu prieš dešimt metų, ir nuo to meto jūsų planeta išsivystė evoliuciškai į kokybiškai NAUJĄ etapą ir statusą - TVARINIO GYVĄJĄ KOMUNIJĄ SU KŪRĖJU BE JOKIO RITUALO, BET PER MYLINČIO SŪNAUS AR DUKROS GYVĄ ATSIVĖRIMĄ SAVO MYLIMAM KŪRINIJOS TĖVUI IR MOTINAI.

Tai esminis kaitos taškas jūsų planetos evoliucijoje, kurį vargu ar būtų įmanoma pervertinti, nes tai yra visiškai naujas reiškinys jūsų planetoje, kadangi niekada anksčiau mirtingasis Urantijoje nebuvo patyręs GYVOSIOS KOLEKTYVINĖS DVASINĖS KOMUNIJOS – BE JOKIO RITUALINIO VAIDINIMO – SU KŪRĖJU.

Jūs turite Mūsų apreiškimų knygą AKIMIRKOS AMŽINYBĖ, kurioje Aš paaiškinau tau šio pavadinimo prasmę, ir dabar tu gerai žinai, jog net ir AKIMIRKA GALI PRILYGTI AMŽINYBEI, KAI JŪS ESATE GYVOJOJE KOMUNIJOJE SU AMŽINYBĖS ŠALTINIU IR CENTRU – ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU.

Dabar tiesiog ištęsk šitą pačią AKIMIRKĄ į jūsų žmogiškosios evoliucijos Urantijoje vieną milijoną metų, ir per šitokiu būdu ištęstą šitą akimirkų laikotarpį niekada Urantijoje nebuvo gyvosios KOLEKTYVINĖS žmogaus komunijos su Kūrėju.

Taigi, įsivaizduok, koks buvo visiškas Nebadono Vietinės Visatos, ir net visos didžiosios visatos, nustebimas, kai STAIGA gyvoji šventovė išdygo iš niekur paskutiniojo maišto planetos tamsos žmonijoje. Šį faktą pastebėjo Visatos Programų Transliuotojai ir ši žinia buvo perduota per visą kūriniją – mirtingieji tamsioje ir atsilikusioje planetoje – Urantijoje – atrado Kūrėją savyje ir užmezgė kolektyvinę gyvąją komuniją su Kūrėju pirmą kartą šios planetos žmonijos istorijoje. Tai – savaime – nėra stebinantis faktas, tačiau tų mirtingųjų aplinka buvo toli gražu ne evoliuciškai įprasta, kadangi ši planeta dar nėra įveikusi maišto prieš Kūrėją pasekmių, taip kad ritualinės ir negyvos bažnyčios viešpatauja žmogaus gyvenime visoje planetoje. Ir tiesiog saujelė mirtingųjų išdrįso kreiptis į Kūrėją ASMENIŠKAI IR TIESIOGIAI – BE JOKIO RITUALO ATLIKIMO, BET VIETOJE ŠITO ATVĖRĘ SAVO ŠIRDIS KŪRĖJUI KAIP SAVO TĖVUI.

Šis faktas sukėlė džiaugsmo ir pasitikėjimo Manosios apvaizdos, suteiktos jums į pagalbą, širdyse, kad jų pastangos taip pat nebuvo veltui – paversti žmones Urantijoje drąsesniais ir ryžtingesniais, ir atsitiesiančiais, kad ieškotų Tėvo SAVO VIDUJE IR ATRASTŲ JĮ SAVYJE tam, jog iš žmonijos pašalintų visas ritualines bažnyčias kaip labiausiai gąsdinančias ir trukdančias kliūtis šviesos ir gyvenimo Urantijoje žmogaus evoliucijai, kadangi nė vienas nedrįso diskutuoti su dvasininkija dėl to, kad jų kelias yra klaidingas, nors jie ir atlieka daug ritualų, siekdami užsidirbti Kūrėjo palankumą.

Ritualų baimė taip giliai įsišaknijo žmonėse, nes ji buvo perduodama per kartas, kad nėra nė vieno, kuris būtų pasirengęs revizuoti bet kurią iš evoliucinių religijų Urantijoje. Dėl to jie pasirenka lengvesnį kelią protestuodami prieš kokius nors motininės religijos ritualus, įkurdami sektantišką atšaką ir atlikdami savo ritualus nors ir šiek tiek modernizuotus.

Ritualai tikrai jūsų nepaliks tol, kol jūs patys jų neapleisite. O kad šitą padarytumėte, jūs turite Mūsų buvimą atrasti savo viduje. Ir jums kiekvienam reikia drąsos, kad išplauktumėte į atviras ir audringas jūras ieškoti Kūrėjo, nes nėra ritualinio, ir iliuzinio, kelio tokio pobūdžio neramioje jūroje, jog mirtingieji yra perdaug išsigandę, kad išplauktų po vieną. Taigi, ritualinė ir negyva bažnyčia viešpatauja žmonių elgesyje kiekvieną dieną, nors jie šito ir nepastebi, ir jie mano, jog yra laisvi veikti savo laisva valia. Net ir jūsų politiniame gyvenime viešpatauja negyva ir ritualinė bažnyčia.

NĖ VIENAS POLITIKAS NEDRĮSTA REVIZUOTI BAŽNYČIOS KELIO, KADANGI NĖRA TOKIOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS PLANETOJE, KURI JAM SUTEIKTŲ ĮGALIOJIMUS TĄ PADARYTI.

Baimės apimtas žmogus yra panašus į paralyžiuotą žmogaus kūną – jis negali judėti – taip ir žmogus negali nieko daryti, kad pakeistų bažnyčią.
Net mano ambasadorius – jūsų dvasios brolis, Algimantas, kurio pasąmonė buvo išvalyta taip giliai ir išsamiai per dešimties metų laikotarpį, kada jis vertė Urantijos Knygą iš anglų kalbos į lietuvių, iš pradžių negalėjo priimti Manosios žinios jam perduotos per Mano sūnų iš Australijos, kai jie pirmą kartą susitiko Jungtinėse Valstijose. Taigi, pastarasis sūnus turėjo specialiai atvažiuoti į Lietuvą, kad atvežtų šitą pačią žinią įkurti GYVĄJĄ BAŽNYČIĄ-ŠVENTOVĘ Lietuvoje. Manojo sūnaus gyvulinis protas vis dar viešpatavo jo dvasinio proto atžvilgiu ir jis nenorėjo daryti nieko daugiau, kaip tik atstumti šią žinią, atvežtą specialiai jam iš taip toli, kaip toli yra Australija, kas – Urantijos standartais – yra labai tolima vieta nuo Lietuvos. Jis negirdėjo Mano pageidavimo, kurį Aš teikiau į jo protą, įkurti gyvąją šventovę savo viduje ir Lietuvoje, todėl Aš panaudojau Savo apvaizdą, kad tiesiog žodžiu perduočiau jam šitą pačią žinią. Bet net ir tai jo gyvuliniam protui buvo perdaug baimę keliantis dalykas. Dėl to, kada jiedu valgė labai vėlyvą vakarienę po susitikimo su Urantijos grupe Kauno mieste, Aš panaudojau dar vieną papildomą pastangą, kurią sudarė dvasinis KREIPIMASIS Į ALGIMANTO DVASINĮ PROTĄ, KADA JIS PASIEKĖ NUSIRAMINIMO BŪSENĄ, KAI TUO PASIRŪPINO MANOJI APVAIZDA – VĖLYVA VAKARIENĖ IR MANOJO SŪNAUS MĖGSTAMIAUSIAS PATIEKALAS – TARKUOTŲ BULVIŲ BLYNAI.
Manoji žinutė turėjo sustiprinti tą žinią, kurią atvežė Manasis sūnus iš Australijos: GERAI GARBINTI VIENAM; GERAI MELSTIS VIENAM, BET ŠITO NEUŽTENKA – BŪTINA GARBINTI TĖVĄ KOLEKTYVIAI IR MELSTIS KOLEKTYVIAI.

Ir šito spustelėjimo užteko, kad Algimanto dvasinis protas būtų paveiktas taip giliai, kad jis tuoj pat sureagavo labai ryžtinga ir apšviesta maniera – Bažnyčia YRA ĮKURTA.

Tam, kad būtų nauja epocha, Man reikia, kad Manoji šviesa patektų į jūsų širdis taip giliai, kad ši šviesa gyventų ir vestų jus iš vidaus – ir tai yra Manoji MEILĖ, KURIĄ JŪSŲ VIDUJE PATIRIA JŪSŲ SĄMONĖ. Tai yra Mano varomoji jėga per visą kūriniją. Ir ši gyvoji energija pranoksta bet kokį ritualą, ir net dar daugiau – kai Manasis sūnus ar dukra atranda Mane savyje, ir pradeda patirti Mano GYVĄJĄ MEILĘ SAVO VIDUJE, tai šis sūnus ar dukra užmiršta bet kokį ritualą ir jis ar ji pradeda mėgautis GYVĄJA KOMUNIJA SU MANIMI. Kuo daugiau jūs esate atsivėrę Man, ir kuo giliau jūs palaikote komuniją su Manimi, tuo labiau jūsų tapatybė yra REALI TIKROVĖJE, BŪDAMA IŠLAISVINTA IŠ ILIUZIJOS RITUALŲ. Dėl to jums suteikta Mano amžinoji dovana asmenybės forma yra REALI IR LAISVA NUO ŽMOGIŠKOSIOS ILIUZIJOS. Kadangi JŪSŲ PLANETA IKI ŠIOL GYVENO DAUGIAUSIA ILIUZIJOJE, TAI BŪTENT RITUALAI IR VYRAUJA BAŽNYČIOS GYVENIME. O Mano gyvoji komunija su jumis yra reali, ir kai tik jūs pradedate savo ruožtu patirti gyvąją komuniją su Manimi, tai šis abipusis ryšys tampa tikru ir evoliuciniu taip, kaip jį ir sumaniau Savo Evoliuciniame plane visai kūrinijai – individai palaiko gyvą ryšį su Kūrėju per savo asmeninę jungtį, ir ypač svarbu yra palaikyti KOLEKTYVINĘ GYVĄ KOMUNIJĄ, NES ŠIUO ATVEJU JŪS PATIRIATE SAVO DVASINĘ BROLYSTĘ, O GYVOSIOS KOMUNIJOS GALIA YRA JOJE DALYVAUJANČIŲ JŪSŲ DVASIOS BROLIŲ SKAIČIAUS KVADRATAS. Tai panašu, kai per dykumą keliautum vienas arba su didele ir mylinčia dvasios brolių grupe. Kad sužinotum šitokio statuso skirtumą – net ir materialų, ne tik dvasinį – jums reikia patirti tokio pobūdžio kelionę tikrovėje.

Mano sukurtoje tikrovėje nėra nė vieno pasaulio, kuriame nevyktų kolektyvinė komunija su Manimi, nes tai yra Manosios MEILĖS ENERGIJOS, KURIĄ PATIRIA MANO VAIKAS SU PAČIU TUO MEILĖS ŠALTINIU IR CENTRU, gyvasis ryšys.

Neįmanoma žengti gyvuoju keliu paneigiant gyvąją komuniją su Evoliucijos Šaltiniu.
Kadangi Mano Evoliucijos gyvasis kelias apima MANO MEILĘ IR JŪSŲ REAKCIJĄ Į JĄ BROLYSTĖJE, tai tiesiog natūralu, kad jūs ir toliau turėtumėte tęsti kolektyvinį garbinimą, nes garbinimas pavieniui jums nesuteikia brolystės tikrumo, ir taip giliai, kai jūs matote savo dvasinius brolius ir seses garbinančius Mane šalia jūsų.

Tačiau papildomai prie jūsų asmeninio patyrimo, kada jūs palaikote komuniją su Manimi pavieniui, tą darydami kolektyve jūs leidžiate savo dvasios broliams patirti panašią dvasinę komuniją ir tikrovę ir pasidalinti šiomis patirtimis iš karto po garbinimo gyvųjų pamaldų. Tai paverčia kolektyvinį garbinimą – žmogiškosios-materialios-dvasinės, sielos-morontinės, ir dvasios-dvasinės jungties aukščiausiąją viršūnę – Manosios Tikrovės realiu pasireiškimu tarp jūsų labai panašiu būdu – jūs tampate ramesniu ir geresniu negu buvote prieš kolektyvinio garbinimo komuniją, ir tai tinka visoms gyvosioms garbinimo pamaldoms, nepriklausomai nuo to, kokioje planetoje jūs esate, net ir Rojuje.
Šitokiu būdu, tai leidžia jums dalyvauti kolektyvinėje komunijoje bet kuriame pasaulyje, nors tame pasaulyje jūs esate naujas atvykėlis arba tiesiog stabtelite jame pakeliui į tolimesnį tašką. IR ŠITAIP JŪS NET IR BŪDAMI TARP SAVO NAUJŲ DVASIOS BROLIŲ TAMPATE ARTIMI VIENI KITIEMS ŠITOS KOLEKTYVINĖS KOMUNIJOS METU, IR PO GARBINIMO JUMS LENGVA SURASTI BENDRĄ KALBĄ SU VISAIS.

Štai kodėl atidžiau įsiklausykite į tuos žodžius, kuriuos jūs girdite iš Mano sūnaus Algimanto, kai jis pareiškė, pabrėždamas jums, ir net žmonijos ateičiai, kaip patį svarbiausią dalyką jūsų gyvąją šventovę. Tai nėra atsitiktinis pareiškimas, nes jo pasąmonė, ir sąmonė, buvo apvalyta tiek giliai, kad jis gali pasiimti tokius teiginius, kuriuos Aš perteikiu jo asmenybės protui ir kurie yra jam svarbiausi tikrovėje. Ir visi teiginiai, kuriuos jis pagarsina jums, yra svarbiausi JUMS VISIEMS.
Tiesiog pamąstykite minutėlę, per kokią dvasinę transformaciją perėjo Algimanto protas – nuo pirminio bažnyčios svarbos neigimo iki jums pateikto paties svarbiausio – netgi lemtingiausio – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės vaidmens Urantijoje, ir kūrinijoje.
Ateinančių kartų ateitis būtų PASMERKTA IŠNYKTI be Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės. Štai kodėl Aš jus globoju, net ir taip globoju visus tuos, kurie aktyviai dalyvauja Mano Evoliuciniame plane. Kadangi šis planas numato gyvosios šventovės buvimą Urantijoje, tai ir neįmanoma, kad ši gyvoji šventovė išnyktų.

Mano mylimas sūnau, tu gerai tą žinai, ir tu darai viską, kas įmanoma, kad įgyvendintum savo misiją, kurią tau suteikiau Aš, kad puoselėtum šitą gyvąją šventovę Urantijoje. Ir tikrai tu savo misiją VISIŠKAI įgyvendinsi, net ir taip, kaip Aš tą suplanavau tau.

 

Algimantas:
Mano mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, ačiū tau už šį mokymą. Ačiū, kad jį suteikei kaip tik laiku, kai tų, kurie lanko mūsų gyvąją šventovę, skaičius pradeda mažėti skirtinguose miestuose.

Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Perduota angliškai – 2015 04 13
Išversta į lietuvių kalbą – 2015 04 14


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal