AŠ ESU mokymas apie išplėstą svečio sampratą, Valdo ir Julios iš Londono atvykimo proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 04 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, tai, ką išreiškė Tavoji dukra, kai ji paprašė, kad Tu tartum savo žodį, aš esu pasirengęs perteikti jį savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti Tavo vaikai, mano dvasios broliai ir sesės.

AŠ ESU:

Mano mylimiausi vaikai, kurie esate šitoje nuostabiausioje Manosios kūrinijos planetoje, Aš esu jūsų Visuminė Dievybė, pavadinta AŠ ESU, apimanti VISĄ amžinybės PRAEITĮ ir amžinybės ATEITĮ Savo DABARTYJE, todėl ir esu AŠ ESU.
Jūs esate Mano mylimiausi vaikai dėl to, kad PATIRIATE, kokia nuostabi yra Mano jums suteikiama BŪSENA, MEILĖS virpesių BŪSENA, kada Aš išreiškiu jums Savo meilę. Ir taip išreiškiu Savo meilę visoje kūrinijoje, kiekviename kampelyje. Tačiau tamsos kampeliai, kurie patyrė maišto milžiniškas sukrečiančias ir karčias pasekmes, kol kas apimti tamsos – tamsos, nepasitikėjimo Manimi, net ir nežinojimo, kad Aš egzistuoju ir jų viduje, ir jų aplinkoje – nežinojimo, kad yra toji nuostabi šviesa jų viduje. Todėl suteikdamas jiems Savo meilę tokią pat kaip ir jums, Aš vis tiek negaliu atverti jų vidaus, ir jie lieka tamsos vaikais, turėdami Šviesos Tėvus – Motiną ir Tėvą – jie lieka našlaičiais, neatradusiais Manęs savyje.
Jūs esate atradę, jūs turite nuostabią, švytinčią, ir vis labiau harmoningėjančią jūsų būseną, kuri virpesiais ir paliudija jūsų tikrąjį asmenį, jūsų tikrąją asmenybę, kokia jinai yra tą akimirką, kiek joje yra tikrovės, kurią sukūriau Aš. Juk ją Aš kuriu iš meilės ir šviesos, tuomet toji tikrovė yra įsisavinta jūsų vidumi, ir jūsų viduje, kaupiant naujus patyrimus išorėje; ir gilinant Mano suteiktą jums kosminę įžvalgą viduje, jūs ir pasireiškiate kaip Mano tikrosios dvasinės asmenybės.

Jūs dabar sakot, kad štai jūs turite svečių, kurie vieši jūsų kolektyvinėje komunijoje, tačiau kaip jūs galėtumėte pažvelgti į tuos pačius savo svečius, jeigu atvertumėte dar gilesnį Manąjį žvilgsnį savo viduje – kurį iš Savo vaikų Aš galėčiau pavadinti – štai – Mano svečiai; kuris Man turėtų būti tas, kuris vieši pas Mane, kada jūs esate visi Mano vienodai mylimi sūnūs ir dukros, visi esate Mano glėbyje, iš kurio negalite išvykti niekur. Reiškia, jūs negalite ir sugrįžti pas Mane pasisvečiuoti, nes jūs esate visą laiką Manyje. Todėl, štai jūsų materialus protas leidžia jums tokius teiginius ištarti. Ir jie kito jūsų dvasios brolio ir sesės materialaus proto nenustebina, nes tas protas irgi pritaria – taip, jie yra svečiai. Man jie nėra svečiai, nes Aš žvelgiu VSUMINIU išminties ir šviesos protu, ir dėl to Aš jus visą laiką mokau – iš vidaus – taip pat žvelgti Manuoju žvilgsniu, kad išnyktų tas teiginys – svečias, viešnia – kad atsirastų Mano SŪNUS ar DUKRA, jūsų dvasios brolis ar sesė, toje žemiškojoje šeimoje, o kosminę įžvalgą išplėtus – visos kūrinijos dvasinėje šeimoje – negalintis išvykti, kad parvyktų paviešėti svečiuose.
Jūs keliausite per įvairias planetas, įvairius pasaulius, ir jums ir tada atrodys, kad jūs esate vienoje ar kitoje planetoje kaip svečiai, atvykę trumpam, nors tas trumpas metas užtruks keletą tūkstančių metų matuojant jūsų laiku, bet vis tiek tai bus viešnagė, nes jūs gi keliaujate pas Mane, į savo tikruosius gimtuosius namus, Amžinybės Šaltinį ir Centrą, į visos kūrinijos geografinį centrą, Rojų. Štai šitoji kelionė jums atrodo, kad jūs svečiuojatės įvairiose planetose, tačiau kada žvelgiate Mano žvilgsniu, kosminės įžvalgos lygiu – nė viena iš planetų nėra išbyrėjusi iš Mano glėbio, reiškia, vis tiek jūs negalite būti net ir keliaudami per planetas, Mano svečiais, nes Mano glėbyje visos mylimos planetos, visi joje Mano vaikai vienodai mylimi, todėl Man nėra nė vieno svečio ar viešnios, Mano meilės kupiname guolyje, Mano meilės išklotais virpesiais glėbyje.

Štai Mano mylimiausi sūnūs ir dukros, žvelkite Manuoju žvilgsniu, tada net ir savo materialiu protu įvardijamą svečią ar viešnią jūs sutiksite ir apkabinsite nieko nelaukdami, kaip tą, kuris netikėtai netapo jums svečiu ar viešnia, nes pavirto į jūsų patį artimiausią dvasinį brolį ar sesę, pavirto taip, kaip prieš akimirką ir nesitikėjote, kad gali pavirsti. Todėl Mano žinia jums yra jūsų protui suprantama, dvasiai priimtina – gyvenkite Manyje – GYVENKITE – patirsite tą nuostabią būseną – ir kosminę įžvalgą – kurią suteikiu jums iš vidaus. O kada jūsų asmenybė pajus savąją tapatybę vidumi – ir paliudys patyrimu ir kosminės įžvalgos pasireiškimą į išorę – jūs patirsite, kad netikėtai išnyko svečio ir viešnios apibūdinimas bet kam, net ir tam, kuris ilgą laiką buvo jums iš aplinkos išnykęs, išvykęs, ir tam, kurį pamatėte išvis pirmą kartą, jūs vis tiek jį laikysite ir sutiksite kaip savo artimiausią dvasios brolį ar sesę, Mano sūnų ar dukrą.
Tai štai šita proga Aš jums ir sakau ŠITĄ ŽODĮ – vietoj svečio ir viešnios turėkite savyje vis gilėjančią Mano dvasinio sūnaus ar dukros, jūsų dvasinio brolio ar sesers, sampratą ir nuostatą.

Likite Mano meilėje, kurią patirtumėte savo būsena.

Algimantas:
Ačiū Tau mylimas AŠ ESU už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal