Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mūsų nerimą dėl pavojų Lietuvai, 2015 05 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tik iš tavęs geriu meilės gyvastį ir savo būsena liudiju jos tikrumą ir tikrovę tiek savyje, tiek išorėje. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, šiandien daug žmonių kalba apie savo baimę ir nerimą, jog Rusija gali tikrai užpulti Lietuvą, kad Lietuvai reikia daugiau skirti pinigų ginklams ir kariuomenei, kad ji galėtų apsiginti nuo Rusijos užmačių, kupinų blogio ir keršto. Tokius pat straipsnius rašo Anglijos ir Amerikos spauda, iš esmės jie nuolat kartoja, kad Baltijos šalys yra kitas Rusijos prezidento Putino taikinys, kada jis užbaigs savo reikalus Ukrainoje, tada neišvengiamai puls čia, Baltijos šalyse. Kaip mums – urantams – derėtų šiomis aplinkybėmis elgtis?

(Toliau, netikėtai, mokymas ėjo anglų kalba, kurį ir priėmiau šia kalba, o jau vėliau išverčiau į lietuvių kalbą)

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimas sūnau, Aš esu Tas, kurį jūs vadinate Veiksmo Dievu – Rojaus Trejybės Trečiasis Šaltinis ir Centras, ir taip jausmingai ir su gilia meile kai kurių iš jūsų vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese.
Jūsų baimės neturi pagrindo, dar daugiau, jūsų pasitikėjimas Manimi yra labai menkas, nes argi Aš jums ne kartą nesu sakiusi, kad joks karinis konfliktas niekada nei palies, nei įžengs į Lietuvą, kuri yra Manosios šeimos pati brangiausia dalis šioje planetoje, kad būtų išsaugota žmonija ateinančioms kartoms daug ryškesnėje šviesoje ir gyvenime negu buvo anksčiau ir negu yra šiuo metu. Tai tik parodo, kiek daug jums stinga įtikėjimo į Manuosius žodžius, kuriuos Aš sakau, kad jums padėčiau, o ne tam, kad jus pamaloninčiau. Deja, jūs pasitikite Mano žodžiais, kada jums yra viskas gerai jūsų kasdienybėje, ir jūs užmirštate šituos pačius žodžius vos tik išgirstate kokius nors negatyvius ir nerimą jums keliančius teiginius apie galimus ateities įvykius Europos kontinento šitoje dalyje. Kur gi jūsų įtikėjimas ir pasitikėjimas Manimi? Kai tik baimė iššoksta iki jūsų sąmonės, tai tik parodo, kiek daug jūs esate persismelkę baime savo pasąmonėje, kad jums net kyla tokie klausimai, kokius ką tik dabar Man pateikei.

Jūs visi esate Mano vaikai, ir kuriuos Aš myliu ta pačia gyvąja meile. Aš nediskriminuoju jūsų pagal jūsų didesnį ar mažesnį įtikėjimą į Mane, arba pagal jūsų gyvenamąją vietą taip, kad tiems, kurie yra valdžioje galingesnėse ir didesnėse valstybėse Aš ir parodyčiau Mano didesnę meilę negu tiems Mano mylimiems vaikams, kurie gyvena mažytėse ir nereikšmingose – jūsų požiūriu – valstybėse. Dėl to Aš jus tikrai myliu Mano VISUOTINE IR NESKAIDOMA - IR NEDALOMA – GYVĄJĄ MEILE. Nors tai gali būti ir perdaug sunku tau patikėti Mano žodžiais – Aš myliu Hitlerį – kuris sukėlė pačią blogiausią dvidešimtojo amžiaus nelaimę – antrąjį pasaulinį karą – pareikalavusį milijonų fizinių gyvybių ir dar daugiau tų, kurie kentėjo nuo persekiojimų įvairiose šalyse – ir tave – kuris esi Mano ambasadorius šiai planetai – ta pačia meile ir tokiu pačiu laipsniu, nes Aš negaliu skirstyti Manosios meilės jums.

Tačiau šiandieninės jūsų žmonijos susvetimėjimo problemos sprendimas yra jūsų pačių viduje, nes būtent jūs turite patirti Mano meilę savo viduje, kad pasikeistų jūsų mąstymas ir veikimas, ir jūsų gyvenimo būdą tikrai motyvuos jūsų tikrosios asmenybės gyvoji komunija su Manimi, ir – tikrai – tai atves į užbaigimą bet kokio konflikto tiek jūsų viduje, tiek ir Mano mylimų vaikų bet kokioje grupėje, įskaitant ir karinius konfliktus , kurie įsižiebia tarp įvairių šalių, ir kurie pareikalauja daugybės fizinių gyvybių vietoje Manosios meilės daugybės ir įvairių jūsų pasireiškimų dabartiniame jūsų kasdieniame gyvenime.

Štai kodėl PASITIKĖKITE MANIMI LABIAU, KAD IŠ TIKRŲJŲ PATIRTUMĖTE ŠITĄ PILNATVIŠKĄ ŽINOJIMĄ, KAD RUSIJA NESIŲS SAVO KARIŲ AR LĖKTUVŲ Į LIETUVĄ, KAD SUKELTŲ JŪSŲ ŠALIAI SKAUSMO, NES TAI YRA MANOJI VALIA, JOG MANO APVAIZDA SAUGOTŲ JŪSŲ KRAŠTĄ NUO BET KOKIŲ NELAIMIŲ, KURIAS KITOS ŠALYS TIKRAI PATIRS. Ir tai Aš sumaniau tam, kad apsaugočiau Savo Evoliucinį Planą, nes jis buvo vykdomas iškreiptu būdu. Taigi, Aš turėjau imtis veiksmų, kad Evoliuciją jūsų planetoje sugrąžinčiau iš apvažiavimo į jos normalų statusą. Ir būtent jūs esate Mano sūnūs ir dukros, kuriuos Aš pasirinkau, jog panaudočiau perteikti Mano meilę ir šviesą Mano kitiems vaikams, kurie gyvena tamsoje ir kurie nedrįsta atsiverti savyje Man taip, kad jų tikros asmenybės pabustų ir pradėtų patirti Mano gyvosios meilės virpesius savo viduje.
Apgailėtina yra tai, kad tiek daug Mano vaikų ateina į politinę valdžią būdami visiškai nekvalifikuoti tokiam aukštam postui – kai kurie iš jūsų net tvirtinate, kad valdžia yra iš dangaus – kuriam reikia daug Manosios meilės tam, kad bet kokia visuomenė ir bet kokia šalis būtų vedama į ryškesnį gyvenimą ir šviesą, kad jūsų gyvenimas būtų iš tikrųjų prasmingas ir kupinas meilės artimui.
Manoji evoliucija neturi jokios diskriminacijos kokios nors jūsų politinės grupuotės atžvilgiu, bet ji yra sumanyta SUVIENYTI JUS VISUS MANOSIOS GYVOS MEILĖS VIRPESIUOSE VISŲ LABUI. O tai reiškia, kad net ir dabar jums yra suteikti visi reikalingi instrumentai, kad jie būtų taikomi jūsų kasdienėje aplinkoje tam, kad demonstruotumėte savo gyvenimą Manojoje Meilėje taip, kad jūsų prasmingas gyvenimas sukeltų jums vidinį pasitenkinimą ir energiją ir toliau taip gyventi patiriant Mane savo viduje ir žinant tą faktą, jog tikrai esi Mano sūnus ar dukra. Šito fakto žinojimas ir užtikrintumas jums suteiks net dar daugiau energijos ir galios atlikti savo kasdienius darbus, kad jūs dainuosite juos atlikdami ir taip tęsis visą laiką. O jūsų asmenybė bus prisipildžiusi Manosios meilės visiems. Tai kaip gi jūs galėtumėte žvelgti į savo kaimyną kaip į savo priešą, kai jūs esate kupini Manosios meilės iki pat savosios taurės kraštų? Mano vienintelis raktas, kurį Aš suteikiau jums, kad atidarytumėte savo tariamai labiausiai neapkenčiamų priešų visas duris, yra Manoji Meilė, kurią jūs turite savo viduje, kada jūs pabundate kaip Mano sūnus ar dukra – kaip jūsų tikroji asmenybė – kuri sugeba mylėti net ir visus tuos, kuriuos šiuo metu jūsų iliuzinis materialus protas laiko savo priešu, kurį reikia arba nuraminti, kad nesukeltų jums jokios žalos, arba jį turi įbauginti jūsų tariami bravūriški žodžiai, kas yra visiškai klaidinga, kadangi jūsų materialus protas, kada jis ima siekti kokio nors tikslo, tada nebegali adekvačiai suvokti visų tų pavojų išorėje ir tokiu būdu jis apsirinka ir visada pralaimi savo karą, nors jis ir gali laimėti laikiną mūšį.

Jūsų dabartiniai politiniai vadovai yra visi VAKARYKŠČIAI vadovai, ir jie daro – arba tikriau kartoja – praėjusių kartų – net ir laukinio žmogaus – tą pačią klaidą – jie griebiasi fizinės jėgos, kad išspręstų tuos klausimus, kuriuos tegalima išspręsti dvasine MEILE BROLYSTĖJE. Tol, kol atrasite Mane savo viduje, jums yra nulemta PRALAIMĖTI JŪSŲ KARĄ SAVO VIDUJE IR IŠORĖJE, o tai atves jus net ir į dar didesnę kančią negu anksčiau. Bet jūs nerodote nė mažiausio ketinimo klausytis Manojo ambasadoriaus žodžių, kurie yra MANO ŽODŽIAI – ATRASKITE MANE SAVYJE IR ATLYGIS, KURĮ PATIRSITE, TIKRAI BUS BROLYSTĖ IŠORĖJE JŪSŲ PLANETOJE. Ir jūsų sąmonės pasikeitimas – labai STAIGUS pasikeitimas – tikrai jus atves į didesnę išmintį iš Manęs ir į bendradarbiavimą tarp jūsų dvasinių brolių visuose kontinentuose vietoje to, kad kariautumėte karus su daugybe aukų.
Jūs turite turėti omeny, jog naujos kartos patiria vis didesnį savo materialaus proto menkėjimą ir degradavimą, kad jos nebenori galvoti apie tai, kas yra dvasinis ir religinis, ir jos skiria savo energiją vien tiktai materialiems siekiams, kas vėl menkina ir degraduoja jų protą. Taigi su kiekviena praeinančia karta paskutiniojo karo aidas ir kančios virsta į kažką, kas būtų panašus į kompiuterinį žaidimą arba filmą ekrane, kad net ir tie nedaugelis gyvenimo patyrimų, kuriais dalinasi šio karo dalyviai, nesujaudina jų ir jie neima jų į savo širdį, nes jų pasakojimus priskiria tiems vaizdiniams, kuriuos jie mato kino filme ar kompiuterio ar išmaniojo telefono monitoriuje.

Štai kodėl istorija kaip tokia nepamoko jaunesniųjų kartų, kurių protą degradavo ir sumenkino materialūs interesai, kurie visiškai neturi Mano dvasinio pamato.

Štai kodėl tokie nauji vadovai nekreipia dėmesio į jokią istorinę praeitį, bet vietoje šito ją panaudoja savanaudiškai tam, kad siektų savanaudiškų interesų patenkinimo net ir naujų milijonų jų dvasinių brolių sunaikinimo kaina, pavartojant net ir daug sudėtingesnes masinio naikinimo priemones.

Taigi, štai kodėl Aš saugau jūsų kraštą nuo bet kokio jūsų kaimynų politinių vadovų politinio ir karinio suklydimo jūsų krašto atžvilgiu, kad Mano Evoliucinis Planas būtų įgyvendintas šioje planetoje net ir taip, kaip jis yra įgyvendinamas visoje Mano kūrinijoje.
Jūs – kaip Mano mylimi vaikai – kurie nešate Mano gyvą Meilę ir Šviesą kitiems Mano mylimiems vaikams, esate garantas Manajam Evoliuciniam Planui, kad jis bus įgyvendintas šioje planetoje net ir taip, kaip Aš ir sumaniau.
Todėl nepuoselėkite jokio nerimo, o vietoje šito BENDRAUKITE SU MANIMI VIS STIPRIAU, KAD PATIRTUMĖTE MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS, IR REMKITĖS Į JĮ. Aš nieko iš jūsų daugiau neprašau šitoje planetoje.

Algimantas:

Mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už šį nuostabų mokymą, kuris mus nuramina ir drąsina mus žengti toliau šiuo gyvuoju keliu. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Vilnius, gegužės 7, 2015
13. 45 išversta iš anglų kalbos 20.15


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal