Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie sąmonę, pasąmonę, ir viršsąmonę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 05 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, mano dvasios sesės, Reginos, klausimas apie sąmonę, pasąmonę, viršsąmonę yra aptartas, ne kartą. Bet aš esu pasirengęs perteikti Tavo suteikiamą ir šį mokymą, kad jį galėtų išgirsti ir kiti mano dvasios broliai ir sesės.


Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Mano patys mylimiausi vaikai, Mano sūnūs ir dukros, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese, KOKIA yra nuostabi Mūsų meilės pakylėjanti – ir pakylėjimo prisipildžiusi – būsena klausantis JŪSŲ garbinimo žodžių. O tai yra jūsų tikri tos akimirkos tapatybės – sąmonės būsena – pasireiškimo virpesiai, kuriuos jūs perteikiate per savo viršsąmonę. Jūs perteikiate tikruosius savo virpesius Mums, kada atsiveriate per tą jums suteiktą kanalą, viršsąmonę, kuri paprastai nėra jūsų panaudojama, nes ji jums nėra reikalinga kam nors kitam, kaip tiktai palaikyti dvasinį ryšį, jūsų dvasinę gyvą komuniją, su MUMIS.
Pasąmonė – jūsų visų impulsų – sąmoningai nesuvoktų ar suvoktų – aruodas, sukauptų per kartų kartas, ir jūs šitą aruodą nuolat papildote arba teršalais arba priešingai – šviesa, kurią gaunate iš Manęs, ir Mano Lygiaverčių Partnerių ir iš Visuminės Dievybės, Visuminio Šaltinio – AŠ ESU.
Kada Aš jums sakau, kad jūs turite tą nuostabų informacinį aruodą, Aš jus akinu, kad šitą aruodą pamėgintumėte valyti, šviesinti, gyvu atsivėrimu Mums, nes kuo daugiau patirsite šviesos ir meilės iš Mūsų, tuo šitie – gyvybingi ir gyvi – šviesos virpesiai apvalys visas tamsos – ir kupinas, pilnas voratinklių – kerteles, pamatysite, kad daug nereikalingų ir jums baimę keliančių informacijos virpesių iš jūsų vidaus tiesiog išnyko. Tai, apie ką jūs ankščiau pagalvodavote, ir jus tiesiog sukrėsdavo, baimė apimdavo, kai pagalvodavote apie kokį nors jums nepriimtiną veiksmą, reiškinį, patyrimą, kada įleisite daugiau Manosios meilės šviesos, pamatysite, kad tie patys reiškiniai nustojo jus gąsdinti, tiesiog jie ištirps, nes į pasąmonę, į tą jūsų informacinį - kolektyvinį ir asmeninį - klodą, jūs būsite įsileidę iš Manęs tiek daug šviesos ir meilės, kad baimės šešėliai bus visiškai ištirpinti.
Jūsų sąmonės būsena yra toji akimirka, kurioje jūs esate pasireiškiantys savo tikrąja tapatybe. Asmenybė turi visą amžinybę, ir jinai turi tą priemonę, tą kanalą panaudoti kaip jūsų tikrąją viršsąmonę gyvame ryšyje su Mumis. Tuo tarpu tapatybė atsiskleidžia pasireikšdama kiekvienos akimirkos atspalviu. Per visą amžinybę asmenybė turės daugybę savosios tapatybės atspalvių, kurie banguos. Jie nėra kaip konstanta - vienodo atspalvio. Jūsų atitinkamų akimirkų abejonės, tam tikro laipsnio nerimo pasireiškimas, taip pat nuspalvina jūsų tapatybės švytėjimo atspalvius. Ir vieną akimirką jūs sušvytite daug ryškiau, o kitą akimirką, žiūrėkite, jau atsiranda ir priemaišų, šešėlių, jūsų spindinčioje meilės ir šviesos asmenybės tapatybėje. Tai toji sąmonės būsena, kuri pasireiškia tapatybe, yra toji būsena, kada jūs priimate įvairius sprendimus ir juos įgyvendinate, kada jūs apmąstote įvairius savo planus, siekius, kada jūs patiriate nuostabų pakylėjimą skaitydami knygą ar vartydami kokią nors jums patikusią iš nuotraukų albumo nuotrauką, ar sėdėdami prie kompiuterio, ir taip pat tą akimirką esate įnikę į tam tikrus savus energetinius virpesius. Sąmonės lygis jums yra suteiktas tam, kad galėtumėte pasireikšti, veikti, apsispręsti.
Kada Aš jums rodau gyvojo kelio kryptį ir visą laiką kreipiuosi į jus, jūs galite priimti sprendimą, sąmoningą. Aš jūsų neprievartauju, bet visą laiką jums siūlau, ir rodau, kryptį, rodau iš vidaus. Tuo tarpu sąmonės sprendimą – sąmonės lygiu sprendimą – jūs priimate po daugybės apsvarstymų, po daugybės nerimo akimirkų, abejonių. Jūs priimate sprendimą tada, kada įgyjate ir atitinkamų patyrimų, nes jūs neturite su kuo palyginti šito gyvojo kelio, ir sąmonės lygiu jums - pradiniame etape - atsiranda daug neužtikrintumo, nepasitikėjimo nei skaitomais, nei girdimais žodžiais, nei jūsų pačių asmeniniais svarstymais.
Kitaip tariant, jūsų sąmonė – tai yra jūsų sprendimų priėmimo laukas. Jame jūs galite tuos sprendimus priėmę įgyvendinti, arba keisti.
Pasąmonė – tai yra jūsų tie nesuarti plėšiniai, kurių sąmonė negali taip lengvai suarti. Jums reikalingos atitinkamos priemonės ir įgūdžiai. Jūs negalite pasąmonės sutvarkyti, kad ji turėtų jums jau parengtą reikalingą šviesos informaciją, kurią jūs galėtumėte sau tinkamu laiku – sąmonės lygiu – pasiimti, kaip jums reikalingą perskaityti knygą galite paimti, materialia prasme, nuo knygų lentynos.
Tuo tarpu viršsąmonė – tai yra Manasis kanalas suteiktas asmenybei bendrauti su Manimi.
Kada jūsų tapatybė ištirpsta Manyje, kada jūs atsiveriate gyvojoje komunijoje su Manimi, gyvojoje šventovėje, jūs nebegalvojate, KAS jūs esate – jūs maudotės Mano meilės vandenyne. Ir šitą galią turi jūsų asmenybė Mano jai suteiktos VIRŠSĄMONĖS dėka. Jūs turite ją kaip priemonę Mano jums suteiktą bendravimui su Manimi. Ir kada jūs asmeniškai kreipiatės į Mane, būdami vieni, taip pat jūs kreipiatės apraminę savo vidų. Sąmonė tuo metu yra tiek nuraminta, kad jūs tarsi esate ištirpę Manyje. Jums neberūpi, kas yra už lango ar toliau nuo jūsų, jeigu esate gamtoje. Jums nerūpi jūsų interesai, jūsų siekiai, kurie prieš akimirką dar galėjo jums kelti nerimo. Jūsų vidinis sąmonės nuraminimas atveria tą viršsąmoninį kanalą, kad jūs galėtumėte gerti Mano palaimą jums suteiktą gyvais meilės virpesiais. Štai tas gyvasis bendravimo su Manimi kanalas ir yra viršsąmoninis kanalas, kad jį visą laiką panaudotumėte, kad jis neužaktų.
Iš Manosios pusės jūs turite garantiją, kad Aš visą laiką esu su jumis, nes Aš padovanojau savo dalelę – Minties Derintoją – jums, kad galėtumėte turėti bet kada tą gyvąją ikiasmenę priemonę būti su Manimi, o tuo pačiu ir Mano užtikrinimą, kad gyvas ryšys visada veikia, niekas negali jo sutrukdyti ir sutrikdyti, net jeigu, kaip jūs žinote, maišto metu yra nutraukiamos ryšio grandinės ir dingsta pranešimas – jis gali dingti to pranešimo perdavimo akimirką, tuo tarpu per viršsąmonę jūs galite su Manimi bendrauti bet kokiomis kritinėmis aplinkybėmis vienai planetai, ar net platesniam dariniui, kokį sudaro jūsų apgyvendintų planetų Vietinė Sistema. Žodžiu, jūs turite iš Manęs tą kanalą – viršsąmonę – kuris jums užtikrina visą laiką tvarkingą ir veiksmingą bendravimo priemonę su Manimi.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą nuostabų mokymą, padedantį suprasti, kas yra sąmonė, pasąmonė, viršsąmonė. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal