Tėvo mokymas, kodėl norinčių eiti gyvuoju keliu skaičius nedidėja taip, kaip norėtume? 2015 06 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu Tave ir šlovinu Tave už Tavo meilę ir šviesą, kuri yra tikra, ir kurią galima patirti viduje. Aš garbinu ir šlovinu Tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia.

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš trokštu gauti iš Tavęs mokymą, kodėl norinčių eiti Tavo gyvuoju, meilės ir šviesos keliu skaičius ne didėja, bet dargi mažėja, ir net tie, kurie kartą įžengė į jį, galiausiai jį ir paliko. Kodėl yra taip?

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, Aš esu tavo, net ir taip, kaip esu VISŲ per visą kūriniją, Tėvas. Aš giriu tave už tavo nuolatines pastangas šviesinti savo dvasios brolius – Mano kitus vaikus. Deja, ne taip yra su Mano tais vaikais, kurie neatveria savo širdies ir dvasios, Man, kad patirtų Mano buvimą viduje visą laiką. Kadangi nėra tokios nuolatinės sąmonės ir pasąmonės būsenos, tai Mano vaiko protui yra per didelė įtampa visą laiką versti save būti atsigręžusiam į Mane ir jausti Mano vedimą iš vidaus, nes Mano virpesiai nėra tokio dažnio, prie kurio šis protas būtų įpratęs ir jaustųsi patogiai, kad juose veiktų. Dėl to tiesiog natūralu, kad jis daro viską, kas įmanoma, kad surastų kokį nors prieglobstį ir slėptuvę nuo tokios įsitempimo ir per didelės energijos išeikvojimo aplinkos pasinerdamas į malonesnius ir palankesnius šiam protui užsiėmimus, kurie atneša greitus rezultatus ir šituo leidžia šiam protui patirti tam tikrą pasitenkinimą ir net malonumą po santykinai neilgo laikotarpio.
Taigi dėkingumo ir atlygio troškimas priverčia Mano vaikus siekti lengvesnių kelių vietoje to, kad liktų gyvajame kelyje, kuris yra abstraktus ir nematomas jų materialiam protui. Tokioje padėtyje niekas kitas negali padėti išskyrus Mane, nes Aš raminu tokį sunerimusį ir energingą materialų protą iš vidaus, ir raminu jį tiesiog taip, kaip žemiškasis tėvas ramina savo mažytį vaikelį, glostydamas jo galvą ir sakydamas jam atsipalaiduoti ir nieko nebijoti, nes jis – jo tėvas – yra šalia, ir tikrai neleis niekam jo vaiko skriausti. Ir po kurio laiko vaikas iš tikrųjų pradeda jausti ramybę viduje ir prisiglaudžia prie tėvo krūtinės ir užmiega. Visas jo nerimas dingo, o jo viduje įsigali ramybė.
Todėl jeigu jūs tik kalbėtumėtės su Manimi nuoširdžiau, tai jūs patirtumėte Mano raminimą ir glostymą ir jūs pradėtumėte Manimi pasitikėti labiau, ir šis pojūtis suteiktų jums supratimą, jog šis gyvasis kelias jums yra svarbiausias, kadangi jo jūs negalite pakeisti jokiu kitu pakaitalu, jūs negalite įžengti į jokį kitą kelią tikrovėje.
Deja, jūsų gyvasis ryšys su Manimi yra toks seklus, arba tikriau jo iš viso nėra, dėl to jūs negalite turėti tiek daug valios ir galios, kad eitumėte gyvuoju keliu toliau ilgą laiką, nes jūs išeikvojate perdaug savo energijos, ir priedo jūs negaunate jokios kompensacijos už tokį energijos išeikvojimą jokiu atlygiu, kuris patenkintų jūsų materialų protą. Tokiu būdu jūs pasiskaičiuojate savo materialaus proto viduje ir prieinate vienintelės adekvačios išvados, jog šis kelias nėra realus, jis yra ne kas kita, kaip tiesiog fantastinis sapnas visų tų, kurie nuolat teigia jo vertę ir amžinąją prasmę kūrinijos šeimos labui.
Taigi, viskas yra jūsų rankose, jeigu jūs turite įtikėjimą į Mane ir į Manąją tikrovę, bet jeigu jūs neturite įtikėjimo į Mane, ir į Manąją tikrovę, tuomet jūs pradedate gyventi jūsų pačių iliuzijose, kas yra priimtina jūsų materialiam protui, kadangi jis vis daugiau ima jaustis padėties šeimininku, ir jam nereikia jokio kito boso, kuriam jis turėtų paklusti vykdydamas savo paties valią.
Jūsų materiali civilizacija ignoravo Mano buvimą tikrovėje ir dėl to ji pasuko klaidinga kryptimi, kad materializavo net ir Mane materialiais religiniais ritualais, kurie suteikia kažkiek pasitenkinimo jūsų materialiam protui, nes jūs išreiškėte tam tikrą pagarbą ir atidavėte duoklę Man, bet tai nepadeda nuimti šydą nuo jūsų dvasinio proto, kuris yra jūsų tikrasis ir vienintelis protas, sugebantis bendrauti su Manimi Manojoje meilėje ir tikrovėje be jokios iliuzijos. Būtent kaip tik šis protas ir sugeba pajausti dvasinį atpildą, kada jūs žengiate išorėn gyvajame kelyje net mažiausią žingsnelį visų labui, ir ko negali suprasti – tuo labiau įvertinti – jūsų materialus protas. Štai kodėl taip sunku jums patikėti Mano žodžiais, kurių negalima patikrinti iš karto, o kadangi jūsų materialus protas yra nekantrus ir nepasitikintis, tai jis negali pasitikėti jokiais abstrakčiais teiginiais, kurių negalima paversti į materialiai patikrintus faktus, o toks netikrumas gimdo ne tiktai abejones ir netikėjimą, bet net sukuria ir naujas baimes, kurių ir šiaip su kaupu yra net ir be šitų naujų teiginių.
Jums yra suteikiamas atlygis Manąja Meile ir Šviesa, jeigu jūs esate Man atsivėrę savo dvasiniame asmenybės prote, ir šis atlygis kompensuoja bet kokius kitus praradimus materialius, kuriems yra toks godus ir kurių taip siekia jūsų materialus protas, ir kuriuos reklamuoja jūsų materiali iliuzijos ir iškreiptos tikrovės civilizacija, kuri žengia prieš Mano Evoliuciją.
Kad ir kaip būtų sunku ir nerimastinga girdėti tai – NESITIKĖK GYVAJAME KELYJE MASIŲ. Būtent tu esi šito gyvojo kelio Manasis šauklys giliai miegančiai visai žmonijai. Tad kaip gi tu gali tikėtis pažadinti visą žmoniją vienu metu, kad nušvistų Manąja Meile ir Šviesa iš vidaus, jeigu ji miegojo kartų kartomis, kada net ir tu, kuris atstovauji Man šioje planetoje, vis dar turi daug ankstesniųjų kartų tamsos palikimo savo pasąmonėje, nors tu buvai specialiai atrinktas šiai misijai ir net buvai ruošiamas jai tiek sąmonės, tiek pasąmonės lygiu. Jeigu būtų įmanoma padaryti tokį stebuklą jūsų planetoje, kad nušvistų žmonija iš karto, Aš tą padaryčiau, bet kaip tu gerai žinai, Manojoje kūrinijoje nėra stebuklų ir Aš neturiu stebuklingos lazdelės. Manasis evoliucinis planas yra sumanytas taip, kad būtų nušvintama už nuoširdžias pastangas bendraujant su Manimi gyvai ir veikiant drauge su Manimi visų labui iš meilės ir savo laisva valia, kurią Aš ir suteikiau. Taigi, jeigu kam stinga įtikėjimo į Mane ir tas išreiškia didžiulį nepasitikėjimą tavo žodžiais, Aš neturiu jokios kitos galios ir valdžios šiam Mano vaikui, kad priversčiau jį patikėti tavo žodžiais, išskyrus Mano gyvąją meilę, kurią be perstojo skleidžiu taip pat ir šiam Mano vaikui. Ir tai yra vienintelis dalykas, kurį Aš galiu padaryti tau ir bet kuriam kitam Mano vaikui, o atsakymas į Mano meilę yra jūsų rankose.
Aš esu Amžinas. Aš esu net Amžinybės Šaltinis ir Centras, taigi Aš matuoju evoliuciją net ir jūsų planetoje pranokdamas laiką, matuoju ne laiku, o amžinybe, ir jūs esate jau tokia planeta, kuri nuima meilės ir šviesos derlių brolystėje per visą žmoniją, nors šiuo metu jūs vienas kitą žudote tiek masiniuose karuose, tiek ir šeimose, ir net savo asmeniniame prote, ir vis tik jūs esate brolystės ryšyje Manyje – jau dabar, ir amžinai.
Štai kodėl nejauskite nerimo dėl to fakto, kad per mažai jūsų dvasios brolių ir sesių eina gyvuoju keliu, ir net dėl tų, kurie kartą pabandę žengti šiuo gyvuoju keliu, paliko jį dėl lengvesnio iliuzijos kelio, o didžiuokitės tuo, kad tebesate šitame gyvajame kelyje ir žengiate vis tvirtesnį žingsnį jame, ir patiriate vis stipresnį dvasinį pasitenkinimą visą laiką augančiame savo dvasiniame prote dėl to, kad esate švyturio šviesa ateities kartai dabartinės materialios ir klaidingos civilizacijos šios dienos audringame vandenyne, ir kurio negalite iš naujo suderinti ir net pakeisti bet savo stipresnio ir galingesnio įtikėjimo į Mane, ir bendradarbiavimo su Manimi.
Jus šlovina ir giria Kūrinija kaip Manąją šviesą ir tiesą tamsoje ir kur materialios civilizacijos ant smėlio pamato Manųjų vaikų viduje nėra šviesos.

Algimantas:
Mano mylimas Tėve, ačiū tau už šį mokymą. Aš myliu Tave, o manoji valia yra tokia, kad būtų Tavoji. Amen.

Priimtas mokymas anglų kalba 2015 06 17 13.30
Išversta iš anglų kalbos 2015 06 17 19.30


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal