Visuminės Dievybės AŠ ESU atsakymas-mokymas, ką daryti, kai dabar vis stipriau pasireiškia mirtingųjų nerimas, ir net baimė, dėl agresyvaus mėginimo kurti vadinamąją islamo valstybę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 07 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti tavo atsakymą-mokymą, atsakantį tavosios dukros, mano dvasios sesės Irenos klausimą, kas dabar vyksta su islamo tariama valstybe? Kas gali tuos musulmonus sutramdyti, kad žmonės nejaustų tokios baimės, pasimetimo, beviltiškumo, kada islamo atrodytų milžiniškas būsimasis antplūdis žmogų ima vis stipriau gąsdinti ir jis praranda vidinę ramybę net ir dėl ateities.


AŠ ESU:


Mano mylimasis sūnau, aš esu jūsų taip su nuostaba ir meile vadinamas Visuminis Dieviškasis Asmuo – AŠ ESU. Aš apkabinęs jus visus, visą kūriniją savaime dabarties akimirkos glėbyje. Niekada nesibaigs Manoji dabartis, todėl Aš ir esu ne praeityje ar ateityje, o dabar esu Aš – AŠ ESU. Aš savąją meilę skleisdamas per jums taip puikiai patiriamus Rojaus Trejybės Tris Asmenis taip pat maudau visus savajame meilės vandenyne. Maudau kiekvieną planetą, kiekvieną tos planetos gamtos kampelį ir jame esantį Manąjį sūnų ir dukrą. Kokie Mano meilės virpesiai jūs patys atsivėrimu galite paliudyt. Jūs patiriate giluminę palaimą ir ramybę. Toje palaimoje ir ramybėje jūs patiriate išminties ir šviesos vidinę harmoniją. Manoji išmintis suteikta visai kūrinijai. Jinai yra laisvai prieinama – nereikia ypatingų turtų, jokio rango. Jums suteikta Manoji išmintis ir šviesa per Manosios dalelės veikimą jūsų viduje. Štai kada jūs vis daugiau atsiveriate Man ir patiriate kokia užplūsta jus vidinė palaimos banga, jūs galite patys palyginti tas akimirkas kada, jūs esate užvaldyti nerimo, išgąsčio, netikrumo, nežinios. Būtent ši palaimos būsena jums leidžia patirti vidinę harmoniją su Manimi ir tuo pačiu meilės pasireiškimą jūsų viduje. Būtent Aš ir beldžiu jums iš vidaus pripildydamas jūsų vidų – dvasinę asmenybę – Savimi, o Manasis pripildymas yra gyvais meilės virpesiais, gyvąja šviesa ir išmintimi. Ir tik šitoks sklidinas asmuo tampa taip pat romiu – kaip avinėliu – tai yra jūsų metaforiškas simbolis, ramybės ir nekaltumo pasireiškimas avinėlio išraiška – ir jūs tampate patys tie tikrieji dvasiniai avinėliai, kupini Manosios meilės, santarvės ir harmonijos. Jūs negalite nuskriausti nieko, nes jūsų viduje yra Mano suteikta jums palaima, ramybė ant meilės paties stipriausio pamato. Štai kada jūs patiriate tokią būseną, jums nekyla mintis kelti karinį konfliktą, nekyla jokia mintis skriausti kitus, nekyla mintis kurti savąją valstybę ant kitų skausmo, ašarų, ir net gyvybės paaukojimo aukuro. Jūs turite vidinę nuostabią harmoningą būseną, kuria jūs trokštate didesnės šviesos skleidimo visiems, kad ir kiti patirtų Manąją Meilę, kokią patiriate jūs savo viduje.
Štai dabar tokia būsena jūsų viešpatauja kiekviename, atsivėrusiame Man. Jūs nieko nedarėte, nieko sau neįteigėte, bet patiriate tą ramybės ir palaimos būseną atsivėrimo Man dėka. Jūs esate pamaloninti Manaisiais palaimos ir ramybės meilės virpesiais.
Kaip jūs galite paveikti kitus, mėgindami įtikinti juos, kad jie atsivertų – atsigręžtų – Man, kada jų viduje bujoja tas gyvulinis gaivalas, tas laukinio milžiniškas siutas, kada jis nori tą milžinišką energiją išlieti, bet jo mąstymo seklumas ir proto menkumas neleidžia suvokti, kad negalima šito nepažaboto energetinio gaivalo išleisti kaip džino iš butelio, kurio paskui negalima atgal sukimšti. Ir toks pasireiškimo milžiniškas gaivalas yra taip pat vienos krypties vektoriumi – savojo ego patenkinimo vektoriumi, savojo asmens iškėlimo vektoriumi. Nesvarbu kokias pasekmes patirtų aplinka, savanaudiškumo amplitudė pakyla į aukščiausią lygį, kada visiškai yra užvertas dvasinis Mano jums suteiktas asmenybės vožtuvas, kad atsivertumėte Man ir patirtumėte Mane savyje. Todėl tokia savanaudiška jūsų gyvulinio proto apraiška yra sprendimai, kuriuos priima toks gyvulinis laukinio protas, kurie nukreipti tamsos kryptimi – griovimo ir naikinimo kryptimi. Štai tada jūs sugalvojate įvairių bauginimo priemonių – kankindami kitus fizine prasme, psichologine prasme. Jūs veikiate kitus tam, kad išsaugotumėte save, apimtą baimės. Ir bet koks menkiausias veiksmas, kurio negalite suprasti gilumine prasme, jums kelia milžiniškus baimės šešėlius. Jūsų viduje tie šešėliai auga milžiniškais dydžiais. Ir tuomet jūs sugalvojate nebūtų dalykų – kad jums gresia didžiulės, milžiniškos kančios, jums gresia turtų netekimas, valdžios praradimas. Jūsų baimės šešėlis padidina tokias sampratas ir jūs griebiatės įvairiausių veiksmų, kad tiktai apsigintumėte nuo tų pačių jūsų susikurtų baimės vidinių šešėlių.
Štai kodėl yra jūsų dabar vidinė nerimo būsena, kurie nesate tiek atsivėrę Man ir girdite įvairias kalbas, kurios baugina jūsų vidų, tą gyvulinį protą, kada daugybė jūsų dvasinių brolių ir sesių žudo kitus savo dvasios brolius ir seses, žudo prisidengdami neegzistuojančios islamo valstybės vardu. Jų proto negalima numalšinti, nes bet koks veiksmas, išreikštas fizine arba grubia psichologine spaudimo jėga, jiems dar daugiau sukelia pasitenkinimo, kad jie vardan Manęs, Kurį vadina Alacho vardu arabų kalba, galės patirti kankinio mirtį, nes taip moko jų vadinamasis šventasis raštas Koranas. Kankinio mirtimi žuvęs už Mane tuoj pat patenka į Rojų, kuriame laukia vynas ir moterys, įvairūs pasilinksminimai. Todėl jie tiktai džiaugiasi bet kokia dar didesne prievarta jų atžvilgiu iš kitatikių, kurių jie nelaiko lygiaverčiais mirtingaisiais. Jūs negalite nieko pakeisti jų mąstyme, nes apimti žemo energetinio dažnio virpesių ir veikdami sankaupoje kaip grupė, jie įgyja tą kolektyvinį mąstymą, kuris žemo energetinio dažnio virpesius tik padidina kvadratu. Ir todėl jie negali nieko jums atsakyti net į loginius jūsų klausimus, nes jie yra apimti ekstazės – ekstazės, gindami savo neegzistuojančią, iliuzinę, tariamą islamo valstybę, ir laukdami net ir fizinio sunaikinimo – kankinio mirties.
Štai kodėl jūsų kelias, kurį pasirinkote eidami dvasiniu gyvuoju Mano sumanytu evoliuciniu keliu, yra vienintelis kelias, kad apsaugotumėte patys save, ne juos – bet save. Jūs negalite jų paveikti niekaip kitaip, kaip tiktai vidiniu savo nušvitimu – gilindami savąjį įtikėjimą ir skleisdami dar aukštesnio energetinio dažnio meilės virpesius, kuriuos spinduliuoja jūsų asmenybės vidinė būsena per gyvą Komuniją su Manimi ir per jūsų gyvenimą su Manimi. Ir šitie aukštesnio dažnio energetiniai virpesiai šiek tiek švarina jų aplinką. Ir tada toji aplinka nėra tokio žemo energetinio dažnio aplinka, kurioje jie patirtų tą pasimėgavimą kankinio mirtimi, švelnesnė aplinka juos taip pat ima raminti iš vidaus – ta ekstazė ima silpti.
Tačiau jūsų, kurie save laikote vakariečiais, problema yra ta, kad jūs neinate atsivėrimo Man keliu. Todėl jūs siekiate įvairiais intelektualiais veiksmais surasti išeitį – ką daryti, kad tie mirtingieji, kurie griebiasi žudymo kitatikių atžvilgiu, nustotų šitaip elgęsi.
Deja, jūs nesuvokiate esminio dalyko – kad jūs elgiatės labai panašiai kaip ir jie. Gausybe ritualų, gausybe įvairiausių profesijų jūs žudote ateinančias kartas. Jūs tik susimąstykite, kiek jūs turite farmacijos fabrikų, alkoholio gamyklų, tabako įvairiausių įmonių, kiek jūs gaminate cheminių trąšų, juk visa tai yra nukreipta prieš jus, prieš jūsų fizinį pavidalą. Jūs naikinate jį dar su didesne cinizmo išraiška negu ta islamo valstybė atvirai baugindama jus. Tuo tarpu jūs kuriate iškreipto mąstymo ateinančias kartas, augančias tariamai jūsų civilizuotoje aplinkoje. ir tos kartos vartoja šituos jūsų sukurtus nuodus. Jūs tarpusavyje nustojote bendrauti kaip Manieji vaikai. Jūs nebeturite laiko pažvelgti vienas kitam į akis, ištarti šviesų, romantišką žodį, patirti tarpusavio bendravimą. Štai jūsų visa toji aplinka, kurią jūs mėginate priešpastatyti tam tariamam islamo skverbimuisi. Tuo tarpu islamas nenori tokios tariamai civilizuotos Vakarų visuomenės ydų, kuriose gausu naikinimo iš vidaus sėklų. Matydami tą, bet taip pat nežinodami, kaip nuo jų apsisaugoti ir apsiginti, jie vadovaujasi savąja samprata ir savomis vertybėmis, kurių sėmėsi iš jų tariamai šventosios Korano knygos.
Štai ir susiduria du milžiniški jūsų materialios, intelektualios civilizacijos sparnai – vakarietiškas ir islamiškas. Jie negali sutarti, ir jūs negalite jų pakeisti, nes keičiu visus tik Aš – ir keičiu iš vidaus. Ir keičiu viena kryptimi – šviesos ir meilės. Nėra kito pasirinkimo. Kitas vektorius yra prarajos ir tamsos bedugnė, kurioje nėra gyvasties, nėra ateities.
O jūs patys puikiai suvokiate, kiek jūsų materiali – ir tariamai rami – vakarietiška aplinka įsileidžia Mane, kada jūs patys mėginate tarti nedrąsų savo šviesos žodį. Daugelis iš jūsų jau galite paliudyti reakciją, kurią išgirstate savo teiginių atžvilgiu – o tai yra Mano atžvilgiu.
Tai kaip jūs galite suvienyti šiuos du materialios civilizacijos sparnus? Todėl jūs negalite nuraminti žmonių jokiomis intelektualiomis pratybomis, jokiomis intelektualiomis treniruotėmis, jokiais intelektualiais samprotavimais, jokiomis intelektualiomis diskusijomis, nes ramybės Šaltinis ir Centras esu Aš. Jūs žinote Mano veikimą iš vidaus, pažįstate Mane savuoju patyrimu, ir žinote, kad negalima Manęs prisišaukti jokiais ritualais, jokiais pinigais, postais, turtais – tiktai gyvu savojo dvasinio vožtuvo pakėlimu, ir savaime jūs pajausite Manosios dvasinės meilės virpesių antplūdį, palaimą, ir ramybę viduje.
Štai jums ir atsakymas. Nesirūpinkite dėl tų, kurie nesirūpina savimi. Pasirūpinkite jūs patys savimi dar daugiau negu iki šiol – gilesniu atsivėrimu Man ir atsidavimu Manajam vedimui iš vidaus. O Aš jus jau žinau, kur nuvesti ir ką jūsų lūpomis tarti kitiems, kad jie nurimtų.
O tai, kas turi įvykti – teįvyksta.

 
Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylimas AŠ ESU už šitą atsakymą-mokymą. Aš tave myliu. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Telydi jus Kūrėjo palaima, ramybė, ir mano broliškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal