AŠ ESU mokymas-atsakymas į klausimą, ar meilė yra, ar jos nėra, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU. Mano dvasios brolis tau pateikė tam tikrą klausimą, ir tuo pačiu išreiškė - savo tapatybės būsena - abejojimą, kaip mums reikėtų toliau suprasti yra meilė, ar nėra, ar mes galime mylėti, ar mums jau nebereikia mylėti?
Aš esu pasirengęs perteikti Tavo atsakymą-mokymą, kad jį išgirstų visi, kad jį galėtume mes studijuoti mūsų svetainės Forume.


AŠ ESU:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu ta Visuminė Dievybė jūsų taip nuostabiai pavadinta AŠ ESU. Kada jūs kreipiatės - visu savo tikrosios asmenybės pilnatvės atsivėrimu - į Mane, jūs patiriate tą nuostabią palaimos, ramybės giluminę būseną, jūs patiriate tą gyvybingą tikrovės pasireiškimą jūsų viduje. Šiandien jūs turite materialų protą - ir materialias smegenis - kad galėtumėte, kiek įmanoma labiau, savo būsena pajausti dvasinius teiginius, dvasines prasmes, kurios laukia jūsų per visą amžinybę. Ir kuo arčiau Manęs jūs būsite pakeliui į savo gimtuosius namus – Manąją buveinę Rojuje – tuo stipriau jūs jausite Mano tikrus, gyvus energijos virpesius, iš kurių yra išausta visa kūrinija - ir amžinybė.
Štai kodėl jūsų materialus protas turi milžiniškų apribojimų, kada jums yra dvasinių Mano sūnų ir dukrų suteikiami apreiškimai, kad jie negali pasiekti jūsų supratimo. Negali jūsų materialiam protui paaiškinti daugybės dalykų, kurie prieinami tiktai jūsų ateities dvasinei tapatybei. Dabar jūs negalite suvokti daugybės pojūčių, kurių neturi jūsų materialios smegenys, ir materialus, labai laikinas – trumpalaikis – apvalkalas dabartinei jūsų asmenybės tapatybei šitame pradiniame - Urantijos - pasaulyje. Todėl jums buvo įprasta sakyti, kad meilė – tai yra tas pojūtis, kuris pakylėja. Pakylėja nuo tos aplinkos, nuo tos materijos. Suteikia, jūs sakote – vieną akimirką – sparnus skrydžiui, nes jūs norite dalintis savimi, ir būti atlaidūs su tuo, kuriam jūs pajuntate nuoširdumo, prieraišumo, švelnumo, šilumos pojūtį; jūs norite save jam išreikšti; jūs norite susilieti su tuo asmeniu - ir pavadinote tą jausmą – meilės jausmu. Bet tuo pačiu tai yra virpesiai, jūs visa tai jaučiate virpesių dėka. Tai yra energijos atitinkamo energetinio dažnio išraiška, kurią junta jūsų materialios smegenys. Betgi ir tą pačią jūsų meilės tokią pakylėjančią antplūdžio akimirką, nesulaukę iš kitų tokio atsako, kurio tikisi jūsų materialus protas, jūs imate patirti daugybę skaudžių akimirkų, kur tas pakylėjimas palaipsniui yra užteršiamas sunkumo būsenos pojūčiu. Jūs imate jausti maudulį, imate jausti vidinę nerimo būseną, kylančias abejones. Jūs nesate tikri dėl to asmens, kuriam prieš akimirką jutote tą gausybę malonių pojūčių, ir nesulaukę atsako, nebesate tikri. Kur dingo tas jūsų lengvumas ir skrydžio pojūtis? Kodėl tapo aplinkui taip sunku?
Ir tai jūs taip pat pavadinate meilės tam tikra patyrimo būsena. Pavadinate meile be atsako, pavadinate tai vienpuse meile. Ir tuo pačiu tai yra jūsų materialaus proto pojūtis - jūsų materialių smegenų dėka juntamų energijos virpesių pojūtis.
Bet tai yra tiktai vienpusis to jausmo patyrimas. Juk kada jūs patiriate skrydį – tą lengvumą – jausdami prieraišumą kitam asmeniui, jūs esate tam asmeniui pakantesni, atlaidesni. O tai yra taip pat kitų energetinių išraiškų tos pačios būsenos patyrimas. Tos energetinės išraiškos rodo, kad jūs esate gailestingas to asmens atžvilgiu. Jūs norite būti kantrus su juo, atlaidus. Tai yra energijos virpesiai, kuriuos jūs patiriate materialių smegenų dėka ir kurie leidžia jums išreikšti tam tikrą jūsų asmenybės tapatybės požiūrį to asmens atžvilgiu. Ir visa tai jūsų smegenys patiria energetinių virpesių išraiškos dėka. Bet juk tai sutelpa į tą patį jūsų ką tiktai išgirstą meilės jausmo apibūdinimą. O juk šituose virpesiuose taip pat yra ir tokia pati dalis teisingumo, ir tiesos, ir gailestingumo. Visa tai sutelpa į Mano jums visai kūrinijai nuolat liejamus Tikrovės virpesius.
Kada jūs pasieksite savo tikruosius namus, kada jūs patirsite daugybę patyrimų pakeliui, kada jūs aplankysite daugybę pasaulių, ir matysite, kaip jūsų kiti dvasiniai broliai ir sesės garbina, kai jūs matysite, kaip kolektyviai yra pakylėjimo juntama būsena, jūs tada sakysite – štai toji yra Tikrovė – toji tikrovė, kurioje jūs norite būti vis ilgiau. Ir pakilę į kitą pasaulį, kuris turės daugiau šviesos, jūs patirsite, kad tai, ką prieš kurį laiką jutote tiktai garbinimo akimirką, žemiau buvusiame pasaulyje, aukščiau esančiame pasaulyje jūs patiriate, jog tai yra ta aplinka gyvenanti aukštesnio energetinio dažnio virpesių lauke - ne garbinimo akimirką, bet kasdienos aplinkoje. Tuo tarpu garbinimo akimirką dar daugiau pakeliami jūsų energetiniai virpesiai, ir jų aukštesnis dažnis, vėl, jus motyvuoja siekti, kad jūs patirtumėte tą būseną. Ir šitoks aukštėjimas vyksta iš pasaulio į pasaulį. Jūs tarsi turite tą katalizatorių – garbinimo būsenos patyrimą – ir po to - šitos būsenos realizavimą, aukštesnio pasaulio kasdienybės aplinkoje.
Jūs nebekalbate apie meilės išraišką, arba teisingumo, arba gailestingumo išraišką, jūs jau suliejate garbinimo virpesius į tą savo būsenos norą, kad jūs norėtumėte šituose virpesiuose maudytis visą laiką.
Ir kada patenkate į aukštesnį pasaulį, ir patiriate, iš pradžių dar nesuvokdami, ką jūs patiriate, bet jūs patiriate tą pakylėjantį skrydį, kadangi aplinka gyvena tokioje tikrovėje. Ir tada jūs prisimenate, kad štai tą būseną jūs patyrėte garbinimo metu, bet ankstesniame savo evoliucinio žengimo pasaulyje.
Tai štai ta tikrovės pasireiškimo aukštesniu dažniu virpesių išraiška jūsų viduje ir yra Manasis energijos virpesių jums suteikiamas ir jums prieinamas katalizatorius, kad jūs siektumėte daugiau, siektumėte aukščiau, niekada nepasakytumėt sau – užtenka man, aš jau viską pažinau, ir patyriau. Jūs nebekalbate apie meilę, gėrį, grožį, nes jūs jame gyvenate. Jūsų aplinka jau pilna meilės, grožio, gėrio. Bet jūs norite daugiau patirti Mane, kaip Tikrovės Šaltinį ir Kūrėją, ir savyje turėti daugiau tų Manosios tikrovės virpesių išraiškos būsenos apraiška.
Tai, ką jūs dabar pavadinate meilės vardu, šitame pradiniame pasaulyje, tai yra jūsų toji būsena, kai jūs patiriate nuostabų pojūtį.
Pojūtį kitam asmeniui jūs labai susiaurinate, bet išplėtę daugiau, jūs pastebite, kad tą būseną jūs galite paskleisti ir visumai. Bet vis tiek tai jus bus atskirianti nuo dar žemesnio energetinio dažnio kasdienės aplinkos, ir tos esančios žemo energetinio dažnio lauko išraiškos, iš kitų jūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie neturi to patyrimo, kokį patiriate jūs. Todėl, tokį milžinišką skirtumą jūs ir pavadinate meilės pojūčiu. Ir sakote – aš jus, ar aš tave – myliu.
O dabar jūs jau žinote, kad Mano tikrieji, realūs tikrovės virpesiai – jie apima viską, ir daug daugiau negu meilę. Jie išreiškia Mane. Aš esu Tas Tikrovės Šaltinis ir Centras, kuris suteikia jums amžinybę, ir amžinybėje esu Aš – AŠ ESU, nes Aš maudau amžinybę Savyje, ir maudau per Mano nuostabius Partnerius – Rojaus Trejybės Tris Lygiaverčius Asmenis. Aš jus veikiu per Juos Savo tikrais, realiais tikrovės virpesiais. Ir jūs turite tuos virpesius. Ir kada patiriate jų poveikį savyje, jūs esate visiškai laisvi suteikti šitiems virpesiams savuosius išraiškos žodžius. Bet kada jūs būsite Manojoje buveinėje, jūs dėkosite, kad esate Tikrovės židinyje. Ir jūs tampate taip pat Tikrovės spindėjimu, į kurį sutelpa viskas – ir jūsų dabartinė meilė, ir jūsų dabartinis teisingumas, ir jūsų dabartinis gailestingumas, kurį jūs norėtumėte pasiekti, ir pavadinti dieviškuoju. O Aš tam suteikiu visuminę sampratą ir išraišką – Tikrovę - ir Manaisiais virpesiais, kurie yra visuma, jie yra sulieti taip, kad jūs negalite išpinti, kaip galėtumėte išpinti bet kokį supintą ir jums materialų daiktą.
Manieji virpesiai neišsiskaido į atskirus segmentus, jie yra Mano AŠ.
Todėl būkite Manajame AŠ patys tikrieji savo aš.


Algimantas:
Mano mylimas AŠ ESU, ačiū Tau už šitą nuostabų atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal