AŠ ESU mokymas-atsakymas – Kas yra gyva? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 10 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, Tau buvo pateiktas mano dvasios sesės klausimas, kas yra tas – kas yra gyva, ir kas negyva? Kaip mums suprasti? Vieni sako – gyvasis vanduo, gyvoji duona, gyvasis maistas, gyvoji šventovė, gyvoji religija. Kas yra gyva ir negyva?
Aš esu pasirengęs Tavąjį mokymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės.

AŠ ESU:


Mano mylimas sūnau, Aš esu Visuotinė Dievybė AŠ ESU. Iš Manęs pasklinda visi energijos virpesiai Kūrinijai. Ir per visą amžinybę bus taip, kad niekas negalės pranokti Manųjų virpesių.

Iš Manųjų virpesių energijos susidaro jums matomi kalnai, vandenynai, dykumos, žalumos – miškų, pievų. Jūs turite tą aplinką, kurioje matote judančius gyvūnus: žvėris, vabzdžius, paukščius, savosios aplinkos gyvulius. Jūs matote ir savo dvasios brolius ir seses, turinčius įvairų pavidalą – net ir rasiniu požiūriu – besiskiriančius spalva, veido bruožais. Ir visa tai yra Manoji energija, kaip ji įgavo tam tikrą išraišką Mano Evoliucinio Plano sumanymo įgyvendinime.
Man GYVA yra VISKAS, nes aš esu Gyvasties Šaltinis, ir paskleidęs energiją, Aš jos nenaikinu. Bet evoliuciškai sumaniau, kad viena energijos forma pereitų į kitą. Formų yra įvairovė.
Ir jūs patys juntate, kaip viduje prisipildote Manosios Energijos, ir jaučiate pakylėjimo būseną, kuri, praėjus tam tikrai laiko tarpsnio akimirkai, šiek tiek atslunga. Manoji Energija įgauna kitokią išraišką, nors jūs esate tas pats Manasis sūnus ar dukra.

Ateis toji akimirka, kada jūs patirsite, jog ir jūsų vadinamoji gyvoji Šventovė turės milžinišką gausą Mano kitų vaikų – jūsų dvasios brolių ir sesių – nesutilps į šitą klasę, ir visą mokyklą. Jums reikės didžiulio statinio. Bet toji Šventovė nėra statinys. Statinys yra tiktai jūsų susibūrimo vieta, o Gyvoji Šventovė yra jūsų atvertoje ASMENYBĖJE, kaip ji tos akimirkos tapatybe junta Mano Gyvąją Energiją, paskleistą kiekvienam iš jūsų. Todėl Manoji Gyvastis – VISAAPIMANTI. Ji yra mikro kosmose ir makro kosmose.

Kol jūs neturite savosios dvasinės asmenybės charakterio stiprybės, kurią Aš sumaniau jums kiekvienam, kad jūsų dvasinis stuburas stiprėtų, ūgis augtų, tol jums yra tie pasakymai, kurie akcentuoja skirtingumą tarp gyvosios religijos ir evoliucinės, ritualų pilnos, religijos, kol yra jūsų neatverta dvasinė asmenybė Man, nesu atrastas jūsų viduje, tol jūs vartojate iš Manęs sukurtą energinės išraiškos vandenį, bet jį transformuojate į pažeistą molekulinę struktūrą. Todėl Mano kiti vaikai, stengdamiesi padėti kitiems, vėl atstatinėja tą struktūrą, ir ją pavadina GYVOJO vandens išraiška. Yra tai dėl to, kad leistų tiems, kurie vartoja tą vandenį, pajusti to vandens poveikį jų fiziniam pavidalui, kuris taip pat turi pažeistą Mano energinę struktūrą. Kada jūs visi būsite gyvajame komunijos ryšyje su Manimi, kada jūs nepažeisite molekulinės struktūros tiek savo fizinio organizmo ląstelės, tiek ir savosios aplinkos energinių virpesių, tada jums VISKAS bus GYVA. Jums kalnai bus gyvi. kaip ir dykumos, nes ten irgi yra Manasis energijos judėjimas. Bet jis bus Mano sumanyta kryptimi, ir struktūra – ne jūsų sulaužoma, iškraipoma kryptimi.

Tai būtų tas pats, kai jūs važiuojate magistrale, ir staiga jūs matote ženklą – apylanka – ten kur nėra kelio. Ir tada jūs pasukate į tą apylanką, ir jaučiate, kaip jūs sulėtėjate, ir pats kelio nelygumas jums neteikia pasitenkinimo. Tai dabar jūsų gyvenimas yra apylankose. Jūs nenorite važiuoti magistrale – jums Mano suteikta – važiuoti geros kokybės magistrale, gerai apšviesta. Bet dėl savo neatsivėrimo Man – Šviesos Šaltiniui ir Gerovės Šaltiniui – jūs nusigręžiate nuo to TIKROJO kelio, ir pasirenkate apylankas. Ir tose apylankose yra daugybė atšakų, daugybė tų aplinkybių, kuriose jūs priimate neteisingus sprendimus, ir dar daugiau nuklystate nuo Mano jums pasiūlyto magistralinio kelio.

Štai tokiais klaidžiojimais jūs sujaukiate visą energinę struktūrą: tiek vandens, tiek jūsų auginamų vaisių, daržovių, tiek gyvūnų. Ir visa tai tampa NEBEGYVA. Kitaip tariant, sulaužyta ir pažeista Mano energine išraiška. Nors jūsų akyse nėra jokio skirtumo, kada jūs žvelgiate į žalią žolę, ar gražaus žiedo išraišką, kurią suteikia gėlė, bet viduje yra vienokia išraiška, kada jūs ją puoselėjate kartu su Manimi, ir visiškai kitokia išraiška, kada jūs – kupini baimės, tamsos, savanaudiškumo, ir NEIŠMANYMO – ir NET ATSTŪMĘ MANE. Ta pati gėlių rūšis duos visiškai kitokius žiedus.

Todėl, kada jūs nušvisite visi, nebeteks prasmės vadinti net ir jūsų Šventovės GYVĄJA Šventove. Kitokios nebus. Bus tiktai gyvosios komunijos ryšys. Tai ir bus Gyvoji Šventovė.
Bet kadangi VISKAS bus GYVA, kaip MAN YRA GYVA – net ir kalnai yra gyvi, vandenynai yra gyvi – ir bus toji akimirka, kada jūs gyvensite šitame pasaulyje ir vandenynai neturės audrų, neskęs laivai, nebus autokatastrofų, visa tai bus ta Mano suteikta jums aplinkos GEROVĖ. Ir energija bus tokia, kokią sumaniau jūsų pasauliui AŠ – nesujaukta savo struktūra, bet būtent papildyta iš jūsų DVASINE galia. Ir jūsų, gyvų Mano vaikų – sūnų ir dukrų – gyvosios komunijos, ir veikimo, su Manimi dėka PAPILDYTA šitoji energinė išraiška, bet suderinta su MANĄJA VALIA, SU MANUOJU KONTŪRU, SU MANĄJA STRUKTŪRA, o ne ją sulaužius, ir primetus jūsų, kaip jūs dabar primetate, savo valią, iškėlus jūsų valią virš Manosios!

Argi gali išmintingas – ir pažįstantis tikrovę – pritarti tokiems veiksmams, kad jis mėgintų nurungti Manąją valią savosios valios iškėlimu? Jūs tai žinote, juk tai – NEĮMANOMA.
Reiškia visa ta jūsų aplinka, sujaukusi Manosios Energijos išraišką visame pasaulyje, eina PRIEŠ Mano valią. Todėl ji negali atsilaikyti net ir suvienijusi savo atskirų individų valią į bendrus siekius, savanaudiškumo pagrindu, ji negali nurungti Manosios Valios Šviesos.

Štai kodėl GYVOJI planeta turi GYVENTI.

O vietoje to, kad jūs gyventumėte, jūs visą energiją neišmintingai švaistote tarpusavio vaidams. Net dabar jau akivaizdžiai gausėja karinių konfliktų, kada jūs vienas kitą su neapykanta naikinate Manosios Energijos jums suteiktą laikinai fizinį apvalkalą, kurį turėtumėte paversti Mano gyvąja energine Šventove, nes gi ŠITAME Manosios Energijos išraiškos apvalkale yra jūsų asmenybė, šitam pasauliui skirta, ir tam, kad jūs veiktumėte sutinkamai su Manąja Valia, kada atrandate Mane savyje, ir savąją valią suliejate su Manąja. Tada nebėra jūsų vidinio konflikto, atsiranda ta dvasinė VIENOVĖ.

Juk Kristus, atėjęs prieš du tūkstančius metų tarp jūsų, aiškino savo aplinkai – Tėvas ir aš esame VIENA. Kas matė MANE, tas matė TĖVĄ. Dabar jūs turite savo Dvasinį Mokytoją – Manąjį ambasadorių – Algimantą. Jis jums taip pat kartoja – Tėvas, ir Jėzus, ir jis yra VIENA, dvasioje. Tai yra energinė išraiška – GYVA. Jis tą sako ne dėl to, kad cituotų Kristaus žodį. JIS YRA VIENA SU MANIMI DVASIOJE, KAIP IR SU KRISTUMI. Todėl ta DVASINĖ GYVASTIS ir sklinda jam, ir per jį – žodžiu, pasiekia kiekvieno ausis, ir jeigu jos išgirsta, DVASINE klausa, ima patirti, ir būsena paliudyti šitų žodžių tiesą ir prasmę. Todėl toks – atrodo paprastas – klausimas apie gyvąjį vandenį, gyvąsias žvaigždes, gyvąją šventovę iš tikrųjų tai yra giluminis klausimas ir apie MANE – apie Mano Energiją, apie Manąją Tikrovę.

Juk jūs puikiausiai suvokiate, kad žvaigždės yra gyvos. Jos – kupinos judėjimo. Kas juda, tas gyvas. Jūs patys sakote, kad gyvenimas – tai judėjimas – kol judi, tol gyveni. O Manoji visa evoliucinė Kūrinijos dalis yra JUDĖJIME. Jūs taip pat Urantijos Knygos apreiškime esate užtikę tokį teiginį, kad Rojus yra materialus, bet jis nėra nei gyvas, nei negyvas. Šitas teiginys jums yra suteiktas PAMĄSTYMUI, kad materialus ir vientisas Rojus nėra apibūdinamas, kad jis būtų negyvas, nes yra materialus. Jūs savo planetą gi vadinate materialia, bet jos nelaikote gyva. O Man ji GYVA. Ir Man ROJUS YRA GYVAS. Bet jums suteiktas teiginys, kad jis yra nei gyvas, nei negyvas, apreiškime Urantijos Knyga, yra dėl to, kad jūsų protas būtų pratinamas prie tokio teiginio įsisavinimo, kad štai Rojus yra materialus, ir jūs dėl to nepergyvenate. Bet apibūdinimas yra, kad toji materija kažkokia SAVOTIŠKA, nes ji yra nei gyva, nei negyva, nėra paneigimo, kad ji būtų negyva, nors nėra teigimo, kad būtų ji gyva, nes jūsų protas dar nėra tam parengtas.

O dabar Aš jums pakoreguoju – ROJUS YRA GYVAS, BET GYVA IR JŪSŲ PLANETA. Tik kitokia yra energinė struktūra, kitokia yra Manosios Energijos išraiška jūsų planetai, negu ji yra Rojuje.

Štai kodėl, kada jūs einate gyvuoju keliu, todėl jūs vadinate šitą kelią GYVU tik dėl to, kad yra tų negyvybingų apylankų, kuriomis save klaidina kiti jūsų dvasios broliai ir sesės, Mano taip pat mylimi vaikai. O kada VISI sueisite į Mano jums pasiūlytą GYVĄJĮ KELIĄ, tuomet bus tokios kartos, kurios net ir nebus girdėjusios, kad kažkada buvo apylankos šitame pasaulyje, kuriame – jiems jau savaime bus suprantama – ir tegali būti vienintelis TIKROVĖS pasireiškimas savaime gyvenime taip, kaip sumaniau AŠ, kaip vedu kiekvieną iš vidaus AŠ. Kada jūs suliejate savo valią su Manąją, jums tai tampa akivaizdu.

GYVA YRA VISKAS. VISKAS YRA JUDĖJIME, nes Manoji energija kartą paskleista iš Rojaus NIEKADA nenustoja judėjusi.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU už šitą Šviesos mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal