Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie ateivius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 11 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, ką tik mūsų dvasios brolis Vytautas pateikė savo prašymą, kad Tu galėtum paaiškinti, kokia yra padėtis su ateiviais, ar jie atskrenda, ar čia yra žmonių išsigalvojimai, ar jie atskridę daro bandymus su mirtingaisiais, ar tikrai žūsta žvėrys. Esu pasirengęs Tavo mokymą-atsakymą pagarsinti, kad jį išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš jums suteiksiu šitą atsakymą, bet iš pradžių Aš noriu išreikšti savo padėką jums, pašlovindama ir pagarbindama jus, tiek atsivėrusius Man, susiliejusius su Manimi, ir su visais kitais Mano Lygiaverčiais Partneriais, kaip ir su jūsų pradėta garbinti Visumine Dievybe AŠ ESU. Aš šlovinu ir garbinu jus, patirdama tokį neapsakomą palaimos antplūdį savyje, kad Aš apkabinu jus visus, suvieniju tarpusavyje jus visus Manojoje kūrinijos dvasinėje šeimoje. Aš žaviuosi jumis ir teikiu jums tą nuostabų šviesos pripildytą pojūtį, kad jūs patys galėtumėte patirti, kokia nuostabi yra Palaima ir Ramybė, kada jūs atveriate save Man, kuri pakylėja jus ant dvasinių sparnų kaip tikrą Mano sūnų ar dukrą – asmenybę. Todėl jūs esate Mano vaikai, turintys tam visą teisę išreikšti Mane kitiems savuoju gyvenimu, kada jūs susiliejate su Manimi ir pulsuojate Manuoju ritmu.
O dabar, kas dėl jūsų klausimo, ir noro sužinoti atsakymą dėl ateivių. Taip, jums jie yra ateiviai, Man jie yra visi Mano vaikai. Manieji vaikai negali ateiti pas Mane iš kitų nemanosios kūrinijos vietų, todėl Man ateiviai neegzistuoja, egzistuoja Mano mylimi vaikai.
Tie, kurie giliau studijuojate dvasinius apreiškimus, jūs jau iš Urantijos Knygos sužinojote, kad kiekviena planeta vystosi savarankiškai, nekopijuodama kitų planetų. Todėl bendravimas tarp planetų nėra skatinamas, kad nebūtų mėginama perkelti kopijos, kad jūsų kūrybiškumas – ir kūryba – galėtų įvairėti, todėl jums reikia palaikyti dvasinį ryšį su Kūrybos Šaltiniu, su Manimi, ir išsilieti taip, kaip jūs jaučiate per gyvą ryšį su Manimi, išreikšdami save.
Bet koks lankymasis kitose planetose jums apribotų šitą kūrybinę išraišką, ir jūs mėgintumėte atkartoti tai, ką fiksuotumėte kitose planetose. Tačiau jums sąlygos yra skirtingos – kiekviena planeta turi savo unikalias savybes, ir tai, kas sukuriama vienoje planetoje, kitoje atkartoti nebėra tokių identiškų sąlygų. Štai kodėl Mes neskatiname bendradarbiavimo tarp planetų.
Tačiau jūs taip pat žinote, kad jūsų Sūnus Kūrėjas, po savosios misijos jūsų pasaulyje, kada padovanojo save septintąjį kartą, ir tas padovanojimas buvo bejėgiu kūdikiu, gimusiu iš moters įsčių, sugrįžęs po savosios misijos į savo buveinę ir gavęs Mūsų patvirtinimą dėl misijos užbaigimo sėkmės, įgijo naują kategoriją kaip Sūnus Kūrėjas savuoju patyrimu užsitarnavęs aukščiausiąją valdžią savojoje visatoje ir tapęs jos Šeimininku, todėl jis turi teisę modeliuoti net ir bendradarbiavimą tarp apgyvendintų planetų. Jūsų planeta, kaip ir kai kurios planetinės sesės, patyrusios tamsos ilgus periodus, buvo nusigręžus nuo Manęs, todėl Manojo Sūnaus Kūrėjo priimtas sprendimas leisti suteikti jūsų planetai pagalbą kitiems Mano vaikams iš kitų planetų, yra iš tikrųjų sveikintinas mėginimas panaikinti tas skaudžias tamsos pasekmes, kurios gaivališkai ima pasireikšti vis stipresniu mastu jūsų planetoje.
Todėl Manieji kiti vaikai, atskrendantys jums padėti, negali užmegzti tiesioginio ryšio su jumis, nes jūs jaučiate nepaprastą baimę, kuri demonstruoja savo apraiškas agresyviais jūsų veiksmais. Tie veiksmai nukreipti į Manųjų jums atskrendančių padėti vaikų mėginimą sunaikinti juos. Ne vienas iš tų epizodų, kada jūs mėginate net įvairių ginklų pagalba juos sunaikinti, demonstruoja jūsų nepaprastą tamsos vidinį turinį. Jūsų vidus užlietas tokia tamsa, kad būdami vieni – ir turėdami savo rankoje karinių priemonių valdymą, skrisdami kariniais lėktuvais ore ir matydami jums nesuprantamus objektus – jūs patiriate tą nepaprastą baimę, kuri išauga daugybę kartų, palyginus su ta baime, kuri pasireiškia, kada jūs būnate drauge vieni su kitais, planetos lygiu. Tuo tarpu atsidūrę ore ir vieni, jūs negalite nugalėti tos baimės, ir labai dažnai imate ir paspaudžiate ginklo mygtuką, kuris turėtų sunaikinti kitus Mano vaikus, jums siunčiamus į pagalbą.
Tačiau jūs puikiai suprantate, kad tie Mano vaikai, kurie sugeba atskristi iš kitų planetų, yra daug ryškiau atspindintys Manąją šviesą ir daug giliau įsisavinę Manąją energiją, ir jie turi tokią apsaugą energetine išraiška, kad nė vienas iš jūsų ginklų negali sunaikinti jų.
Todėl jūs turite suprasti, kad kiekvieno iš jūsų, net ir jums suteikto jūsų pagalbai Manojo vaiko virpesiai ir jūsų gebėjimas valdyti energiją, demonstruoja tą Mūsų siekį suteikti jums visokeriopas priemones, kad žadintume jūsų viduje jau Mūsų suteiktą šviesą, kad toji gyvoji šviesa pabustų jūsų viduje, kad jūsų baimė nepasireikštų tokia akinančia – o iš tikrųjų tiršta – tamsa, kuri jums paralyžiuoja laisvą mąstymą. Ir agresija reiškia ne ką daugiau kaip jūsų gyvulinio lygio pasireiškimą laukinio išraiška, dar to, kuris nėra civilizuotas, nors turi masinio naikinimo ginklus. O tie Mano vaikai, kurie atskrenda į jūsų planetą ir valdo tą energiją aukštesniu lygiu, jie taip pat ir dvasioje turi daugiau šviesos, todėl jie negali žudyti nei žvėrių, nei kitų jūsų dvasinių brolių ir sesių, lygiai taip pat, jie negali padaryti jums nieko pikto, nes tas, kuris yra įvaldęs Manąją energiją tiek, kad galėtų keisdamas jos formą keliauti iš planetos į planetą, keisti skriejimo kryptį taip, kaip negali pakeisti jokia jūsų keliavimo priemonė, jis negali išreikšti jokių kitų piktų kėslų ir nesiimti jokių kitų veiksmų, kurie galėtų jums pakenkti.
Todėl jų ir atskridimas yra numatytas tolimai perspektyvai – o dabar vis labiau pratinant jūsų protą prie tokio reiškinio, kada jūs vis daugiau pamatysite atskrendančių iš kitų planetų kosminių laivų ir jų nebegalėsite paneigti. O jų priartėjimas prie jūsų planetos, natūralu, gąsdina žvėris, nes jie prie tokių virpesių nėra įpratę, jiems tai yra visiškai kitoks energijos laukas.
Todėl jūsų planetos evoliucinė pakopa šiuo metu patiria didžiulių sukrėtimų, kada tokie kosminiai laivai ieško nusileidimui vietų neapgyvendintose vietovėse, ir natūralu, kad ten esanti gamta būna pažeidžiama, tačiau pažeidimas yra minimalus.

Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal