Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie energinių virpesių informacinį lauką, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, mano dvasios sesės Dalios tau pateiktas klausimas apie energinių virpesių informacinį lauką, iš kur ekstrasensai semia informaciją. Aš esu pasirengęs Tavąjį atsakymą-mokymą perteikti garsiai, kad jį išgirstų visi mano dvasios broliai ir sesės.

Visuminė Dievybė AŠ ESU:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi Mano mylimiausi vaikai, Aš esu Visuminė jūsų taip su meile įvardijama Dievybė, Visuminė, apimanti viską, AŠ ESU. Kokia nuostabi jūsų meilės harmoninga giesmė sklinda iš jūsų dvasinių asmenybių, kada jūs garbinate Mane, atsidavę visa savo dvasine nuoširdžia savastimi. Jūs tampate tikri, ir Aš jūsų virpesius juntu, nes tie virpesiai yra tikri.
Taip ir informacinis Manosios kūrinijos laukas yra sudarytas iš virpesių. Virpesiai skleidžia atitinkamą tonaciją, atitinkamą atspalvį, atitinkamą teiginį. Jūs patys jaučiate, kad žodžiai kylantys jūsų smegenyse, jūsų prote, atitinka tos akimirkos jūsų energinę pusiausvyrą arba išbalansuotą būseną. Ir jeigu jūsų būsena, energine prasme, yra sujaukta, apimta nerimo, baimės, pykčio, jūs išreiškiate tuos virpesius ištardami vienokius žodžius, jeigu jūs jaučiate viduje palaimą, ramybę, meilę, nuostabų troškimą visu savo nuoširdumu pasireikšti visų šviesos labui, jūsų vidus prisipildo Mano aukšto energinio dažnio virpesių, ir jūsų mintys, žodžiai, teiginiai yra visiškai kitokių žodžių sandaros. Todėl, kad galėtumėte vieni su kitais bendrauti, jūs vartojate žmogiškąją materialią kalbą, tačiau jeigu jūs giliau žvelgtumėte kosmine įžvalga, jūs taip pat galėtumėte patirti, kad galima labai daug ką suprasti iš žmonių gestų, iš žmonių žvilgsnio – iš įvairių veiksmų, kuriuos mato jūsų materialus žvilgsnis, jūs galite spręsti apie vieno ar kito mirtingojo būseną, tomis aplinkybėmis ir tuo metu. Tai nėra išreikšti teiginiai žodžiais, bet jie daugiau pasako negu žodžiai. Žodžiai turi poveikį kiekvienam klausančiajam ir išgirstančiajam. Labai dažnai jūs girdite žodžius, tuo tarpu suteikiate savo interpretaciją kiekvienam girdimam žodžiui, ir tai nereiškia, kad tie žodžiai, kurie išreiškiami kalbančiojo, pasieks ausis klausančiojo, jis gali juos išsiaiškinti priešingai.
Tuo tarpu jeigu jūs jaustumėte energinių virpesių informaciją, atsivėrę Man, jūs patirtumėte, kad tie žodžiai, kuriuos jūs girdite, virpesiais yra sustiprinami, pripildomi Manosios gyvasties. Jie yra tarsi paverčiami gyvais, ne vien tiktai savuoju reikšmės apvalkalu, kurį girdi jūsų materiali klausa, bet ir ta gyvybine energija, kurią gali pajausti savąja būsena dvasinė Man atsivėrusi asmenybė. Todėl energinis laukas, spinduliuojamas kiekvieno iš jūsų, siunčia atitinkamą informaciją giliai mąstančiam, turinčiam kosminę įžvalgą, ir palaikančiam gyvąją Komuniją su Manimi jūsų dvasios broliui ar sesei, Mano dvasiniam sūnui ar dukrai, net ir dabar, esančiam ar esančiai materialiu pavidalu.
Tie energiniai virpesiai ir sudaro bendrą tos aplinkos informacinį lauką. Tai gali būti tautos informacinis laukas, kurią apjungia – tautą apjungia – bendros tradicijos, bendros šventės; net ir vienoje šalyje yra tų virpesių sankaupa.
Jeigu jūs galėtumėte pažvelgti savo dvasiniu matymu ir dvasine klausa išgirsti tą informacinį lauką savąja būsena, jūs patirtumėte, kad net ir dabar jums išeiginę šeštadienio dieną yra daug lengviau negu bet kurią darbo dieną. Tas laukas yra lengvesnis dėl to, kad žmonės nejaučia tokios įtampos, kaip jaučia darbo dieną, prislėgti darbinių reikalų, įvairių problemų. Jie savaitgalį palieka tas problemas tarsi nuošalyje, kiek jie sugeba palikti jas nuošalyje, tai yra, savo darbe – tarsi nuo jų pabėga, palikdami jas tame kabinete kur dirba, ar tame veiklos objekte, kur dirbo prieš dieną, ir praleisdami savaitgalį be savo darbo, užsiėmę savais, tiktai jiems patinkančiais veiklos veiksmais, jie atsipalaiduoja, ir energiniai informaciniai virpesiai pasklinda aukštesniu dažniu. Todėl jūs galite patirti – kuo ryškiau švenčiama bet kokia šventė visu savo nuoširdumu, išsiliejimu, toje aplinkoje yra lengvesnis energinis laukas, nes tie Mano dvasios sūnūs ir dukros pakelia bendrą energinį informacinį lauką į aukštesnį dažnį, ir nors ten žmonių yra didesnė sankaupa ir jums galėtų atrodyti šurmulys gali varginti, bet tie virpesiai jums suteikia pasitenkinimo, pakylėja ir jus. Ir toji aplinka, kupina Manosios energinių virpesių aukštos išraiškos bangos leidžia jums jausti ne tiktai pakylėjimą, geros nuotaikos sustiprinimą, bet tuo pačiu ir poilsį. Gali nuvargti jūsų materialus kūnas, bet viduje jūs jaučiate tam tikrą energinį užtaisą. Jūs pasipildote ta bendryste, ką galite jau patys pajausti lygindami su brolyste, bet tai nėra tas pats, kas yra Mano sumanyta jūsų dvasinė brolystė, atradus Mane savo viduje, kada bendrystė yra per Mane. Dabar jus šventinėje nuotaikoje išlaiko tik atitinkamos jūsų sumanytos tradicijos, ir joms įprasminti jūs panaudojate savo protą, taip pat pripildytą energinių virpesių užtaiso įvairiomis konkrečiomis materialiomis savo veiksmų išraiškomis, ir būtent tos materialių veiksmų išraiškos gali pasireikšti įvairiais koncertais, žaidimais, įvairiu pramogavimu, kuris skirtųsi nuo jūsų net ir šiaip išeiginės dienos bet kurių apraiškų. Tai yra tarsi jūsų aplinkos pakylėjimas į aukštesnį energinį dažnį, nes tokios dienos nėra dažnos, todėl ir virpesiai yra pakeliami į aukštesnį energinį dažnį. Ir visiškai kitaip jūs jaučiatės matydami iškeltas vėliavas, perrištas juodais jums įprastais gedulą pažyminčiais kaspinais – nebėra to pakylėjimo, nebėra to džiaugsmo, reiškia, energinis virpesių informacinis dažnis smuko.
O juk išeitų taip, kad turėtų kilti virpesiai vis aukštyn, žengiant kuo toliau nuo praeities istorinių viduramžių, kada viešpatavo milžiniška viduramžių tamsa, agresija, degė žmoniją žlugdantys laužai, kurstomi inkvizitorių – katalikų bažnyčia buvo priešakyje visų tamsos ir blogio užuomazgų. Jinai išreiškė save, nukreipusi savo veiksmus prieš Mane, prieš Mano šviesą ir meilę – ji prisiėmė Mano vaidmenį – teisti – kuris yra tinkamas šitame gyvenime, šitoje planetoje, toliau gyventi, o kurį reikia apšaukti, pavadinant Manąją šviesą net ir šventvagiškai – Šėtono vardu. Štai toji bažnyčia jums taip pat ir šiandien teigia, kad jūs turite pripažinti sau prigimtinę nuodėmę, išpažinti savo kaltę, paviešinti save prieš bet kokį savo dvasios brolį, turintį tam įgaliojimą išklausyti jūsų vadinamąją išpažintį. Ir visa ta aplinka taip pat sudaro žemo energinio dažnio informacinį lauką. Šitas laukas jus smukdo, ir šitame lauke jūs niekada nepriimsite išmintingų jūsų šalį, ir visuomenę, sutelkiančių sprendimų. Jūs niekada neturėsite tokių vedlių tiek politiniame, tiek ekonominiame, tiek ir dvasiniame gyvenime tarp tų, kokie šiandien jums yra siūlomi. Jie nėra tie vedliai, kurie jaustų Mano energiją, kad jie keltų savo energinį dažnį į aukštesnį laiptelį, į aukštesnį lygį, kad padėtų visuomenei pajausti palengvėjimą viduje. Todėl klaidingai yra aiškinama, kad jūsų emigracija yra dėl sunkios ekonominės padėties. Padėtis sunki dėl to, kad jūs neturite vedlių, kurie galėtų, atsivėrę Man, kelti visos visuomenės energinių virpesių lauko dažnį į aukštesnį dažnį, rodydami gyvensenos – veikimo – kryptį, siūlydami vektorių į Mane, esantį kiekvieno iš jūsų viduje.
Štai dėl ko emigruoja žmonės – dėl to, kad jie neištveria sunkios atmosferos. Ekonominė sunkmečio išraiška yra ištveriama, kada viduje yra aukšto energinio dažnio laukas, o kada jis yra dar labiau žeminamas, net ir taip esant žemam energiniam dažniui, tuomet visiškai natūralu, kad išauga savižudybių skaičius, išauga nusivylusiųjų ir nematančiųjų išeities skaičius. Ir kiekvienas žmogus ieško, pagal savo išmintį, arba, kaip Aš dabar jau jums galiu pasakyti – energinį dažnį savo viduje, jaučiamą asmenybės būsena, geriausių sprendimų, kokie jam tuo metu gali atrodyti teisingi. Ir įgyvendindamas tuos sprendimus jisai mato aplinką, kur gali pasireikšti – arba bent pamėginti pasireikšti – kad jam būtų geresnė aplinka, vidinis, ką jūs pavadintumėte, dvasinis komfortas.
Tai ir yra tas energinis Mano atitinkamo dažnio virpesių laukas, kurį jūs skleidžiate vieni kitiems. Tačiau yra ir visos šalies energinis laukas, viso kontinento energinis laukas, visos žmonijos energinis laukas. Visa tai nėra tuščiai paimti iš jūsų fantazijos teiginiai, tai yra jūsų pačių pasireiškimas, jūsų pačių mintys, jūsų pačių svajonės ir troškimai, jie visi skleidžiasi energinio atitinkamo dažnio informaciniais virpesiais. Ir kuo daugiau jūs siekiate savanaudiškų tikslų, tuo šitas informacinis bendras laukas yra daugiau sujaukiamas, jis tampa chaotišku ir nekontroliuojamu, nevaldomu. Tas pats kaip vyksta oro srovių susimaišymai, esant įvairioms priešingoms temperatūroms, ypač aukštai ir ypač žemai, atsiranda priešpriešinės srovės, kyla audros. Tai jūsų viduje taip pat atsiranda audros, net ir individo viduje, kol jūs nesate atradę Manęs savyje. Abejonės jus iš vidaus graužia kaip rūdys, bet kokie sprendimai jums tampa milžiniškais iššūkiais net ir jūsų buityje, todėl energinis informacinis laukas apsunkina iš išorės jums priimti atitinkamus sprendimus, ir papildomai jums diktuoja dar savąją madą, ko jūs turėtumėte siekti, net ir laužant Manąją valią. Jūsų vidus jums diktuoja vienokius sprendimus, bet jūs neišdrįstate jais pasinaudoti, kadangi bendras energinis žemo dažnio virpesių informacinis laukas jums primeta savojo žaidimo taisykles, ir jūs joms nusilenkiate, patys tapdami tarsi įkaitu – ir auka – to tamsaus Mano sūnaus, ar dukros, energinio lauko išraiškos.
Tai, ką jūs kalbate apie ekstrasensus, kaip jie ima informaciją, tai informaciniai klodai, jūs jau žinote, yra milžiniški kiekvieno pasąmonėje. Pasąmonė jūsų yra sujaukta, tačiau nevisi vienodai tą pasąmonę turi sujauktą – vieni daugiau, kiti mažiau. Jūs taip pat jau suprantate, kad pasąmonėje yra neišsemiami aruodai, iš kurių galima semti net ir šios akimirkos jums reikalingą informaciją. Bet kuo daugiau užteršta pasąmonė, tuo sunkiau jums pasisemti jums reikalingos informacijos, kad galėtumėte priimti atitinkamą sprendimą. Ir jeigu jūs šituo gyvuoju keliu einate nuoširdžiai ir siekiate atsivėrimo visa savo dvasine gelme, jūs raminate ir savo gaivališkai sujauktą pasąmonę. Tuomet Manasis Minties Derintojas, jums suteiktas kaip dovana, perteikdamas daugybę informacinių virpesių srautų, suteikia jums taip pat tinkamą informaciją į jūsų pasąmonę. Ir iš jos, kaip iš savojo aruodo, jūs galite pasisemti, jeigu tiktai galėtumėte taip, kaip Aš numačiau – kada yra susisteminta tvarka, kada yra išvalyta visa užteršta aplinka, kad galėtumėte iš karto, be jokių kliūčių pasirinkti jums teikiamą informaciją, kokia šią akimirką jums reikalinga – jūs tą akimirką ir padarytumėte. Tuo tarpu dabar, kada jums reikalinga informacija yra sujauktoje ir chaoso apimtoje pasąmonėje, jūs net nežinote, kaip šitą informaciją iš pasąmonės pasiimti reikiamu metu ir reikiamoje jums aplinkoje.
Todėl kada Mes kalbame apie Mano kitus dvasinius vaikus, turinčius didesnių sensorinių savybių – arba įgūdžių, per ilgą veiklos lauką jų pačių patyrimais, jų pačių didesniu pasitikėjimu savo veiksmais ir savimi – jie vis daugiau apvaldo tuos savo pasąmoninius aruodus, kad galėtų su didžiulėmis paklaidomis pasiimti iš dalies teisingą Minties Derintojo perteiktą informaciją. Informacija yra teisinga, bet užterštumas ją iškreipia, todėl ir tie ekstrasensai, kurie pateikia įvairius teiginius, jie nėra šimtu procentų tokie tiesos ir šviesos teiginiai. Jų tarša turi tam tikrą informacijos virpesių iškraipą, kuri vienomis ar kitomis aplinkybėmis gali nulemti ir kitų besiklausančiųjų tų teiginių sampratas. Dabartiniais laikais ypač įprasta rodyti per televiziją įvairias laidas apie ekstrasensus. Jūs turite suprasti, kad tokios laidos yra kuriamos sąmoningai. Tai nėra šimtaprocentinės tiesos laidos. Tai yra sumanymai, kada komercinis kanalas negali rizikuoti savo žiūrovų praradimu, tuomet tam reikalingos milžiniškos pastangos, kurias suvienija režisieriai, scenarijų autoriai, laidų dalyviai, tie patys ekstrasensai, kad būtų pateikiama suintriguojanti fabula, kad būtų uždegamas tarp žmonių ginčas, kad būtų laukiama kita laida. Tai yra kaip pramoninis vaizdo reginių kūrimo narkotinis fabrikas, kad galėtų jus pritraukti prie ekranų ir tuo pačiu gauti įplaukų už reklamą. Todėl tokių laidų jums nevertėtų imti domėn. Jos yra reginiai, kurie sukurti specialiai iškreipiant ne tiktai Manąją šviesą, bet ir tiesą, teisingumą, ir tai nėra tie ekstrasensai, kurie yra tikrieji ekstrasensai, visada liekantys Manajame glėbyje kaip vieni ir nesiafišuojantys. Laidose dalyvaujantys, tai yra tas pats kaip tie šarlatanai, kurie paskleidžia savuosius teiginius, kad gautų didžiulius honorarus iš jūsų pačių sumokamų pinigų, nes visa sistema, finansinė sistema, yra tarpusavyje susieta – kuo didesni honorarai, kuo didesni įkainiai už reklamą, tuo brangiau jūs mokate už duoną, tuo brangiau jūs mokate už kiekvieną produktą, už kiekvieną drabužį. Žodžiu, jūs, stebėdami tokias reginių laidas, kurios neturi nieko bendro su tikros informacijos pasiėmimu iš pasąmonės, jūs sukuriate infliaciją, nes reikalinga didinti atlyginimus, kad galima būtų įpirkti maisto, o tai veda prie naujų pinigų spausdinimo mašinos paleidimo epizodų, atsiranda daugiau pinigų, auga vėl honorarai, įkainiai už reklamą, ir auga kainos. Štai jūs turite uždarą ratą, ir visa tai taip pat sukuria bendrą informacinių virpesių energinį lauką jūsų aplinkoje, kada darbo užmokestis, pensijos, įvairios bedarbystės pašalpos atsilieka toli nuo infliacijos augimo tempų, nuo kainų kilimo. Mūsų energinių virpesių informacinio lauko dažnis smunka iš žemo į dar žemesnį, ir tada bendra atmosfera tampa dar slogesnė ir emigracija neišvengiama pačių aktyviausių jūsų protų – jaunimo. Jie yra judriausia dalis, bet jie yra tuo pačiu ir jūsų būsimųjų pensijų ateitis. Jiems emigravus jūs liksite dar daugiau suspausti, nes nebus iš ko mokėti jums, net ir šios dienos akimis žvelgiant, labai menkų pensijų. Todėl energinis informacinis bendras laukas taps dar žemesnio dažnio.
Tokia laukia jūsų ateitis, jeigu jūs nesiryšite keisti savo gyvensenos taip, kaip sumaniau Aš, jeigu jūs nekeisite savo vedlių, kurie vestų visuomenę Mano vektoriumi, kokį sumaniau Savo Evoliuciniame Plane Aš, jeigu jūs ir toliau liksite savo energinio lauko kurstytojais, kaip žarijas kurstantys ir mėgindami sukelti liepsną, bet viską darydami savo valios ir pastangų dėka, pūsdami tas žarijas, o jeigu nėra šitose žarijose užmetama malkų, jūs niekada nesukelsite tos liepsnos, kad galėtumėte net sau išsivirti maisto. Todėl tiktai dvasinė šviesa, tiktai Aš galiu garantuoti jums net ir žemo energinio dažnio virpesių informacinio lauko pakėlimą į labai aukštą energinį dažnį, kad visi jūsų emigravę dvasios broliai ir sesės sugrįžtų į šitą nuostabų šviesos spindulio apraiškos tašką, šiandien pavadintą Lietuvos vardu.

Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylimas AŠ ESU. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal