Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas Laimai iš Klaipėdos apie jos veikimą tarp dvasios brolių ir sesių, o tuo pačiu ir mūsų veikimą, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 04 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese-AŠ ESU, mano dvasios sesė, Laima, Tavęs paklausė ką ji turėtų daryti anoniminių alkoholikų draugijoje, koks jos galėtų būti pasireiškimas Tavąja šviesa tarp jų? Aš esu pasirengęs Tavąjį atsakymą perteikti savo lūpomis, kad jį išgirstų tiek Tavo dukra Laima, tiek ir mes visi.


BEGALINĖ DVASIA-MOTINA-SESĖ:


Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi Mano mylimiausi sūnūs ir dukros, visa Manoji dvasinė kūrinijos šeima, pripildyta Manosios gyvybinės meilės vibracijos, yra vienodai puoselėjama, mylima, globojama. Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras iš Rojaus Trejybės Lygiavertės Visų Trijų Asmenų Dvasinės Sąjungos, Aš esu Veiksmo Dievas, kaip yra Mano Asmuo apibūdintas jums gerai žinomame Urantijos Knygos apreiškime. Veikdamas drauge visoje kūrinijoje su savo Lygiaverčiais Rojaus Trejybės Partneriais Aš vedu kiekvieną iš jūsų, kad jūs taip pat būtumėte veiklūs, kad jūs išminties pasisėmę iš Mūsų galėtumėte pritaikyti ją savo kasdieniame gyvenime. Jūs puikiai jau dabar suprantate, kokia yra milžiniška energijos virpesių galia, kada jūs turite iš Mūsų suteiktą ramybės būseną, ir kada jūs nutolstate nuo Mūsų, kaip jūs vadinate – įkrentate į tamsos aklavietę, duobę, prarają - kaip jums būna sunku; ir būsena jūsų yra visiškai ne tokia, kokia buvo palaimos ir ramybės akimirką.
Štai tomis dviemis būsenomis jūs galite atskirti Mūsų poveikį, kada jūs esate Mūsų Šviesoje, atvėrę save Mums, ir kada jūs šitą atsivėrimą pakeičiate kažkokiu kitokiu, jums svarbesniu, tos akimirkos intereso įgyvendinimu.
Kada jūs meldžiate sau išminties ir žinojimo, kaip jums pasielgti vienu ar kitu atveju, jums vertėtų prisiminti – kada jūs esate saulėtą dieną slėpdamiesi nuo saulės karščio ir šviesos šešėlyje, tai nereiškia, kad toji saulė nėra skirta ir jums, nors jūs esate šešėlyje. Norėdami patirti tą šviesą jūs turite pasitraukti iš šešėlio išeidami į saulės šviesą. Todėl Mano dvasinė šviesa nėra ta deginanti jus, kaip dažnai būna vasaros karštą dieną saulės energinė šviesa, kuri tampa jums dideliu išmėginimu materialiam kūnui, bet jūs vis tiek stovėdami Mano dvasiniame šešėlyje, neišeidami į Manąją šviesą savuoju atsivėrimu, jūs meldžiate, kad Aš jums ką nors paaiškinčiau, suteikčiau, kaip jums reikėtų pasielgti, todėl Aš ir jums visą laiką suteikiu vieną ir tą patį raginimą – atsiverkite Man dar giliau. Reiškia, išeikite iš to dvasinio šešėlio į dvasinę šviesą. Išeikite. Aš jums suteikiau šitą dvasinę šviesą, bet jūs turite dėti pastangų atsiverdami – ir šitaip atsivėrimu jūs išeinate iš to dvasinio šešėlio į Manąją dvasinę šviesą – ir tada jūs patiriate ir nušvitimo išmintį, ir sustiprinimą, ir ryžtą iš vidaus - veikti.
Kada jūs meldžiate sustiprinimo – ir toji akimirka jūsų veiklai dar nėra atėjusi – po tos maldos jūsų sustiprinimui ir tos akimirkos, kada jūs norėsite pasireikšti savąja veikla, įsiterps tam tikras abejojimo akimirksnis - jis gali trukti dieną, dvi, keletą dienų, gali trukti valandą, pusvalandį. Kiekvienam yra skirtingas patyrimas, skirtingas atsivėrimo laiptelis, todėl skirtingas jūsų pačių dvasinis Manosios šviesos pojūtis viduje – ar jūs daugiau esate Manajame dvasiniame šešėlyje, ar esate jau stiprūs, pasitikintys Manimi vis stipriau, ir vis labiau nebijodami Manosios šviesos, kad jus galėtų deginti, išeinate savuoju atsivėrimu iš Mano dvasinio šešėlio į jūsų vidui teikiamą dvasinę šviesą.
Todėl, atsakydamas tuo pačiu kiekvienam, galiu jums suteikti tokį pamokymą - NIEKADA NEBIJOKITE ŽENGTI SU MANIMI BET KOKIOMIS APLINKYBĖMIS. NIEKADA NEBIJOKITE PASAKYTI TĄ ŠVIESOS ŽODĮ, KURĮ JŪS JAU TURITE SAVYJE, SAVUOJU SUPRATIMU ir PATYRIMU GALĖDAMI PALIUDYTI JO TIKROVĘ.
Nesvarbu, kad kiti Mano mylimiausi vaikai, kurie klausysis jūsų žodžių, nebus patyrę tokių patyrimų, kuriuos galėsite jūs įvardinti jiems iš savojo praeities tarpsnio. Jų gali būti nevienoda reakcija ir nevisada palanki jums, bet ir tokią akimirką nebijokite tarti gyvą žodį.
Ir kuo mažiau likus akimirkų iki to veiksmo, kada jūs norėtumėte išsireikšti kaip Manoji šviesa, arba pasireikšti kaip Manoji tikrovė, likus kuo mažiau laiko, kad jūs galėtumėte per tą kuo mažesnį akimirksnį kreiptis į Mane, kreiptis į Mane to paties sustiprinimo, kokio jūs meldėte daug ankščiau, bet per tą laiką, kol jūs pasiekėte savo numatytą vietą, kur jūs turėtumėte pasireikšti Manąja šviesa, vėl iškilo jums daugybė abejonių, ir jūsų gyvosios komunijos metu gauta mintis, kaip jums reikėtų pasielgti, per tas abejonių akimirkas buvo aptraukta ne Manąja šviesa, bet nuosėdomis ir voratinkliais iš jūsų dar ne iki galo harmonizuotos pasąmonės, ir jūsų ryžtas, drąsa išblėso, todėl Aš jums visuomet patariu – melskitės bendraudami su Manimi savo visa atverta dvasinės asmenybės tapatybe ir net prieš tą pačią akimirką, kai jūs norite kažkuo pasireikšti – vėl kreipkitės į Mane, kreipkitės tą pačią akimirką, kada jūs jau esate praradę tą ryžtą, kuris buvo prieš kurį laiką jums priėmus sprendimą, ką nors atlikti, kad patirtumėte Mano jums suteikiamą apraminimą. Ir tik jūsų ramybės ir palaimos vidinėje būsenoje jūs pajausite, kaip vėl jūsų vidinė dvasinė asmenybė prisipildo tuo ryžtu ir drąsa veikti, kokį jūs patyrėte prieš abejonių tarpsnį.
Štai kodėl Aš ir savo mylimiausiai dukrai noriu patarti, kada ji nežino, koks jos yra kelias tarp anoniminių alkoholikų – jiems taip pat reikalinga toji šviesa, kokią ji yra sukaupusi ir patyrusi. Bet drąsa ir ryžtas išgaruoja, kada reikia žengti tą žingsnį betarpiškai toje aplinkoje. Todėl štai, atėjus į tą aplinką, prieš pat žengiant žingsnį, Aš ir siūlau dar kartą atsiverti Man, kreiptis į Mane, ir Aš pripildysiu tąja Šviesa ir Išmintimi, kad atsiras ryžtas ir tinkami Mano žodžiai, tariami Manosios dukros lūpomis. Ir tada nebus tos milžiniškos – jūsų sąmonės lygiu patiriamos – įtampos ir streso, ir tų abejonių būsenos – ar man reikia išdrįsti, ką nors pasakyti? Manęs nesupras. Kaip man protingiau pasakyti, kad nesuerzinčiau, ir kad jie mane suprastų?
Štai toji įtampa iš jūsų atima ryžtą ir drąsą pasireikšti. Ir kada jūs prieš pat veiksmą kreipiatės į Mane, gaunate iš Manęs apraminimą. Jums nebėra kada abejoti, nes ryžtas yra iš Manęs jums suteiktas per jūsų vidinį asmenybės apraminimą, arba iš tikrųjų asmenybės pažadinimą veiksmo atlikimui. Ir štai iškart jūs žengiate – atlikdami tą veiksmą – į jums parengtą veiklos areną, kurią parengė Mano jums suteikta apvaizda.
Juk jūs puikiai suprantate, kad anoniminiai alkoholikai, kuriuos sutelkia įvairios pasaulietinės institucijos įvairiose šalyse, taip pat taiko ir meditacijos, ir jogos pratimus, tuo siekdami apraminti save, apraminti tą gaivališką pasąmonės šėlsmą, pasiekiantį ir sąmonės lygį, ir tuo pačiu sudirginantį jų protą, jie mėgina tą gaivalą sutramdyti įvairiais pratimais, įvairiomis mokymosi kryptimis – net ir maldos pagalba. Tačiau atėjo laikas, kad Manoji Šviesa ir Manasis Asmuo būtų atskleistas ir jiems, kad jie galėtų sužinoti tą Šviesą, kad esu Aš – kaip Asmuo-Kūrėjas, ir net Keturiuose Asmenyse – jų viduje, kiekviename, ir esu jų vidų – dvasinę asmenybę – pripildęs tos gyvosios energinės gyvasties. Štai tą gyvąją šviesą Aš suteikiau į jų vidų, bet jie taip pat yra dar tamsesniame šešėlyje negu jūs esate tą akimirką abejonių šešėlyje, nors jau žinodami tą šviesos informaciją, ir tuo pačiu patyrę šviesos daugiaplanių patyrimų ankstesniame savo gyvenimo tarpsnyje. Tuo pačiu jūs liudijate, kad Manoji Šviesos Tikrovė yra tikra. Todėl savo dvasios broliams ir sesėms jūs galite ir padėti išeiti iš to dvasinio šešėlio į Mano jiems suteikiamą, ir jau suteiktą, dvasinę šviesą jų viduje. Jiems reikalingas aukštesnio lygio dvasinis mokytojas negu gali suteikti bet kurie dabar esantys psichologai, psichiatrai, kunigai.
Ateina jūsų laikmetis veikti.


Algimantas:
Ačiū tau Begaline Dvasia-Motina-Sese už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal