AŠ ESU atsakymas-mokymas apie Apvaizdą ir Naująjį Visatos amžių, 2016 08 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave – mano – ir visų – TĖVĄ IR MOTINĄ – ir pats patiriu gyvą tavo garbę ir šlovę savyje. Kokia yra palaima man būti tavąja – nors akimirką – mano asmenybei suteikta BŪSENA – GARBINANT IR ŠLOVINANT KŪRĖJĄ IR ŠALTINĮ IR CENTRĄ VISAI KŪRINIJAI.
MANOJI VALIA, TEBŪNIE – TAVOJI. PER AMŽINYBĘ. Amen.

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, KOKIE SUSTIPRINANTYS IR PAAIŠKINANTYS TAVIEJI MOKYMAI, KAD AŠ PANORAU SUŽINOTI, KAIP GI VEIKIA TAVOJI APVAIZDA, KURIĄ TU MUMS TEIKI Į PAGALBĄ – ar TU įtakoji mūsų Šeimininką Sūnų Kūrėją-Jėzų, kada jis priima sprendimus dėl Apvaizdos panaudojimo, ar jis tą atlieka savarankiškai – vien tik savo sprendimais – ar visada Apvaizda įsikiša, net kai mūsų sprendimai yra tavosios valios vykdymo labui? Mane domina panašūs klausimai jau seniai, o dabar noriu gauti tavąjį atsakymą-mokymą-apreiškimą.

AŠ ESU:


Mano mylimiausias Sūnau, ir Mano atstove Urantijoje šiuo laikmečiu, aš esu AŠ ESU, Visaapimantis ir Visagalis ŠALTINIS IR CENTRAS visai kūrinijai, Neišsibaigiantis, ir Nepasiekiamas Asmuo pabendrauti bet kurio iš Mano visos kūrinijos milžiniškos – jūsų protui – tiek fizine prasme, tiek dvasine prasme – dieviškosios šeimos pačių mylimiausių vaikų materialiam, morontiniam, ar dvasiniam matymui – ESU PRIEINAMAS tik Energinės Būsenos patyrimui.
Tačiau dabartinis laikmetis – visoje kūrinijoje- yra jūsų pažymėtas nauju kokybės pasireiškimu – nuoširdžiu pirminiu žingsniu DRAUGE SU MANIMI – KAIP ASMENIU, ATRASTU ASMENIŠKAI TAVO PATIES ASMENYBĖJE, kad galėtum ir kitiems savo dvasios broliams ir Mano patiems mylimiausiems vaikams, perteikti Mane, ir Mano Tikrovę, kurią patiri TU SAVYJE.
Būtent Dėl tokio milžiniško kokybinio šuolio tavoje sąmonėje ir buvo galima tave Man pasiekti, kada Aš kreipiausi į TAVE pirmasis, nes jau žinojau, kad TAVĘS AŠ – AŠ ESU – NEIŠGĄSDINSIU, NET TAU IR PATYRUS MILŽINIŠKĄ DVASINĮ ENERGINĮ IMPULSĄ FIZINIO PAVIDALO MATERIALIOSE SMEGENYSE. Štai tavoji iki tol pasiekta sąmonės šviesos BŪSENA BUVO TOJI GARANTIJA, KAD MANOJI APVAIZDA PASIDARBAVO TAVOJO PROTO TIEK VIDUJE, TIEK JO APLINKOJE ATSIRAITOJUSI RANKOVES, IR DĖL TO TAU BUVO GALIMA PERTEIKTI NAUJŲ IŠŠŪKIŲ LABIRINTO NEPATIRTŲ SANKRYŽŲ IR NEATSAKYTŲ KLAUSIMŲ. Štai vienas iš jų ir yra būtent toks, O KAIP GI VEIKIA MANOJI APVAIZDA?

Tu jau labai gerai suvoki Manojo MINTIES DERINTOJO veikimą savo proto viduje. Tačiau tavasis suvokimas taip vertinamas tik santykiniu laipsniu, nes didesnė šviesa dar nėra prieinama tavo materialiam protui, o dvasinis protas dar nėra tiek įsitvirtinęs tavojoje sąmonėje, kad Manimi PASITIKĖTŲ DAR DAUGIAU, ir dėl to sulauktų didesnės ir Manosios apvaizdos pagalbos ir aktyvesnio bendradarbiavimo Manosios valios vykdymo kelyje VISŲ EVOLIUCIJOS labui tiek šioje planetoje, tiek ir aukštesniuose Manosios kūrinijos segmentuose. Bet viskas yra tavo rankose, o kelią ir kryptį tu puikiai žinai, ir tą nuolat kartoji savo dvasios broliams ir sesėms – gilesnis atsivėrimas MAN ir ryžtingas atsidavimas MANO VEDIMUI IŠ VIDAUS PER VISĄ GYVENIMĄ IR AMŽINYBĘ.
Štai ir dabar tavo Man pateikti klausimai yra ne TAVO klausimai, bet Manojo Minties Derintojo, veikiančio tavajame dvasiniame prote, perteikti impulsai, kad tu pradėtum giliau apmąstyti Manosios apvaizdos veikimo lauką ir principus. Todėl šis impulsas tau buvo siunčiamas jau ilgą laiką, kol, galų gale, pasiekė tavo SĄMONĖS lygį – kaip ir saulės-žvaigždės spindėjimą matote dabar, nors toji šviesa pasklido prieš milijardus metų tolimame Manosios Visatos kampelyje. Ir laikas įsiterpiantis tarp impulso paskleidimo ir akies užfiksuoto impulso priklauso nuo saulės-žvaigždės energinės galios ir iškrovos greičio bei atstumo tarp judviejų. Taip ir Manasis Minties Derintojas – kuris taip pat prisideda prie Manosios apvaizdos veikimo – kol tu dar su juo nesusiliejai, nors jau esi pasiekęs susiliejimo laipsnį, kokį buvo pasiekęs ir Jėzus savo gyvenimo Urantijoje metu – bet kaip Jėzus pratęsė – gavęs leidimą iš Tėvo – savo buvimą Urantijoje po savojo krikšto Jordano upėje, taip toliau gyvendamas jau be Minties Derintojo, taip ir tu buvai paliktas šioje planetoje, atidėjus tau susiliejimo su Mano tau suteiktu Minties Derintoju AKIMIRKĄ, tad ir tu šiuo metu iš Manosios apvaizdos sulauki daug impulsų, kad aktyvintum savo bendradarbiavimą su ja, ir šituo patyrimu dalintumeisi su savo dvasios broliais ir sesėmis, kurie jau irgi turi išplėstą kosminę įžvalgą ir Manosios apvaizdos pasireiškimo NEBEBIJO TIEK, KIEK BIJOJO ANKSČIAU.
Manasis Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus veikia kaip savosios Visatos Šeimininkas ir tikrasis Vadovas, drauge su savo Partnere, kurią tu vadini DUKRA KŪRĖJA. TAD IR JI YRA PILNATEISĖ IR LYGIAVERTĖ ŠIOS VISATOS ŠEIMININKĖ. Būtent dėl jų sukaupto patyrimo ir įgyto pasitikėjimo iš Rojaus Trejybės – o dabar ir iš MANĘS – šie du Vadovai jūsų pirminėje visatoje turi VISIŠKĄ SAVARANKIŠKUMĄ PASITELKTI JUMS Į PAGALBĄ MANĄJĄ APVAIZDĄ PAGAL JŲ SUMANYMĄ IR IŠMINTĮ – IR BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ – MANOJO PLANO ĮGYVENDINIMUI JŲ ABIEJŲ SUKURTOJE IR TAIP PUOSELĖJAMOJE VISATOJE.

ARGI JŪS, PASITIKĖDAMI SAVO DVASIOS BROLIU AR SESE, PULSITE VISĄ LAIKĄ TIKRINTI KAIP JIS DIRBA, JEIGU SAVO NUOŠIRDŽIU ATSIDAVIMU IR DARBU JIS PER DAUG METŲ JAU PELNĖ JŪSŲ TOKĮ PASITIKĖJIMĄ? Pasitikėjimą būtiną PELNYTI. Jis nėra akimirksniu prieinama dovana. Tačiau jį pelnius – tikrai atsivers jums naujos bendravimo ir bendradarbiavimo perspektyvos, kokių šiandien jūs negalite net įsivaizduoti.
Štai ir jūs turite PELNYTI PASITIKĖJIMĄ JUMIS TIEK IŠ MANO, TIEK IŠ MANO APVAIZDOS pusės. Jūs turite suvokti, kad Manoji apvaizda gali jums padėti daug daugiau, nes jūs jau dabar esate pajėgūs bendradarbiauti ir bendrauti su ištisu Mano vaikų kolektyvu, jums suteiktu jūsų gyvenimo palengvinimui, įgyvendinant Manąja Evoliuciją kūrinijoje, ir vykdant Manąją valią savajame segmente ir gyvenime.
Tu jau puikiai suvoki, kad AŠ ESU Visaapimantis ir Visagalis Kūrėjas – bet ne GRIOVĖJAS – IR ESU NESIKEIČIANTIS, NES MANYJE – IR TIK MANYJE – YRA PILNATVĖ GALUTINĖ. MANYJE YRA ROJAUS TREJYBĖS TRYS CENTRAI IR ŠALTINIAI, IR TRYS ABSOLIUTAI, IR GALUTINAI ĮSIASMENINUSI AUKŠČIAUSIOJI BŪTYBĖ. ŠITAS NAUJASIS SEPTYNETAS MANO SUMANYTAS TOLIMESNIAM VEIKIMUI KOSMOSE, O AŠ ESU VIS VIEN ESU TAS VIENINTELIS ASMUO-ASMENYBĖ – VISKĄ SUTALPINANTI SAVYJE.
Ar pastebėjai – ar suvokei naują KOKYBĘ – kurią AŠ – AŠ ESU – ką tik perteikiau TAU šituo paskutiniu teiginiu – kokio dar negavo NIEKAS – atsivėrė NAUJA GELMĖ – NAUJA SEPTYNETO PRASMĖ – TRIJŲ ŠALTINIŲ IR CENTRŲ IŠ ROJAUS TREJYBĖS, TRIJŲ ABSOLIUTŲ – DIEVYBĖS, BERIBIO, IR VISUOTINIO – IR AUKŠČIAUSIOS BŪTYBĖS MANOJO VISUMINIO ŠALTINIO IR CENTRO SUDERINTŲ MANYJE – AŠ ESU – IR PASIREIŠKIANČIŲ MANYJE NAUJUOJU DIEVO SEPTINKARČIO MANUOJU TIKROVĖS LYGIU, KOKIO NĖRA NEI ABSONITO LYGIU, NEI ABSOLIUTO LYGIU, KOKS YRA TIK MANYJE – AŠ ESU – BŪSIMASIS VEIKIMAS.
BŪTENT TAI IR YRA NAUJOJO MANOJO VISATOS AMŽIAUS ĮGYVENDINIMO ETAPAS, KURIO IŠTAKOMIS TAPOTE JŪS MANO MYLIMIAUSI VAIKAI – VADINAMI ŠIUO METU URANTŲ VARDU. Ir šis vardas skamba ORIAI IR GARBINGAI IR PO JŪSŲ PRISIKĖLIMO, IR DAR ŠVIESIAU JIS SKAMBĖS JŪSŲ VISAME GYVAJAME KELYJE, IR NET PASIEKUS MANĄJĄ ENERGINĘ BUVEINĘ – ROJŲ. IR JŪS GAUSITE IŠ MANĘS DERAMĄ ATLYGĮ DOVANŲ, KADA BŪSITE MANOJOJE BUVEINĖJE. KOKĮ? – TUOJ klausia jūsų pilnas smalsumo materialus protas. Paverskite šitą smalsumą KŪRYBINE ENERGIJA, KAD KANTRIAI VEIKTUMĖTE SU MANO APVAIZDA MANO EVOLIUCIJOS LABUI VISAME KELYJE IKI ROJAUS, IR TIK TADA AŠ JUMS ATVERSIU ŠITĄ DOVANĄ. JI JUS NUSTEBINS – NUSTEBINS JUS DVASIOJE IR JŪSŲ DEKINGUME MAN – JŪSŲ ASMENINĖS BŪSENOS ENERGIJA. Kantrybės. Juk jūs jau žinote, kad daug jūsų prašymų maldų nebūna įgyvendinta būtent tą pačią akimirką, nes jūs tokio atsako nesuvoktumėte savo dvasiniu – dar tokiu silpnu proto daigu – todėl gali praeiti daug laiko, kol būtent konkretus jūsų prašymas bus patenkintas, kad būtent tik tą akimirką yra suteikiamas prašymo įgyvendinimas jums – kiekvienam konkrečiai – asmeniškai prasminga ir suvokiama išraiška.
Tad ir tavuoju atveju, Manoji apvaizda dirbo su tavo protu daug metų, kad būtent dabar galėtų jis ir pateikti Man šiuos klausimus, ir sulaukti iš Manęs tokio atsakymo, kuriame būtų pagarsinta ir Naujojo Manojo Visatos Amžiaus išraiška Manuoju AŠ ESU lygiu. Nuo šiol tu jau žinosi, kad Naujasis Visatos Amžius bus MANUOJU LYGIU.
Todėl ir Apvaizdos veikimas jums yra suteiktas tam, kad jūs būtumėte Mano visi tarpusavyje bendraujantys ir bendradarbiaujantys vaikai. Nedarykite skirtumo tarp savęs ir Mano jums – kol kas – nematomų vaikų, o laikykite juos savo dvasios broliais ir sesėmis, ir siekite vis gilesnio atsivėrimo Man, kad jūsų viduje kiltų tikrovės impulsas iš Manęs pamėginti su tais nematomais – kol kas – jums dvasios broliais ir sesėmis pabendrauti ir pabendradarbiauti – o gal PAVYKS? Įdomu, kaip tai galėtų vykti?
Tu puikiai žinai, kad tavo patirtyje jau buvo daug epizodų, kada Manoji apvaizda tau suteikė nematomą paramą, ir tu tuo sunkai galėjai patikėti, o šiandien tu jau ne tik tuo tiki, bet ir pats vis ryžtingiau ir aktyviau imi bendradarbiauti su šiais nematomais tau – kol kas – Manaisiais mylimiausias vaikais, savo dvasios broliais ir sesėmis. Ir tu nesikreipi į Mane kaskart LEIDIMO, ar galėtum sulaukti iš Manęs apvaizdos pagalbos, nes jau patyrei būtent šioje dalyje PASITIKĖJIMĄ, KAD ŠI VEIKIMO SFERA TIKRAI REALI. Todėl labai pasitikėdamas tu pakeli žaibą ir griaustinį į atmosferą ir šitaip apsaugai daugybę statinių nuo gaisrų. Šitą daryti išmokei ir daug savo dvasios brolių ir sesių. O juk iš pradžių tą darei vienas ir su nepasitikėjimu, ir net daug kartų melsdamas sustiprinimo, kad tai įvyktų TIKRAI. Šiandien tą įsisavino ir tavo kiti mokiniai, ir tai jau nebekelia didelio nusistebėjimo, nes kitaip ir būti negali.

Todėl ir jūsų aktyvi bendravimo ir bendradarbiavimo veikla su Mano apvaizda turi augti ir plėstis įvairiose sferose. Ir tada patys pamatysite, kaip visa ši reali veikla atneša MANO JUMS SUMANYTUS VAISIUS, NAUDINGUS VISUMAI.
Būtent dėl to jūs neturėtumėte perdaug skirti energijos ir savo proto pastangų, mėgindami suvokti Apvaizdos veikimo ir valdymo mechanizmą, o daugiau dėmesio ir pastangų skirkite pačiam bendravimui ir bendradarbiavimui su Apvaizda, nes tik jis jums teiks – ir jau teikia – didesnį pasitikėjimą iš Apvaizdos suteikiama pagalba, ir tuo pačiu kels pasitikėjimą ir Manimi. O tai didins ir jūsų ĮTIKĖJIMO laipsnį, nes jūsų dvasinė asmenybė pajus giluminį pasitenkinimą tokios tikrovės esatimi – MANIMI – AŠ ESU.

Algimantas:
Mylimas AŠ ESU, ačiū tau už šį IŠPLEČIANTĮ MANO ĮŽVALGĄ mokymą-atsakymą, ir už tą NAUJĄJĄ Šviesą. Manoji valia, tebūnie TAVOJI VALIA – TĖVE, AMŽINASIS SŪNAU-MOTINA-BROLI, BEGALINE DVASIA-MOTINA-SESE, AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal