Visuotinės Dievybės AŠ ESU atsakymas-mokymas - NAUJAS POŽIŪRIS Į ĮTIKĖJIMĄ, 2016 09 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, mano meilės Šaltinį ir Centrą, kurią aš patiriu visiems vienodai savyje, ir kurią dalinu VISIEMS, NET IR TAIP, KAIP MOKAI TU.
Aš tau turiu klausimą – KODĖL SVYRUOJA MŪSŲ ĮTIKĖJIMAS, kodėl jis negali vien tik augti ir gilėti, juk tai būtų visumos šviesos labui? Kaip atsitinka, kad įtikėjimas ima ir išblėsta, tarsi jo ir nebuvo. Tai reiškia, kad įtikėjimas dar nėra toji garantija, kad būsi pažadintas trečiąją dieną po materialaus kūno gyvybinės energijos išnaudojimo, nes jis gali ir išgaruoti, tai kas liks vietoje jo – pažadinimas kviečiant pagal sąrašą kažkada tolimoje ateityje? O kas bus su tais, kurių įtikėjimas tiek susvyravo, kad jis prapuolė, ir tą pačią dieną jį ištiko tragiška materiali vadinamoji mirtis, nors iki tos dienos jis dar turėjo įtikėjimo silpnus daigelius, bet vis tik juos prarado, ir šito ištaisyti jau nebegali, nes tragiška pabaiga nutraukė jo gyvenimą šioje planetoje? Štai man tokie klausimai dažnai kyla, kada mėginu įsivaizduoti įvairias situacijas tarp įvairių mano dvasios brolių ir sesių įvairiose šalyse. Todėl ir noriu sulaukti tavojo mokymo, atsakant ir į tokius mano klausimus, ar panašius, gal jie iškyla ir kitiems mano broliams ir sesėms, galbūt ir jiems būtų įdomu sužinoti atsakymą iš tavęs.

AŠ ESU:

Mano mylimas sūnau, kaip ir Mano visi kiti mylimi vaikai, AŠ ESU VISUOTINĖ DIEVYBĖ AŠ ESU, ir mielai tau atsakysiu į tau iškylančius klausimus apie įtikėjimo svyravimą ir jo prasmę apskritai.

Tačiau dėl pažadinimo aš noriu iš pat pradžių pabrėžti, jog MAN SVARBU JŪSŲ NUOŠIRDUS NORAS EITI GYVUOJU KELIU, ĮTIKĖJIMO JAME GALI IR STIGTI, GALI JIS SUSVYRUOTI, BET JŪSŲ NUOŠIRDUS NORAS, NET IR ABEJOJANT DĖL PATIES PRISIKĖLIMO REIŠKINIO, MAN YRA JŪSŲ NURODYMAS JUS PRIKELTI.
JUK TU PUIKIAI ŽINAI, NET IR KITUS SAVO DVASIOS BROLIUS IR SESES MOKAI – TAI, KO NORI SŪNUS AR DUKRA, IR ATITINKA MANO VALIĄ, TAS JAU YRA.
Štai kodėl MANOJI VALIA VISADA YRA – BŪTI JŪSŲ PUSĖJE, KAI TIK JŪS NUOŠIRDŽIAI NORITE DIDESNĖS ŠVIESOS.
TODĖL AŠ JUS IR ĮKELSIU Į SAVO PALANKESNĘ JUMS SUKURTĄ APLINKĄ, KAD JOJE GALĖTUMĖTE SAVE ATSKLEISTI LABIAU, NET JEIGU JUMS ŠITO NEPASISEKĖ PADARYTI JŪSŲ PRADINIO ŽINGSNIO Į AMŽINYBĖS PROCESĄ URANTIJOS PLANETOJE.
Na, o dabar sugrįžkime prie tavųjų klausimų apie ĮTIKĖJIMO SVYRAVIMĄ IR JO GARANTIJŲ TEIKIMĄ PRISIKĖLIMUI.

Įtikėjimas – tai tik SIMBOLINIS ŽODIS, kurį jūs – MANO VAIKAI URANTAI – dabar vartojate labai dažnai. Tačiau pamėginkime pasižvalgyti į šio žodžio vidinį turinį daug plačiau negu jūs į jį žvelgėte iki šiol. JŪS ĮTIKĖJIMĄ LAIKOTE KAŽKUO, KAS YRA JŪSŲ VIDUJE. Todėl jūs imate lyginti, ar jis stiprėją, ar priešingai, subliūkšta, ar net ir iš viso išgaruoja, kada pasikeičia išorinės aplinkybės. Tuo tarpu Man įtikėjimas nėra kažkas jūsų viduje – ĮTIKĖJIMAS MAN YRA JŪS PATYS, KURIUOS AŠ JAUČIU IR MATAU, IR JAUČIU TIKRUS IR REALIUS GYVAME RYŠYJE SU MANIMI – TIKRUS SAVIMI, KOKIUS MODELIUOJU JUS AŠ PAGAL SAVO SUMANYMĄ ATITINKAMOJE VIETOJE IR KARTOJE. Todėl Man jūsų požiūris laikyti įtikėjimą kaip kažką atsiskiriantį nuo jūsų neišeina, nes jums neįmanoma šitaip segmentais save išskaidyti, kad galėtumėte atsisakyti savosios tapatybės kažkurios dalies – savybės – ir tuo pačiu išlikti ta pačia asmenybės tapatybe.
Kada jūsų įtikėjimo savybė susvyruoja, tada kinta ir jūsų TAPATYBĖS REALUMAS.

Juk jūs jau išplėtėte savo požiūrį į Mano tikrovės virpesius, jūs jau puikiai suvokiate, kad vien tik meilės virpesių nėra, yra Manosios tikrovės virpesiai, kuriuos jūs, atsivėrus Man, ir patiriate. Ir jegu patiriate MEILĘ, tuomet tuose virpesiuose bus lygiai taip ir gailestingumas, tiesa, išmintis, teisingumas, gėris, grožis, supratimas, logika, energija, protas, šviesa – TIKROVĖ. Ir jeigu pridėsiu dar vieną savybę – BUS IR ĮTIKĖJIMAS – tai ir yra MANO JUMS SUTIEKTOS ASMENYBĖS TAPATYBĖ – TAI IR ESATE JŪS – KIEKVIENAS – TIKRI IR REALŪS MAN SAVUOJU TAPATYBĖS BUVIMU – ĮTIKĖJIMU. Tai reiškia, kad ĮTIKĖJIMAS YRA JŪSŲ – KIEKVIENO – TAPATYBĖS REALUMAS, TIKRUMAS, SAVASIS AŠ TOJE VIETOJE IR TUO METU. Ir tai visiškai nepriklauso nuo jūsų dvasinio statuso. Taip yra PER VISĄ AMŽINYBĘ IR BEGALYBĘ. Tai reiškia, jog ĮTIKĖJIMAS YRA JŪS PATYS – KEIKVIENAS ASMENIŠKAI – REALŪS IR TIKRI MANOJOJE TIKROVĖJE, IR DĖL TO PAGAL JŪSŲ ĮTIKĖJIMO LAIPSNĮ IR IŠŠŪKIŲ JUMS MANO SUTEIKIAMŲ ĮSISAVINIMĄ JŪSŲ LYGIU IR JŪS MAN ESATE TIKRI IR REALŪS. Aš jūsų įtikėjimo NEMATUOJU, Man jis NĖRA SVARBUS. Jeigu jūsų įtikėjimas yra silpnas, reiškia jūs iš Mano jums siunčiamų energinių virpesių lauko patys nepasiimate jums skirtos energijos, todėl patys užsidarote saviizoliacijoje, tad ir aš jūsų pasiekti negaliu, nes negaliu sulaužyti Mano paties jums suteiktos laisvos valios ir jus prievarta versti tapti realiais MAN. Tarpusavyje jūs vieni kitus matote ir bendraujate, o savo TAPATYBE jūs nusigręžiate nuo Manojo jums teikiamo virpesių diapazono, ir patys nuleidžiate jiems užsklandą, tai kaip tuomet Aš jums galiu padėti ir su jumis bendrauti, nepažeisdamas laisvos valios veikimo – aukščiausio Mano dėsnio, kuriuo vadovaujasi visa Manoji dvasinė asmenybių – asmenių vaikų – šeima.
Kada Mano mylimiausias sūnus – jūsų Vietinės Sistemos vadovas – Liuciferis – sukurstė MAIŠTĄ PRIEŠ TĖVĄ – tada jis tapo savąja Tapatybe neberealus Man – NETIKRAS – NORS KAIP ASMENYBĖ VEIKĖ IR TOLIAU KITIEMS MATOMU IR SUPRANTAMU BŪDU. Tuo tarpu Man jis jau buvo NEBEREALUS TIEK, KIEK PATS PASINĖRĖ Į SAVO PATIES SUMANYTUS ILIUZIJOS SPĄSTUS, IR DAR KITUS Į ŠIAS PINKLES GUDRAUS MANIPULIAVIMO DĖKA ĮTRAUKĖ. Tuo pačiu ir kiti Manieji vaikai Man taip pat tapo tokiu pat laipsniu netikri ir nerealūs, kiek jie patys savo laisvą valią pajungė Liuciferio iliuzijos plano įgyvendinimui.
Galbūt tau gali toks Mano aiškinimas atrodyti labai negailestingas, tačiau noriu ir čia atkreipti tavo dėmesį į platesnį kontekstą.

AŠ NESIIMU JOKIŲ ADMINISTRACINIŲ IR BAUDŽIAMŲJŲ VEIKSMŲ, KURIŲ MANOJOJE DISPOZICIJOJE NĖRA, TAD AŠ JOKIU BŪDU NIEKO NEBAUDŽIU, NIEKADA NIEKO NEDRAUDŽIU, NES VISADA IR VISUR ESU TIKROVĖS ŠALITNIS IR CENTRAS IR JUS MATAU TIK TIKRUS.

Tuo tarpu būtent jūs patys save kankinate ir baudžiate, ir tuo pačiu didinate savo nepasitikėjimo laipsnį tiek Manimi, tiek ir savimi, kada savosios tapatybės charakterio realų vožtuvą uždarote ir Mano jums siunčiamų virpesių nejaučiate. Ir nesvarbu kaip jūs tuomet tokią savo būseną apibūdinsite – įtikėjimo sumažėjimu, susipainiojimu, pasimetimu, nepasitikėjimu, abejone, nerimu, žinokite visomis tokiomis akimirkomis jūs savosios tapatybės realumą Man patys prarandate – NE AŠ JUS PRARANDU, BET JŪS SAVE.

TODĖL NUSTOKITE KALTINTI MANE, KAD AŠ JUMS MAŽAI PADEDU, KAD AŠ JUMS SIUNČIU LIGAS IR KANČIAS, KONFLIKTUS IR KARUS KAIP NELAIMES UŽ JŪSŲ NUSIGRĘŽIMĄ NUO MANĘS, UŽ JŪSŲ PIKTUS DARBUS IR BLOGAS MINTIS. KAIP GI AŠ GALĖČIAU JUMS SIŲSTI TOKIAS MAN NEEGZISTUOJANČIAS DOVANAS, ATSAKYKITE MAN JŪS, KOKIU METODU AŠ GALĖČIAU JUMS SUTEIKTI, TAI, KAS JUS SKAUDINA IR KANKINA, IR KO AŠ NETURIU IR NEPATIRIU, NES MANOJOJE TIKROVĖJE TOKIŲ NETIKROVĖS PASIREIŠKIMŲ NĖRA. O TO, KO NĖRA, AŠ NEGALIU PADOVANOTI IR JUMS. Juk jūs jau net logiškai mąstydami suvokiate – TAS, KAS YRA AMŽINAS IR TOBULAS, IR DAR DAUGIAU – TOBULUMO IR AMŽINYBĖS ŠALTINIS IR CENTRAS – NEGALI PADOVANOTI TO, KAS NĖRA TOBULAS IR AMŽINAS.
ŠTAI KODĖL ATĖJO LAIKAS TIEK TAU, TIEK TAVO DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS – MANO TIKRIEMS VAIKAMS – SŪNUMS IR DUKROMS – NET IR SIELOS TAPATYBĖS IR NET DVASIOS TAPATYBĖS LYGIU – PAŽVELGTI Į ĮTIKĖJIMĄ KAIP Į SAVOSIOS TAPATYBĖS BUVIMĄ MANOJOJE TIKROVĖJE SAVUOJU TIKRUMU IR REALUMU.
Todėl kiekvieno iš jūsų TAPATYBĖ nėra tokia, kad būtų UŽANTSPAUDUOTA KAIP GARANTIJA, KAD JI NEGALI MAN IŠNYKTI KAIP JI KĄ TIK BUVO REALI IR TIKRA. Ir čia atkreipiu jūsų dėmesį – viskas priklauso nuo JŪSŲ ASMENS, ne nuo Manęs. IŠ MANO PUSĖS YRA PARENGTOS JUMS VISOS SĄLYGOS IR APLINKYBĖS, KAD JŪSŲ TAPATYBĖ VIS LABIAU ŠVIESĖTŲ, IR TAPTŲ MAN VIS STIPRIAU IŠSISKLEIDŽIANTI MANĄJA TIKROVE – SAVUOJU GYVUOJU ŽIEDU.

O kadangi Manoji Evoliucija visai kūrinijai numato vien tik JUDĖJIMĄ MANOJOJE TIKROVĖJE, tai ir jūs turite savo laisvos valios pasirinkimą ir sprendimą panaudoti šitaip - MANOSIOS EVOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMĄ PAVERSTI SAVOSIOS TAPAYTBĖS GYVU ŽENGIMU MANOJOJE TIKROVĖJE JUMS PADOVANOTOJE KAIP ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE ATSKLEISTI SAVE PAGAL MANO VALIĄ IR PLANĄ VISŲ ŠVIESOS LABUI SU SAVO ĮNEŠAMU INDĖLIU, ATSIDAVUS MANAJAM VEDIMUI IŠ VIDAUS. Kitos alternatyvos tiesiog Aš nenumačiau, nes kitą alternatyvą siūlo tik jūsų ILIUZINIS IR MAN NEREALUS SAVANAUDIS JŪSŲ PROTAS, KURIAM MANOJI TIKROVĖ ATRODO ILIUZIJA. Sprendimas – kiekvieno iš jūsų asmeninis ir laisvavalis. Jeigu būtų kitaip, Manoji kūrinija būtų robotų sankaupa, dėl to joks evoliucinis procesas vykti negalėtų, nes tokioje aplinkoje tebūtų atitinkamų monotoniškų ir užprogramuotų veiksmų atlikimas per visą laikmetį, ir be jokio augimo savąja TAPATYBE MANOJOJE TIKROVĖJE. Tokios kūrinijos taip pat nėra, ir būti negali, nes tuomet evoliucija išgaruotų, kaip išgaruoja jūsų tapatybė tokiu laipsniu, kokiu laipsniu jūs nusigręžiate nuo Manęs ir atsiduodate kitiems pomėgiams. Pasirinkimas –jūsų, ir skausmai ir kančios – taip pat.
Sužinojus tai, ką jums dabar paaiškinau apie įtikėjimą Manuoju žvilgsniu, pamėginkite pasižiūrėti į įtikėjimą kaip į savosios TAPATYBĖS realumą ir tikrumą, o ne kaip į atskirtą nuo jūsų tapatybės savybę, tik tarsi esančią jūsų viduje.
Linkiu tau – ir visiems Mano vaikams – Manosios Ramybės ir Tikrovės patyrimo savosios tapatybės gilesniame pažinime.

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas AŠ ESU už tokį nuostabų ir išplečiantį požiūrį į įtikėjimą ir tapatybę.
Manoji valia, kad būtų tavoji, Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU. Amen.

2016 09 01
10.30


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal