Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas – Ką „Hablo“ palydovas-TELESKOPAS užfiksuoja aklinoje tamsoje, kokius žvaigždžių spiečius - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 09 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perduoti Tavo atsakymą savo lūpomis, atsakant į mano dvasios sesės, Tavo dukros, Dalios, klausimą, ką „Hablo“ palydovas užfiksuoja toje aklinoje tamsoje, kokius matomus žvaigždžių spiečius?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji sūnūs ir dukros, Aš esu Trečiasis Rojaus Trejybės Asmuo, kurį jūs taip su meile vadinate Motina-Sese. Aš esu toji Begalinė Dvasia, arba kaip jūsų epochinis apreiškimas Urantijos Knyga pavadino Mane Veiksmo Dievu – tarsi Mano kiti Partneriai neveiktų – Man tokia garbė, kad jūs Mane iškeliate.
Taip, Mano suteikiama energija skatina jūsų intelektą, jūsų protas tampa imlesnis ir dvasinei šviesai, ir aplinkos tyrinėjimui, ir savęs pažinimui, per gyvą ryšį su Manimi – Kūrėju.
Mane žavi jūsų klausimų esmė – KIEK JŪS PAKYLATE VIRŠ SAVOSIOS APLINKOS, kada atveriate save ir domitės Mūsų visų bendra kūrinija. Jums svarbu tie masteliai, tie toliai, kurių negali matyti materialus žvilgsnis iš jūsų planetos padėties, tačiau net ir jūsų iškelti vadinamieji palydovai yra santykinai arti jūsų pasaulio.
Manoji kūrinija nėra baigtinė. Ji nėra ta, kurią Mes pavadintume statika, kokia yra Manojoje buveinėje – Rojuje. Todėl tai, ką jūs matote vieną akimirką, jums gali sudaryti milžinišką projekciją į milijardus metų turinčią ateitį. Man ji yra akimirka, ir toji akimirka yra PROCESAS, todėl net ir jūsų fiksuojami mechaniniai ir elektroniniai prietaisai, suteikiantys jums atitinkamus rezultatus, nėra toji aplinka, pagal kurią jūs galėtumėte daryti galutines išvadas. Taip, užfiksuoti toje nematomoje erdvėje kosmose spinduliai arba šviesuliai yra Manosios energijos pasireiškimas dabar plečiamoje kūrinijoje. Juk jūs žinote, kad ir tai, ką jūsų epochinis apreiškimas įvardija Didžiąja Visata, sudaryta iš Septynių Supervisatų, milžinišku greičiu skriejančių aplink Manąją buveinę Rojų, bet ir pačiame šito dangaus skliaute – Supervisatos viduje – yra jūsų Vietinių Visatų skriejimas aplink savąjį traukos centrą, Vietinės Visatos sostinę, ir toje Vietinėje Visatoje jūs taip pat turite savų darinių, kurie taip pat juda, ir skrieja aplink savosios traukos centrus, ir vis smulkėjant tiems dariniams, kol jūs prieinate ir žvaigždyno skriejimo sudedamąsias dalis, kurias sudaro Vietinės Sistemos, o Vietinėje Sistemoje saulių sistemos, ir jose jūs turite savąją planetą. Štai tokie skriejimo greičiai milžiniška prasme sudaro jums klaidingas interpretacijas, kadangi jūs negalite visą laiką žvelgti iš pastovaus taško kosmose net ir į tą patį kitą kosmose esantį tašką, nes viskas yra gryname judėjime, ir tas judėjimas jums nesuteikia nuolatinio matymo pastovaus kampo, nes jūs judate viena kryptimi, o tie, į kuriuos žvelgiate, juda priešinga kryptimi. Ir jie gali vienu metu būti fiksuojami, kitu metu prarandamas jų matymo patyrimas, bet jie niekur neišnyksta, kaip ir jūsų planeta nepranyksta, bet ji pakeičia tą akimirką savo judėjimą saulės atžvilgiu.
Todėl jūs žvelgiate – net ir tame kosmose – taip pat į gyvą audinį, kuris visas yra nupintas iš Manosios energijos gijų, ir tos gijos yra visą laiką ataudžiamos naujos, ir plečiamos išoriniame kosmose. Todėl ir išoriniame kosmose – jūs gi jau dabar turite tokią kosminę įžvalgą, kad suvokiate, kokie yra energiniai šėlsmai, virsmai – ir tie virsmai kas akimirką taip pat kinta, jie nėra statinis būvis. Todėl tai, ką jūs galite užfiksuoti, yra mažyčiai problyksniai, iš dabar plečiamos išoriniame kosmose – pirminiame žiede – Pagrindinės Visatos būsimosios struktūrizuotos naujos Visatos. O toji Visata dar nėra parengta. Viskas yra tame, jūsų akims gali atrodyti, chaotiniame šviesulių judėjime, kadangi jie nėra suformuoti į atitinkamą nusistovėjusią išraišką. Tai yra evoliucinis procesas, kuriame Manoji energija turi poveikį kitiems aplinkiniams objektams, lygiai taip pat ir tų aplinkinių objektų poveikis yra Manajai energijai.
Tyrinėdami aplinką kosminėje erdvėje jūs niekada negalite turėti tokių apibendrinimų ir išvadų, kurios tiktų VISUMINE prasme – kintant judėjimo greičiui ir tuo pačiu jūsų stebėjimo vietai. Ir tai, ką jūs galite patvirtinti vienu laikmečiu, kitu laikmečiu gali jau atrodyti jums kitaip, kadangi jūs turite ir stebėjimo galingesnes priemones.
Todėl ir šiuo atveju jūsų pastebėti reiškiniai jums leidžia tiktai daryti tam tikras prielaidas, kad kažką jūs atradote, tačiau tas atradimas nėra galutinis taškas, ir jis yra procese – ir judėjime – kitimo būsenoje. Todėl kuo labiau jūs tyrinėsite Manąją – ir jūsų jau – kūriniją, žengdami iš pasaulio į pasaulį, iš Visatos į Visatą, ir dar daugiau, kada jūs pasieksite Mane Manojoje buveinėje ir turėsit tokį sugebėjimą patys skrieti Manąja kūrinija, savuoju maršrutu, kad įsisavintumėte naują Mano jums suteiktą iššūkį, jūs pamatysite dar jums neatskleistus jokiomis astronominėmis priemonėmis tokius kūrinijos horizontus, kad jums užims kvapą. Ir visa tai vyksta kitimo ir judėjimo išraiška. Ir jus, įgijusius tokį milžinišką patyrimą, palyginus su pirmaisiais žingsniais apgyvendintame pasaulyje dar nepatyrus prisikėlimo, ir nepalikus šitos planetos erdvės, jūs stebėsitės Manąja kūryba, kokia jinai yra plati, gili, neaprėpiama, ir tuo pačiu jūsų indėlis taip pat bus galingesnis, palyginus su pirmaisiais jūsų indėliais šitame apgyvendintame pasaulyje. Bet vis tiek jūsų nustebimas bus ne mažesnis negu jūs dabar stebitės, kada matote tokius pat fiksuojamus vaizdus net ir „Hablo“ palydovo teleskopu.
Štai kodėl Aš per visą amžinybę jums niekada nesuteiksiu tokios galimybės, kad jūs galėtumėte net ir kosminę erdvę ištyrinėti iki galo ir ją suprasti. Visą laiką jums bus mįslių, kurias jūs turėsite mėginti įminti, drauge su savo didesnį patyrimą ir kvalifikaciją toje sferoje turinčiais Mano kitais vaikais, jūsų dvasios broliais ir sesėmis. Ir dar daugiau, jūs turėsite dar gilesnį pažinimą ir Energinių Centrų, kurie nėra asmenybės lygio, bet kurie turi savo protą, ir savosios funkcijos atlikimą. Jūs matysite, kiek jie dar jus nustebins, kada jūs turėsite sugebėjimą matyti jų veiklą betarpiškai.

Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šį atsakymą, ir manoji valia, tebūnie Tavoji, kaip ir Tėvo, ir Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal