Tėvo atsakymas-mokymas - Kam panaudojami Vietinėje Sistemoje esantys Tėvo sulaikymo pasauliai, 2016 11 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu tave, ir šlovinu, nes tik tu esi Tikrovės Šaltinis ir Pradžia be Pradžios, talpinanti Savyje AMŽINYBĘ, kaip saujoje – Savajame Glėbyje. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Ir manoji valia, tebūnie TAVOJI. Amen.
O dabar aš tavęs prašau paaiškinimo mums, kam šiuo metu yra naudojami sulaikymo pasauliai Vietinės Sistemos – mūsų Sistemos – Satanjijos – kosminėje erdvėje, kur buvo laikomi pagrindiniai maištininkai prieš tave, mylimas Tėve – buvęs Satanijos vadovas, Liuciferis, jo pavaduotojas Šėtonas – kai šiuo metu jų nebėra, kaip ir kitų maištininkų, o pasauliai juk liko, tad kokia jų yra dabartinė funkcija?

Tėvas:


Mano mylimas Sūnau, Aš turiu tau – su savo MEILE IR TIESA – PASAKYTI, KAD TOKS KLAUSIMAS YRA SVAIME NATŪRALUS, TAČIAU DAUG KO NEGALIU DAR ATSKLEISTI, NES TU NEGALĖSI MANOJO AIŠKINIMO SUVOKTI GILUMINE PRASME. Tačiau tai, ką gali dabar suprasti, pateiksiu tau, kaip TĖVAS ir tavo – kaip ir visų jūsų – Dvasinis Mokytojas, esantis jūsų viduje – KAD IR TU, IR KITI MANO VAIKAI, GALĖTŲ IŠPLĖSTI SAVO SAMPRATAS APIE MANE, IR KAD NESIBAIMINTŲ TOKIO ŽODŽIO, KURIS JUMS YRA PILNAS TAMSOS IR BAIMĖS – KALĖJIMAS.
Manieji Sulaikymo pasauliai yra ne kas kita, kaip MOKYKLOS, kuriose net ir prieš mane maištaujantys Mano vaikai yra mokomi ir lavinami DIDESNIO APLINKOS IR MANOSIOS KŪRINIJOS SUPRATIMO. Tai nėra tamsos buveinės, kuriose, jūs manytumėte, vyksta apklausos ir aiškinami nusižengimai. Jūs turėtumėte sukurti kitą žodį vietoje žodžio KALĖJIMAS, nes jūsų dabar vartojamas žodis yra pripildytas tiek žemo dažnio energinių virpesių išraiškos, kad pats jau žodis kelia jums baimę ir siaubą, kad tik ten nepatekus. Tuo labiau, kad jūs tikrai nesielgiate su savo nusižengusiais dvasiniais broliais ir sesėmis DORAI IR TEISINGAI, ir juos skriaudžiate ir menkinate. Ir tokie jūsų pačių neteisėti veiksmai jums kelia dar didesnę baimę ir siaubą, kas ten vyksta, kad niekas negali įvesti elementarios pagarbos pasireiškimo kasdienėje tokio suvaržyto gyvenimo aplinkoje.
Manieji gi pasauliai, kuriuose buvo laikomi Mano mylimiausi vaikai, sukurstę maištą prieš Mane, ir patys jame aktyviai dalyvavę kaip jo vadovai, tikrai nebuvo nei menkinami, nei jiems buvo apribota lankymosi erdvė viso pasaulio aplinkoje. Tačiau esminis dalykas, KODĖL Man reikėjo tokių SULAIKYMO pasaulių-SFERŲ, tai dėl to, kad Manoji Evoliucija nenumato KITO asmens laisvos valios pažeidimo, tad jeigu atsiranda grėsmė, kad kokio nors Manosios kūrinijos segmento vadovo – ar jam pavaldžių Mano vaikų laisvos valios sprendimai, ir veiksmai juos įgyvendinant, imtų kelti grėsmę kitų laisvos valios išraiškai, ir tai sudarytų pavojų kito laisvos ir ryškesnės Šviesos iš Manęs priėmimui ir sklidimui, šitaip iškreipiant Manąjį Planą, ir pažeidžiant laisvavalį Manųjų vaikų, su tokia pačia Meile ir Tikrove puoslėjamų ir vedamų į dar ryškesnę Šviesą ir Tiesą, veikimą, kad daug išmintingiau Manuosius Sūnus ir Dukras – savo pačių valia atsisakiusius Manosios Ryškesnės Šviesos ir Kosminės Įžvalgos Tikrovės Gyvojo KELIO supratimo ir patyrimo – LAIKINAI sulaikyti atskiruose pasauliuose ir nušalinti nuo ankstesnių pareigų vykdymo, suteikiant nuoseklesnius mokymus, atitinkančius jų sampratos lygį, ir juos atitinkamai pagilinant ir išplečiant jų SĄMONĖS lygį, nepažeidžiant jų laisvos valios nei mąstymo, nei veikimo toje apribotoje pasaulio erdvėje.
Ir Sulaikymo pasauliuose, kurie buvo paskirti tiems prieš Mane maištavusiems Mano Mylimiausiems vaikams, Manoji Meilė ir Tikrovė buvo rodoma lygiai tokia pati NUOŠIRDI IR GYVA, kaip ir kituose pasauliuose, kur vyko Manosios Evoliucijos Plano sutrikdytos veiklos atstatymo darbai – taip pat GILESNIO MOKYMO DĖKA.
Kol nevyksta maištas tikrovėje, tol nėra reikalo apie jį ir kalbėti. Tačiau jam kilus, Man reikia imtis visų VEIKMSINGŲ – IR IŠMINTINGŲ – PRIEMONIŲ APSAUGOTI MANUOSIUS MYLIMIAUSIUS VAIKUS NUO TOKIO SUTRIKDYTO EVOLIUCIJOS PROCESO GILESNIO ĮSIŠAKNIJIMO IR IŠPLITIMO DIDESNĖJE DALYJE. Būtent dėl to Aš ir turiu pasinaudoti Savąja Galia ir Išmintimi, MANO SUTEIKTA KITIEMS MANO VAIKAMS, IR IZOLIUOTI TOKIAS KŪRINIJOS VIETAS, paliekant jas laisvos valios pasireiškimo asmenybės lygių galutinei išraiškai. Tačiau toji galutinė išraiška nėra tokia, kad būtų palikta visiškai savieigai, nes Aš mobilizuoju Savo papildomus resursus, kad Manoji Šviesa ir Tiesa sklistų per MANO NUOŠIRDŽIUS IR MANE MYLINČIUS VAIKUS – SŪNUS IR DUKRAS – kad jie savo lygiu perteiktų Mano Šviesos sampratas ir teiginius, kurie jiems yra tapę jų SAVASTIMI, BE KURIOS JIE NEMĄSTO SAVOSIOS APLINKOS VEIKIMO IR SAVOJO ASMENS PASIREIŠKIMO KUR TIK JIE BEBŪTŲ.
Štai būtent tokius savo vaikus – kupinus Manosios Šviesos ir Tikrovės Aš ir panaudojau tuose SULAIKYMO pasauliuose, kad tokie Mano nušvitę vaikai, diskusijų metu su Mane atstūmusiais Manaisiais vaikais, perteiktų savo sampratas ir patyrimus, kurie galėtų išplėsti ir Mano mylimiausių vaikų, nupuolusių į tamsos ir arti beprotybės esančią išdavystės bedugnę, įžvalgą ir nuostatas tiek apie Mane, tiek ir apie Manąją Tikrovę.
Aš darau viską, kas tinkama – ir toje aplinkoje geriausia – tame konkrečiame Manosios Evoliucijos akimirksnyje, kad Manoji MEILĖ IR ŠVIESA pasiektų TAMSOJE paklydusius Mano mylimiausius vaikus, ir jokiu būdų nepažeisdamas jų laisvos valios sprendimų.
Aš esu VISAGALIS KŪRĖJAS, DĖL TO NEGALIU SAVO VISAGALE GALIA JAU ANKSČIAU SUTEIKTOS LAISVOS VALIOS DOVANOS ASMENYBEI – MANO MYLIMIAUSIAM VAIKUI – PAŽEISTI PATS, NES ŠITAIP AŠ PATS PANEIGČIAU SAVO SUTEIKTĄ AMŽINĄJĄ DOVANĄ. O PANEIGĘS JĄ, PANEIGČIAU IR SAVO EVOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO PAGRINDĄ, KURĮ SUDARO LAISVOS VALIOS PASIREIŠKIMAS VISŲ LABUI. PANEIGĘS EVOLIUCIJOS PAGRINDĄ, PANEIGČIAU SAVE KAIP IŠIMINTINGĄ IR ŠVIESŲ KŪRĖJĄ, KURIS AKIMIRKSNIU PAVIRSTŲ GRIOVĖJU – NET IR SAVĘS.
Štai kodėl ir Mano mylimiausias Sūnus, sukurstęs maištą prieš Mane – Lanonandekas-Liuciferis, Vietinės Sistemos – Satanijos – vadovas buvo su Meile ir Nuoširdumu laikomas Sulaikymo pasaulyje ir jam buvo teikiama visokeriopa pagalba didesne Išmintimi ir Tiesa, kad tik jis neatsisakytų GYVOJO KELIO TIESOS IR TIKROVĖS, IR SAVO VALIA PASIRINKTŲ SAVOSIOS IŠPLĖSTOS VIDINĖS ĮŽVALGOS JAM DIKTUOJAMUS SPRENDIMUS VISUMOS LABUI, TEGU IR KITU SAVOSIOS ASMENYBĖS KVALIFIKACIJOS IR PAREIGŲ STATUSU.
Deja, Manieji vaikai, NEPATIRIANTYS MANĘS SAVYJE – IR SAVO BŪSENA NETURINTYS TO GYVYBINGO MEILĖS KIBIRKŠTIES SAVYJE PATYRIMO – SUNKIAI GALI ĮVEIKTI SAVOJO AŠ AMBICIJŲ IR INTELEKTUALIŲ PLANŲ PAKURSTYTŲ SPRENDIMŲ SIEKIUS, KURIE NUMATYTI VIEN TIK SAVO IDĖJŲ ĮGYVENDINIMUI, IR TOKIU SUPRATIMU, KOKĮ DIKTUOJA APLINKOS POVEIKIS IR SAVOS INTELEKTUALIOS IDĖJOS, ATREMTOS Į SAVOJO NAŠLAITIŠKO – BE MANĘS – ASMENS PASIREIŠKIMĄ SAVO SAMPRATA IR SAVO VALIA, MANĄJĄ VALIĄ IR IŠIMTINGĄ IŽVALGĄ VISIŠKAI PAMYNUS IR PANEIGUS, NETGI SAVE IŠKĖLUS VIRŠ MANĘS. Tas būdinga VAIKIŠKUMUI.

Jūs tik atkreipkite dėmesį, kaip vaikai taip atkakliai ir nuosekliai tvirtina, kad tėvas ar motina jam netrukdytų, nes jis moka geriau padaryti kokį nors veiksmą. Tuo tarpu tėvas ar motina nori iš meilės PADĖTI savo mažam vaikeliui, deja, šio vaikelio didžiulis savasis ego neleidžia ir pagalvori, ir tuo labiau suprasti, kad kitas gali jį pamokyti, ir tik tada jam išeis atlikti tą veiksmą sėkmingai.
ŠTAI TOKS VAIKIŠKUMAS YRA IR KIEKVIENAME, NUKLYDUSIAME NUO MANĘS Į SAVOJO EGO LABIRINTUS TAMSOJE, IR SAVE IŠKĖLUS AUKŠČIAU MANOSIOS ŠVIESOS IR IŠMINTIES.
Ir tokių sprendimų pasekmės yra labai skaudžios tiek tokiems mano našlaičiams vaikams, tiek ir jų aplinkai.
Jūs taip pat patiriate šias skaudžias MAIŠTO PASEKMES SAVO PASAULYJE IR SAVO LYGIU.
Kadangi tie našlaitiško mąstymo Mano mylimiausi vaikai atstūmė ir Mano jiems teikiamą papildomą jų sąmonei Išmintį ir Meilę, jie patys ir priėmė savo laisva valia atsisakyti Mano GYVOJO KELIO naujų jiems pasiūlytų iššūkių ir patyrimų, kad jie galėtų pradėti savo žingsnius žemesniu statusu, bet vis daugiau reikšdami savąįį nuoširdumą ir atsidavimą visų labui, kopti jau nauju lygiu į Mano TIESĄ IR ŠVIESĄ – PLEČIANT IR GILINANT SAVO ASMENINĘ KOSMINĘ ĮŽVALGĄ, KAD JŲ PRAEITES SKAUDUS PATYRIMAS BŪTŲ UŽKLOTAS NAUJŲ IR ĮSISAVINTŲ IŠŠŪKIŲ ŠVIESOS IR TIKROVĖS SUSPINDĖJIMU JŲ ASMENYBIŲ VIDUJE IR PASIREIŠKIMU IŠORĖJE MANOSIOS KŪRINIJOS LABUI.
Dabar tie Sulaikymo pasauliai yra panaudojami kaip naujų projektų įgyvendinimo pasauliai, kadangi juose nevyko tokia aktyvi veikla, kokia vyko kitose lavinimo sferose, tad ten jūs turėsite galimybės pritaikyti savo sugebėjimus įgyvendinant tokias idėjas, kurių įgyvendinti neturėjote tinkamos aplinkos dabartiniame jūsų veiklos pasaulyje. Kadangi jūs patyrėte dėl maišto planetos izoliaciją, tai jums bus atviros durys į Sulaikymo pasaulius. Tuo tarpu kitų pasaulių ir Vietinių Sistemų gyventojai, nepatyrę maišto ir izoliacijos skaudžių pasekmių, neturės tokios galimybės patys kurti tai, kas jų samprata būtų vertingiausia tokių pasaulių lygiu ir tokioje aplinkoje. Tačiau iki tokio kūrybiškumo pasireiškimo fazes įgyvendinimo – jūs – Mano mylimiausi vaikai, turintys mirtingųjų statusą, po prisikėlimo, turėsite praeiti atitinkamą mokymo programą, kad turėtumėte savo kūrybiškumui pritaikyti gilesnę įžvalgą ir tiesos sampratą, tam, kad jūsų sprendimai būtų išmintingi ir turėtų ŠVIESINIMO POVEIKIO VISUMOS LABUI.
Ir jūs tik pamąstykite – jūsų tamsos ir izoliacijos pasaulis tapo ŠVIESOS IR TIESOS ŠAUKLIU VISAI VIETINEI VISATAI – NEBADONUI – NES JŪSŲ DVASIOS BROLIS IR MANO SŪNUS KŪRĖJAS – JUMS ŽINOMAS JĖZAUS IŠ NAZARETO TAPATYBE – SAVE PADOVANOJO BEJĖGIU KŪDIKIU, IR PATYRĖ MIRTINGOJO GYVENIMĄ. DABAR GI JŪS – MANO MYLIMIAUSI VAIKAI – TAPOTE NAUJOJO VISATOS AMŽIAUS IŠTAKOMIS NET VISAI KŪRINIJAI. TAD PRADĖJĘ GARBINTI GYVAI NE TIK MANE, BET IR ROJAUS TREJYBĖS MUS VISUS TRIS ASMENIS, IR NET PAPILDĘ MUS VISUMINE DIEVYBE AŠ ESU, JŪS KAUPIATE TOKĮ PATYRIMĄ, KOKIO DAR NEPAŽINO NIEKAS KŪRINIJOJE, NET ROJUJE, TAD ARGI NEMANOTE, KAD SULAIKYMO PASAULIUOSE JŪS GAĖTUMĖTE TURĖTI SAVOSIOS VEIKLOS ARENĄ, NET IR TOKIĄ, KOKIOS NETURI NĖ VIENOS KITOS VIETINĖS SISTEMOS GYVENTOJAI?
Jūs dažnai iš Algimanto girdite, kad po pažadinimo turėkite TOKIOS GELMĖS ĮTIKĖJIMĄ, KAD PAGARBINTUMĖTE MUS KETURIS, IR DAR KITUS PAKVIESTUMĖTE PRISIJUNGTI. Ir Algimantas nuolat jus perspėja, kad seklus įtikėjimas neleis pasireikšti jūsų drąsiai asmenybei tokiu pagarbinimu ir kitų pakvietimu, nes ne grupėmis urantai atkeliaus į pažadinimo pasaulį, bet po vieną, tad ir aplinka jiems bus nepžįstama ir drąsos nebus tokios, kokia yra dabar tarp kitų urantų. Tad Aš jums – mano mylimiausiems vaikams parengiau NAUJĄ DOVANĄ – TAI IR BUS URANTŲ SUSIBŪRIMO VIENAS PASAULIS. JAME JŪS TURĖSITE SAVO SUSITIKIMŲ PASAULĮ. JUK ESATE KAIP NE KAIP MANOSIOS KŪRINIJOS NAUJOJO VISATOS AMŽIAUS IŠTAKOS, TAI NEGI MANOTE, KAD AŠ JUS TURĖČIAU TAIP PASKLEISTI, KAD DAUGIAU NEBETURĖČIAU KUR JŪSŲ SUBURTI DRAUGĖN VISŲ LABUI?
ŠTAI TAIP IR PASAULIS IŠ TAMSAUS IR PASKUTINIO TAMPA PIRMUOJU IR KUPINU MANOSIOS ŠVIESOS. SU MANIMI VISKAS ĮMANOMA.

Algimantas:
Ačiū tau, mano mylimas Tėve, už tokį nuostabų atsakymą ir mokymą. Manau, kad ir kitiems jį skaitantiems jis suteiks didesnę įžvalgą ir norą dar daugiau atsiverti Tau ir žengti taip, kaip sumanei TU. Manoji valia tebūnie TAVOJI, net ir kaip Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės, ir AŠ ESU valia. Amen.

2016 11 08
11.25


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal