20. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 08 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Gyvasis kelias per visą amžinybę numato tiek kūrinijos teorinį supratimą, tiek praktikoje to teorinio supratimo pritaikymą visų šviesos labui.

Kada buvo suteiktas paskutinysis mokymas Visuminės Dievybės AŠ ESU, tai dabar man Vytautas sako – tik atėjus – sako aš niekaip nesupratau, kad ten man skaičiuojant išeina ne septyni, o aštuoni.

Jeigu jūs skaitėte tą mokymą atidžiai, ten kalba apie naują Dievo Septinkarčio kategoriją - statusą. Iki tol Urantijos Knygoje buvo perteiktas Dievo Septinkarčio supratimas, kad tai yra Trys Asmenys iš Rojaus Trejybės, Aukščiausioji Būtybė, Pagrindinės Dvasios ir Sūnūs Kūrėjai – tai yra Dievas Septinkartis. Dabar gi Visuminė Dievybė AŠ ESU perteikė visiškai naują sampratą, nauja kokybe – tai yra Trys Rojaus Asmenybės, be pradžios, Trys Absoliutai, kurie mums net nėra asmeniai, ir tuo pačiu Aukščiausioji Būtybė, kuri yra įsiasmeninanti Dievybė kada vyksta vis didesnės gausybių patirtys evoliucinėje kūrinijoje.

Todėl, net ir po pažadinimo, kada jūs žengsite sielos morontiniu lygiu, jums daugelis sakys – ką jūs čia išsigalvojate, apie kokią jūs čia Aukščiausiąją Visuminę Dievybę AŠ ESU pateikiat kokias nors sampratas, teiginius? Kam reikia šito? Mes dar nepažįstam Rojaus Trejybės, kam jūs mus painiojate?

Kaip čia šito nesupranta, taip ir ten nesupras tokių ryškių šviesos teiginių, nes juk dar neužbaigtas senasis, arba dabartinis, Visatos Amžius - dar ne visos Visatos yra organizuotos iki galo. Ir mūsų net Vietinė Visata – Nebadonas - turi tiktai šiek tiek daugiau negu trečdalį evoliucinių apgyvendintų planetų – du trečdaliai net neapgyvendinti. Tai įsivaizduokite, kiek prireiks laiko jas apgyvendint ir evoliuciškai išvystyt žmogų iki Šviesos ir Gyvenimo Etapo, pereinant per visą laukinio vystymosi pakopą, evoliucine prasme. Todėl mes tapome Naujojo Visatos Amžiaus IŠTAKOMIS, mes nesame dar tas Visatos Naujasis Amžius – tiktai ištakos. Todėl mes jau dabar garbinam ir Rojaus Trejybę – ką daro tiktai Rojuje, pasiekę JĮ - dvasios. Reiškia, koks kelias turi būt nueitas patyrimų kaupimo milžiniška patirtimi, paliudijant ir kiekvieno iš Rojaus Trejybės Asmenų atradimą ir Aukščiausiosios Būtybės atradimą ir Pagrindinės Dvasios atradimą ir Sūnaus Kūrėjo atradimą. Mes dabar net Visuminę Dievybę AŠ ESU garbinam. Štai kokia yra tų ištakų milžiniška kokybė.

Tai tas naujasis Dievo Septinkarčio supratimas, kad tai yra Rojaus Trejybės Begaliniai Trys Asmenys, Aukščiausioji Būtybė ir Trys Absoliutai – jie sudaro tą Naują Visatos Amžiaus Septinkarčio sampratą - jau pranokstant ir Pagrindines Dvasias ir Sūnus Kūrėjus, bet nepranokstant Visuminės Dievybės AŠ ESU, kuri nėra tas kaip Dievo Septinkarčio Asmuo. Jis yra Visuminis Dievas Septinkartis apglėbiantis tuos Septynis – SAVYJE SUTALPINANTIS.

Jeigu kurie iš jūsų studijavot Koraną, tai turėjot pastebėt, kad Kristų pripažįsta kaip pranašą ir musulmonai, bet jie nepripažįsta jo Dievo sūnumi, nes Alachas – Dievas, arabišku žodžiu – Alachas yra Visagalis, jam nereikalinga jokio dar Sūnaus, kad į pagalbą ateitų. Na, ką jau ten, jau Alachas ne Visagalis, kad jam reikia čia jau Dievo Sūnų turėt? Tai vat tai ir yra, jie nepripažįsta – kaip ir žydai – nei Rojaus Trejybės, ką pripažįsta krikščionių visos sektos, bet jie nesupranta Rojaus Trejybės, nes painioja Jėzų su Antruoju Amžinybės Asmeniu-Amžinuoju Sūnumi ir Šventąją Dvasią, kuri nėra net Asmuo, o Begalinės Dvasios Asmens, Trečiojo Rojaus Trejybės Asmens pasireiškimas, sakykim, mūsų Vietinėj Visatoj, kitoj Vietinėj Visatoj – jau bus kita Šventoji Dvasia, trečioj – dar kitokia, reiškia, Septyni Šimtai Tūkstančių Vietinių Visatų - Septyni Šimtai Tūkstančių Šventųjų Dvasių yra. Tada kalbos negali būt apie buvimą Rojaus Trejybės Asmeniu. Ir Šventoji Dvasia nekalba savuoju vardu, ji kalba Dukros Kūrėjos vardu – kuri yra Asmuo. Dukra Kūrėja – kaip ir Sūnus Kūrėjas – asmuo yra jis, kaip Sūnus Kūrėjas, o jo išlieta Tiesos Dvasia – jį apreiškia. Pasireiškia Sūnus Kūrėjas per Tiesos Dvasią šitoje Vietinėje Visatoje. Bet Tiesos Dvasia išreiškia Asmenį – Sūnų Kūrėją, bet ne save. O Asmuo visuomet išreiškia save, nes turi laisvą valią pasirinkimo.

Tai štai, ta Visuminė Dievybė ir musulmonams būtų tada atskleidžiama – štai yra tas Visagalis Alachas – AŠ ESU, bet Jisai toks galingas, kad Jam iš tikrųjų reikia pagalbos perteikt Jį supaprastintą ir, energine prasme, adaptuotą tiek evoliucinei Supervisatai, tiek mažesniems dariniams. Štai dėl to Jis ir turi tą savąjį pasireiškimą per Rojaus Trejybės Tris Asmenis. Ir Absoliutai niekur nepabėga į šalį nuo Jo, o yra Jame. Tuo tarpu Rojaus Trejybėj Absoliutų nėra. Jie, kai reikia, iš Rojaus pasiima iš kurio nors iš Absoliutų energiją – kuriant materialią visatą, paima energiją iš Beribio Absoliuto, jeigu reikia kurt kategorijas įvairių dvasių gyvastį, paima iš Dievybės Absoliuto energiją, kuriant jau gyvybę, reikia palaikyti ryšius harmoningus tarp gyvybės ir tos materialios visatos naujų darinių – tada panaudojama Suvienytas arba Visuotinis Absoliutas. O visa tai yra vis tiek tame Visuminiame Alache – AŠ ESU.

Štai kodėl yra NAUJO Visatos Amžiaus nauja - KOKYBIŠKAI IŠPLĖSTA - samprata, kurios nėra Urantijos Knygoje atskleista – išvis nėra ji atskleista. Tai dėl to Septinkartis - tai yra tie Rojaus Trejybės Trys Asmenys, Aukščiausioji Būtybė ir Trys Absoliutai, kurie nėra asmenys mums, bet yra asmens lygio Visuminei Dievybei, nes Ji palaiko ryšį su Absoliutais visiškai kitokiu lygiu, kitokia kokybe, ir Jisai – Jisai – apglėbia tą Dievą Septinkartį NAUJA samprata, perteikiama šitame mokyme AŠ ESU. Todėl Jis ir nėra įskaičiuojamas į tą bendrą skaičių, bet Jis yra VIENAS KAIP TIE SEPTYNI.

Todėl su matematika čia visuomet reikia turėt tą ryšį per tų santykių suvokimą-patyrimą. Todėl tie mokymai yra labai svarbūs mums.

Žinokit, po pažadinimo, kada jūs būsit prikelti, taigi jūs ne visi būsite prikelti vienu metu, ir ką jums daryt tada, jeigu nėra to giluminio atsivėrimo, o jūs matot aplinka – nepažįstama. Veidai – nematyti, baisu žodį pasakyt. Baimė tai nebus ištirpinta. Viskas, kas yra viduje, tas po pažadinimo atsiskleis. Tai dabar jūsų viduje baimė yra prabilt kokiu nors mokymu, nors veidai pažįstami, jau bendravimo yra ryšiai tarpusavyje nusistovėję - iki tam tikro laipsnio. O ten staiga visiškai NAUJA. Kaip įveikt tą baimę?

Ir štai tiktai atsivėrimas, ir gyvas ryšys su Kūrėju –Rojaus Trejybe ir AŠ ESU - ir tada kitiems dar jūs pasakysit - Štai jūs Tėvą garbinat, o pagarbinkim Rojaus Trejybę ir AŠ ESU. - Ką čia dabar tu susigalvojai? - Ir viduje pristigs vėl ryžto ir drąsos paaiškint jiems.

Taigi jūs - Dvasiniai Mokytojai – ne šiaip sau, kaip sakyt, tranzuojantys autostradoj ir nieko neveikiantys. Jūs - dvasios Šviesuliai - Naujo Kūrinijos Visatos Amžiaus ištakos, ir šaukliai. Štai jūsų priedermė.

Ir kada man Telšiuose įteikė ten tokius lapus (juokiasi Algimantas) ir, aišku, man tai buvo ten jau neįprasta, kai aš įpratęs su jumis visą laiką bendraut šitokia šviesa, ir man ten – tai kaip čia su reinkarnacija? – vėl sugrįžta į keliolikos metų praeitį tie klausimai, ir kada aš atsivežiau lapus, skaitau, ką man ten įdėjo, o ten apreiškimai iš Mikušinos, kad rusų kalba yra Dievų kalba, vienintelė pasaulyje, Putinas dabar yra vienintelis Dievui atstovaujantis prezidentas visame pasaulyje, visos valstybės seka jo mokymus ir klausosi jo, ir dvidešimt pirmais metais, ar panašiai, jis sako didžiulę kalbą, suvažiuoja iš viso pasaulio lyderiai ir klauso, kaip jis tapęs dabar Dievo atstovu ir išreiškia tą šviesą ir ten aiškina.

Jeigu tokius skaito, o ne Urantijos Knygą gilumine prasme studijuoja, taigi tam skiria laiką, tam skiria energiją, ir tuo pačiu dar daugiau užteršia pasąmonę, dar daugiau iškreipia mąstymą, ir tada pasimeta – tai ką, taigi gavo tokį apreiškimą ta Mikušina, ir jinai savo svetainėj skelbia, o jis tą atsispausdino ir kitiems dar paplatina. Štai kur nukreipiamos pastangos. Reiškia, viduje nėra tos šviesos, kur patrauktų prie tokio naujo AŠ ESU mokymo gelmės, kad jis šito trokštų savo viduje, o ne to jovalo, kuris neturi nieko bendro su Dievybės Apreiškimu – tai yra jovalas, šiukšlė, kurį reikia mest lauk, kaip ir daugumą Mikušinos tų visų klaidinančių makulatūros tariamų apreiškimų. Ir jos įtaka – tai stabdyt šviesą, stabdyt evoliuciją, užteršiant reinkarnacija, užteršiant visokiais Valdovų Laiškais, ir taip toliau, ir taip toliau.

Žodžiu, tai yra didžiausias tokių žmonių stabdis, kadangi daugybė žmonių jais tiki. O jeigu tiki, tada jie tokius šviesos teiginius atstumia, nes visi šie teiginiai kertasi su tokių tariamų apreiškimų priėmėjų pateikiamais mokymais.

Tai, kad mes galėtume čia net būti ryžtingi ir drąsūs ir atskirt grūdus nuo pelų, mes turime vis giliau atsiverdami, stipriau įtikėdami, ir ryškiau gyvendami savo kasdienį gyvenimą, pasireikšt Rojaus Trejybės-AŠ ESU šviesa, savuoju gyvenimu, savo veiksmais – būt savimi, ką ir sumanė Kūrėjas. Savimi - nieko daugiau. Tam mokymas AŠ ESU suteiktas, kad mus stiprintų.

O kada dabar atskleista nauja Septinkarčio samprata ir kokybė – nebijot šito išreikšt ir po prisikėlimo, net jeigu ir būsit vienas, ar viena, toje aplinkoje, ir nebus urantų šalia. Urantu išlikt vis tiek reikia, kokia bebūtų aplinka. Jumyse turi degt Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU - gyvoji Šviesa, Tiesa, Tikrovė. Jūs turite būt atspindys net ir tiems, kurie bus ten kiti Mokytojai iš aukščiau – Būtybės – su didesne patirtim. Jūs galite šviesą atskleist ir jiems – kodėl ne? Bet jumyse turi būt gyva, jūs turite ta šviesa ne tik gyvent, bet ją spinduliuot aplinkai. (Jolanta sako – galėtų po du prikelti) – Galėtų, bet tada tai ten porą galit susirast, kur virpesiais bus imli – ar imlus – ir galės iškart sudaryt tą tandemą. Todėl iš tikrųjų tai yra ir nuostabus patyrimas, bet tuo pačiu reikalaujantis gilesnio įtikėjimo – gilesnio įtikėjimo – kad įtikėjimas lietųsi per kraštus. Štai tas pamatas, kuris gali jums suteikt Ryžtą, Drąsą, ir tuo pačiu norą prabilt, prabilt aplinkai. Juk jūs nieko neturėsit išsigalvot. Prabilt tą, ką jaučia jūsų asmuo - asmenybė - ir ką žino? Būkit savimi su Rojaus Trejybe-AŠ ESU viduje, ir Joje ir gyvenkite SAVIMI.

(Lina klausia – ar galiu paklaust? Kaip bus tuomet, kai Aukščiausioji Būtybė bus jau užbaigta?)


Jinai niekada nebus užbaigta, kaip ir mūsų asmenybė niekada nebus potencialo išeikvojusi, nes vis patyrimai atsiras nauji ir nauji. Ir tai Aukščiausiajai Būtybei tas įsiasmeninimo procesas niekada nesibaigs. Taip - amžiams.

(Lina klausia – bet kažkokį etapą ten turi pasiekti?)

Tai etapai ir yra AMŽIŲ etapai. Šito amžiaus, kada jau pasiekiamas Šviesos ir Gyvenimo laiptas Didžiajai Visatai, tai yra, Septynioms Supervisatoms, tai Aukščiausioji Būtybė įsiasmenina atitinkamu laipsniu. Ir dabar yra atitinkamu laipsniu įsiasmeninusi, juk Ji negali sukurt kaip buvo sukūrusi Medžistoną – Atspindinčiųjų Dvasių Vadovą, Ji sukūrė asmenį, asmenybę – Medžistoną. Tai tik asmuo gali sukurt asmenį, ne atvirkščiai. Reiškia Jinai yra įsiasmeninusi, bet iki tam tikro laipsnio, kada bus Šviesos ir Gyvenimo etapas jau Suprvisatose pasiektas, vėl iki tam tikro lygio, tada Rojaus Trejybė nukreips dėmesį į tą išorinę Kosminę Erdvę, kur vyksta dabar milžiniški energijos sukrėtimai, bet toje Erdvėje bus šimtus tūkstančių kartų didesnė kūrinijos dalis. Ten reikalinga jau skvarbesnis Rojaus Trejybės Asmenų žvilgsnis. Ir čia tada atsiranda galimybė Aukščiausiajai Būtybei perimti tą vadovavimą šitai Didžiajai Visatai, kur yra jau nusistovėjęs visų tiek astronominių procesų ciklas, tiek ir dvasinis - tarp įvairių kategorijų Dvasinių Būtybių.

Bet ta kūrinijos dalis, kuri dabar dar nesukurta, o tiktai kuriama, ta materija kuriama iš energijos, taigi, tai - ne statinis užbaigimo momentas, jis kažkada ateityje bus įsisavintas, ir vėl bus naujas Visatos Amžius, ir ta Aukščiausioji Būtybė vėl turės įsiasmenint nauju laipteliu. Žodžiu, čia yra Evoliucija, kuri NETURI pabaigos.

(Lina klausia – bet kažkas ten sakoma Urantijos Knygoje, kad tos naujosios visatos ir tie nauji tvariniai, kurie dar bus,jau tarsi nebeturės įtakos Aukščiausiajai Būtybei, jų patyrimas jai nebebus aktualus )

Aukščiausioji Būtybė yra ta Dievybės Asmenybė, kuri suteikia tiek savo asmenybės pasireiškimą - ateityje suteiks savuoju lygiu - tiek ir kaupiant patyrimą iš visos dabar esančios kūrinijos. Kas bus, kada prasidės ta gyvybė išoriniame kosmose, tai Rojaus Trejybė - kaip ir Visuminė Dievybė AŠ ESU - Ji - vėl - pagal savo laisvos valios apraišką, sukurs būtybes, kurios atitiks tą aplinką, kad ją galėtų atspindėt - kokia bebūtų autonomiška aplinka tenai - bet ji negali būt autonomiška nuo Centro, nes vis tiek Centras išlieka Rojus, ir jo aplinkoje esančios Havonos septynių žiedų visos struktūros, ir tuo pačiu Aukščiausioji Būtybė, kuri veikia Didžiojoje Visatoje, bet tada jinai plėsis, kad apimtų ir išorinius keturis žiedus, dabar dar neįsisavintus. Tai toji kategorija, tą, ką dabar teigia ir Urantijos Knyga – tai nėra faktas, tai yra tik samprotavimai - todėl, kaip ir mūsų negalima uždaryt asmenybės, turinčios amžinąjį potencialą, kokiam nors kvadrate, kad ji tiktai ten turėtų savo visą potencialo apraišką, taip ir Aukščiausiosios Būtybės negalima suformuot - tiktai Jinai čia pasireikš, o ten jau nebepasireikš.

Žodžiu, tas, kas laukia mūsų ateityje, tai yra toks pat– net galingesnis virsmas negu buvo už Rojaus pradėta Evoliucinė Visata. Tai dar galingesnis šuolis ir galingesni darbai, ir juose mes pasireikšime - kaip ir Aukščiausioji Būtybė, nes Jai nėra prasmės įsiasmenint ir izoliuotis.

Taip, dabar nugrimzkime į Komuniją.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal