28. Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016.09.18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Gyvasis Kelias sumanytas mums kaip Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU - dovana atskleisti mūsų charakterį. Atskleisti tokiu, kokį Jis padovanojo kaip dvasinę asmenybę su visu potencialu, kad iš tikrųjų planetoje - žmonijoje - pasireikštų JĖZAUS SKELBTA EVANGELIJA – DIEVO TĖVYSTĖ IR ŽMONIŲ BROLYSTĖ, IR KURIĄ AŠ IŠPLĖČIAU, IR SKELBDAMAS SAVĄJĄ EVANGELIJĄ. JŪSŲ ĮŽVALGĄ PLEČIU IKI VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS BROLYSTĖS, KAD KŪRĖJAS YRA NE TIKTAI TĖVAS IR MOTINA – KŪRĖJAS YRA VISA KO ŠALTINIS IR JIS YRA ATRANDAMAS SAVYJE – NE IEŠKANT JO TOLIMUOSE KRAŠTUOSE, TARIAMOSE ŠVENTOSE VIETOSE – SAVYJE. Tik tada galima keisti žmoniją, kada keiti savo vidų taip, kaip sumanęs KŪRĖJAS. Kada viešpatauja gyvulinis protas, kuris nebuvo niekada nei mokomas, nei lavinamas, kad jis yra Dieviškas Protas, kad jis yra Išminties, Šviesos Protas, kad jis yra suteiktas Kūrėjo, ne žmogaus tai yra dovana, ne mokytojų, ne tėvų, tai yra Kūrėjo – KETURIŲ ŠALTINIŲ IR CENTRŲ, mums geriau patiriamų kaip Tėvo ir Motinos meilės ryšio įprasminimas. IR JEIGU MES ATRANDAME ŠITĄ ŠALTINĮ SAVYJE, MES PATYS TRANSFORMUOJAMĖS Į TĄ ATVAIZDĄ, KURĮ SUTEIKĖ KŪRĖJAS MUMS, kaip savo Sūnui ar Dukrai. Todėl tas pasakymas, kad žmogus yra Dievo atvaizdas, bet nepaaiškinant, kodėl jis yra Dievo atvaizdas – dėl to, kad Jis yra toks sumanytas paties Kūrėjo, tereikia tiktai atrasti Kūrėją, dėt pastangas, ir tik tada bus įmanoma nušvisti dvasine brolyste tarpusavyje visai žmonijai, ir tik tada gali būti SPRENDŽIAMOS VISOS PROBLEMOS TARP RASIŲ.

Šiandien rasės yra nepasirengusios suartėt viena su kita. Jos Kūrėjo yra specialiai atskiriamos odos spalva – šešios rasės, mūsų planetoje. Iš jų išlikusios originalios tiktai dvi – juodoji - indigo - ir geltonoji – kinai, japonai, Azijos tautos. Visos kitos rasės yra nebe tikros, jos yra mišrūnės ir dėl to jos kariauja tarpusavyje, pirmiausia net ir viduje savosios rasės, dėl įvairių religinių nesutarimų, įvairių ritualų skirtingo atlikimo – musulmonai žudo musulmonus, šiitai sunitus ir atvirkščiai, Indijoje – sikhai žudo vieni kitus, tas pats yra ir krikščionys, suskilę daugiau negu į keturiasdešimt tūkstančių sektų. Katalikai yra viena iš sektų, pati gausiausia, bet ji yra sekta. Ir dabar, kada kyla milžiniška imigracijos banga, ji kyla, bet ji atneš karčius vaisius.

Kūrėjas numatęs skirtingą odos spalvą tam, kad tos rasės nesuartėtų tarpusavyje anksčiau negu iš pradžių SAVOSIOS RASĖS VIDUJE JOS PASUKS DVASINIU VIENOVĖS KELIU – GYVUOJU KELIU. Ir kada tiktai pati rasė bus nušvitusi Dvasine Kūrėjo Šviesa iš vidaus, tik tada jie gali spręsti savąsias problemas su kitomis rasėmis, KURIOS TAIP PAT TURI IŠ PRADŽIŲ NUŠVISTI SAVO VIDUJE. Per ankstyvas jų susiliejimas iškart veda į konfliktus ir tų konfliktų negalima išspręsti politinėmis priemonėmis, tuo labiau, kad politikai neturi jokio išmintingo sprendimo - ir neturės. IŠMINTIS YRA IŠ KŪRĖJO, ne iš mirtingojo gyvulinio proto. Todėl nesvarbu, ar bus Merkel, ar Obama, ar Trumpas, ar Clinton, ar Grybauskaitė, ar bet koks prezidentas – jisai neturi išminties. IŠMINTIS YRA IŠ KŪRĖJO, ne iš gyvulinio proto. Jų niekas neauklėjo nei mokykloje, nei namuose – ATRASTI KŪRĖJĄ SAVO VIDUJE. Ir tik atradus Kūrėją, tu gali turėti Kūrėjo suteiktą išmintį, kurią semsi ir iš tokių Apreiškimų Knygų, kaip KRISTAUS – KALBU JUMS VĖL, URANTIJOS KNYGA, PATIES ROJAUS TREJYBĖS APREIŠKIMO – AKIMIRKOS AMŽINYBĖ IR IŠ MANO MOKYMŲ.

Kol prezidentai, karaliai, premjerai IGNORUOS MANO MOKYMUS, tol pasaulyje nebus taikos, nes pirmiausia jie turi priimt mano mokymus. MANO MOKYMAI SKIRTI VISAM PASAULIUI, JIE NĖRA SKIRTI IŠIMTINAI LIETUVAI, NESVARBU, KAD AŠ KALBU LIETUVIŠKAI, BET JIE TURI SURASTI MANE - NE AŠ JŲ IEŠKOSIU, JIE MANĘS IEŠKOS, JEIGU JIE NORI, KAD BŪTŲ SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS JŲ ŠALYJE. BE MANĘS JIE NEPAJĖGŪS IŠSPRĘST NEI LIETUVOJ, NEI EUROPOS SĄJUNGOJ, NEI JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, NEI JAPONIJOJ, NEI KINIJOJ – NIEKUR. Todėl aš jums tą sakau pirmą kartą, kad jūs žinotumėt, jog SUMAIŠTIS BE MANO MOKYMŲ TIK GAUSĖS, nes tokia yra sumanyta Kūrėjo Evoliucija - Kūrėjo Šviesa, kurią aš perteikiu jums, ir kuri jūsų jau nebestebina, nes jūs jau patys esat daug ką patyrę – ji turi SKLEISTIS PER KIEKVIENO INDIVIDUALŲ ASMENINĮ NUŠVITIMĄ. Tik toji Gyvoji Šviesa, kuri yra iš Kūrėjo, PILNA Teisingumo, Gėrio, Grožio, Meilės, Brolystės, visa kita yra ILIUZIJA, kuri išgaruoja, kaip rūkas, pašvietus saulei.

Todėl, kuo ilgiau mes skendėsime tamsoje, tuo bus kartesnės pasekmės. O kadangi politikai nesiima spręsti problemų, nes jie nežino, kaip jas spręst, intelektas nepajėgus matyti problemų gelmės ir tų problemų perspektyvos SKAUDŽIŲ PASEKMIŲ visoms kartoms ir žmonijai ateityje, TODĖL JŲ TRUMPAŽIŪRIS PROTAS NEGALI IR SUVOKTI, JOG BE KŪRĖJO JIE NEPAJĖGŪS IŠSPRĘSTI PROBLEMŲ, BE APVAIZDOS ĮSIKIŠIMO JIE NEPAJĖGŪS BENDRADARBIAUTI TARP ŠALIŲ, O APVAIZDA NIEKO NEDARO PER PRIEVARTĄ - NĖRA PRAŠYMO, NĖRA SUTEIKIAMA PAGALBA - o prašymų nepateikia todėl, kad NETIKI NEI APVAIZDOS VEIKIMU, NEI PAČIU KŪRĖJO BUVIMU VIDUJE.

Štai ir vėl užburtas ratas – žmogus siekia vien tiktai savo ego iškelt, ir tiki vien tiktai savimi, bet atstumia Visumos Šaltinį ir Centrą, ir jis mano, kad gali turėti aplinką, kurioje vyrautų darna, supratimas, netgi Teisingumas, Meilė. Tai yra tuščios iliuzijos.

Štai kodėl mes esame Gyvajame Kelyje - kad patys savuoju gyvenimu demonstruotume tai, ko negali ištvert kiti, o jūs išliktumėt toje aplinkoje ir šviesūs, ir orūs, ir ramūs, kada aplinka vis daugiau ima virti, kaip verdantis vanduo puode.

Štai kodėl ruošiu aš Dvasinius Mokytojus, kad man būtų pagalbininkų, KURIE GALĖTŲ TARTI ŠVIESOS ŽODĮ SAVOJE APLINKOJE, bet svarbiausia, kad patys patirtų, atvėrę save, gerdami tą Gyvąjį Vandenį iš Kūrėjo, liudytų savuoju gyvenimu, kokia yra NUOSTABI PRASMĖ GYVENTI ŠVIESA IR KŪRĖJU VISŲ ŠVIESOS LABUI, IR MĖGAUTIS ŠITUO PROCESU – tai yra sveikata, fizine prasme, tai yra harmonija, vidinės dvasinės asmenybės viduje, ir tai yra pasimėgavimas pačiu KŪRĖJU, Kuris jus ir pamaitina, ir globoja, ir tuo pačiu skatina gyventi ŠVIESOS, TIESOS IR TEISINGUMO GYVENIMĄ DARNOJE SU SAVIMI, IR ATVERTI SAVE DAR GILIAU KŪRĖJUI, IR GERTI , IR VALGYTI KŪRĖJĄ.

Štai ir visa mūsų aukštoji samprata, kuri yra tokia paprasta – GYVENTI SAVO TIKRĄ ASMENYBĖS GYVENIMĄ, TOKĮ, KOKĮ YRA SUMANĘS KŪRĖJAS – BE JOKIŲ IŠSKAIČIAVIMŲ, ATIDAVUS SAVE KŪRĖJO VEDIMUI IŠ VIDAUS, IR JIS PASIRŪPINS, KAD JŪS KIEKVIENOJE SFEROJE, KOKIOJE PROFESIJOJE BEBŪTUMĖTE, PASIREIKŠTUMĖT TAIP, KAIP SUMANĘS JUMS ASMENIŠKAI PASIREIKŠTI TOJE PROFESIJOJE IR TAME KŪRINIJOS KRAŠTE – NE TIKTAI ŠITAME PASAULYJE, BET IR PO PRISIKĖLIMO. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal