Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 10 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:


Aplinkos poveikis mums yra tiek svarbus, kiek mes esame toje aplinkoje susilieję su ja.
Kada jūs esate perskaitę tokius teiginius – nekreipkite dėmesio į kitų nuomonę, gyvenkite savo protu, kurkite gėrį visiems – kiekvienas mes suprantame šituos teiginius pagal mūsų gyvą ryšį su kūrinijos Šaltiniu. Kuo glaudesnis ryšys, tuo mes visiškai atsiribojam nuo aplinkos tamsos, nuo aplinkos iliuzijos, bet ne dėl to, kad mes pasirinktume uždarą gyvenimo būdą, paprasčiausiai poreikiai keičiasi. Atkrenta tie interesai, kurie ankščiau buvo labai svarbūs – netikėtai jie ištirpsta. Atsiranda kiti interesai. Interesai, kurie yra dvasines vertybes turinčios amžinybės išraiška – kaip gyvenimas Tiesoje, ir Tiesa, būnant teisingu, gailestingu, išmintingu, sumaniu, atliekant savo kasdienį veiksmą drauge su viduje atrastu Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Kokį darbą bedirbtumėt, dirbate kartu su Kūrėju. Ir Kūrėjo labui – tuo pačiu kūrinijos labui, ir savo asmens labui.
Kada mes turime gyvojo kelio išraišką, ir pasireiškiame kaip Kūrėjo tikri sūnūs ir dukros – tą mes paliudijame BŪSENA. Liežuvis – jis nieko neišreiškia, jeigu būsena neturi šito teiginio turinio. Turinys – tai yra gyvastis, žodis – yra tik apvalkalas. Būsena pripildo jūsų žodžius TURINIU. Jeigu jūs kokias nors citatas atkartojate, tegu ir iš šviesos šaltinių kaip – Urantijos Knyga ar Kristaus apreiškimas Kalbu Jums Vėl ar Akimirkos Amžinybė – tie pacitavimai bus gyvybingi tik tada, kada jūs jausite tų teiginių pilnatvę savo būsena. Jeigu tai tiktai bus citavimas iš atminties – tai bus tiktai forma, jūsų galimas siekinys, kad šitas teiginys pavirstų jūsų gyvąja tikrove – Tiesa.
Kada jūs patirsite šitų teiginių pilnatvę – turinį – tada jums atkris citatos. Jūs tiesiog iš savęs teigsite teiginius, nes jums vidinė būsena diktuos žodžius. Lygiai taip, pat kaip man dabar diktuoja šituos žodžius – juk aš nežinau, ką pasakysiu po akimirkos, kaip ir nežinau kuo užbaigsiu šitą mokymą. Todėl mūsų gyvenime, kuris yra gyvasis kelias, neturintis pabaigos – jau dabar pradėjus realius tikrovės žingsnius, pirmiausia savyje patiriant šitą būseną, o tada imantis veiksmų – materialia išraiška – nesvarbu, kokie tie veiksmai – jūs galite plaut langus, galite valyt tualetą – pašvęskite šitą darbą Kūrėjui, ir darykite tą su Kūrėju, ir jūs pamatysite, kad jūsų darbas tampa – BŪSENA paliudijamas – kaip šventumo pasireiškimas per jūsų mintis, jūsų rankų veiksmus.
Lygiai tą patį jūs galite daryt, kurdami su Kūrėju, visumos šviesos labui tą, ką jūs kasdien dirbate, užsidirbdami pragyvenimui. Atlikite tuos veiksmus su Kūrėju – pašvęskite juos Kūrėjui, ir pamatysite, jūs realiai pajausite, kaip jums sekasi daug geriau atlikti tuos pačius veiksmus. Sutaupote energijos ir pamatote, kokia yra suteikiama jums pagalba. Pagalba, be kurios jums tie veiksmai na, kaip daiktai krentantys iš rankų – tai jūs ne taip pasisukat, tai jūs ne taip ranką uždedat – jeigu jūs turit atlikt kažkokius veiksmus. O su Kūrėju viskas yra Kūrėjo apskaičiuota, kad kuo paprasčiau jūs atliktumėte tą veiksmą, o tai reiškia – taisyklingiau.
Energija yra tam skirta Kūrėjo, kad mes ją panaudotume kuo ekonomiškiau, kuo mažiau save alindami. Todėl gyvajame kelyje jūs pamatysite, kad kiekviename žingsnyje jūs galite pamatyti, kad to žingsnio kryptis gali būt sušvelninta iš aštraus kampo, kad ji būtų kuo mažesniais resursais išreiškiama, atliekama. Ir kada jūs pastebėsite savo viduje, kad su Kūrėju viskas sekasi daug paprasčiau, daug lengviau. Štai tada ir bus ta BŪSENA, jog jums visiškai NESVARBU KITŲ NUOMONĖ apie jus. Jūs žinote, kad esate tikrovėje TIKRI – žengiate tuos žingsnius tikroviškus, kokius jums iš vidaus diktuoja tas Gerasis Locmanas, tas Minties Derintojas-Kūrėjas. Ir jeigu aplinka iš jūsų ir šaiposi, gal net ir piktai tyčiojasi, argi jums verta dėl to sukt galvą, kai nesubrendęs mažas vaikelis jums kokį nors replikuoja – dėl nesupratimo – žodį? Jūs paprasčiausiai žvelgiat į tą mažą vaikelį kaip į nesuvokiantį, dėl to ir sakantį tuos piktus žodžius. Tai jūs žvelgsite į tuos aplinkoje esančius jūsų dvasios brolius ir seses, fiziniu pavidalu subrendusius, bet savo protu likusius vaikystėje, bet ne toje vaikystėje kuri yra vaikui skirta pagal jo protą ir kūną, kur yra nuoširdumas, bet toje vaikiškumo užsilikusioje, ir jo mąstymą ir veiksmus uždelsiančioje, iliuzinėje vaikystėje. Todėl jūs ir neturėsite to noro kreipt dėmesį į kokias nors replikas, kokius nors apibūdinimus, nes jūs savo TIKRU ŽINOJIMU ESATE TVIRTI. Ir šitas žinojimas kyla iš Kūrėjo, ne jūsų pačių, bet jūs BŪSENA tą liudijate, jūs BŪSENA patiriate – tai yra TIKRAS ŽINOJIMAS.
O tai, kas yra žinojimas, to nebereikia niekam įrodinėt.
Štai, labai paprasta gyvojo amžinojo gyvenimo Kūrėjo jums suteikta logika – būkite SAVIMI, Tikrovėje – TIKRI.
Ir būsena jūs liudysite visą laiką vis glaudesnį ryšį su tuo pačiu Kūrinijos Šaltiniu – per visą amžinybę. Kadangi IŠŠŪKIAI AUGS, ir jums reikės vis didesnio įtikėjimo sustiprinimo, ir šitas stiprumas yra tik per atsivėrimą, tik per GYVOJO vandens gėrimą, kurį suteikia mums viduje Kūrėjas, ir dėl to mes tampame patys Kūrėjo atspindžiais visomis charakterio savybėmis – Tiesa, Teisingumu, Gėriu, Grožiu, Gailestingumu, Meile, Šviesa – mes tampame DIEVIŠKI. Ir pradžia yra šiandien – šitoje planetoje. Nėra pradžios, kuri būtų, na, po prisikėlimo, arba nuo pirmadienio – NUO ŠIOS AKIMIRKOS. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal