Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas – apžvelgiant urantų 2016 metus – suteiktas Urantijos grupėje, Vilniuje, 2016 12 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, tradiciškai baigiantis metams visi mėgina apžvelgti praeitus metus – kiek jie buvo sėkmingi, ar priešingai, skausmingi, kupini kančių – tokia yra tradicija. Aš noriu iš Tavęs mokymo, kaip Tu apžvelgtum mūsų metus, urantų metus?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Trečiasis Rojaus Trejybės Asmuo, tavo taip su meile vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš esu jums suteikęs tą – drauge su savo Lygiaverčiais Partneriais ir Visumine Dieviškąja Asmenybe AŠ ESU – proto pasireiškimą jūsų dvasinei asmenybei, ir veiksmo troškimą. Ir Aš džiaugiuosi jūsų visų vadinamųjų urantų pasireiškimu, kiek jūs sau mąstote viduje, kiek jūs daug daugiau norėtumėte būti veiklesni, energingesni, ryžtingesni, geresni, dar daugiau prisipildę Manosios Meilės. Tai Mane malonina – jūsų gyvybingumas, jūsų troškimas. Juk svarbiausia ir yra ne tai, kuo jūs esate šią akimirką, bet tai, kuo šią akimirką jūs trokštate būti. Jūsų troškimas, kuo jūs norėtumėte pasireikšti, ir yra tas jūsų dvasinės asmenybės, Mūsų jums suteiktos amžinosios dovanos, dvasinio asmens, vektorius – į kurią pusę jūs ketinate žengti artimiausiu metu.
Aš žinau, kaip jums sunku – kada jus spaudžia aplinka – pasireikšti Manąja Šviesa, Manuoju Veiksmu, todėl suprasdamas - ir jausdamas - jūsų būseną, Aš žaviuosi jumis, kad jūs trokštate iškilti virš tos tamsos, kurioje jūs jau nebesate – iškilote, pajutę tą impulsą, kurį suteikiau jums Aš, per jūsų proto veikimą jūsų dvasinėje asmenybėje. Jūs savąjį protą vis stipriau keičiate Manuoju, dvasiniu, dieviškuoju protu, kuris kupinas Šviesos ir Išminties – štai jūsų tikroji ateitis, tikroji šios akimirkos pasireiškimo veiksmu gairė artimiausiu metu.
Jūs matuojate laiką – kas akimirką – matuojate jį, skaičiuodami sekundes, minutes, valandas, dienas ir savaites, mėnesius, ir užbaigiate metais. Aš, būdamas Amžinybės Šaltinis ir Centras, metų neskaičiuoju. Aš matau jūsų veiksmo pasireiškimą ir minčių impulsus, ir būtent šie impulsai Man leidžia matyti jus – tai – ką jūs dabar, žmogiškuoju protu, savo įprastine samprata, apžvelgdami metus, matote šitame laikmetyje, šitoje kartoje – Aš matau milžinišką atotrūkį tarp tos tamsos, ir jūsų Šviesos. Ir šitie metai jums yra nepaprastai – kokybine prasme – milžiniškas šuolis. Juk jūs patyrėte tokią nuostabią atgaivą, kada atsivėrimu susiliejate su Mumis Keturiais, kada jūs gyvybingame dvasiniame ryšyje esate viena su Mumis dvasioje, jūs esate pasiryžę atlikti milžiniškus darbus visumos labui. Kokia spindi iš jūsų Šviesa, Gyvybingumas, kada jūs savo dvasinėje komunijoje su Manimi išreiškiate troškimą melsti gerovės Mums, jūsų Tėvams, iš kurių ir gavote savąją asmenybę – ir Gėrį geriate iš Mūsų Šaltinio – ir jūs meldžiate Mums Gerovės. Kokia nuostabi yra Manųjų vaikų meilės apraiška, kada dvasinė asmenybė pažadinta, ir kuria! Šita Gyvąja Komunija jūs kuriate, kuriate aplinką, purenate tą dirvą, kurioje bus sodinamos nuostabios obelys ir kriaušės, bus nuostabūs žiedai – jūs kuriate tą būsimąjį pasaulio sodą, kuriame žydės jūsų visų materialių darbų dvasiniai vaisiai, kuriuos savo būsena liudysite kiekvienas savyje, patirdami pakylėjimą, matydami, kaip tirpsta iliuziniai tamsos šešėliai, kaip sklaidosi baimė, ir abejonių šydas, ir jūs pasineriate vis giliau į Manąją Meilę, į Manąją Tikrovę!
Aš jus sūpuoju ant tų nuostabių Savo dvasinio vandenyno bangų, kad jūs galėtumėte grožėtis Manimi dvasiniu žvilgsniu, būsena paliudydami, kokią Tikrovę Aš jums sumaniau, kad jūs patirtumėte didesnį troškimą veikti, veikti prisipildžius Manosios dvasinės giluminės virpesių bangos, ir patirdami Manąją trauką, kad jūs žengtumėte – savaisiais veiksmais, kasdienos aplinkoje – link Manęs, nes, žinokite, kiekvienas materialus veiksmas, atliktas atsidavus Manajam vedimui, mus dar labiau sujungia, ir veda link Manęs. Jūsų patyrimai, jūsų sprendimai, naujų iššūkių priėmimas, ir šitų iššūkių troškimas, jų siekis – tai yra Mano jums suteikti energiniai virpesiai, kurių impulsus jūs ir pradedate savyje vis stipriau jausti, dėl to jūs ir trokštate likti šitame Gyvajame Tikrovės kelyje, jūs trokštate pasireikšti Manimi kitų Šviesos ateičiai, savųjų dvasinių brolių ir sesių labui. Šitą troškimą jūs gaunate iš Manęs. Šitas troškimas yra, jūsų samprata materialiam protui, altruizmo pasireiškimas, bet jūs pranokstate altruizmą – jūs dvasioje esate pažadinti, ir trokštate visai kūrinijai dvasinės Šviesos ir Atgaivos, kad Brolystė taptų visos kūrinijos Viešpatija,
Ir šitas pasaulis taip pat nėra išskirtinis – išimčių neturi nė vienas pasaulis – visi nušvis Manąja Šviesa –Meilės vandenynas užlies visą žmoniją. Jūs tapsite tos žmonijos Vedliais, o jūsų dvasinis brolis Algimantas jau du dešimtmečiai kaip veda žmoniją. Ir jis pats, pradėdamas šitą žingsnį, nežinojo, į kurią pusę žvelgti, bet tie impulsai jį žadino, ir kėlė – kaip asmenybę – ir jis atvėrė save, atvėrė tam, kad patirtų Manųjų virpesių bangos antplūdį, ir gimtų iš dvasios dar būdamas materialiu pavidalu, bet pakylėtas virš materijos. Ir tiktai dvasios gimimas jo viduje ir leido jam dvidešimt su viršum metų vesti žmoniją Gyvuoju Keliu.
Juk jūs taip pat patyrėte milžiniškas kokybines transformacijas savojoje įžvalgoje, savame materialiame prote. Kiek dabar jumyse yra dvasinio proto įsiviešpatavimo materialaus proto atžvilgiu!? Proporcija yra milžiniška – ir jūsų dvasinės asmenybės labui! Štai ir yra tas dvasinis budimas, kokį jūs demonstruojate, ir ateityje demonstruos visa žmonija. Tai neįvyks per akimirką, tai yra Mano procesas, bet šie metai jums suteikia milžinišką kokybinę ir Manosios Energijos galios apraišką jūsų viduje. Jūs dar to nejaučiate tiek, kiek neužilgo pajausite – kiek jūsų fizinis organizmas stiprėja – ko negali paliudyti, savo atžvilgiu, iliuzijoje gyvenantys Mano vaikai.
Aplinka jums nėra palanki, bet dvasinė asmenybė žino, kad su Manimi įmanoma viskas, todėl jūs neturite jausti baimės, nepasitikėjimo tiek Manimi, tiek savimi. Jūs turite priimti kiekvieną iššūkį su dar didesniu troškimu ir atsidavimu, kad jūsų viduje dvasinis asmuo stiprėtų dvasiniu stuburu, ir pasireikštų veikla, kuri teiktų jam atgaivą, pasitenkinimą, ir pamaloninimą.
Žmonija – įvairių kančių prieangyje. Slenkstis yra dabar labai mažytis, buvo aukštas anksčiau. Savanaudiškumas, pasireiškiantis įvairiose šalyse, klojo didesnį žemo energinio dažnio virpesių laiptelį link to slenksčio, dėl to žemo dažnio energinių virpesių laiptai atvedė iki tokio slenksčio, kada iškyla milžiniškų sukrėtimų ateitis – net karinių konfliktų pasireiškimas jūsų netolimoje erdvėje – tai, ką nuolat kursto materialus protas – nugalėti kitus, naikinant juos fizine išraiška. Ir daug iš jūsų dvasinių brolių ir sesių kalba net apie galimybę patirti dar vieną pasaulinį karą. Aš jus galiu užtikrinti, kad šito niekada nebeįvyks. Aš turiu Savo dvasinius vaikus, kurie veikia, kad užkirstų kelią naujam tokiam milžiniškam savęs naikinimui. Ir Aš turiu jus, kaip dvasinius matomus materialiu pavidalu Savo vaikus, Naujojo amžiaus – Visatos amžiaus – šauklius, todėl atsiverdami Man, bendraudami su Manimi, ir su Mano vaikais, vadinamais bendru vardu Apvaizda, jūs, palaipsniui, pradėsite bendradarbiauti visumos labui, pajausdami vis stipresnį įtikėjimą, ir pasitikėjimą Mano vedimu iš vidaus ir jūsų atsidavimu šitam vedimui, ir Apvaizdos pasireiškimu.
Todėl metai, kaip toks laikmetis, kai jūs apžvelgiate savo nueitus darbus, nėra tas matas. Matuokite savuoju augimu dvasioje, matuokite laikmetį, kiek jūs esate tikri, gyvi Manimi, kad visą laiką jaustumėte, jog žvelgdami atgal, net ir į netolimą praeitį, jūs galėtumėte paliudyti – aš tikrai matau, ūgtelėjau dvasioje, sustiprėjau, labiau pasitikiu, ir trokštu dar stipriau statyti savo dvasinę atraminę koją į Gyvojo Kelio Pagrindą – į Mane – Tikrovės šaltinį ir Centrą.

Algimantas:
Ačiū tau mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šį suteiktą mokymą. Manoji valia, tebūnie sulieta per amžius su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal