Visuminės Dievybės Asmenybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie Gerovę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 01 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, Tavoji dukra, mūsų dvasios sesė, savojoje maldoje prašė Tavojo mokymo apie Gerovę - KAS yra Gerovė, kurios mes taip intensyviai meldžiame?


AŠ ESU:


Mano mylimas sūnau, esu Aš Visuminė Dievybė AŠ ESU, jūsų taip nuostabiai šlovinama ir garbinama šitame nuostabiame pradiniame jūsų žengimo į Amžinybę pasaulyje, Urantijoje. Aš šlovinu ir garbinu jus per jūsų atsivėrimą Man ir Manęs šlovinimą ir garbinimą. Mes esame gyvajame mūsų abipusiame, ir tarpusavio, dvasiniame ryšyje. Trumpai Aš ir galėčiau atsakyti – tai ir yra Gerovė – Aš esu Gerovės Šaltinis ir Centras. Visa Manoji Energija yra skleidžiama, kad tą, ką jūs įvardijate materialia kalba – materialiu žodžiu – Gerove, yra iš Manęs paskleisti TIKROVĖS VIRPESIAI, kuriuos jūs PAJUNTATE.
Štai kada ir tu ką tik prieš akimirką meldeisi ir sakei, kad ta PALAIMOS BŪSENA, ta RAMYBĖ leidžia patirti ląstelei būtent MANO sumanytą terpę – be jokios įtampos, be streso, be problemų, kurias jūs patys sukeliate, ir yra Gerovė – gyventi Manąja terpe, ir Manojoje terpėje, kitaip tariant, Tikrovėje.
Jūsų žodis GEROVĖ apima daugiausia materialias sampratas, kad būtų gausa – materialaus turto, materialių išteklių, materialios aplinkos, kad tarpusavyje būtų sutarimas. Tuo tarpu jūs nesusimąstote, jog tai yra Manoji TIKROVĖ.
Būti Gerovės aplinkoje NEĮMANOMA BE ATSIVĖRIMO MAN, BE MANĘS ATRADIMO SAVO VIDUJE. Gerovė – tai yra JŪSŲ NUOLATINĖ DVASINĖ BŪSENA, kuri turėtų būti visą laiką susieta su Manimi – Dvasios Šaltiniu ir Centru.
Niekas negali išvengti Manojo Gyvojo Kelio, nebent savąją valią nukreiptų į priešingą pusę. Visi anksčiau ar vėliau NUOŠIRDŽIAI ieškantys prasmės, žengia į Mano Gyvąjį Kelią. Tai yra GEROVĖS Kelias – TIKROVĖS Kelias. Tie, kurie nenori juo žengti, jiems neįmanoma išlikti Manojoje kūrinijoje. JOJE AŠ SUMANIAU GEROVĘ. Manoji kūrinija aprūpinta Manąja Gerove – Tikrove. Tie, kurie nenori sava valia pasirinkti Tikrovės – Gerovės – žengimą į Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo naujus viršukalnių siekius, turi palikti Manąją Tikrovę – Manąją Gerovę – Manąją kūriniją. Jie nepritaria Manajam Evoliuciniam Planui – prieštaraudami jie turi žengti iš Manosios kūrinijos savo laisva valia. Jie priima tokį sprendimą – ir Aš jį patenkinu. Tačiau antros kūrinijos, kur jie galėtų pasireikšti savosiomis trumparegiškomis sampratomis, NĖRA.
Kūrinija yra VIENA. JI ATVIRA VISIEMS.
Tikrovė – GEROVĖ – yra Mano gausiai dalinama, jums kaupiant naujus patyrimus, augant savuoju atsiskleidimu, ir paverčiant Mano padovanotus jūsų asmenybei potencialus aktualais vis aukštesniu lygiu – IR PER VISĄ AMŽINYBĘ JŪS NEPATIRSITE PABAIGOS. Tai yra Gerovė.
Jūs vertinate savuosius žingsnius ir patyrimus, primate prasmingus sprendimus, kurie turi Šviesos sklidimo pasireiškimui jūsų aplinkoje vis stiprėjančius proveržius. Ir visa tai nukreipta Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo link – VISUMOS ŠVIESOS labui. Tai yra Gerovė, tai yra Tikrovė.
Todėl Gerovę jūs turite suvokti – ir suprasti – kaip Mano jums suteiktą Evoliuciją.
Tačiau jūs turite taip pat suvokti, kad Evoliucija – tai nėra nuogas TEORINYS teiginys. Evoliucija – tai yra VISUMINĖ GAUSA – gausa patyrimų, gausa dvasinių polėkių, gausa tarpusavio vis stiprėjančio pažinimo, Manosios Asmenybės patyrimo, ir jos pasireiškimo per jus, jūsų aplinkoje – ir tai yra Gerovė.
Kiek jūs išreiškiate MANE – savomis mintimis, savais teiginiais – drąsiai, ryžtingai juos pateikdami kitiems – tai taip pat yra Gerovė.
Todėl Gerovės sampratą jūs iškelkite į pačios AUKŠČIAUSIOSIOS SPINDINČIOS kalno viršūnės lygį – SIEKITE Gerovės. Tai yra Manosios Šviesos viršūnė, ir patirkite jos Šviesą SAVYJE. Tokios Aš Gerovės jums linkiu per VISĄ AMŽINYBĘ. Niekada jūs neužlipsite ant paskutiniosios viršūnės. Aš jums visą laiką atversiu naujas viršukalnes – ne tokias AUKŠTAS – kad jos jūsų negąsdintų, kad suteiktų jums didesnio paakinimo SIEKTI jos. Tačiau virš jos Aš turiu jau parengęs NAUJĄ viršukalnę. Ir šitas kalnas nėra toks status, kad jus baugintų, kaip prieš jus iškilusi neįkopiama stati siena, kad galėtumėte atsisakyti šitos viršukalnės siekio. Aš jums leidžiu patyrimų nuoseklia kaupimo Evoliucija ugdyti jūsų charakterį, stiprinti įtikėjimą, ir tuo pačiu giluminę KOMUNIJĄ SU MANIMI. Ir tai yra GEROVĖ. Tai yra Manoji TIKROVĖ, jums padovanota – bet, KIEK jūs joje esate SAVIMI, ir PASIREIŠKIANTYS, KIEK esate VEIKLŪS, TIEK jūs ĮPRASMINATE Manąją Gerovę, savojoje aplinkoje. Ir tada jūs imate vis labiau suvokti, jog Gerovę sudaro – VISUMA, Mano jums suteikiama tiek jūsų viduje, tiek ir jūsų įžvalgos, jau kosmine prasme, ŠIAS sampratas pateikiant jūsų aplinkai, ir jūsų aplinkoje.
O jūsų materijos išraiška – kokia yra gausa materialaus gerbūvio, jūsų šeimos įvairios būsenos, tai yra labai susiaurinta Gerovės samprata. Plėskite ją, ir visą laiką. Nenutraukite Gyvosios KOMUNIJOS su Manimi, ir Gerovės sąsajų su Manimi. Išplėskite Gerovės sampratą VISADA IKI MANĘS, nes be Manęs jūs negalite patirti nei Gerovės, nei Tikrovės. Esu Aš Tikrovės ir Gerovės Šaltinis visai kūrinijai, ir jums kiekvienam. Todėl jūs neturite jokių išimčių, kad Gerovę galėtumėte paversti jūsų pačių sampratomis.
GEROVĖ – ESU AŠ.


Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU už šį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji – Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, AŠ ESU per visą amžinybę, ir dabar jau yra sulieta amžinybėje.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal