Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas – kodėl gi mes sumanytoje Evoliucijoje patiriame tiek daug klaidingų sprendimų ir kančios, nors ir einame Gyvuoju Keliu? 2017 02 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave tavoje garbėje ir šlovėje, pats paniręs į ją gyvuoju atsivėrimu tau. Aš garbinu ir šlovinu tave laisva valia, gauta iš tavęs.
Aš noriu gauti iš tavęs mokymą-atsakymą – kodėl gi mes tavo sumanytoje Evoliucijoje patiriame tiek daug klaidingų sprendimų ir kančios, nors ir einame Gyvuoju Keliu, patys įnešdami asmeninį indėlį į šito Kelio įtvirtinimą, kodėl net ir su tavimi kančios NEIŠNYKSTA, O DAŽNAI DARGI PADIDĖJA?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:


Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs dar vadinate Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu, Aš, pagal jūsų sampratas, esu Dvasingumo Šaltinis ir Centras. O tai reiškia, kad jūs visi geriate Gyvąjį Dvasingumo Vandenį iš Manojo Gyvo ir Begalinio Amžinojo Dvasinio Šaltinio, ir Aš jus visus pagirdau juo pagal jūsų POREIKĮ.
Ir jeigu tiktai jūs Mano Gyvąjį Dvasinį Vandenį gertumėte NUOLAT, tuomet jūsų kančios nustotų egzistavusios. Dabar gi jūs patys susigalvojate sau įvairiausių siekių ir tikslų, ir juos įgyvendindami jau imate prasilenkti su Manojo Gyvojo Dvasinio Vandens vartojimu savo kasdieniame gyvenime, ir tą pačią akimirką jūs imate tolti nuo Manęs, ir tuo pačiu jūs esate pažeidžiami aplinkos jums suteikiamų vilionių ir gundymų išoriško ir tariamo grožio interesų ir tikslų įgyvendinimo.

Ir būtent tokie jūsų asmenybės užsisklendimo nuo Manęs akimirksniai jus paskandina kančiose ir pergyvenimuose, kuriuos jūs patys ir susikuriate sau kaip milžiniškas problemas. Nė vienos problemos nesu jums sukūręs Aš, jeigu tos problemos sprendimas nėra nukreiptas visų gerovės įtvirtinimui ir gerbūvio užtikrinimui.

Aš rūpinuosi VISUMOS GEROVE, bet Manoji VISUMOS gerovė numato gerovę tokia gilumine prasme, kad joje esantis pajunta, kad jam atiduodama VISUMINĖ MEILĖ IR DVASINIS GYVASIS VANDUO, TARSI JIS BŪTŲ MANO VIENINTELIS VAIKAS VISOJE KŪRINIJOJE – IR TAIP SU VISA DVASINE KŪRINIJOS ŠEIMA. O tai reiškia, kad Manoji Tikrovė jus visus apima lygiai tokiais pat gyvais Tikrovės virpesiais, tarsi Aš Save dalinčiau visą iki paskutinio lašo vien tik tam sūnui ar dukrai, atiduodamas iš Savęs viską, ir be jokių užuolankų, kad dar norėčiau ką nors nuslėpti - galbūt kitiems to prisireiks labiau, kada Aš pamilsiu ką nors dar stipriau. Būtent tokio Manojo Asmens neegzistuoja, kuris ką nors nuo jūsų slėptų ir lauktų didesnės Savo Meilės bangos išliejimo dar geresniems Mano vaikams – ateities kartose – nes Aš visą Save atiduodu jums kas akimirką - ir per visą amžinybę.
Būtent dėl to, kad jūs – kiekvienas – į Mane, ir į Mano dvasinę Šeimą, žvelgiate tik segmentuotu asmeniniu ir dargi materialiu žvilgsniu, tai jums sunku suvokti – o tuo labiau tapatybės būsena patirti, ir tuo pačiu paliudyti Mano Visuminę ir Gyvą Meilę visai Kūrinijai, ir vienodai skleidžiamą, kad jos užtektų kiekvienam – pagal atsivėrimo Man gelmę ir asmeninį poreikį. Ir taip visą laiką – per visą amžinybę. Tuo tarpu jums atrodo, kad Aš išskirtinai rūpinuosi tik jumis asmeniškai. Ir taip mąsto kiekvienas savo atžvilgiu.
Būtent toks segmentuotas požiūris ir prasilenkia su Mano Tiesa ir Tikrove. Ir jau dėl tokio segmentuoto požiūrio jūs sau sukuriate daug problemų, ir kančių, kurios pavirsta klaidinga gyvensena be Manosios Meilės ir Tikrovės, o su jūsų asmenine klaidinga interpretacija, kas esu AŠ, ir kokia yra Manoji Meilė ir Tikrovė.
Štai dėl ko jūs turite atsivėrimu Man patirti, ir paliudyti, kad Aš negaliu Savęs segmentuoti, atiduodamas Save vien tik jums, o kitiems, kad Manęs jau nebeliktų. Aš esu prieinamas visiems - pagal kiekvieno atsivėrimo Man gyvą ryšį ir laipsnį. Ir tik toks Mano Evoliucijos sumanymas ir įgyvendinimas jums leidžia patirti Mano sumanyto jums Gyvojo Kelio tikrumą, ir Tikrovę, kada gerbūvis ir gerovė yra užtikrinama VISUMAI, O NE IŠSKIRTINIAMS MANIESIEMS VAIKAMS.

Jūs ir šiandien dar laikotės klaidingų nuostatų, kad žydų tauta Mano buvo pasirinkta kaip išskirtinė skleisti Mano Tiesą ir Šviesą, bet ji šį Gyvąjį Kelią atstūmė. Aš neišskiriu NĖ VIENOS TAUTOS, AR RASĖS, nes Aš sumaniau Evoliuciją, kad joje – pagal gyvą atsivėrimą Man – kiekviena tauta, ar rasė, galėtų gerti Mano Gyvąjį Dvasinį Tikrovės Vandenį, jeigu tik turi pakankamai kosminės Įžvalgos ir Išminties Dvasinių Vedlių ir Mokytojų, kad apšviestų tautą, ir rasę, Manosios Tikrovės Šviesa ir Tiesa.
ŠTAI TOKIA AKTYVIAS PASTANGAS DEDANTI MANŲJŲ VAIKŲ ŽEMIŠKOJI TAUTA, IR RASĖ, GALI TURĖTI NE PRIVILEGIJŲ, BET PADIDINTĄ TIESOS IR ŠVIESOS PAMALONINANTĮ ATLYGĮ DĖL SAVO ASMENINIŲ ĮDEDAMŲ TAUTOS ATSTOVŲ, IR RASĖS VAIKŲ, REALIŲ VEIKSMŲ VISUMOS LABUI.
Ir būtent dėl to kitiems jums gali atrodyti, kad Aš labiau rūpinuosi būtent šitos tautos vaikais, ir globoju būtent šitos ir rasės vaikus, kai iš tikrųjų Manoji globa yra vienodai suteikiama visoms tautoms, ir rasėms, bet kiti gi Mano vaikai Mano globą ir rūpestį atstumia, ir užsiima savo pačių proto sprendimų įgyvendinimu, ir pridaro daug klaidingų sprendimų, ir sukelia daug problemų, kurios juos užgula ir kančiomis, ir ligomis. Tačiau – tai jau jūsų atitinkamų veiksmų pasekmės.
Nuo Manęs jūs esate nusisukę, dėl to ir jūsų fizinis pavidalas, kaip ir materialus protas, patiria daug jaudulio ir nerimo, tuo pačiu ir nemato išeities iš besisukančio gyvenimo rato labirintų.

Būkite su Manimi, ir jūsų visas problemas Aš jums ištirpinsiu Manojoje Tiesoje ir Šviesoje, kad jūs šiandien net lakiausiose svajonėse negalite įsivaizduoti, kaip gi šitaip gali visos problemos išgaruoti? Gali, nes jas sukeliate jūs, ne Aš, todėl tik atsivėrę Man, ir pasirinkę galutinį sprendimą vykdyti Mano valią, kas bebūtų, jūs ir patikėsite savo problemų sprendimą Man, kad jas iš viso ištirpinčiau Savojoje Meilėje ir Tikrovėje, kurioje nėra nei jūsų kančių, nei problemų, kurios jus prispaustų nerimu ir baime.
Būdami su Manimi jūs taip pat tampate Manuoju Tęsiniu, kaip ir Aš tampu jūsų Tęsiniu, dėl to tik tai, ką Aš esu sumanęs Evoliucijos Plane, ir bus įgyvendinta taip, kaip sumaniau Aš, o visa kita ir galutinė ir sunkiai jūsų gyvenimą apvelkanti konstrukcija bus pašalinta kaip nereikalinga ir perteklinė, tuo pačiu trukdanti žengti pirmyn be jokių kliuvinių ir kliūčių.
Būkite su Manimi, kad patys paliudytumėte Mano jums teigiamų žodžių Tikrovę ir Teisingumą.

Algimantas:
Ačiū tau, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šį atsakymą ir mokymą. Manoji valia, per amžius, ir amžinybėje, yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės, ir AŠ ESU. Amen.

Vilnius, 2017 02 13
13.10 val.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal