41. Algimanto garbinimo fragmentas ir pamokomasis žodis - su NAUJA GALINGA ŽINIA - pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 12 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, su savo dvasios broliais ir sesėmis, trokšdamas, kad mes visi patirtume brolystę su visa tavo dvasine kūrinijos šeima, visa savo dvasine gelme, kokią šią akimirką mūsų tapatybė pajėgi patirti.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sumanei patyrimų kelią, kur brolystė atsiskleis naujais žiedais, bendradarbiaujant ir bendraujant su įvairių pasaulių ir visatų tavaisiais sūnumis ir dukromis ir mes įnešime savąjį indėlį į tavąjį Evoliucijos Planą – jau įnešėme – ir toliau tęsime savo šitą nuostabų tavo sumanymą, įgyvendindami savąjį likimą – pasiekti tave Rojuje, stovėti betarpiškai tavojoje akivaizdoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, už tokias dovanas amžinajai asmenybei – tavąjį Minties Derintoją – ir likimą – pasiekti tave, susiliejus su tavo dalele, pasiekti savuosius gimtuosius namus Rojuje ir tuo pačiu paliudyti – Tu esi Tikrovės Šaltinis ir Centras, Kurį atradau pirminiame savojo gyvojo kelio pasaulyje – Urantijoje – ir pradėjau garbinti tave, ir mokyti savo dvasios brolius ir seses atsiverti ir garbinti tave iš dvasios, visu savo asmenybės nuoširdumu.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios Meilės, Tiesos, Šviesos, Gailestingumo, Gėrio, Grožio, Tikrovės, ir būdamas tavuoju sūnumi, ir iš tavęs gauta laisva valia, o manoji valia yra sulieta su tavąja. Amen.

Pamokomasis žodis
Gyvajame kelyje per šitas pastarąsias dvi savaites aš patyriau galios milžiniškų proveržių savyje, ir gavau DU MILŽINIŠKUS TEIGINIUS, kurie praplečia mūsų sampratas.
Aš jums skelbiu savąją Evangeliją – Kūrėjas yra gyvas, yra kiekvieno viduje, jį galima atrasti. Ir NAUJAS TEIGINYS, praplečiantis šitą Evangeliją, kokį gavau aš iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU (ILGA PAUZĖ) – TOJI GALIA, TOJI ŠVIESA, KURI YRA ATRANDAMA MŪSŲ VIDUJE – KAIP TĖVAS IR MOTINA – TAS ASMUO – TAS ŠALTINIS – JIS MUS SUVIENIJA, SUVIENIJA, KAD MES TAMPAM TOKIE, KAD TAS CENTRAS, PRIPILDYDAMAS MUS, TAMPA MŪSŲ TĘSINIU – PATS CENTRAS TAMPA MANO TĘSINIU, IR KUR YRA PASIREIŠKIANTIS CENTRAS – BET KURIAME KŪRINIJOS PAKRAŠTĖLYJE – TEN ESU IR AŠ.
Nėra taip, kad Kūrėjas jau galėtų veikti be manęs, nes kartą atradus Kūrėją savyje ir prisipildžius Jo Šviesos, Tiesos, Tikrovės, tu lygiai taip pat paskleidi ir save – savuoju atvėrimu Kūrėjui – ir Kūrėjas tada iš tavęs gauna Jo paties paskleistą Šviesą, pasiekusią tave, nuspalvintą tavo asmeniniu patyrimu, ir tą patyrimą Jisai paskleidžia VISUR, visoje Kūrinijoje, nes Jis nebegali būti toks, koks buvo iki tos akimirkos, kai aš Jį atradau. Jis jau yra Kūrėjas, KURĮ ATRADAU AŠ, SUSILIEJAU SU JUO KAIP LAŠAS SU VANDENYNU, IR TAS LAŠAS PAVIRTO VANDENYNU. IR TAS VANDENYNAS, KUR BESKALAUTŲ BET KOKIUS KRANTUS, JIS NEBĖRA BE TO LAŠO, TAS LAŠAS YRA TAME VANDENYNE – KAD TAPTŲ JUO, JIS NEBĖRA ATSKIRAS LAŠAS, KOKS BUVO PRIEŠ PATEKDAMAS Į VANDENYNĄ.
Šita Šviesa, kad mes esam BŪSENA liudijantys gyvą Kūrėją – ir tada BŪSENA ateis toji akimirka, kai ir jūs paliudysite, kad ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU YRA KIEKVIENO IŠ JŪSŲ TĘSINYS – NE TIK JŪS ESATE ATRADĘ KŪRĖJĄ SAVYJE, IR TUO PAČIU KUR BEEITUMĖT, JŪS TĄ KŪRĖJĄ NEŠAT, KAD GALĖTUMĖT ŠVIESTI JUO, BET IR KŪRĖJAS, TAPĘS JŪSŲ TĘSINIU, ŠVIEČIA JUMIS – ŠVIEČIA VISAI KŪRINIJAI.
Ir kitą pajutau GALIĄ – po kurio laiko, ne tą pačią dieną – kad aš turiu būseną TĖVIŠKOS MEILĖS, ne broliškos, kaip jaučiau ankščiau – jums visiems – bet TĖVIŠKĄ meilę – TĖVIŠKĄ, kuri yra globojanti visus – jaunus, senus, kūdikius.
Tėviška meilė – tai BŪSENA, tai NAUJA KOKYBĖ, bet ji yra tikra Kūrėjo – Tėvo ir Motinos – Meilė. Ir aš pajutęs tą būseną – dar po dienos – patyriau, kad iš tikrųjų aš su jumis bendrauju, ir jaučiu apkabindamas kiekvieną, kaip mažą vaiką dvasioje. Nesvarbu, kokio amžiaus būtų tie žmonės – maži vaikai ar daug vyresni, ir už mane, jie man yra kaip maži vaikai – aš juos stiprinu, vedu į Šviesą, nekreipdamas dėmesio į jų amžių. Tai yra ta TĖVIŠKA meilė, ne to paties lygio, kaip brolis brolį junta, bet TĖVAS, KURIS ŽVELGIA Į SAVĄJĄ APLINKĄ ŠEIMOJE, ir matydamas, kuriam reikia sustiprinimo – kokio sustiprinimo – ir vat tą matymą turėdamas, aš pajutau tą BŪSENĄ – MEILĖS – VISIŠKAI KITOKIA KOKYBE.
Ir dar po kurio laiko, vėl ne tą pačią dieną – aš prisiminiau, kad Urantijos Knygoje teiginiai pateikiami – jūs turite patirti TĖVIŠKĄ MEILĘ, kuri yra BESĄLYGINĖ, bet kokiu atveju jinai myli - kaip ir žemiškojo tėvo meilė nėra tam blogam vaikui, kad ji būtų panaikinama, ji spinduliuoja taip pat – ta pati meilė yra motinos ar tėvo, tarp jų nėra skirtumo.
Ir šitą meilę patyręs, aš ta būsena gyvenau to nejusdamas, kad yra skirtumas, kol nepatyriau štai vat per šias dvi savaites – TĖVIŠKOS MEILĖS TOS APRAIŠKOS. Ir dabar šita būsena – iš esmės man nesuvokiant – jinai manyje buvo, buvo daugybę metų. Bet štai tą akimirką, kada aš jau atskyriau brolišką meilę nuo Tėviškos – TAI BUVO TARSI PERĖJIMAS Į KITĄ KRANTĄ, TARSI TAM TIKRAS IR ATSISKYRIMAS NUO ŠITO KRANTO, kuris yra iliuzinis ir kuriame iš tikrųjų daug neteisingumo, tikrovės iškreipimo, išnaudojimo, daug ašarų, kančios, daug tamsos ir baimės, agresijos, savanaudiškumo apraiškų.
Daugiau aš jums negaliu pasakyt prie to, ką aš pasakiau, nes man kol kas yra neleidžiama to sakyt – ką man perteikė mokydama Rojaus Trejybė pažadinusi ketvirtą valandą ir penkios minutės, prieš dvi savaites, sekmadienį, į pirmadienį.
Viena ką aš jums atskleisiu, tai bus atskleista jums KAI MES BŪSIME ROJUJE – tai viena iš paslapčių, kuri man patikėta atskleisti jums TADA. Šitos paslapties negalėsiu atskleisti iki Rojaus niekam, ne tiktai jums, bet ir kitoms dvasioms. Kada atskleisiu jums šitą paslaptį – ta paslaptis išliks ir jums, jūs jos negalėsit atskleist kitiems, bet ją sužinosit tiktai kada susitiksim Rojuje.
Bet ką aš jums galiu pasakyt – TAI, KAD MES ŽINGSNIUOSIME KAIP KOMANDA IKI ROJAUS – JŪS ESATE MANO KOMANDA.
Ir mes eisime gan dažnai išsiskirdami vieni su kitais, bet paskui vėl sueidami į KOMANDĄ, dėl to, kad ROJUJE MUMS PARENGTA VIETA KAIP KOMANDAI.
Tai štai tiek. Amen.
(Uranto balsas) – Nuostabu. (Algimantas) – Bus dar nuostabiau.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal