Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie tariamų žodžių energinių virpesių poveikį aplinkai, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2017 03 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį mokymą, atsakantį į mano dvasios sesės, Astros, klausimą – kokią virpesių galią turi mūsų tariami žodžiai, kada mes sakome gerus, gražius žodžius, ir, priešingai, kada tie žodžiai pripildyti pykčio, neapykantos, šmeižto, kaip jie veikia aplinką, ir mus?

Begalinė Dvasia:


Mano mylimas sūnau, kaip ir mano visi kiti mylimi sūnūs ir dukros, Aš esu tas Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, kuri darniai veikia lygiavertiškumo ir laisvos valios pasireiškimo principu absoliučioje dvasinėje vienovėje. Mes veikiame – Visi – turėdami vieną tikslą – įgyvendinti Mūsų Evoliuciją, kokią sumanėme, žinodami JĄ VISĄ į priekį, kuri NIEKADA neužsibaigs.
Todėl ir Mūsų dovana jums suteikta proto išraiška, dvasios išraiška, ir jūsų galėjimo, ir sugebėjimo, perteiti savąją būseną, kalba, žodžiu yra sumanyta kaip tarpinė grandis prieš jums keičiant jūsų išorinį apvalkalą – pavidalą, kuris atitiktų jūsų dvasinio asmens pripildytą gyvą Mūsų virpesių turinį, pasklindantį iš jūsų žodžių lavina, taip pat išreiškia jūsų gyvojo turinio dvasinio asmens energinius virpesius.
Kada jūs gyvenate Mūsų Šviesoje – ir Mūsų Šviesa – jūs esate tie, kuriuos Mes jums padovanojame, ir, palaipsniui, mokome tapti jus TIKRAISIAIS, kokius sumanėme Mes.
Kada jūs mokote savuosius vaikus, šiame pasaulyje atėjusius tokiais gležnais ir nesavarankiškais, jūs paimate tuos savo mažylius su meile, ir padedate jiems žengti pirmuosius žingsnius. Jūs laikote jų, nesugebantį savarankiškai žengti nė žingsnio, materialų pavidalą – žmogiškąjį pavidalą – laikote su meile, ir skatinate daugybe malonybinių žodžių, tuo pačiu suteikdami tam mažajam savo vaikeliui sustiprinimą. Jūs puikiai suvokiate, jeigu giliau pamąstote, kad tas vaikelis jūsų žodžio dar nesupranta, bet jisai junta jūsų virpesius – jūsų MOTYVĄ – kuris pripildytas ŠVIESOS, GĖRIO, TROŠKIMO PADĖTI, SUSTIPRINANT ŽENGIMĄ savo mažyliui. Jūs padedate, prilaikydami jo materialų kūną, kad išlaikytų pusiausvyrą, bet tariamais žodžiais jūs – taip pat virpesiais, kuriuos mažylis junta iš vidaus - jį palaikote ir stiprinate daug daugiau negu jūsų matomos materialios rankos, laikydamos šitą materialų pavidalą, matomą jūsų materialiam žvilgsniui.
Jūsų virpesiai, tariant jūsų žodžius, suteikia MILŽINIŠKĄ GALIĄ tai aplinkai, kuriai jūs skiriate tuos žodžius. Jeigu jūs dabar, jausdami Mūsų jums siunčiamą energinį aukšto dažnio virpesių lauką, patiriate savo viduje kaip ramybės ir palaimos vidinę darną, jums nekyla noras keikti kitus, ar save dėl kokių nors nepavykusių veiksmų, dėl jums pasakytų skaudžių žodžių, kadangi Mes apraminame jus virpesių galia. Ištarti žodžiai įprasmina tuos virpesius.
Įsivaizduokite, aplinkui, kada yra graži, saulėta vasaros diena, jūs galite patirti tą malonų pojūtį išėję į lauką. Jeigu jūs žvelgsite į tą aplinką per – net ir atidarytą – langą, jūs nepatirsite tos realios šilumos, kuri yra patiriama išėjus iš kambario į saulėtą vietą. Jūs patiriate tos saulės šilumos spindulius, kada išeinate iš šešėlio. Tai tie jūsų tariami žodžiai, jeigu jie kupini šviesos ir gėrio, atitinka Mūsų jums suteikiamus dvasinius aukšto dažnio virpesius, jūs tarsi aplinką paverčiate saulėta. Jeigu jūs tariate kupinus žemo energinio dažnio virpesių pripildytus žodžius, jūs tą saulėtą aplinką paverčiate į audringas, ir NET tamsias naktis.
Todėl kiekvienas ištartas žodis turi atitinkamą energinių virpesių dažnį. Ir kuo ryškiau jūs atsiveriate Mums, kaip Kūrinijos Šaltiniui, tuo jūs daugiau prisipildote Mūsų tikrų, jūsų viduje patiriamų, virpesių, patiriamos tikros energijos, tuo jūsų žodynas tampa sodresnis. Kai kurių žodžių jūs imate atsisakyti, kai kuriuos žodžius jūs naujai imate perprasti, ir vartoti labai skalsiai. Jūs atsisakote to plepėjimo, kuris anksčiau buvo būdingas, jūs atsisakote apkalbų, kurios anksčiau patraukdavo, jūs atsisakote patenkinti smalsumo poreikį. Jūs tampate Mūsų TIKRUOJU sūnumi ar dukra, kada tariate žodį tinkamą toje vietoje, kad būtų toji vieta apšviesta, kad ji stiprėtų MŪSŲ ŠVIESA.
Todėl kada jūs – net ir mintyse – tariate žodžius, jūs siunčiate tų žodžių virpesių energinį lauką atitinkamu dažniu, ir jūs galite paversti aplinką šviečiančia saulės šviesa arba tamsia naktimi. Aplinka veikia ir jus. Todėl jeigu aplinka teršia savo žodyną žemo energinio dažnio virpesių žodžiais, jie apsunkina ir jūsų atsivėrimą – vidinį, nuoširdų, dvasinį atsivėrimą Man. Visa tai yra tarpusavyje susieta į GYVYBINGĄ IR GYVĄ KŪRINIJOS SISTEMĄ. Aš jums suteikiu Apvaizdą jūsų pačių sustiprinimui, bet jums dar sunku patikėti, bet taip yra iš tikrųjų.
Kada jūs paverčiate saulėta diena jūsų aplinką, kada maldoje tariate kupinus meilės ir šviesos žodžius, melsdamiesi vieni už kitus ir net už tuos, kurių jūs niekada nepažinote, tai yra toji saulėta aplinka. Tačiau tie, kurie jūsų maldose yra suminimi – Manieji vaikai – kad patirtų šitą saulėtą aplinką, jie turi, iš pradžių, nuvalyti langą savo viduje, jį atverti, o dar geriau – išeiti per duris į tą saulėtą aplinką, kad galėtų patirti, kokią nuostabią saulėtą dieną jūs parengėte savo nuoširdžių komunijos žodžių išraiška, kurie sklido iš jūsų tikrų dvasinių asmenų VISOS TOS TAPATYBĖS GELMĖS. Jūs parengėte aplinką – tų žodžių tikrovės išraiška – atitinkamo dažnio energiniu lauku. Tačiau kad šitą energinį lauką patirtų kiti, jie patys turi priimti – savo laisva valia – sprendimą – atverti duris, ir išeiti į tą saulėtą lauką - tai yra, palikti tą šešėlį, kuriame jie stovi tame vidiniame rūme jų pačių susikurtame žemo energinio dažnio virpesių toje aplinkoje.
Jūs suteikiate jiems paramą lygiai taip, kaip savo mažyliui jūs suteikiate paramą skatindami įvairiais maloniais žodeliais žengti tą žingsnį, nebijoti žengti žingsnį, bet mažylis, jeigu jis nežengtų pirmojo žingsnio, jis niekada neišmoktų išlaikyti kūno pusiausvyrą. Jis TURI žengti TĄ žingsnį praktiškai.
Lygiai taip pat ir tie, kurie yra jūsų gražių žodžių visa jūsų asmenybės nuoširdžios tapatybės išraiška sukurto energinio lauko aplinkoje, patys privalo laisvą valią panaudoti priimdami sprendimus, ir išeidami iš tos šešėlio aplinkos į tą jūsų suteiktą saulėtos dienos aplinką, kad galėtų patirti tą teikiamą saulės šviesą ir šilumą, kokią suteikia saulėta diena.
Todėl tie žodžiai, kuriuos tariate jūs, kurie turi energinį virpesių dažnio tikrą, realų pasireiškimą, tai yra išorinis jūsų pagalbos suteikimas kitiems jūsų dvasios broliams ir sesėms Mūsų dvasiniams sukurtiems amžiniesiems asmenims. Bet be jų laisvos valios pasireiškimo toji aplinka negali būti stiprinama, plečiama, kad jie taip pat galėtų tarti tokius pat šviesos ir tiesos, meilės ir tikrovės teiginius, atvėrę save Mums, kad toji saulėta diena būtų plečiama į rytojų, į kitą savaitę, į kitą mėnesį, perkeliama į kitus metus, kad saulėtos dienos sudarytų jūsų gyvenimo pagrindą dvasinėje brolystėje.
Jūs puikiai patirsite, kaip malonu imtis bet kurio veiksmo, kada yra palaikymas – net ir neištartu žodžiu, bet geranoriška mintimi – iš kitų, ir žinant, kad tas nuoširdumas pasklinda virpesiais į aplinką. Ir jeigu jūs tokioje aplinkoje atliekate įvairiausius veiksmus – nuo ryto iki vakaro – jūsų būsena yra tokia, kad jūs išnaudojate mažiau energijos, kurią Mes jums suteikiame. Jūs prasmingiau gyvenate tą dieną. Bet jeigu jūs juntate vidinę įtampą, kad kažkas jums linki blogo, ir tų linkinčių jums blogo yra labai daug, jūsų ta energija yra nukreipiama, kaip nors atsilaikyti prieš tuos, kurie jums linki blogo, nors jų gali ir nebūti aplinkui tuo metu, bet jūsų energinė iškrova yra nukreipta ne veiksmo atlikimui ir vidinio pasitenkinimo stiprinimui gyvame ryšyje su Mumis, bet jūsų mintys tarsi būtų tamsioje naktyje siekis nuslopinti audrą – atsilaikyti prieš tuos jums blogio linkinčius savo dvasios brolius ir seses, nes jūs galite sukurti savo mintyse įvairiausių galimų prieš jus nukreiptų veiksmų ištisinius vaizdus.
Todėl žodžiai, išreikšdami atitinkamas mintis, teiginius, jie tuo pačiu turi didžiulę GALIĄ paversti visa tai į realius energinius virpesius, kurių pasireiškimą ir junta visa aplinka, nors nieko ji gali nežinoti apie tuos virpesius.
Jeigu jūs gyventumėte toje aplinkoje, kokia yra, sakykime, šiuo metu Indijoje, jūsų dabartinė vadinamoji šalis – Lietuva – būtų visiškai kitokio dvasinio užtaiso terpė. Jūs turėtumėte VIDINĮ ENERGINĮ UŽTAISĄ, kuris PRASIVERŽTŲ į jūsų išorinę aplinką – PASITENKINIMO – pasitenkinimo savuoju gyvenimu – išraiška, nes Indijoje yra daug nuskurdusių, bet jų VIDUJE YRA TOS GYVYBINĖS ŠYPSENOS – materialaus turto nėra, o pulsuoja ŠYPSENA. Ir net vaikų akys ir jų kūnas turi visiškai kitokią išraišką negu jūsų aplinkoje, kurioje yra materialaus turto net ir daugiau, bet nėra GYVASTIES, nėra to pulsavimo MANIMI. Indijoje yra klaidingų sistemų, susietų su įvairiomis religijomis, kurios sumanytos žmonių, ir kurios negalės išsilaikyti, bet jos duoda taip pat tuos žodžiais ištariamų mantrų, giedamų badžanų, ir Manęs šlovinimo iš jų vidaus tos akimirkos visu nuoširdumu virpesių pojūčius. Visa tai sklinda per kartų kartas. Todėl ta dvasinė atsivėrimo gelmė jų yra nuoširdi ir natūrali. Todėl jų tarpusavio bendravimas yra daug paprastesnis.

Jūsų aplinkoje šito nėra, nes jūs esate pripildyti ritualizmo, kurį atlikdami, jūs taip pat tariate žodžius, bet jie nėra lengvi. Jie išreiškia tą žemo energinio dažnio gyvą išraišką, kupiną kančios, tamsos, nepasitikėjimo, nors intelektualia prasme jūs galite mėginti vieni kitus stiprinti ir guosti, bet jūs neturite viduje to ĮTIKĖJIMO, kad tai, ką ištaria jūsų lūpos, jūs tuo gyventumėte.

Todėl kiekvienas ištartas žodis, jeigu jį tariate su ĮTIKĖJIMU, jis įgyja MILŽINIŠKĄ PAGREITĮ, IR DAR SUSTIPRINAMĄ GALIĄ VIRPESIŲ IŠRAIŠKA. Jeigu jūs sakote tai tiktai formaliai – oficialiai – dėl to, kad jūs turite atlikti ritualą, bet jūs patys tuo netikite, tų žodžių virpesiai, jeigu jie būtų aukšto dažnio, jie neturėtų tokios didžiulės galios, bet jeigu jie yra žemo energinio dažnio, tai jie dar LABIAU jus smukdo, kadangi jūs ir taip atliekate ritualą, kuris neturi jokios prasmės, o dar jį atliekate su savo vidaus žemo energinio dažnio virpesiais, todėl tas poveikis tik sustiprėja – ritualo atlikimas, ir tas ritualas, kuriuo jūs patys netikite, nes jeigu jūs atsivertumėte, jūs suvoktumėte to ritualo beprasmiškumą, kadangi neatsiveriate, atlikdami ritualą jūs nugrimztate į tą ritualą, bet jį atliekate vien tiktai dėl to, kad toks ritualas egzistuoja – per kartų kartas. Štai todėl jūsų viduje gyvasties stinga, turinio jis nepripildo, kadangi jis yra negyvas. Ir jūsų tas negyvybingumas tiktai sustiprina žemo energinio dažnio virpesių pasireiškimą jūsų aplinkoje, kada jūs tariate to ritualo reikalaujamus žodžius.

Jūs turite suvokti esminį dalyką – ištartas žodis nėra nekaltas – paleistas niekam nekenkiantis jūsų teiginys, ar mintis. Ištartas žodis tai yra MILŽINIŠKA ENERGIJA, kurią jūs paskleidžiate į aplinką taip laisvai, nesusimąstydami, kokį poveikį jis paliks kitoms kartoms, kokį poveikį jis paliks jums patiems, ištarusiems šitą žodį.

Todėl kuo giliau jūs atversite save Mums, kuo giliau jūs būsite gyvojoje komunijoje su Mumis, kuo tikriau gyvensite gyvenimą, kokį suteikiau jums Aš, ir atsiduosite Manajam vedimui iš vidaus, TUO STIPRIAU JŪS PAJAUSITE KOSMINĘ ĮŽVALGĄ IR IMSITE JAUSTI SAVO ASMENYBE KAIP ATSAKINGAI VARTOTI TUOS ŽODŽIUS, KURIE TURI TIKRĄJĮ MILŽINIŠKĄ ENERGINĮ UŽTAISĄ.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šį mokymą – apreiškimą. Manoji valia tebūnie Tavoji, kaip ir Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal