AŠ ESU mokymas, atsakant į Vitos pateiktą klausimą - kas yra toji vidinė laisvė? - Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2017 04 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, tau mano dvasios sesė, Vita, pateikė klausimą, kas yra toji vidinė laisvė, apie kurią aš dažnai kalbu? Kokį mokymą galėtum pateikti mums? Ir aš esu pasirengęs pagarsinti jį visiems.

AŠ ESU:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi vaikai, sūnūs ir dukros, esu Visuminė Dievybė, jūsų taip nuostabiai išreiškiama didžiosiomis raidėmis – AŠ ESU – Savyje talpinu ir jus, kiekvieną, ir visą kūriniją, su savo visa aplinka – Rojaus Trejybe ir Trimis Absoliutais. Aš turiu tą vidinę laisvę, laisvę būti Savimi. Aš esu Tas, Kuris suteikiu laisvą valią veikti viena kryptimi – Gėrio ir Šviesos, Tiesos ir Teisingumo – Gėrio, kurį pripildau Meilės virpesiais – tai yra Manoji Tikrovė, tai yra Manoji laisvos valios apraiška Tikrovėje.
Negali būti laisvės, jeigu tu nesi tikras savimi, jeigu tu esi iliuzinis – ILIUZIJOJE LAISVĖS NĖRA, iliuzijoje yra vergovė, kurią diktuoja aplinka, ir tada atsidavęs aplinkos poveikiui, prarandi save, kurį padovanojau Aš. Tik jūs, kiekvienas, mano mylimiausias sūnus ir dukra, atradę Mane savyje, ir gimę iš dvasios, tampate laisvi viduje, nes jūs patiriate tą dvasinę milžinišką šilumą, ir toji šiluma yra Mano suteikta jums Meilės apraiška, kurioje jūs vertinate amžinąsias dvasines vertybes Manąja įžvalga. Ir jūs nebetenkate laisvės, kokią turėjote anksčiau, bet iliuzine prasme. Jūs tampate laisvi nuo pykčio, laisvi nuo pavydo, laisvi nuo blogio įtakos iš aplinkos, jūs esate iškelti virš šitų žemo energinio dažnio pasireiškimo aplinkybių. Todėl jūs tampate tarsi išsilaisvinę iš tos taip jus slėgusios aplinkos, kur jūs turėjote galimybę rinktis – tiesos arba melo kryptį, šviesos ar tamsos kryptį.
Dabar tapę Šviesos vaikais, Manaisiais vaikais, jūs patiriate laisvę, kad nebėra to jus tempiančio į tamsos bedugnę milžiniško svorio. Jūs esate laisvi, ir patiriate lengvumą viduje, savo asmenybėje. Jūsų asmenybės išsilaisvinimas, ir Mano suteiktos jums laisvos valios pasireiškimas yra tiktai viena kryptimi – dar ryškesnės Šviesos, dar platesnės Tikrovės, kurioje jūs patys jaučiate pasitenkinimą gyvendami prasmingo gyvenimo kasdienę išraišką. Jums nebereikia rinktis dvejojant, kuriuo keliu pasukti? Jūsų asmenybė, patirdama Manąją Šviesą, žengia vis stipresniu ir ryžtingesniu žingsniu Gyvajame Kelyje, jausdama Mano vedimą iš vidaus, o ne abejodama, ar jis yra ar ne? Jūsų laisva valia ir išsiskleidžia, kada ji pakilusi virš tamsos ir blogio, kada jinai tapusi išlaisvinta Mano Šviesos dėka. Ir pajunta toji Mano sūnaus ar dukros asmenybė – tik dabar ji tapo laisva, nes nebeturi to tamsos prislėgto tamsaus turinio, kuriuo jinai anksčiau pulsavo, tiek veikiama aplinkos, tiek ir būdama pati susiliejusi su ta aplinka, ir nesuprasdama, kas yra laisvė? Ji intelektualiai suprato, kad turi galimybę rinktis tarp gėrio ir blogio, tarp tamsos ir tiesos, bet ji nesuprato, ką reiškia būti laisvam? Turėti pasirinkimą tarp blogio ir tiesos – nereiškia būti laisvam. Tu turi galimybę rinktis, bet laisvė tai yra būti tikru, kokį sumaniau Aš, ir būti tik Šviesoje, ir vis ryškėjančioje Šviesoje, ir naudotis Mano Tikrovės suteikiamom priemonėm, ir Manojoje Tikrovėje pasireikšti savimi – tikru ir atspindinčiu Mane.
Juk kada jūs iš savo šaltinių skaitote, jog žmogų Dievas sukūrė pagal savo atvaizdą, jūs puikiai dabar žinote, kad Aš neturiu formos, kūno, pavidalo, tai Aš jus sukūriau pagal savo atvaizdą, ne formos atžvilgiu, bet Manojo charakterio savybių atžvilgiu. Tos savybės, kurios pasireiškia Tikrovėje, neturi dviejų krypčių – yra tik Šviesa, joje nėra tamsos, net ir šešėlio. Jūsų pačių nėra šešėlio; yra gėrio, ir nėra joje blogio apraiškos; yra teisingumo, nėra tų apraiškų, kuriose pasireikštų melas. Nebėra aplinkos pasireikšti savanaudiškumui. Jeigu Manojoje charakterio darnoje būtų nors menkiausias šešėlis savanaudiškumo, Aš negalėčiau jums padovanoti Evoliucijos, nes norėčiau sau ją pasilikti, nes Man nėra naudinga suteikti jums – netobuliems – veiklos arena, ir tuo pačiu nepasiūlyti jums Manųjų Amžinųjų nekintamų Dvasinių Vertybių. Jeigu Aš būčiau savanaudis, Aš laikyčiau visa tai Savo viduje, bet jums Aš, suteikdamas net ir nuostatą, gyvą nuostatą – būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš – jums suteikiu ir dvasines priemones įgyvendinti šitą Mano gyvą, tikrą, jums suteiktą nuostatą. Tai nėra teorinė nuostata, kurios negalima įgyvendinti, tai yra jūsų pasireiškimas, turint jums laisvą valią, veikti viena kryptimi – Manąja kryptimi – Tiesos, Šviesos, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Meilės kupinu ir gyvu motyvu.
Todėl laisvė – tai ir yra kylimas, tiek viduje tiek ir Manojoje kūrinijoje, vis aukščiau ir arčiau Manęs. Ir kada jūs gimstate iš dvasios, kaip tikroji savoji asmenybė, išsilaisvinusi iš to kiaušinio, kuriame galėjo būti tas lukštas, kupinas tamsos ir įvairiausių jūsų charakterio ydų, išsiritę – kaip viščiukas – iš to kiaušinio, nebeturite to lukšto ydų – jūs esate laisvi, ir Aš jus globoju, vedu link Savęs, ir Manyje nėra galimybės laisvą valią panaudoti kam nors kitam, kaip tik jos dar ryškesniam laisvam išsiskleidimui Tikrovės atspindžiu, pasireiškiant per Gėrio, Grožio, Tiesos, Teisingumo, Meilės spindulių ryškėjančią ir tankėjančią sklaidą. Ir šitoji Šviesos sklaida – tai yra Manoji Laisvė, laisvė veikti Išminčiai ir kosminei Įžvalgai, veikti Mano labui, ir Manosios visumos labui. Jums, esantiems pačiame pradiniame Evoliucijos laiptelyje, dar turintiems materialų apvalkalą, ir visą laiką viduje besirungiantiems tarp įvairių blogio apraiškų, kurias jūs matote išoriniame pasaulyje, sunku suvokti, kad laisvė yra tiktai tada, kada jūs nebetenkate visų tų neigiamų ydų, kurių taip gausu jūsų vidiniame ir kupiname žemo energinio dažnio virpesių gyvuliniame prote. Todėl jis kovoja visą laiką nenuilstamą kovą su abejone, su nepasitikėjimu, su ryžto stoka, ir visą laiką balansuoja ant tos ribos – pasirinks gėrio ar blogio, šviesos ar tamsos kryptį? Kokį sprendimą priims, ir kaip jį įgyvendins? Tai nėra laisvė, nors yra pasirinkimas. Juk jūs taip pat suprantate, kad galima laikyti ir jūsų dvasios brolį ar sesę, apribojus jo judėjimą už tam tikrą pražangą, kurią pavadinate nusikaltimu, uždarydami savo brolį ar sesę į kalėjimą, tarsi tas jūsų dvasios brolis ar sesė netenka laisvės. Tai suvaržyta tiktai aplinka jo materialaus kūno judėjimui, bet jis turi pasirinkimo galimybę mąstyti, galvoti. Ir asmenybė gali labai giliai žvelgti į kosmosą, į Manąją kūriniją, nors kūnas neturi laisvės judėti, bet asmenybė gali vis ryškiau ir ryškiau nušvisti net ir materialaus kūno judėjimui apribotame kalėjime – ASMENYBEI SKRIETI NĖRA JOKIŲ KLIŪČIŲ MATERIALIA PRASME. Atsivėrimo Man ir įtikėjimo į Mane gyvas ir nuoširdus siekis, ir tam dedamos pastangos, pranoksta tą pasirinkimą, kokį gali atlikti jūsų materialus pavidalas. Ir kada jis netenka galimybės laisvai judėti erdvėje, jums atrodo, kad jūsų laisvė yra tiek suvaržyta, kad kai kuriems gali būti depresinė nuotaika, ir toji depresija gali giliai paveikti ir jūsų smegenų veiklą, ir paveikti tiek, kad neištvėrę galite pakelti ranką prieš šitą materialų pavidalą ir įvykdyti jūsų vadinamą savižudybę.
Tuo tarpu šitame materialiame pavidale esanti Manoji Amžinoji Dovana – dvasinė asmenybė – ji patiria laisvę tik tada, kada yra Manyje, kada jinai nebetenka pasirinkimo blogio kryptimi, nes ji yra gyva Manojoje Šviesoje ir kosminės Įžvalgos gelmėje. Galimybė rinktis yra – rinktis tarp laisvos valios panaudojimo, ir net sukelti maištą prieš Mane, bet laisvė sunaikina šitą galimybę, kad įvyktų toks pasirinkimas, nes kosminė Išmintis iškart suteikia laisvai valiai gyvą pasireiškimą – dar labiau siekti susiliejimo su Manimi – Energijos Šaltiniu ir Centru. Ir šitas siekimas panaikina bet kokią galimybę, net per šešėlio atspindį, atsigręžti į tamsos pusę, į blogio ir bjaurasties pasireiškimo pusę, nes kosminė Išmintis ir Šviesa diktuoja tiktai vienpusį judėjimą, kokį suteikiu Aš šitoje nuostabioje Mano sumanytoje Evoliucijos tiek gelmėje, tiek ir upėje, kuri turi Gyvą Vagą link Manęs iš kūrinijos pakraščių ir tiesiai iš Manęs po visos kūrinijos pakraščius. Bet kuri kūrinijos vieta yra Manųjų Šviesos ir Meilės virpesių tėkmė – nėra tos vietos, kurioje nebūtų Manosios Šviesos ir Tikrovės tėkmės. Ir tik jūsų gimusi asmenybė Manyje ir iš Manęs, kokią Aš ją sumaniau ir padovanojau jums, kiekvienam, išlaisvina iš tos iliuzijos, ir jūs turėdami laisvą valią, sakytumėt, kad netenkate pasirinkimo galimybės tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos, nes jums vis suteikiama Mano vis auganti ir gilėjanti kosminė Išmintis, ir vidinė būsena – jaučiant Mane savyje – nebeleidžia elgtis niekaip kitaip, kaip tiktai atkartojant Mane savaisiais veiksmais, kokiam bebūtumėte Manosios kūrinijos krašte.
Esate laisvi tik kada esate gyvame susiliejime su Manimi. Intakas tampa laisvas tik įtekėjęs į vandenyną. Kol jis nepasiekia vandenyno, tol jis turi tik tą vieną siekį – jį pasiekti. Bet jis turi pasirinkimą – per potvynį išsilieti iš krantų, ir netgi turi galimybę keisti vagą.
ALGIMANTAS:
Ačiū tau, mylimas AŠ ESU, už šį suteiktą atsakymą-mokymą. Ir manoji valia, yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinojo-Sūnaus-Motinos-Brolio, ir Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal