Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas apie gilesnį Kūrėjo supratimą ir įvairius apsunkinimus, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2017 04 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti tavo mokymą-atsakymą į Dalios klausimą – koks esi Tu, kai dauguma supranta, kad esi baudžiantis, ir kaip tas teiginys, kad tu protingai apsunkini kiekvieno iš mūsų pečius, suteikdamas tam tikrus iššūkius, apsunkini mūsų gyvenimą, kad mes stiprėtume dvasiniu stuburu, dvasiniu charakteriu? Kaip visa tai mes galėtume plačiau suprasti, o galbūt net ir aiškiau suprasti? Ir Tavąjį mokymą aš esu pasirengęs garsiai perteikti, kad jis būtų prieinamas visiems mano dvasios broliams ir sesėms.

AŠ ESU:


Mano mylimiausias sūnau, kaip ir mano visi mylimiausi sūnūs ir dukros, esu Aš jūsų taip su Meile puoselėjamas Visuminis Asmuo – AŠ ESU. AŠ kuriu visą kūriniją iš Savęs. Manoji Energija suteikiama Rojaus Trejybei, kad ji sklistų per visą kosmosą, ir Evoliucija vyktų taip, kaip sumaniau AŠ. Evoliucinis procesas yra nesustabdomas, jis gali būti tiktai uždelstas, gali įgyti daugiau nukrypimų, jeigu aplinkoje yra daugiau tamsos, jeigu Manieji sūnūs ir dukros turi savų materialių poreikių, ir stengiasi juos patenkinti, manydami, kad tai yra jų gyvenimo pagrindas, dėl to neskiria dėmesio tam, kad galėtų atverti save Man, atrasti Mane savyje ir tuo pačiu prisipildyti Mano Išminties, Tiesos, Tikrovės, ir Kosminės Įžvalgos virpesių, ir tuomet jie organizuotų savąją kasdienę materialią aplinką Manuoju dvasiniu pagrindu, ir gyvenimas būtų daug gausesnis. Bet ko jums dabar stinga – jūsų tarpusavio santykiuose būtų kita kokybė. Ji būtų užpildyta Gyvąja Dvasia, kurią AŠ jums suteikiu, kad veiktų jus, iš vidaus.
Kada kai kurie iš jūsų, studijuodami tą nuostabų jums suteiktą dvasinį apreiškimą, pavadintą Urantijos Knyga, atkreipiate dėmesį į kai kuriuos teiginius, kurių negali aprėpti jūsų dabartinis protas, jums atrodo, kad tie teiginiai iš tikrųjų gali gąsdinti tuos jūsų dvasios brolius ir seses, kurie nekreipia dėmesio į dvasinus šaltinius. Kada Aš jums esu perteiktas per tuos šaltinius, kuriuos jūs laikote Šventais Raštais, kaip baudžiantis, naikinantis, ir kerštaujantis ištisoms tautoms ir rasėms Dievas, per tūkstančius metų gyvenusių kartų šitos klaidingos nuostatos tiek įsitvirtino, įsirausė giliai šaknimis jūsų pasąmonėje, kad jums dabar sunku išsilaisvinti iš tokios susiraizgiusios jūsų viduje pasąmoninės tamsos ir taršos – išsilaisvinti ir priimti Mane kaip vienintelį esantį Meilės Šaltinį ir Centrą, Kuris dalina jums – visiems – vienodai Save.
Bausmė – tai yra jūsų žemo intelekto pasireiškimas, jūsų samprata, kitų nusikaltusių jums dvasios brolių ar sesių, atžvilgiu. Bausmė – tai yra jūsų pačių priimtas sprendimas ir jo įgyvendinimas kitų atžvilgiu. Bet gi jūs galite suklysti ir nubausti visiškai nekaltą! Bet jūs šito nenorite pripažinti. AŠ gi nebaudžiu jūsų net tų, kurie maištauja prieš Mane. AŠ nenaikinu jokio menkiausio Energijos virpesio. Aš suteikiu turėdamas Pats Savyje Tobulumo Šaltinio pasireiškimo išraišką virpesiais – energija – jums tinkamus virpesius per Rojaus Trejybę, kuri suteikia tuos pačius virpesius, nužeminusi per kitas atitinkamas savųjų vaikų agentūras, kad tie virpesiai būtų panaudojami tikslingai toje aplinkoje taip, kaip sumaniau Aš, Evoliucinio Plano išraiška tiek visai kūrinijai, tiek ir konkrečiai aplinkai. Ir jeigu jūs toje aplinkoje nesate Man ištikimi, neturite savo dvasinės asmenybės nuostabaus rytmečio pabudimo gaivos, kad galėtumėte pasveikinti Mane, kada jūs atrandate savyje Tą gyvąjį Kūrėją, tuomet jūs negalite patirti Mano jums suteikiamų virpesių energijos, ir jūs tada iškraipote Mano Evoliucinį planą, kuris nebeturi nieko bendro su tuo tikruoju sumanymu, skirtu ir jums visiems, gyvenantiems bet kurioje planetoje, kad jūs galėtumėte patirti, kokia yra nuostabi Manosios energijos išraiška, kada jos prisipildote aklinai, pilnai, kada ta energinė išraiška jus ir maitina ir kelia ryžtingam žengimui gyvuoju keliu visų šviesos labui meilės motyvu drauge su Manimi.
Apie kokį gali būti kalba baudimą, kada jūs esate kupini Manosios Šviesos. O jeigu jūs gyvenate tamsoje, tai jūs Mano virpesių nepatirdami patys nuskriaudžiate save, nes Manojoje kūrinijoje Manoji dėsnio veikimo išraiška, kad priežastis, veiksmas ir pasekmė atitinka kiekvienam jo paties, prieš tai įvykdyto veiksmo, išraišką. Todėl jūsų klaidinga nuostata, kad AŠ jus nubaudžiu, turėtų būti išplėsta, kad jūs nubaudžiate patys save. Jūs esate tie tikrieji Manieji sūnūs, apie kuriuos jums šiandien aiškino ir Mano jums puikiai žinomas ambasadorius Algimantas, kada jums atskleidė daug platesnį kontekstą, kad Man vis tiek jūs esate mylimiausi vaikai, net jeigu jūs ir laikote, kad Aš jus baudžiu. Aš jums taip pat dalinu Meilę, kad galėtumėte atsiskleisti Man tuo pačiu, nuostabiai išskleistu ir kupinu aromato, žiedu, kad jūs galėtumėte pasireikšti meilės ir gėrio darbais, ir tuo pačiu patys pajausti, kokia palaima yra daryti gėrio darbus drauge su Manimi, prisipildžius Manosios energijos, ir tada tas pats priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis veikia kaip Mano jums suteikta net ir fizinio apvalkalo nuostabi sveikatos atgaiva, kada jūs turite šitą materialią priemonę gėrio ir meilės darbų ir veiksmų atlikimui, taip kaip vedu Aš jus iš vidaus. Kada jūs pajuntate gilumine asmenybės tapatybe, dvasioje, tą nuostabų vedimą, kurį suteikiu Aš, jums išgaruoja bet kokios mintys, kad Aš galiu būti koks nors aršus ir užsispyręs buhalteris, kuris fiksuotų kiekvieną jūsų atliktą neigiamą veiksmą, ir už tai suteikčiau skausmingą bausmę-atpildą. Jeigu Aš tokiais užsiimčiau veiksmais, tuomet Aš negalėčiau būti tas nesikeičiantis ir pastovus pagrindas jūsų kūrinijoje, nes Manoji yra vienpusio eismo kryptis visai kūrinijai – lieti savąją energiją, kuri ir atitinka tai, ką jūs galite įvardinti Grožiu, Teisingumu, Gailestingumu, Meile, Tiesa, Tikrove. Visi šitie virpesiai pasireiškia tiktai per gyvą atsivėrimą tų virpesių Šaltiniui ir Centrui – Man. Reiškia, jūsų užsisklendimas nuo Manęs sukuria jums visiškai izoliuotą ir tuo pačiu iškreiptą iliuzinį gyvenimą, kuriame jūs ir patiriate tą bausmės išraišką, klaidingai priskirdami, kad tai Aš jus galėčiau nubausti. Aš negaliu jūsų bausti, nes ką tik Aš jums sakiau, Mano yra vienpusio eismo kryptis, AŠ lieju iš Savęs tiktai Šviesą ir Tiesą, Tikrovę ir Grožį, Gailestingumą ir Meilę. Tikrovę kuriu iš Savosios energijos, ir toje Tikrovėje bausmės nėra nė vienam, ir niekada nebuvo, ir niekada nebus. Jūs turite suvokti, kad Aš veikiu per kitus Savo vaikus, kurie turi savo lygio agentūras, tai tų vaikų sprendimai, kuo toliau nuo Manęs, esančio Kūrinijos geografiniame centre – Rojuje, tuo klaidingesni gali būti priimti sprendimai. Ir natūralu, Manasis dėsnis – priežasties-veiksmo-pasekmės, suteiks kartesnes pasekmes, kurios nebus priimtinos Maniesiems vaikams, esantiems toje aplinkoje, bet tai nebus Manoji bausmės išraiška, kurią jūs galėtumėte neteisingai priskirti.
AŠ jus visą laiką vedu iš vidaus. Minties Derintojas, kurį, net ir šioje dvasinėje komunijoje, jūs klaidingai paminėjote, kad patalpinau į materialias smegenis. Ne, Aš netalpinu dvasinės dalelės į materialias smegenis. Jūs esate kiekvienas Manasis dvasinis vaikas – dvasinė asmenybė, todėl AŠ jums suteikiu tą nuostabų Minties Derintoją, kuris yra dvasia, dvasinei jūsų asmenybei – tai yra amžinajai Mano dovanai – kurią jūs turite dabar kaip savąją tapatybę, kuri ir užmezga dvasinę komuniją su Manimi. Tuo tarpu materialios smegenys yra tiktai priemonė, kad jų dėka jūs galėtumėte vieni su kitais bendrauti, kurti drauge su Manimi ir patirti, kokia yra nuostabi Manoji energija, kuri pranoksta jūsų, tų pačių materialių smegenų dėka, suvokimą, kad galėtumėte apibūdinti šitą palaimingą būseną materialios kalbos žodžių išraiška. Aš jums suteikiau Minties Derintoją kaip vedlį – dvasine prasme – ir patalpinau ne į jūsų smegenis, bet į jūsų protą, o protas tai nėra tas pats kas materialios smegenys.
Kada šitas materialus kūnas išeikvos visą gyvybinę Mano suteikiamą energiją, materialios smegenys suirs. Jūsų protas priklauso dvasinei asmenybei. Jis yra amžinas. Todėl protas neišnyks su materialių smegenų suirimu. Jūsų protas tai yra jūsų viso mąstymo procesas. Tik šiame pasaulyje jis veikia materialių smegenų priemonės dėka. Toks jūsų yra materialus organizmas kaip gyva sistema ir joje yra kiekviena dalelė atliekanti atitinkamą funkciją, ir materialios smegenys yra kaip jūsų valdymo centras skirtas visai materialiai organizuotai gyvai sistemai, kad galėtų susieti į vientisą sistemą tiek patį organizmą, tiek ir dvasinę asmenybę, įjungdamas ? protas (protą) materialių smegenų dėka į gyvąją kūrinijos sistemą, kurią Aš ir sumaniau kaip Evoliucijos plano įgyvendinimo priemone ir išraiška. Todėl aš jūsų protui irgi nesuteikiau išmintingo iššūkių apsunkinimo.
Kada Urantijos Knygoje pateikiamas toks teiginys, kad Minties Derintojas protingai apsunkina jūsų aplinką, kad bręstų jūsų charakteris, tai nėra gilumine prasme teisingas teiginys, nes jūs patys, atsiverdami Man, trokšte trokštate dalintis tąja Šviesa, kurią suteikiu Aš, o aplinka būdama nusigręžusi nuo dvasinės Šviesos, tuo labiau nuo tos Šviesos Šaltinio ir Centro – nuo Manęs, ji nėra pasirengusi išnykti, kada ją apšvies Mano Šviesa. Tamsa turi įvairių, net ir rafinuotų priemonių ginti save iki pat paskutinio atokvėpio, kad tik Šviesa, sklindanti iš Mano gyvųjų sūnų ir dukrų, nesunaikintų jos, kad ji netaptų nereikalinga.
Šviesa – tai yra jūsų gyvasis ryšys su Manimi, nes tik šitaip jūs geriate iš Manęs gyvus virpesius, ir šitų virpesių dėka jūs patys pajuntate, kokie jums reikalingi iššūkiai. Jūs patiriate iš vidaus Manąjį vedimą, kuris per materialių smegenų veikimą brandina jūsų dvasinį protą – brandina tam, kad jūsų asmenybės potencialas pavirstų į jūsų charakterio aktualo pasireiškimą drauge su Manimi visų labui. Tai – Mano vedimas iš vidaus jūsų dabartinio asmenybės proto yra sumanytas toks, kad jūs galėtumėte pajausti tą ne tik būseną, bet ir pasitenkinimą, kad priimtas ir įsisavintas iššūkis, net jeigu jis atrodytų prieš akimirką kėlęs baimę, nepasitikėjimą tiek Manimi, tiek ir savimi, po iššūkio įsisavinimo tampa jus pripildantis tos nuostabios atgaivos ir pasitenkinimo, kad jūs neišsigandote, kad ryžtingai žengėte tą žingsnį. Tai ir yra tas protingas apsunkinimas, kad jūs nepuolėte kaip patrakęs į dilgėles nuogas, kad įsidilgintumėte, bet jūs išmintingai paskleidėte Mano jums suteiktą Šviesą, kurią viduje jūs jau patyrėte ir įsisavinote, ir dabar, turėdami tą nuostabų meilės kupiną troškimą dalintis šviesa, atsirėmę į Manąjį vedimą iš vidaus, tą šviesą išmintingai padalinate kitiems. Tai yra protingas apsunkinimas, net jeigu ir jus kažkas galės paniekinti, įžeisti – žmogiškąja samprata – jūs dėl to nebepergyvenate, jūs dėl to neatsakote kerštaudami piktais žodžiais ar veiksmais. Štai yra tas išminties – Mano suteiktos – pasireiškimas per jūsų proto sprendimus ir jūsų atliekamus materialius veiksmus.
Jūs turite taip pat turėti supratimą, jog aplinkoje, kuri yra tiek iškreipta palyginus su Manąja Tikrove ir Šviesa, visi tie iššūkiai, kurie yra sumanyti jums, yra daugiau evoliucine žmogiškąja samprata jūsų pačių formuojami įvairūs sprendimai, jų įgyvendinimas, ir pasekmės, ir jūs tarp šitų sprendimų, veiksmų, ir pasekmių, patys visą laiką kunkuliuojate, sukatės. Tai nėra Mano jums sumanytas Evoliucinis procesas, kad jūs jame kaip savo sultyse virtumėte. Aš jums suteikiu visas priemones, kad padėčiau išsilaisvinti iš tokios aplinkos, iškeliu jus net virš tos aplinkos, kad veiktumėte vis veiksmingiau ir ryžtingiau. Todėl jūsų aplinka, suformuota dabar, yra dėl to, kad neišmintingai buvo sukeltas tamsos proveržis net ir jūsų vadovų, ir tas proveržis iki šiol jums kelia skausmingas mintis, karčius patyrimus, ir tuo pačiu slopina jūsų tikrovės gyvenimą, atima jums didesnį ryžtą veikti Manosios Šviesos labui. Aš gi jums suteikiu vienintelį Gyvąjį Kelią ir tai yra vienintelis jums suteikiamas Mano tiek sprendimas, tiek veiksmas, tiek ir atlygis būti Manuoju gyvuoju sūnumi ar dukra. Ir tas protingas vedimas iš vidaus, kupinas Manosios Šviesos, jums teiks ir pasitenkinimą, ir tuo pačiu didesnį patyrimą ir įžvalgą, kad tie aplinkui egzistuojantys ir kunkuliuojantys tamsos milžiniški ugnikalniai jūsų negąsdins, ir jūs nelaikysite, kad tai yra jūsų dvasinės asmenybės protingas apsunkinimas, kad pultumėte į šituos kunkuliuojančius ugnikalnius. Jūs tiesiog išmintingai būsite iškelti virš jų, kad savuoju gyvenimu, kuris visą laiką ryškės, kuo giliau jūs patirsite Mano vedimą iš vidaus – ryškės savo teisingais veiksmais, ryškės jūsų ryžtingais žingsniais, kuriuos matys jūsų dvasios broliai ir sesės, ir tuo pačiu augs jų noras pažinti jūsų tą gyvąjį kelią, ir atsiras ne tiktai noras, bet ir klausimas iš tų pačių, kurie dabar yra liepsnojantys ugnikalniai, kurie kreipsis į jus didesnės išminties, didesnės įžvalgos, kurią jūs ir būsite pajėgūs suteikti.
Štai kodėl jūs turite vienintelę savojo gyvenimo Tikrovės kryptį – remtis tik į Mane, o Aš jau žinau kaip laikyti tą jūsų gyvenimo vairą Savo rankose. Pasitikėkite Manimi.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU, už šį atsakymą-mokymą. Ir manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Motinos, ir Begalinės Dvasios-Motinos.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal