Begalinės Dvasios-Motinos atsakymas Birutei iš Vilniaus Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2017 05 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Pateikto Rojaus Trejybei-AŠ ESU prašymo kontekstas.
Užvakar – 2017 05 13 – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Vilniuje įvyko labai man netikėtas posūkis – aš buvau pastatytas prieš faktą – jau priimtą sprendimą man už nugaros – organizuoti dar vienas pamaldas tą sekmadienį, kada aš į Kauną neatvažiuoju. Tai – klaidingas sprendimas, kuris su laiku atvestų į susiskaldymą, kurio urantai dar nenumato, ir dėl to, aš vakar ryte priėmiau sprendimą – perduoti mano įkurtą ir taip nuoširdžiai saugotą ir puoselėtą Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės vairą į tų aktyviųjų rankas – tegu jos tvarkosi pagal savo sampratą. Šitokį sprendimą jos priėmė su manimi nepasitarusios. Aš jam niekada nebūčiau pritaręs. Visada mokiau ir siekiau, kad Kaune Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje gyvąsias pamaldas vestų dvasiškai subrandinti dvasingi ir giliai įtikėję urantai, ir būtent vietiniai urantai – kauniečiai, o ne vilniečiai. Dėl to aš pats ir daugybę metų važinėjau į Kauną ir urantus tokiam žingsniui rengiau. Ne kartą apie tai buvau užsiminęs ir Kaune, tik urantai vis man prieštaraudavo, kad dar nėra tam pasirengę, dar nesubrendę. Aš ir pats mačiau, kad jie yra per silpni, nes neišsilaikys, susiskaldys, ir išsibėgios. Todėl aš jiems atsakydavau, jog suprantu, kad jie dar per silpni, ir nepasirengę savarankiškumui, tad kalbu jiems apie jų mąstymo vektorių – kryptį – kad vis tiek tokio savarankiškumo kryptimi mąstytų – ir ruoštųsi būti savarankiškais savo gyvojoje šventovėje. Tokioje padėtyje Birutė iš Vilniaus, kuri ir buvo būtent viena iš tų aktyviųjų, ir kreipėsi mokymo į Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Birutė:
Mylima Rojaus Trejybe, mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau, mylima Begaline Dvasia, mylimas AŠ ESU, mylimi Rojaus Tėvai, aš labai prašau jūsų, kad tartumėte mums pamokomąjį žodį, per mūsų mylimą Algimantą, šioje susidariusioje situacijoje. Pasakykit mums, mylimi Tėvai, kas dabar atsitiko, ir kaip mums teisingiausia pasielgti, pagal jūsų valią, nes aš trokštu, kad būtų tiktai jūsų tobula valia, visame kame, mylimieji, labai prašau, pamokomojo žodžio, per Algimantą, tiesiai iš jūsų. Ačiū.

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU, esu pasirengęs perteikti tavo atsakymą-mokymą, kad jį išgirstų visi.

Begalinė Dvasia-Motina:


Mano mylimiausias sūnau, esu aš Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, jūsų taip su meile vadinamas Begaline Dvasia-Motina – esu tas Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį Urantijos Knygos Apreiškimas pateikia kaip Veiksmo Dievą, Proto Dievą, Išminties Dievą. Esu tas Šaltinis, kuris dalinu Išmintį visiems gausiai – lieju ją Šviesos virpesiais, kaip lygiai taip pat ją lieja ir kiti Du Lygiaverčiai Rojaus Trejybės Šaltiniai ir Centrai – Mano Partneriai.
Jūs dabar patiriat milžinišką iššūkį.
Gyvajame Kelyje iššūkiai – nuolatiniai. Jūs esate pačiame dugne – evoliucinių kopėčių – todėl jums atrodo baugu priimant naują iššūkį, kuris nebuvo iki tol priimtas, patirtas. Jūs jaučiatės nesubrendę tam žingsniui – tarsi jūs atsidurtumėte vakuume, negyvenamoj saloj, milžiniškoj dykumoj, kur aplinkui nėra gyvasties – tik kaitri saulė ir jūsų troškulys.
Jūs nesate negyvenamoj saloj išmestas keleivis – vienas ir vienišas, apleistas, kenčiantis, pasimetęs, ir negalintis pasiekti kranto – todėl jūsų vidinė baimė liudija didžiulį nepasitikėjimą Manimi – ir savimi. Jūs esate daug labiau nušvitę negu galite patys patikėti savuoju nušvitimu. Jūsų augimas niekada neturės pabaigos. Bet jūs įsivaizduokite – po prisikėlimo jūs taip pat turėsite atlikti įvairių užduočių, jūs bendrausite, vieni su kitais suartėsite, bet kada jums teks priimti naują iššūkį įsisavinimui, jums teks palikti tuos draugus, prie kurių būsite pripratę, ir imtis to iššūkio. Bus skausminga išsiskirti, bet jūsų stiprėjimui, charakterio ugdymui – tai verta. Jūs negalit visą laiką tikėtis būti vieni su kitais, viskam yra tam tikras laiptelis.
Jūsų branda yra aukštesnio laiptelio vertės negu jūs sau leidžiate pagalvoti. Jūs save daugiau nuvertinate dėl to, kad jumyse yra daugiau užslėptos baimės, kuri neleidžia jums išsilaisvinti, ir patirti tą Šviesą, kuri yra jūsų viduje. Todėl ir šitas jums kryžkelės iššūkis yra puiki galimybė pademonstruoti, tai ką gi jūs per tiek metų patyrėte toje Gyvojoje Šventovėje, kiek joje Šviesos ragavote, ir dabar mėgaujatės ja, kad galėtumėte vieni kitiems padalinti, sustiprinti vieni kitus.
Juk jūs žinote – esu jūsų viduje – esu tas Šaltinis ir Centras, kuris nuramina jūsų protą, kuris sustiprina jūsų išmintį, apšviečia jūsų mąstymą. Tai jeigu Manoji Šviesa jums nėra pakankamai ryški, ir norite dar gyventi pustoniais ir šešėliuose, jūs žinote tą vektorių – atsiverkite giliau, patirkite Manąją Šviesą ir Išmintį, ir siekite, siekite darnos tarpusavyje per atsivėrimą Man, per tą patyrimą, kurį aš jums suteikiu ryškesne Šviesa.
Kiekvienas laiptelis, kiekviena akimirka, turi savąją vertę, ir prasmę. Ir jūs įgyjate tos akimirkos prasmės suvokimą, kada toje akimirkoje esate patys veiksnūs ir tuo pačiu veiksmingi. Jūs negalite būti pasyvūs – ir patenkinti. O kada gi jūs atsiskleisite nauju savojo potencialo aktualu, kada jūs patirsite tą sustiprėjusį savąjį dvasinį stuburą? Aš puikiai suprantu jus kiekvieną, kada permainos neramina, tuo labiau ateities nežinia sukelia dar didesnį vidinį šešėlį, kuris tą nerimą tik sustiprina, o ne sumažina. Todėl jūsų sprendimas jums yra pagal pečius, jeigu jūs būsite nuoširdūs ir atsivėrę Man.
Jūs turite visas priemones Gyvąją Šventovę išsaugoti, ir ją išplėsti, sustiprinti. Mano priemonės jums yra suteiktos. Jūs neturite priklausyti nuo vieno mirtingojo, jūs visada liksite su Manimi, liksite Manajame glėbyje, ir niekada nejausite vienišumo – ir susvetimėjimo – tiktai per atsivėrimą Man. Jeigu šito nepatirsite, jūsų laukia neišvengiamas susiskaldymas ir Šventovės subyrėjimas. Tai yra neišvengiamos pasekmės. Sprendimai yra jūsų. Išmintis Mano suteikta, kad jūs panaudotumėt laisvos valios galią, priimdami tą sprendimą, kuris patenkintų jūsų ateitį. Aš jums negaliu diktuoti, ką jūs turite pasirinkti, nes tai būtų jūsų laisvos valios pažeidimas. Aš jus tik galiu apšviesti, kada jūs atsiveriate Man giliau. Algimantas šitą žino, bet jis jums šito neatskleis. Neatskleis, kad jūs turėtumėt taip pat laisvą areną savajam sprendimui.

Algimantas:
Ačiū tau, mano mylima Begaline Dvasia-Motina, Rojaus Trejybės Trečiasis Šaltini ir Centre už šį paaiškinimą. Manoji valia, kad būtų tavoji, kaip ir Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Motinos, ir AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal