Begalinės Motinos atsakymas į klausimą – ar mes turėtume į Kūrėją kreiptis vienodu kreipiniu - tuo pačiu vardu? –Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2017 09 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Dalia: Mylima Rojaus Trejybe, AŠ ESU, mes bendraujame su Tavimi virpesiais, bet kreipiamės į Tave žodžiais. Ar turėtume į Tave kreiptis visi tais pačiais žodžiais, visi vadindami Tave tuo pačiu vardu?

Algimantas: Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs šitą Tavajį atsakymą perteikti, kad jį išgirstų Tavo kiti vaikai – mano broliai ir sesės.

Begalinė Motina:

Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Begaline Motina. Aš jus šlovinu ir garbinu, kada jūs atsiveriate Man – ir šlovinate, garbinate Mane – kaip ir Mano Kitus Lygiaverčius Du Rojaus Trejybės Asmenis, ir kaip Visuminį Šaltinį ir Centrą, pavadintą AŠ ESU, ką jūs išskiriate rašte rašydami didžiosiomis raidėmis.
Jūs – patys mylimiausi Mano vaikai. Ir kada Aš girdžiu jūsų kreipinį į Mane, Aš juntu jūsų virpesius. Būtent virpesiai išsako kreipinį. Žodis ar net mintis atitinka tuos virpesius, kurie yra nuoširdžiai sklindantys iš jūsų asmenybių, sklindantys taip, kaip jūs juos koreguojate savąja būsena. Kada žodžiai, mintys, ir veiksmai sutampa, tada jūs esate harmonizuoti Manojoje Palaimos ir Ramybės būsenoje, ir tada jūsų virpesiai pasiekia Mane, kokie tą akimirką yra paties aukščiausio energinio dažnio. Ir būtent šie virpesiai yra Manoji kalba jums, kaip ir jūsų kalba Man. Žodžiais išreikštas kreipinys, jeigu jis atitinka tų virpesių dažnį, kada jis ištariamas nuoširdžiai, su pasitikėjimu, ryžtu, yra Man mielas išgirsti.
Tačiau jeigu jūs tariate vienus žodžiu, o jūsų viduje yra nepasitikėjimas, iš jūsų sklinda žemesnio energinio dažnio virpesiai, ir Aš juntu tą jūsų nepasitikėjimą, abejojimą – ar gerai aš kreipiuosi į Tave – toji abejonė silpnina jūsų kreipinio gyvąjį turinį.
Žodis, mintis paremta jūsų būsenos virpesiais, tai ir yra tas kreipinys – tikrasis – ne tai, ką jūsų intelektas įvardina žodžiais, bet jūsų virpesių kalba, jūsų būsena. Ir kuo jūs palaikote aktyvesnį, nuoširdesnį, gyvą atsivėrimo ryšį su Manimi, tuo jūs galite surasti įvairiausių apibūdinimų Manojo asmens atžvilgiu.
Įvairūs pasauliai vartoja įvairius kreipinius, kada siekiama atsiverti Kūrėjui, siekiama atverti save vidumi – asmenybe. Todėl pasauliai, turėdami savąją istoriją, savąjį kontekstą, savąją aplinką, savąją sampratą, turi savuosius kreipinius, kurie suprantami tai aplinkai. Jūsų aplinka, patyrusi ilgą tamsos intervalą – lyginant su visos planetos istoriniu intervalu – dar nedrįsta atsiverti Man – kupina nerimo, ir net baimės. Dėl to jūs ir klaidingai manote, kad tiktai dievobaimingas žmogus yra tikintis, tikintis į Mane. Jeigu nejaučia žmogus Man baimės, tai jis nėra tikintis.
Štai ta klaidinga nuostata yra peršama ir Mano mažiesiems vaikams, kurie yra žemiškąja išraiška vaikai, ir tai jau viduje pradeda įsigalėti žemo energinio dažnio virpesiai, kurie veda klaidinga kryptimi, klaidingu žingsniu, tuos Manuosius mažuosius vaikus, kurie ir sudarys jums ateities kartų problemas, kada jų žemo energinio dažnio virpesių lauke taip pat bus kreipinys į Mane, kupinas nepasitikėjimo, baimės, ir tie virpesiai pasieks Mane – žemo energinio dažnio virpesiai, o ne ištariami žodžiai ar mintyse nukreipiami į Mane teiginiai.
Štai kodėl Aš jums suteikiu visišką laisvą valią įvardinti Mane tokiu kreipiniu, koks jums patinka, arba kokiu kreipiniu jūs tą akimirką norėtumėte Mane pavadinti. Jūs turite visišką laisvą valią. Tačiau jūs turite taip pat ir tam tikrą apribojimą. Jeigu jūs – kiekvienas – įvardinsite Mane vis skirtingu kreipiniu, jums iškils problema, kaip tarpusavy susišnekėti, kada tik jums suprantamą kreipinį garsiai ištarsite, kiti nesupras, į ką jūs kreipiatės, nes jie turės savąjį asmeninį kreipinį – ir taip kiekvienas su savo asmeniniu kreipiniu sukels nesusikalbėjimą kolektyvinėje komunijoje.
Štai dėl ko jūs turite turėti tam tikras nuostatas, kaip galėtumėte kreiptis į Mane pačia šilčiausia, nuoširdžiausia išraiška, kad toji kreipinio forma būtų jums suprantama ir artima – paprasta.

Juk kada jūs priartėsite prie Mūsų, ir stovėsite Mūsų akivaizdoje – Rojuje – jūs mūsų nebevadinsite nei Tėvu, nei Motina – Mes būsime tie Didieji Šaltiniai ir Centrai, kurie skleidžia Energiją, kuri taip pat tenka ir jums, ir kurią jūs jau mokėsite panaudoti, manipuliuojant ją visų Šviesos poreikio tenkinimui taip, kaip jūs būsite savuoju patyrimu išmokę ir įgiję atitinkamą kvalifikaciją, tą Energiją panaudoti.
Štai Aš ir esu Tas didysis Šaltinis ir Centras – jūsų Begalinė Motina.

Algimantas: Ačiū Tau už šį atsakymą, išplečiantį mūsų sampratą, kaip mes į Tave turime kreiptis, Begaline Motina – Didysis Šaltini ir Centre. Manoji valia yra amžiams sulieta ir amžinybėje su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU valia. Amen.Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal