Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2017 05 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada jūs maldoje sakote, kad blogis yra tik toliausiai nutolusiose nuo Rojaus planetose – tai nėra tai, kas iš tikrųjų yra Tikrovėje. Blogis yra visur Laiko ir Erdvės visatose. Blogis tai yra ne ta nuostata, kurios laikosi žmogus, kada jis supranta, kai daro blogai, kenkdamas kitam, kada jis imasi jau nuodėmės. Mirtingasis painioja blogį su nuodėme šitame pasaulyje. O blogis yra tai, kas atliekama netobulai. Tai yra klaida, tai yra gyvenimas ne pagal Kūrėjo tobulą sumanymą – tai yra blogis. Bet koks darbas, atliktas ne taip, kaip jis turi būti atliktas, yra blogis. Tarsi jo niekas nevertina, niekas nemato, niekas neskaičiuoja žalos, bet tai yra blogis. Blogis, kada tu netobulai mąstai, netobulai vertini, netobulai gyveni – net ir būdamas dvasia – tai yra blogis. Visoje Supervisatoje blogis yra plačiai paplitęs, tik Havonoje mes nebeturėsime to blogio apraiškos. Tuo tarpu iki Havonos vartų, mes būsime blogio Visatose, blogio, ne lietuviška, arba žmogiška prasme, kaip supranta, kad darys vieni kitiems blogį, bet tai yra klaidų kelias – mokymasis.
Ir kada jūs taip pat maldoje sakote – kada mes būsime tobuli, net ir tokie kaip Kūrėjas – tai nėra, vėl, Tikrovę atitinkantis teiginys. Mes būsime ištobulinti – ištobulinti – ir tai tik vienu aspektu – kaip ribiniai tvariniai. Mes niekada nebūsime tobuli kaip Kūrėjas. Tai duota mums – teiginys – kad mus paskatintų, kad štai, Kūrėjas prilygina kiekvieną sūnų ar dukrą su savimi iki savęs, ir tuo pačiu pakelia jo orumą, kad jis siektų daugiau negu šią akimirką yra pasiekęs. Bet jis neatskleidžia, kokio lygio yra tas tobulumas. Kūrėjo yra Visuminis Tobulumas – nėra dalinio tobulumo. Tuo tarpu tvarinio yra tiktai dalinis ištobulinimas, kada jis atsiduoda ištobulinimui, arba kada jis nori būti ištobulintas, ir remiasi į vedimą iš vidaus, kokį suteikia Minties Derintojas.
Todėl vartodami šitą žodį, aš jus nuolat perspėju – būkite skalsūs, kada jį vartojate. Jis nėra toks, kurį galėtumėt lengvai ištart, kad taptų šito žodžio akivaizdi infliacija, kad prarastumėt supratimą, kada dažnai vartojate žodį – tobulas, tobulas, tobulas – jis jums nublanksta, jūs prarandate suvokimą, kas gi yra tobulas? Todėl ir tą mirtingajam suteiktą Kūrėjo teiginį – būkite tobuli, net ir tokie, kokie tobuli esame Mes, arba, koks tobulas esu Aš – vartokite labai skalsiai, ne kas kartą, arba pažvelkite į jį tuo aspektu, kokiu aš jums ką tiktai atskleidžiau, kad kitiems būtų aišku. Ir jums taip pat taptų aiškiau.
Kada mes einame Gyvuoju Keliu – ypač šitoje planetoje, patyrusioje maištą – milžiniškas blogio pasireiškimas yra NATO organizacija, Europos Sąjunga. Tai yra blogio pasireiškimas pačia aktyviausia forma, kuris skatina terorizmo atsiradimą, nes tai Vakarų civilizacijos nešimas Rytų pasauliui, turinčiam savo sampratas, yra blogio pats didžiausias pasireiškimas, koks jis pasireiškia dvidešimtojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimt pirmojo amžiaus pradžioje. Tiktai dėl tokių darinių, kaip NATO ir Europos Sąjunga, atsirado klaidingos apraiškos, kad reikia nešti savo nuostatas į Rytus. Nešti per prievartą, nelaukiant pakvietimo. Štai koks yra blogis, bet jis jau prilygsta nuodėmei, prilygsta Kūrėjo valios laužymui. Visi yra Kūrėjo lygiai taip pat vienodai mylimi, ir niekas nedavė jokios teisės NATO rengt karines operacijas, karinius veiksmus Sirijoj, Libijoj, Afganistane, Irake. Dabar skelbia Iraną didžiausia teroristine valstybe – kokią jie turi teisę? Kas jie yra tie, kurie turi sumanymą – Aukščiausiojo nesuteiktą jiems – nuspręsti, koks yra Iranas? Koks yra Vašingtonas? Koks yra Londonas? Jie patys nežiūri į savo vidų, todėl jie negyvena brolyste, kurios siekiame mes, urantai.
Mes turime iš tikrųjų atsižvelgt į tai, kad dabartinė proto degradacija pasiekė ir valstybių Prezidentus, ir jūs matot, kaip jie elgiasi? Jie ginkluojasi visomis išgalėmis, ir spaudžia sultis iš eilinių žmonių, atimdami pinigus, kad jie privalo sumokėti NATO du procentus sukaupiamo šalies biudžeto. Kodėl šitą turi mokėt? Kad žudymo instrumentus pirktų? Kad kiti kurtų, ir rengtųsi žudyt kitus, Kūrėjo taip pat mylimus vaikus? Tai yra beprotybės pasireiškimas – tokie turi būt nušalinti akimirksniu tie visi prezidentai ir prezidentės. Tai yra ne tik blogis, tai yra – nuodėmė. Net ir Kristus paliko priesaką – mylėkite mane taip, kaip jus mylėjau aš. Kur ta katalikų Marijos žemė ir jų visi kunigai, popiežiai, politikieriai, kur jie yra? Kodėl jie tyli, kada egzistuoja NATO, kodėl jie nepasisako, kad turi būt paleista šita organizacija kaip nusikalstama? Pamąstykite, kokie yra iš tikrųjų tie politiniai vedliai? Mąstykite labai nuoširdžiai. Nė vienas neužima to posto turėdamas tam kvalifikaciją – nė vienas. Ir per prievartą, per baimę, žmones sukiša į narvus, kad jie privalo klausyt, klausyt bepročių.
Štai kodėl, mano mylimieji, ateityje susidursite su milžiniška, jums iškylančia iššūkio potvynio banga – kaip jums reikia gyvent kasdienį gyvenimą? Kaip jums reikia pasireikšt, kai aplinkui jus reikalauja pažeisti Kūrėjo valią – pažeisti meilės įstatymą? Ar jūs išdrįsite tam pasipriešinti? Tai ir bus jūsų iššūkio įsisavinimas, arba jo atstūmimas. Atstumsite – bus blogio pasireiškimas. Jūs tada prisidėsite prie blogio stiprinimo. Priimsite – prieš jus sukils jūsų aplinka, nes jūs turėsite išreikšti savo nuostatas garsiai. Jūsų nesupras, bet jūs turėsite apsaugą – Rojaus Trejybės apvaizdos, kuri jums bus labai reikalinga, kad jūs išliktumėte drąsūs, ryžtingi. Gyvasis Kelias yra ne žaidimų kelias, o Evoliucijos Kelias, sumanytas kitoms ateities kartoms palikti geresnį gyvenimą be ginklų, be NATO, be Europos Sąjungos. Mąstykit. Turit laisvą valią. Jūsų valia, kaip jūs gyvensit.
Aš jus raginu būti Gyvajame Kelyje ryžtingais, aktyviais, o jūs sprendžiat patys. Raginu būti nuoširdžiais Kūrėjo sūnumis ir dukromis. Pajausti meilę visiems, bet išmintingai vertinti veiksmus - ne vienodai. Kaip ir Kūrėjas vertina veiksmus pagal motyvus. Puikybės motyvas pažeidžia Kūrėjo valią, Meilės motyvas atitinka Kūrėjo valią. Patirkite Meilę būsena, tada būsite ryžtingi ir veiksmingi. Nepatirsite būsenos, būsite bailūs, susigūžę, natūralu – pasyvūs. Pasyvi asmenybė – mirštanti ir degraduojanti. Vėl, pasirinkimas jūsų. Ko norite – savimi būti ar pakaitalu su kaukėm? Nėra to, kuris jums pasakytų, tiktai jūsų tikrasis vidinis asmuo, pažadintas, sugebės priimti sprendimą, visų Šviesos labui, Kūrėjo labui, Evoliucijos labui, žmonijos labui. Tik ne NATO labui. Ne Europos Sąjungos labui. Ne pseudoprezidentų labui. Skirkit tuos du dalykus – ateitis priklauso mums. Amen.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal