Algimanto pamokomasis žodis apie mūsų likimą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 06 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada jūs sakote maldoje, kad mūsų likimas – skleisti Šviesą – tai nėra Tiesa. Skleisti Šviesą turi asmenybė, pabudusi Šviesos Šaltiniui, nes ji negali neskleisti Šviesos. Visi užsivėrę, o tai yra visos žmonijos kol kas dabartinė akimirka – visi nusigręžę nuo Tikrojo Šaltinio iš Rojaus – Kūrinijos Šaltinio, Kuris ir padovanoja mums Likimą. Likimas – tai nėra žmogaus sugalvota kokia nors misija, atrakcija – tai yra planetai – visai žmonijai – suteiktas Dieviškasis Tikslas.
Kiekviena planeta gauna savąjį Tikslą, o šviesti turi visi, nes asmenybė, atsivėrusi Šviesos Šaltiniui ir Centrui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU tiesiog negali nešviest – kaip gali mirtingojo organizmas nekvėpuot, jeigu mes esame iš tų, kurie kvėpuoja. Yra mirtingieji, kurie nekvėpuoja – tose planetose nėra atmosferos, ten yra kitokia organizmui sumanyta terpė ir kitoks yra organizmo veikimas, bet Šviesą skleidžia ir ten atsivėrusios asmenybės vienos kitoms ir visoms. Tuo tarpu Likimą suteikia ir tose planetose gyvenantiems Kūrėjo vaikams Pats Kūrėjas. Ir Likimo negalima niekaip pakeisti – tai yra Kūrėjo sumanymas, išskyrus vieną atvejį, kada pats mirtingasis atsisako žengti Gyvuoju Keliu arba jisai priima sprendimą ne maištauti prieš Kūrėją, bet nusižudyti šitame pasaulyje būdamas, arba kitą žudyti. Štai jau ir jis keičia Likimą, bet tai nėra prieš Paties Kūrėjo sumanymą.
Kūrėjas dovanoja Likimą – pasiekti Jį, esantį Jo Energinio sukoncentravimo Buveinėje – Rojuje – Visos Kūrinijos geografiniame Centre. Tas Likimas yra mūsų planetai suteiktas kiekvienam, bet neatsivėrę Kūrėjui, gyvendami gyvulinio proto spąstuose mirtingieji, iškraipo gyvenimo prasmę, nes jų niekas nemoko šeimoje vaikų. Štai tokie mažyliai šeimoje turi būti mokomi, kaip atrast Kūrėją savo viduje!
Juk jūs puikiai žinot mano Evangeliją – Kūrėjas yra Gyvas ir Jį galima atrasti savo paties viduje. Štai – manoji Evangelija.
Atradus Kūrėją savo viduje, pasikeičia požiūris į aplinką, atsiranda Kūrėjo žvilgsnis į viską. Ir štai tada yra vienintelė išeitis – vis labiau gilinti įtikėjimą. Štai taip ir yra sprendžiamos visos problemos – dingsta korupcija, dingsta nusikaltimai, dingsta kalėjimai, policija, dingsta apgaulė, neteisingumas – tam visiškai neskiriant nė vieno euro, nė vieno lito – dingsta dėl to, kad yra Kūrėjas sumanęs Brolystę visoje Kūrinijoje. Brolystėje negali egzistuot nieko kito, tiktai Meilė – tarpusavio Meilė. Mylinčioje šeimoje broliai ir sesės myli vieni kitus. Jeigu to nėra, problema – ne Brolystėje, problema – tuose, kurie nemyli vienas kito – jų viduje yra apkerpėjusi dvasinė asmenybė – ji nėra spindinti, o turi būt spindinti. Todėl Kūrėjas, sumanęs tą Planą, kad Likimas – padovanotas iš Paties Kūrėjo – yra įgyvendinamas tada, ir jis – nepakeičiamas, kada yra sukaupiamas visas žmogiškasis patyrimas toje planetoje, kur prasideda Kelias į Likimo įgyvendinimą, pasiekiant mūsų Tėvus Rojuje – geografiniame Visos Kūrinijos Centre.
Taip, kad turi būt sukauptas žmogiškasis visas patyrimas. Pagrindinis žodis yra žmogiškasis patyrimas. Ką reiškia? Tai reiškia ne gyvulinis, ne gyvuliškas patyrimas, kada vienas kitą keikia, niekina, žudo, konfliktuoja – čia yra gyvuliniai arba net žvėriški instinktų pasireiškimai aplinkoje – tai nėra žmogiškasis patyrimas. Reiškia, tokį gyvenimą nugyvenęs, žudęs kitus, jis negali turėt tokio Kūrėjo suteikto jam Likimo. Mes turim septynis milijardus gyventojų šitoj planetoj, bet tik vienetai įgyvendins Kūrėjo suteiktą Likimą, o kiti jį pakeis – pakeis ne dėl to, kad jiems nebuvo suteiktas šitas Šviesos Likimas – pasiekti Kūrėją Rojuje – dėl to, kad jie patys atsisakė jo dėl savo neišmanymo – dėl savo neišmanymo – ir tada puolė įgyvendint savo materialių siekių bet kokia kaina, net ir visos žmonijos atžvilgiu.
Šiandien paskaitau svetainėje Jungtinių Valstijų prezidento Trampo, ir pasiklausau jo įdėto to paties straipsnio, pateikto jo paties pasisakymo – jisai pakeitė buvusio prezidento Obamos įsaką, kuris numato, kad amerikonai gali laisvai keliaut kaip turistai į Kubą. Jis sako – aš šitą pakeičiu, nėra ko amerikonams keliaut į Kubą, kadangi visa turizmo pramonė, visa struktūra yra Kubos kariuomenės rankose – sako – net ir tas lėktuvas, kuris skraidina amerikonus į Kubą – Kubos kompanijos lėktuvas – tai yra karinis pilotas, ir jis pilotuoja civilinį oro lainerį dėl to, kad jam būtų skraidymo valandos papildomai įtrauktos į jo biografiją. O turistai nuskrenda, apsigyvena viešbučiuose, kuriem vadovauja pulkininkai. Visa industrija turizmo srityje yra kariuomenės veikėjų rankose. Reiškia, kiekvienas skrydis, kiekvienas amerikonų apsilankymas, tai yra režimo karinių struktūrų stiprinimas. Kodėl turi amerikonų pinigus panaudot režimui stiprint? Ir iškart Trampą užpuolė, nors tai buvo išmintingas sprendimas, labai išmintingas, bet jį iškart užpuolė – spauda užsipuolė, politikai – kodėl? – taigi buvo Obamos suteikta laisvė, dabar net vyko ten koncertas amerikonų, kurio niekada nebuvo įmanoma surengt anksčiau – visi patenkinti dėkojo Obamai, o dabar nebebus kubiečiam laisvo oro gurkšnio, nebus net ir tokiu atveju gerinama jų bendra situacija, nes amerikonų pinigai, kiek jie bebūtų nusėdantys karinėse struktūrose, taip pat pasiekdavo didesne išraiška ir biudžetą. Bet tai yra čia tiktai žemažiūrio, gyvulinio proto požiūris. O Trampas labai išmintingai pasielgė – mes galim sudaryt su Kuba bendrą abipusį susitarimą, bet tada Kuba atsižvelgia ir į mūsų keliamus reikalavimus, kad nebūtų politinių kalinių, kad nebūtų persekiojami tie, kurie skelbia laisvą žodį, kad nebūtų išnaudojama, kad režimas nesiimtų represijų. Štai keliamos sąlygos ne dėl to, kad amerikonų neleidžia važiuot, bet dėl to, kad pasirašys susitarimą ne vienpusį, kokį buvo pasirašęs kaip įsaką Obama – tik amerikonai priėmė tą nuosprendį, o iš kubiečių nieko jie neprašė – jokių sąlygų, kad jį atitiktų. Trampas pasakė labai išmintingai – susitariam, kad jūs nepersekiosit žmonių, jūs nesiimsit jokių represijų, nebus politinių kalinių. Štai yra abipusė nauda – ir visuomenei yra nauda, bet svarbiausia, tai žmogaus psichikai milžiniška nauda – laisvėja žmogus.
Štai mes ir turim tą Likimą, kokį suteikia mums Kūrėjas – žmogiškasis kaupiamas patyrimas – žmogiškasis – tai yra Jėzaus kelias. Mes dabar urantai einam žmogiškojo kelio pirmuosius metrus – žmogiškojo kelio – tai skleidžiant Teisingumą, Tiesą, Šviesą, Gailestingumą, Meilę. Štai yra koks kaupiamas žmogiškasis patyrimas, o ne šiaip, jūs manot, kad nugyvent čia bet kokį palaidą gyvenimą – čia nėra žmogiškasis patyrimas. Tai už ką jam tada tas Likimas, kokį suteikia Kūrėjas – ne – jam yra kitoks tada Likimas, nes Kūrėjo Planas numato Likimo – Jo paties padovanoto – įgyvendinimo žingsnius, ir ne kiekvienas žingsnis atitinka Kūrėjo Valią. Štai kodėl daugybė po prisikėlimo mirtingųjų atsisako šito Kelio – Gyvojo Kelio atsisako – jau po prisikėlimo. Jis reikalauja asmeninių pastangų, o neįpratintas protas dėti asmenines pastangas jaučia, kad jam per sunku – per sunku – jis jaučia vidinį diskomfortą, ir tada sako – aš geriau atsisakau šito Gyvojo Kelio.
Tie, kurie pakeitė savo Likimą arba kitaip pasakius – netikslu – ne tai, kad pakeitė – jie pakeist negali, bet jie nesukaupė žmogiškojo patyrimo, tada jų Likimas – pasiekt Kūrėją Rojuje, bet jie nepateks, kaip mes pateksime į Mirtingųjų Užbaigtųjų Rojaus Korpuso tikruosius narius, jie bus pagalbininkai tikrųjų narių – pagalbininkai, kaip seimo nariai ir seimo nario padėjėjai. Skirtumas yra pagal status – bet ir vienas, ir kitas patenka į seimo pastatą.
Žodžiu, jūs turit suvokt, kad lLkimas yra ne šviest – čia mūsų yra asmenybės kasdienybė – šviest, kaip kvėpuot organizmui, taip šviest dvasinei asmenybei – ji kitaip gyvent negali, o Likimas yra pasiekt Mirtingųjų Užbaigtųjų Rojaus Korpusą. Amen.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal