Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose, Utenos rajone, 2017 08 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Urantai nepaprastai dideliais ir sparčiais žingsniais žingsniuoja Gyvuoju Keliu. Jeigu mes pamatuotume, kokie buvo urantai prieš keletą metų – jie yra pažengę savo sampratomis nepaprastai toli į priekį. Ir dabar atėjo akimirka, kada jūs galite dar daugiau išplėst savo sampratas. Vakar aš apie tai kalbėjau Vilniuje, šventovėj, šiandien noriu jums taip pat kai ką paaiškint, tikiuosi, kad nesupainiosiu jūsų protų. Viskas yra materija, dvasios iš esmės nėra. Kas yra materija? Mes materiją įpratę matyt tokią, kokią sudaro šitoj planetoj tie cheminiai elementai ir junginiai – tą, ką fiksuoja mūsų penki pojūčiai ir mes tai laikome materija, ypač, jei dar sakome, kad yra negyvoji gamta, gyvoji gamta. Tai ta materija, kur kalno pavidalu stūkso nepajudinama, nesugriaunama, negalima jo niekaip kitaip įveikt – tiktai kopiant per viršų arba apeinant, todėl mes matom materiją tokią nejudrią, masyvią, o dvasiai mes suteikiame tarsi sparnus, kuri iškyla virš šitos planetos, ji tampa kažkokia ypatinga, jau nebe mūsų pasireiškimo aplinkos kažkokia gyvastis. Bet gi Kūrėjas skleidžia energiją. Jis skleidžia energiją, kuri pagal poreikį atitinka atitinkamus virpesius. Ta pati energija, kurią mes turim dabar šituo materialiu pavidalu – apvalkalu – yra iš tų pačių Kūrėjo virpesių, iš tos pačios Energijos, tiktai jų dažnis – tų virpesių – yra nepaprastai žemas – ir kalnai yra iš tos pačios energijos, ir saulė yra iš tos pačios Kūrėjo energijos. Todėl mes turime tą apibūdinimą, kad – tai yra dvasinė asmenybė, tarsi ji būtų jau visiškai neturinti materijos, o ji – iš tų pačių Kūrėjo virpesių, tiktai dažnis aukštesnis. Tai štai mes turim įsiterpiančią grandį – morontiją – tarp materijos ir dvasios. Koks yra skirtumas? – Skirtumas yra virpesių dažniu. Ta pati energija, kuri prasideda mūsų štai šituo apvalkalu tai pačiai ir vienai asmenybei – mūsų tikrajam asmeniui, kokį padovanoja mums Kūrėjas. Tai jeigu mes puoselėjame šitą materiją – puoselėjam, sakykim, kaip savo aplinkoj aplink namus – mes tą energiją paverčiame įvairiapuse išraiška – gėlynais, daržovėm, vaisiais – tai yra energija, bet tiktai matom mes skirtingus pavidalus – obuolio, kriaušės, ir atitinkami virpesiai duoda atitinkamą skonį, bet tai yra ta pati energija. Ir jeigu mes darom gėrio darbą, tai mūsų viduje yra aukšto dažnio virpesiai, bet gi kūnas yra tas pats, asmenybė yra ta pati, o atlieka visiškai skirtingą veiksmą, nukreiptą visų šviesos labui arba priešingai – savo labui kitų sąskaita. Tai štai, ta iš Kūrėjo energija taip sumodeliuojama mūsų asmenybės, kad vienu atveju mes atliekam gėrio veiksmą, kuris pamalonina kitą – jis pajunta tą pasitenkinimą savo viduje – tai irgi virpesiais pojūtis. Todėl nereikia dabar priešpastatyt, kad dvasinė asmenybė, tai ji nebeturi materijos, nebeturi tarsi energijos, jinai plevena kaip kažkokia, na, nematoma būtybė. Ne – tai yra tie patys materialūs virpesiai, tik iškelti į aukštesnį dažnį.
Žiūrėkit, jeigu jūs pasuksit ratą greitai – dviračio ratą – stipinų nebematot, bet gi stipinai neišnyko, tiktai judesio dažnis padidėjo ir jums jau regėjimo laukas nebefiksuoja stipinų, reikia, kad sustabdytų ratą ir vėl matytumėt tuos pačius stipinus, kurių prieš akimirką nematėt. Reiškia, virpesių transformavimas – tos pačios materijos į aukštesnį dažnį ir sukuria mums tą materialų apvalkalą, kurį mes pavadinam – dvasia – mes jos nematom!
Tai štai, kada mes pereisim per morontinį etapą, taigi mes turėsim penkis šimtus septyniasdešimt savo pavidalų ir kiekvienas atitiks mūsų vidinį turinį, kokį mes geriam iš Kūrėjo – iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, tada atitinkamai mus apvilks tų materialių energinių virpesių tik vis aukštėjančiu dažniu – ta pati energija – ta pati – materiali energija iš Kūrėjo. Ir kylant toliau, kol pasiekiame dvasios apvalkalą – tai dar aukštesnio dažnio virpesiai, bet yra ta pati materiali energija. Todėl mes ir kalbėdami apie kūriniją, kurią aiškina ir Urantijos Knyga, kad visa kūrinija materiali, visos Visatos materialios, tai mes tada ir neturime priešpastatyt dvasinių asmenybių, nes jos irgi yra ta pati energija iš Kūrėjo, kaip ir Visata, tik pakelta į aukštesnį dažnį, ir plius, suteikta dar iš Paties Kūrėjo gyvybės įkrova arba pliūpsnis. Ir ta energija, turinti ir tą apvalkalą aukšto dažnio, yra materiali, ir gyvybės pulsavimas yra iš Kūrėjo nepaprastai aukšto energinio dažnio. Tada mes ir tampame susieti su materialia kūrinija ir nepriešpastatom savęs, kad Kūrėjo šeima yra dvasinė – jinai yra tokia pat energinė šeima – materialios energijos – o dvasinė išraiška, mūsų pavidalo, kurio jau nebereikia maitint nei morontiniu maistu, nei burokėliais, nei kopūstais, bet jau tiesiai iš energijos grandinių mes pasikrauname. Ir jeigu mes kylame vis aukščiau ir aukščiau, savo pripildytu gyvuoju turiniu, į aukštesnį statusą, mums ir suteikiamas aukštesnio energinio dažnio apvalkalas – tai pačiai asmenybei, jau turinčiai dvasios statusą. Tai kokia jinai tada yra dvasia? Ji yra ta pati asmenybė, turinti materialios energijos pavidalą, bet vis aukštėjančiu pavidalo dažniu. Todėl net yra ir dvasių – asmenybių – kurios turi tokio aukšto energinio dažnio apvalkalą, kad jo negali matyt net ir tiesiogiai iš Rojaus Tėvų kilusios dvasios, kurios jau turi tą regėjimą. Juk mes dabar turime aplinkos penkių pojūčių fiksavimą, Rojų pasiekę, mes turėsim du šimtus keturiasdešimt pojūčių, įsivaizduokit – du šimtus keturiasdešimt – ką ten atrodo galima prigalvot, kokie ten yra pojūčiai? Tai štai net ir tokios asmenybės, kilusios tiesiogiai iš Kūrėjo, nemato kai kurių asmenybių išorinio apvalkalo, nes jis yra į tokį aukštą dažnį iškeltas, kad joms atrodo, kad jos fiksuoja tiktai energinį buvimą, bet nemato to buvimo įvilkto į atitinkamą formą.
Tai dabar tolimesnis pasakymas gali ir šokiruot jus – ir Kūrėjas turi apvalkalą, bet Jo Kūnas yra tokio aukšto energinio dažnio, kad nė vienas negali jo išvyst net ir savo išplėstu regėjimu. Bet tada mes pasinaudojame ta prielaida – Rojus yra Kūrėjo energinis sukoncentravimo Centras – tada mes jau sutinkam – na, Jis neturi jokio apvalkalo, bet Jis turi sukoncentravęs Savo Energiją į atitinkamą Centro vietą. Net ir Rojus, juk jūs tie, kurie prisimenat, turi tris dalis – viršutinis Rojus – Dievybių, kur yra štai būtent Kūrėjo Energijos sukoncentravimas, Periferinis, kur yra visa veikla, ir apatinis – tai yra, kaip aš vadinu, mašinų skyrius, iš kur pasklinda visa absoliuti trauka, žodžiu, ta visa technologija.
Tai štai, kada Kūrėjas turi savo atitinkamą energijos sukoncentravimo Centrą, reiškia, ir Jis yra apribotas tuo Centru, o Jo pasireiškimas, vėl energine prasme, apima Begalybę, ir dėl to Jis iš Savosios Energijos gali plėst ir plėst Kūriniją iki beribės pločio, aukščio, gylio išraiškos.
Tai dabar jūs turit mintyse tą informaciją sudėliot taip, kad jūs nepriešpastatytumėt materialios visatos kūrinijos asmenybės pasireiškimui dvasinėje šeimoje – viskas yra iš Kūrėjo Energijos – ir ta materiali kūrinija ir ką mes vadiname tos dvasinės asmenybės. Negalime sakyt net ir dvasinės, nes asmenybė savaime jau apima tą nuostatą, kad tai ji dvasinė, bet jeigu išleisi žodį – dvasinė – kaip jau irgi nebeatitinkantį tikrovės – tai bus asmenybė, turinti apvalkalą aukštesnio energinio dažnio, iš tos pačios Kūrėjo Energijos, kaip ir visa nužeminta energija, iš kurios sudaryta Visata. Ta Energija nužeminama iki žemiausio lygio tokiose planetose, kaip mūsų – evoliucinėse – bet kylant vis aukščiau, ir arčiau Rojaus, aukštinama ir materijos išraiška. Tai dėl to Supervisatų jau yra tūkstantis elementų – cheminių elementų, kokių čia neegzistuoja. Tai dėl to galima iš tos energijos sumodeliuot ir tą materialią aplinką, kurios dabar mes ten negalėtume suprast, negalėtume matyt, bet tai yra ta pati materiali aplinka, tik pakelta į aukštesnį dažnį. Taip pat ir asmenybė turi materialų apvalkalą, bet jis energijos iškeltas į labai aukštą dažnį.
Tai dabar visa tai sudėliokite savo mintyse, ir paskui surasit, kaip tą susiet į bendrą visumą, kad nepriešpastatytumėt dvasinės šeimos materijai – materialiai kūrinijai.
Ir kada mes sakom – viskas remiasi į dvasinį pagrindą, iš tikrųjų remiasi į aukštesnio energinio dažnio energiją – į virpesius. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal