Begalinės Motinos atsakymas į Algimanto klausimą - kada mes galėtume gyventi be pinigų, 2017 11 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, ir meldžiu gerovės tau ir visai kūrinijai. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja.
Aš vis mąstau, tačiau niekaip neprieinu galutinio atsakymo – kaip pereiti prie ekonominio visuomenės gyvenimo be pinigų, nes dabar pinigai pavertė žmogų jų vergu ir iškreipė visas vertybes. Tačiau be pinigų niekas – nė iš vietos, o jų uždirbti nėra normalių galimybių visiems, ypač Lietuvoje. Kokia išeitis?
Aš prašau tavojo mokymo-atsakymo visiems urantams.

Begalinė Motina:
Mano mylimas sūnau, aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, taip su meile įvardijamas Begaline Motina, aš šlovinu ir garbinu tave Mano Gyvajame Kelyje – Manojoje Kūrinijos Evoliucijoje.
Tau aš siunčiu pasveikinimus ir pagiriamąjį Žodį už tavo ryžtingą ir tvirtą žengimą šiame kelyje, ir už tas permainas tavo paties asmenybės tapatybėje, tas permainas, kurias sukuria tavo atsivėrimas Man ir veikimas drauge su Manimi.
O dabar pats pamėgink atsakyti – kiek tu dirbi už pinigus?
Kada tau Tėvas perdavė Mūsų Visų Dieviškųjų Asmenybių užtikrinimą, kad tavo finansine puse rūpinsimės Mes, kad tavo protas ir širdis nepergyventų, ir tu galėtum atsiduoti vien tik Mūsų reikalų tvarkymui visoje planetoje taip, kaip vedame tave iš vidaus kasdienoje, tau buvo sunku patikėti tokiais teiginiais, nes tau stigo tiek įtikėjimo, tiek ir pasitikėjimo ir Manimi, ir savimi, todėl tu ir toliau ieškojai darbo, kad galėtum dirbdamas užsidirbti pinigų pragyvenimui, kadangi santaupos, nepapildant jų, ėmė greitai tirpti. O tai kėlė tavo viduje įtampą, ir net stresą, kuris aprimdavo tik gavus atsitiktinį užsakymą vertimui ar kitokiam darbui atlikti, o netrukus ir vėl sugrįždavo, kai ilgesnį laiką užsakymų nebuvo. Tačiau juk ir tuo metu tu dirbai Mano darbus, kuriuos Aš tau pateikdavau per Minties Derintojo perteikiamas tavo pasąmonei mintis, nors tau atrodė, kad tai buvo tavo sumanymai, perskaičius Urantijos Knygos apreiškimą anglų kalba pradėti dalintis informacija lietuvių kalba su norinčiais ją sužinoti, nes tada dar nebuvo jokios informacijos tavo gimtąja kalba – tik anglų kalba, Vėliau ėmeisi važinėti ir į Kauną, ir ten taip pat skaityti paskaitas apie Urantijos Knygos tau atrodantį nuostabiausią apreiškimą, dar vėliau – jau įgijęs patyrimo, o svarbiausią pamatęs, kaip šitokios informacijos pasidalinimas su kitais Mano vaikais yra svarbus – nuvažiavai ir į kitus miestus, ir net Jungtinėse Valstijose išėjai į gatvę skelbti Mane ne gimtąja tau anglų kalba. Štai kokia buvo Mano tau perteikta vidinė virpesių informacinės energijos galia, kad tu nesusilaikei ir atsidavei jos platinimui – platinimui be jokio užmokesčio, dalindamasis su kitais, ir visais, iš meilės Man, ir visiems kitiems. Ir būtent Manoji Meilė siuntė tokius didelės galios virpesius, kad tu plaukei Manojoje upėje pasroviui ir nesipriešinai Mano vedimui iš vidaus – dėl to ir pačią Urantijos Knygą išvertei iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, ir Mano Gyvąją Religiją ir Šventovę įkūrei, ir tęsi savo veiklą daugiau dvidešimties metų be jokio užmokesčio, be jokių pinigų, pasitikėdamas tik Mano teikiamu tau užtikrinimu, kad tavo visais poreikiais materijos išraiška pasirūpinsiu Aš. Ir tavo gaunamos aukos iš kitų Mano vaikų, būtent ir yra dabartinis tavo pragyvenimo pagrindas kasdieniame materijos gyvenime. Tačiau aukos – tai ne nuolatinis darbo užmokestis, tai kitų tavo brolių ir sesių parama tau tokia, kokią jie savo viduje pajunta norintys suteikti tau, kaip jiems irgi Aš perteikiu impulsą iš vidaus. Būtent tai ir yra Mano parūpintas tau pragyvenimas tavo brolių ir sesių – Mano mylimų vaikų – asmeniniu indėliu.
O dabar pažvelk į visą savo padėtį dar plačiau. Kada nebuvo tau aukojamos lėšos, ir ne vienerius metus, nors tu ir prašei, kad tave paremtų, nes esi atsidavęs Mano tarnystei, tu savo veiklos Mano labui ne tik nenutraukei, bet dar labiau suintensyvinai, kad net patekai į ligoninę. Tai tik patvirtina, kad esant giliam įtikėjimui ir pasitikėjimui Manimi, bus patenkinti tavo materialūs poreikiai ir tu gali atsiduoti savo pagrindinei veiklai, kokią tau numačiau ir paskyriau Aš – tvarkyti Mano reikalus Urantijoje taip, kaip tai geriausiai atitiktų Mano Evoliucinį Planą.
O dabar dar labiau išplėsiu kontekstą. O jeigu tu būtum galėjęs patenkinti visus savo materialius poreikius be jokių pinigų – tiesiog pasiimi parduotuvėje tai, ko tau reikia, ir eini namo nieko nesumokėjęs, nes pinigų tiesiog nebėra apyvartoje iš viso – niekas jų nebevartoja. Ateini į parduotuvę, pasiimi, ir pareini namo, pasidarai valgyti ir jautiesi sotus ir patenkintas, nes nebepatiri nerimo, įtampos, ir net streso, kad neužteks pinigų tai vienam daiktui, tai kitam įsigyti. Todėl centrinė nervų sistema veikia be jokios įtampos, ji veikia būtent taip, kaip sumaniau Aš – Palaimos ir Ramybės sąlygomis, ir didžiulio įtikėjimo ir pasitikėjimo Manimi ir savimi būsenoje. Ir tokią būseną patirs nuo pat mažumės visi vaikai, nes Mano taip yra sumanyta Evoliuciniame Plane, kad kiekvienas Mano vaikas patirtų palaimą ir pasitenkinimą veikloje su Manimi, atrastu savyje, ir atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, kiekvienoje veiklos sferoje, ir veiktų savo veikloje taip, kaip sumaniau Aš, o ne jūs, visumos labui.
Štai šitokiu – ir tik šitokiu – būdu Aš jus išlaisvinsiu iš dabartinės pinigų vergijos.
Pinigai, kaip atsiskaitymas už darbą ar prekes, buvo evoliucijos procese patogesnė priemonė, pakeitusi didele dalimi natūrinius mainus. Tačiau lygiai taip. kaip vergovę pakeitė demokratija, kuri šiandien save visiškai išeikvojo, ir net diskreditavo, patekusi į vertelgų ir politikierių nesąžiningas ir nedoras, bet turtingas ir galingas grupuotes, taip ir pinigai jus pavergė ir savo vaidmenį atliko, nes dabartinė pasaulio tvarka nenumato sąžiningo pinigų mokėjimo už atliktą darbą ir atsiskaitymą pagal Mano dieviško teisingumo mandatą, nes jus apvaldė godumo ir turto troškimo epidemija, kurios savo jėgomis sustabdyti jūs nebepajėgiate. Būtent dėl to auga neteisingumo apraiškos visose šalyse, o atskirtis tarp turtą sukaupusiųjų – milžinišku laipsniu – ir beturčių nepaprastai didėja. Visa tai pasireiškia prieš Mano valią, ir jūsų pačių laisva valia. Todėl žmonija turi pasukti ir siekti tavo nušvitimo lygio, kad galėtų dirbti vardan visumos gerovės be jokio užmokesčio – tik šitokiu būdu pinigai palaipsniui pradės atleisti savo gniaužtus, ir jūs pradėsite vaduotis iš priklausomybės nuo pinigų gausos – nustosite juos iškelti į pirmą vietą, aprašinėdami ir rodydami turtingiausius žmones, pradėsite aptarinėti Mano amžinąsias jums teikiamas vertybes, patirsite savo poreikių susitraukimą ir pasikeitimą viduje, kad vis mažiau sieksite juos tenkinti išorėje. Tai ir bus toji kryptis link pinigų atsisakymo, kaip jus visus suvaržančios ir jūsų mąstymą pažeidžiančios priemonės, kuri neleidžia dabar jūsų asmenybei veikti oriai ir garbingai visumos labui. Bet iki šios ribos jūs niekaip negalėsite prieiti kaip nors kitaip, tik per Manęs atradimą savo viduje. O juk šiandien jūs vieni kitus apgaudinėjate, pavagiate vieni iš kitų net ištisus gyvenimus šiame pasaulyje, kad apie Mane ir nepagalvojate, jog galėčiau iš tiesų būti net jūsų pačių viduje, ir dėl to Manojo vedimo ne tik nejaučiate, bet netgi aršiai neigiate tuos Mano vaikų teiginius, kurie būtent jums ir atskleidžia Mano Šviesą kiekvieno viduje. Todėl jūsų priešakyje yra labai daug pastangų reikalaujantis Gyvasis Kelias, kuris ir atves jus į visuomenę be pinigų, kurios šiandien nėra.
Ir vis tik tam tikrų daigų jūs esate patyrę, kada ištikus kokiai nors stichinei nelaimei, ar karui, jūs susitelkiate ir veikiate negalvodami apie pinigus. O tai irgi liudija, kad tokia ekonomika įmanoma, kada jus apjungia aplinkybės taip glaudžiai, taip artimai, kad bet kokia nauda sau būna ištirpdyta jūsų veiklos motyvo visumos labui.
Aš jums padedu net save padovanodama kiekvienam iš jūsų, todėl jūs dabar patys ir laisva valia, pasiekę Brolystės įgyvendinimą savo aplinkoje, išsilaisvinsite iš pinigų jungo ir turtų troškimo, nes patys patirsite vidinį meilės jausmą, Mano jums be perstojo teikiamą, kad jums joks atlygis neberūpės – jūs dirbsite visumos labui Manosios Meilės realaus impulso energijos dėka. Ir taip kiekvienas. Ir drauge su Manimi.
Tik Manoji Evoliucija yra būtent tikroji, kurioje pinigų nebereikia, kada jūsų viduje yra nuostabiai vis stipriau įsiliepsnojantis Mano Šviesos deglas, kurio poveikiu jūs ir patys veikiate visumai, kaip sumaniau Aš. Ir tokia veikla jus tik dar labiau pakylėja ir pripildo Manąja Energija dar aukštesnio dažnio virpesiais. Ir jūs esate laisvi veikti, kur tik esate, nebijodami, kad savo poreikiui patenkinti jums reikės, kokių nors materialių pinigų. Brolystė viešpatauja Manosios Šviesos Tikrovėje visų labui. Brolystės jus ir išlaisvins iš visų dabartinių pinigų ir turto keliamų kančių, kad gyventumėte orų ir garbingą gyvenimą visų labui, net ir taip, kaip tą darau Aš visos kūrinijos labui nuolat.

Trumpesnio kelio nėra.

Algimantas:

Ačiū tau, mano mylima Begaline Motina, už šitą mokymą. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal