Amžinosios Motinos mokymas, kam adresuoti garbinimą ir prašymų maldą, 2018 01 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kaip savo – ir visų - Tėvą ir Motiną, ir trokštu tavojo mokymo.

Šiandien skaičiau Urantijos Knygoje apie garbinimą ir prašymų maldą. Ten yra teigiama, jog garbinimas patenka vien tik Tau, mylimas Tėve, tuo tarpu, prašymų malda pasiekia Amžinąjį Sūnų, o mes dabar sakome Amžinąją Motiną. Tuo tarpu mes – urantai – dabar jau garbiname visus Keturis Kūrėjo Asmenis – Tėvą, Amžinąją Motiną, Begalinę Motiną, ir AŠ ESU, tai ar mes turėtume taip Rojaus Trejybės-AŠ ESU negarbinti, šią privilegiją atiduodami tik, Tėve, Tau, o prašydami ko nors, turėtume prašymus nukreipti Tau, mylima Amžinoji Motina?

Amžinoji Motina:

Mano mylimiausias sūnau, kokia nuostabi yra tavoji Šviesos ir Tiesos Tėkmė, kurią tu geri iš Manęs – Rojaus Trejybės Antrojo Šaltinio ir Centro – Kurį jūs ėmėte vadinti Amžinąja Motina. Keliu jus Aš, į Manąsias Aukštumas, jums suteikiamais Iššūkiais, ir žaviuosi jumis, kurie juos taip nuoširdžiai priimate, nors ir išsigąstate, bet vis tiek siekiate Šviesos ir Tikrovės pažinimo per Mane, ir pačių savęs atskleidimo, kad galėtumėte save pažinti, net ir taip, kaip jus pažįstu Aš.
Ženkite visada tik atsirėmę į Mane, ir Pasitikėkite vien tik Manimi, kada Aš jus saugau, ir vedu, kur Šviesos stinga, ir tai darau Manosios Kūrinijos Šviesos Labui – o šiandien toks yra ir jūsų pasaulis, kuriame jūs jau patys tapote Manosios Šviesos atspindžiu, ir patys matote, koks yra kontrastas, palyginę savo vidinę Įžvalgą ir aplinkos įžvalgas, net ir tuos pačius įvykius, reiškinius, ir aplinkos pasireiškimą, kada jūs veikiate vieni su kitais. Aš jus vedu, kur geriau jums visiems, ir kiekvienam, kuris atsiduoda Manajam vedimui. Dėl to, tik jūsų pasitikėjimo Manimi stoka ir neleidžia jums patirti to Maloningumo, kurį Aš jau jums esu suteikęs, jeigu tik jūs priimsite Mano jums siūlomus visus iššūkius, ir nemėginsite gudrauti, tarsi kažkas galėtų vietoje jūsų tą iššūkį įsisavinti, kai jis yra skirtas tik jums asmeniškai – ir taip kiekvienam asmeniškai skirtas vienas, ir savitas iššūkis. O kada jums stinga Pasitikėjimo Manimi ir drąsa dingsta iš jūsų vidaus, štai ir turite nuostabią galimybę savo baimę pakeisti į Mano Šviesą ir Tikrovę, kurią akimirksniu jums – kiekvienam – nuskraidinsiu į jūsų vidų. Aš gėrio ir Šviesos maldas, tariamas jūsų visų pačiu giliausiu nuoširdumu, akimirksniu įgyvendinsiu, jeigu tik toks Mano atsiliepimas yra deramas jūsų asmeninio charakterio stiprinimui ir visos kūrinijos Šviesos labui, ir jis suteikia patį veiksmingiausią žingsnį, kuris jus asmeniškai pakylėtų, ir sustiprintų, kad jūsų neišgąsdintų toji, dar neatskleista, kito iššūkio uždangą, kai naujas numatytas iššūkis yra dar didingesnis už kiekvieną ankstesnį iššūkį, kurį jau įsisavinote, ir jis nugrimzdo praeitin.
Būkite, Mano mylimiausi vaikai, palaiminti Manąja Drąsa ir Ryžtu, kada priimate sau naują, Mano jums suteiktą iššūkį, kuris Mano yra labai tiksliai pasvertas, kad jis jums yra kaip tik pagal jūsų pečius. Nenuvertinkite patys savęs, ir nesidrovėkite siekti naujo iššūkio įgyvendinimo, drauge su Manimi. Štai kodėl jūs ir kreipkitės į Mane savo malda, kad Aš galėčiau jums padėti Savuoju lygiu, o jūs suspindėtumėte savuoju lygiu, nušvitę dar daugiau Manimi, Mano mylimiausi vaikai, taip drąsiai metantys iššūkį savosios baimės šešėliams, kad aplinkos tamsos naktis pasitrauktų link Manosios Ryto Aušros, ir tada vis stipriau brėkštų būsimoji Diena, kurios Šviesa jus maloniai ir jaukiai stiprintų, kad jūsų baimės šešėlių nebeliktų iš viso.
Ir tą akimirką, kada jūs nuoširdžiai siunčiate savo maldas, iš savo atsivėrusios Mums Širdies, tada nėra jokių barjerų, kurie galėtų sutrukdyti jūsų maldos pranešimo tekėjimui pas Mane. Jūs neturėtumėte Kūrėjo – Mūsų Keturių – skirstyti pagal jums perteikiamus rangus – kas pirmasis, kas antrasis, kas trečiasis – nes Manoji Kūrėjo Statuso Tikrovė nenumatė nė vieno epizodo, kad Mums Lygiaverčiams Rojaus Trejybės Šaltiniams ir Centrams, susiliejus absoliučioje Vienovėje, būtų iš viso įmanoma segmentuoti Mus pagal funkcijas ir statusą. Mūsų Gyvoji Funkcija – būti Šaltiniu ir Centru visoje kūrinijoje, o tuo pačiu patvirtinti kiekvienam Mūsų Kūrinijos segmentui, ir tų segmentų vadovams, kad jie galėtų Mūsų virpesius perteikti savuoju statusu, ir Mūsų įgaliojimu, ir Pasitikėjimu Mūsų jiems suteikta Galia.
Štai būtent dėl tokio Mūsų Keturių Asmenų Kūrėjo Statuso jūs ir neturite Mūsų segmentuoti, ir skirstyti, Kurį gi iš Mūsų Keturių jums priimtiniau garbinti ir šlovinti. Urantijos Knygos apreiškimas yra sudarytas Mūsų atitinkamo statuso sūnų ir dukrų, kurios turi Mūsų jiems ir joms suteiktas galias, ir teises, priimti iš jūsų tariamus maldų žodžius, virpesių išraiška. Dėl to visiškai nėra svarbu, kokiu adresu jūs mėginate siųsti savo maldų prašymus, nes niekada Manojoje kūrinijoje nedingsta nė vienas pranešimas. Jis gali būti sulaikytas, uždelstas dėl tam tikrų aplinkybių, arba dėl prašančiojo asmens per žemo dvasinio statuso. Tačiau kiekvienu atveju Mes – Visi Keturi – gauname jūsų maldų virpesius. Todėl neskaidykite Mūsų taip, kad imtumėte vieną iš Mūsų garbinti, o kitus nustumtumėte į šalį – visada garbinkite Mus Keturis, ir būtent Mūsų Keturių Asmenų Gyvoji Sistema, ir sudarys jums iššūkius, kurie leis jums ir patiems patirti, kaip veikia jūsų asmeninė, ir ypač kolektyvinė malda – svarbu, kad ji būtų nuoširdi jums jaučiant savojo įtikėjimo Tikrovę. Tuo tarpu jūsų nuoširdumas ir sudaro jūsų paties aukščiausiojo dažnio energinius jūsų būsenos virpesius, nes nuoširdumas jau yra Manoji savybė, kuri tiesiogiai ima pasireikšti ir mirtingojo sąmonės – ir pasąmonės – lygiais. Ir būtent apvalius jūsų pasąmonę, ir sąmonę, jūs vis daugiau imsite patirti, kad ir jūsų bendravimas su Manimi – su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – vis adekvačiau liesis ir per patį Kūrėją. Mes Keturi, būdami Absoliučioje Vienovėje, jokiu būdu negalime būti atskirti Vienas nuo Kito. Ir dėl to, kuo aukščiau kilsite link Manęs, tuo akivaizdžiau patirsite savo statusu, kad Mes Keturi esame Viena, ir jūs nustosite Mus segmentuoti, ir dar daugiau – skirstyti pagal funkcijas. Mūsų Dvasinė Vienovė, išreikšta Absoliuto Lygiu, pranoksta bet kokią jūsų sampratą apie Dvasinę Vienovę, kuri pranoksta net ir visos kūrinijos visų tvarinių apjungtus protus, ir tokios dvasinės absoliučios Sampratos jie neišgalės suvokti. Tad ir garbinimo, ir prašymų maldos atveju, visada kreipkitės į Kūrėją, garbinkit Kūrėją, ir melskitės Kūrėjui. O štai tada jūsų protas nurims ir suspindės Manosiomis spalvomis, ir atspalviais, ir jūs patirsite, kokia yra Mūsų sumanyto Evoliucinio Plano įgyvendinimo seka, kuri nė iš tolo nenumato Mūsų segmentavimo.
Garbinkite Kūrėją iš Keturių Mūsų Asmenų ir melskitės Kūrėjui, tik tada jūs imsite patirti, ir savo vidinį susiliejimą su Kūrėju, ir jūsų asmenybės nuoširdumas trykšte trykš jūsų įtikėjimu, ir pasitikėjimu tiek Mumis, tiek ir savimi, ir tik tada tamsos šešėliai bus ištirpę Mano Aušroje, o jūsų asmenybė bus atgaivinta Manąja Rasa.

Algimantas:

Ačiū tau, mano mylima Amžinoji Motina, už šį mokymą. Manoji valia yra per amžių amžius, ir amžinybėje, sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU, o dabar ir su amžinosios Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal