Begalinės Motinos mokymas - Koks yra Apvaizdos realus bendradarbiavimas su mumis, kada mes neturime jokio patyrimo šiame bendradarbiavime – ar tai nėra vien tik siekiamybė, kada žmonija Apvaizdos ne tik nemato, bet iš esmės nieko nežino apie jos egzistavimą iš viso? 2018 01 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kuris teiki Gyvąją Garbę ir Šlovę visai kūrinijai, ir kas tik atsiveria tau visu savosios tapatybės nuoširdumu, tas ir prisipildo tavosios Garbės ir Šlovės. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Aš meldžiu tave mokymo, atskleidžiančio mums tavo sampratas – koks gi yra tavosios Apvaizdos realus bendradarbiavimas su mumis, kada mes neturime jokio patyrimo šiame bendradarbiavime – ar tai nėra vien tik siekiamybė, kada žmonija tavosios Apvaizdos ne tik nemato, bet iš esmės nieko nežino apie jos egzistavimą iš viso?

Begalinė Motina:

Mano mylimiausieji vaikai, kurie einate vadinamuoju Manosios Tikrovės Gyvuoju Keliu, aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų su tokia Meile vadinamas Begaline Motina, kad Aš džiaugiuosi dėl jūsų visų nuoširdaus noro bendradarbiauti su Manąja apvaizda visų Šviesos labui.

Tai, kad jūs neturėjote jokio patyrimo šioje srityje, jokiu būdu nepaneigia paties fakto, kad su Apvaizda galite ir bendrauti, ir bendradarbiauti. Juk jūs jau puikiai žinote, kad Aš jums esu suteikęs ryšio grandines, per kurias jūs ir galite sulaukti Apvaizdos narių jums teikiamų patarimų, pamokymų, jeigu jūs patys kreipsitės į juos su prašymais būtent ir suteikti tokius mokymus ar patarimus.
Manieji mokymai, kuriuos jūs gaunate savo pačių viduje, jus pasiekia tiesiogiai – per Mano dalelę – Mano jums padovanotus Minties Derintojus. Bet gi Manoji apvaizda taip pat bendradarbiauja ir su Mano fragmentais, dėl to šitoks bendras veikimas yra sumanytas jūsų visų sustiprinimui, jeigu tik jūs priimsite Mano teikiamą sustiprinimą per jūsų asmeninį atsivėrimą Man.
Iki šiol nebuvo nė vieno Manojo sūnaus, kuris būtų jus mokęs atrasti Mane savyje, kol šitokio Manęs atradimo nepatyrei tu, Mano sūnau. Tik tokio atsivėrimo dėka, ir tokio gyvo atsivėrimo gilinimo gyvąja komunija su Manimi, tu savo būsena vis stipriau jautei Mane savo viduje, kad tokio pojūčio nebegalėjai išlaikyti, ir pats ėmei skelbti ir kitiems apie Mano gyvą atradimą ir gimimą iš dvasios. Štai nuo šitos akimirkos ir prasidėjo žmonijos mokymas atrasti Mane savo viduje Gyvą ir Tikrą, ne apipintą ritualais ir dogmomis, bet Kūrėją, padovanojusį jums – kiekvienam – asmenybės dovaną visai amžinybei, ir net Mano paties dalelę – Minties Derintoją – su kuria ir jūs galite bendrauti ir bendradarbiauti, ir jausti Mano gyvus energinius virpesius savyje, ir dar daugiau, sulaukti iš Manęs jums nuolat teikiamų mokymų, kurie jums padėtų ir skausme, ir džiaugsme.
Štai tik nuo šių gyvųjų veiksmų ir žingsnių prasideda žmonijos gyvasis šviesinimas ir bendravimas su Mano jums suteikta apvaizda jūsų labui, kaip ir visos planetos, ir net visos kūrinijos labui.
Tad pasižiūrėję amžinybės žvilgsniu jūs vis dar esate tik bepradedantys žengti Gyvuoju Keliu patį pradinį žingsnį – nors ir daug jau patyrimų jūsų įgyta – tad jūs negalite per tokį trumpą akimirksnį įgyti tokių patyrimų, kad pajėgtumėte akimirksniu pasitikėti Mano jums sakomais mokymais, kaip ir Mano jums teikiamu vedimu iš vidaus, kada jūsų aplinka Mano mokymų ir vedimo nepatvirtina, dargi priešingai – jums nuolat išreiškia priekaištų, kad tai nėra dieviškas kelias, tai nėra tikrasis kelias, tai nėra tikrasis Kūrėjas ir tikroji religija. Tai kaip gi jūs galite mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su Mano jums suteikta į pagalbą Apvaizda, kai jumyse tiek per kartų kartas buvo įdiegta baimės šešėlių, kurie jums tiesiogine prasme ne tik trukdo pasireikšti savo tikruoju asmeniu savo kasdienos aplinkoje, bet ir užmegzti gyvą bendravimą ir bendradarbiavimą su Mano apvaizda.
Juk jūs visi esate kaip maži Mano vaikai, kurių viduje yra toks noras, kad su jumis žaistų, kad jus ramintų, skatintų ir girtų, kokie jūs drąsūs ir ryžtingi, geri ir teisingi, nors nei ryžto, nei drąsos, kap ir gėrio bei teisingumo jums ir patiems tikrai stinga, tad ir bendravimo su iki tol jums nepatirta Mano apvaizda pati pradinė akimirka dar nėra atėjusi. Štai jūs jau dabar matote, kaip Aš žaidžiu su jūsų mažaisiais broliais ir sesėmis, kada jų nuoširdus vidus ir akys mato Mano jiems suteikiamus apvaizdos pasireiškimo simbolius, kurie juos pamalonina, apramina, ir sudomina, kad jų visas dėmesys yra nukreiptas tokiam Mano teikiamam žaidimui – be baimės įsijungti į tokį Mano siūlomą Žaidimą. Ir jie ne tik įsijungia, bet ir jus pamoko, kad mato kažką daugiau negu gali matyti jūsų dar daug baimės patiriančios asmens tapatybės. Ir tada jūs patys imate vienas kito klausinėti – ką gi taip įdėmiai stebi jūsų mažieji broliai ir sesės. Ir kada galų gale tavo patarimu viena iš Mano dukrų nufilmavo tokius epizodus, jūs jau galėjote ir savo diapazono rega pamatyti, kokį žaismą siūlo Manoji apvaizda, kad pasidžiaugtų mažylių vidus, kad jie galėtų pamatyti Mano jiems siūlomus bendrus draugus, kuriuos ateityje jūs galėsite panaudoti ir savo gyvenimo kokybės pagerinimui. Tačiau iki tos akimirkos jūs turite sutelkti savo dėmesį į Mano jums teikiamą vedimą iš vidaus, kad būtent atsidavimo Mano vedimui iš vidaus dėka jūs ir galėtumėte apvalyti save nuo baimės šešėlių, glūdinčių jūsų pasąmonėje, ir sąmonėje, nes tik apsivalę jūs galėsite žengti naują Gyvąjį Žingsnį link gyvo bendravimo ir bendradarbiavimo su Mano apvaizda, sumanyta ir suteikta jums į pagalbą.
Štai kodėl jūs šiandien dar negalite bendrauti ir bendradarbiauti su Mano jums į pagalbą suteikta apvaizda – jums stinga pasitikėjimo Manimi, dėl didžiulės baimės šešėlių. Tad neišsivalę savosios tamsos kreivų šešėlių iš savojo vidaus jūs negalite stotis ant aukštesnio laiptelio – bendrauti ir bendradarbiauti su Apvaizda visu savo nuoširdumu.

Manoji Evoliucija, ir jos įgyvendinimo Planas, numato palaipsnį ir nuoseklų lipimą Evoliucinėmis Kopėčiomis, pakopų neperšokant. Tad jūsų vidinės baimės, neleidžiančios jums laisvai pasireikšti savimi savojoje aplinkoje, jus tiek suvaržo, kad jūs nustojate pasitikėti ir Manimi, ir savimi, o toks nepasitikintis mirtingasis iš karto išsigąs bet kokio neįprasto ir jam nesuprantamo reiškinio. Tad dėl to, kad jūsų neišgąsdinčiau, Aš ir sumaniau panaudoti jūsų mažuosius brolius ir seses, kad patraukčiau jūsų dėmesį, jog Aš jūsų tikrai neapleidžiu niekada, visą laiką jus Gyvajame Kelyje saugo ir globoja Mano jums suteikta apvaizda, kurią ir pastebi mažylių akys. O tokie jų patyrimai ir jums suteiks daugiau pasitikėjimo savuoju žingsniu Gyvajame Kelyje, kuriame kartas nuo karto iškyla nerimo, abejonių, ir baimių šešėliai kiekvienam.
Nuo jūsų asmeniškai įdėtų pastangų, atsiveriant Man ir bendraujant su Manimi, ir priklauso jūsų būsenos išraiška ir jūsų pasąmonės ir sąmonės apvalymas nuo per kartų kartas sukauptų teršalų. Ir jums dedant daugiau nuoseklių ir atkaklių pastangų, jūs ir patys netikėtai patirsite, kad jau ėmėte bendrauti ir bendradarbiauti ir su Mano apvaizdos nariais. Ir toks jūsų patyrimas iš pradžių jus ne tik nustebins, bet ir sustiprins, o netrukus pavirs į tokį viduje keliamą klausimą – o argi gali būti kitaip?
Brolystė turi pasireikšti ne tik tarp mirtingųjų planetoje, bet ir tarp mirtingųjų ir kitų kategorijų Mano vaikų. Būtent dėl to Aš jums ir suteikiau apvaizdą, kad net būdami dar materialiu pavidalu jūs jau pradėtumėte mokytis bendravimo ir bendradarbiavimo net ir su tokiais Mano vaikais, kurie yra daug aukštesnio statuso už jūsų statusą, bet jūsų tai negąsdina ir jūs jau su pasitikėjimu ir atsidavimu noriai užmezgate gyvą ryšį su tokiu Manosios apvaizdos nariu, kad patirtumėte ir iš jų pusės jums siūlomą Brolystę, kurią ir priimate, patys atsiliepdami savo Brolystės išraiška, pradėdami veikti bendrai visų labui. Šitokiu būdu Brolystė vis stipriau ima pranokti vien tik mirtingųjų bendradarbiavimo tarpusavyje lygį. O toks išplėstas Brolystės pasireiškimu bendradarbiavimas duos daug labiau sustiprintą vaisių ir visos žmonijos Šviesos ir Tikrovės labui, nes tik Šviesa ir Tikrovė yra Brolystės amžinoji išraiška drauge su Manimi visoje kūrinijoje. Dėl to ir jūsų laukia didžiuliai veiklos laukai, kuriuose jūs nuimsite derlių taip, kaip sumaniau Aš.

Algimantas:

Ačiū tau, Mylima Begaline Motina, už šį mokymą-atsakymą. Manoji valia, kad būtų tavoji, kaip ir Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU valia.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal