Algimanto pamokomasis žodis – Laisva valia yra pati didžiausia žmogui suteikta apribojimo laisvė – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 01 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada mes sakom – laisva valia – kaip ją mes suprantam? Paprastai mes ją suprantam, jeigu jau laisvė, tai mes galim daryt, ką norim, nes mums suteikta laisva valia.
Absoliučios laisvos valios neturi net Kūrėjas – Laisvos Valios Šaltinis ir Centras. Jis turi pasirinkimą be pasirinkimo – likti savimi, panaudot savo laisvą valią skleidžiant Tikrovės virpesius, kuriuose yra Šviesa, Tiesa, Meilė, Gailestingumas, nėra nė šešėlio blogio, keršto, pykčio – tų savybių, kuriomis taip pasižymi mirtingojo gyvulinis pradžią turintis materialus protas. Tuo tarpu laisvoji valia – mūsų lygiu – tai yra atkartojimas, kaip aidas, Kūrėjo Laisvos Valios, kada mes irgi suliejame savo laisvą valią su Kūrėjo Valia, jausdami būseną, šitą suliejimą. Ir toji būsena – tai yra virpesių pripildyta mūsų asmenybės tapatybė. Ir štai tada tu, suliejęs savo valią su Kūrėjo valia, tampi laisvas – santykinai laisvas, nes tapatybė – asmenybės tapatybė – ji turi kaitą, ji gali turėt gilesnį įtikėjimą, seklesnį įtikėjimą – ir tą laisvą valią gali panaudot kokią nors ant seklumos užplaukus akimirka ne taip, kaip nori asmenybė. Asmenybė yra Kūrėjo padovanota dovana.

Kada aš sakau – manoji valia yra sulieta su Kūrėjo Valia, per amžių amžius ir amžinybėje – aš tą jaučiu būsena, kaip asmenybė. Ir dabar yra Partnerė, su kuria aš suliejau savąją valią irgi kaip su asmenybe. Bet mūsų tapatybė, šią akimirką, ji yra labai glaudi, bendradarbiaujanti. Ir tapatybė turi savybę visą laiką siekt ryškesnio Kūrėjo atvaizdo, įprasminto savąja būsena. Asmenybė jau yra padovanota Kūrėjo, ji – nekintanti. Ir mano asmenybės, mano asmens suliejimas manosios laisvos valios, gautos iš Kūrėjo, su Partnerės asmenybės laisva valia yra nekintamas – tai yra per amžių amžius ir amžinybėje suliejimas dvasios, tuo labiau, kad mes prisiekėm Rojaus Trejybei – tai yra prisiekimas Amžinybės Šaltiniui. Tuo tarpu mūsų tapatybė kas akimirką turi kaupt patyrimus, ir tų patyrimų kaupime yra įvairių kliūčių. Ir štai tada ta laisvoji valia gali pasireikšti atsižvelgdama į aplinkybes. Ji negali pasireikšt taip, kaip asmenybė trokštų pasireikšt, ji turi modeliuot išmintingą žingsnį, kad tapatybė patirtų kuo mažiau kliūčių Gyvajame Kelyje. Todėl ta valia, atrodytų laisva valia nukreipta į Gėrį, į Grožį, į Tiesą, į Ateities Šviesą, ji turi vistiktai save slopint, derintis prie aplinkos. Tuo tarpu asmenybės laisva valia yra visuminė – visai amžinybei – nekintanti. Ir kada tapatybės būsena gilėja, tada ateina žinojimas. Žinojimas – ne šiaip išraiška – gal taip, gal kitaip? – Ne, žinojimas – tvirtybė viduje, iš Kūrėjo suteikta, kad būtent šitą laisvą valią reikia panaudot šitaip, o ne kitaip – būt Savimi.
Todėl laisva valia nėra toks paprastas reiškinys. Kūrėjas suteikia jį, kad mes galėtume visą laiką priimti sprendimus, ir kuo sprendimai yra aukštesniame laiptelyje, tuo subtilėja mūsų sprendimų priėmimo kokybė, ir pasirinkimai. Kada mes renkamės tarp akivaizdaus blogio ir gėrio, mums lengva atskirt, kas yra blogis, kas yra geris – ir tada pasirinkt gėrio kryptį. Kada laiptelis pakyla aukščiau, tada mes renkamės tarp gėrio ir didesnio gėrio, ir atskirt kur didesnis gėris, ne visada taip lengva. Tam ir reikalingas gilesnis atsivėrimas, stipresnis pasitikėjimas Kūrėju, ir tada pažinimas – ir Kūrėjo, ir kūrinijos, ir tos laisvos valios panaudojimo būtent šita kryptimi, kad būtų žengiamas sprendimo, priimto sprendimo, įgyvendinimo žingsnis.
Lengviausia kada yra stebima aplinka iš šalies, vietoj to, kad dalyvaut toje aplinkoje – stebi – saugu, gražu, niekas tavęs niekuo neįpareigoja, neužkabina – bet taip Evoliucija negali vykt, turi būt žingsnis Gyvajame Kelyje kažkam pirmam, antram, trečiam, nedidelei grupei, bet jis turi būt laisva valia.
Ir laisva valia yra pati didžiausia žmogui suteikta apribojimo laisvė.
Kada suteikiami žmogui vien tik draudimai, dar jis nežino, ką reiškia Laisva Valia, nes jis gyvena – negalima šito daryt, negalima šito, negalima šito, negalima šito. Žiūrėkit, visi šitie įsakymai – dešimt Dievo įsakymų – nė vienas netinka, nes jie visi yra neiginiai. Kaip galima norėt tų neiginių? Tu turi norėt teigimo – mylėk, mylėk, mylėk, mylėk, veik, būk ryžtingas, drąsus – tada galima siekt Evoliucinio kelio gyvojo žingsnio įprasminimo. O neigiant tu griauni save, nekuri nieko.
Juk mes ir sakom – Rojaus Trejybė-AŠ ESU yra Kūrėjas, Jis kuria, kuria iš Meilės Energijos Lauko nuostabų Tikrovės kūrinijos ir šeimos daugialypį audinį, su kiekvieno įnešamu indėliu, atskiru raštu, kuris niekur nepradingsta. Ir štai šitą raštą įaudžia mūsų asmenybė laisva valia, kurią įprasmina jos tapatybė kas akimirką. Ir jeigu mes suliejam laisvą valią su Kūrėjo Laisva Valia, tada Kūrėjas mus veda, ir tada mes žinom tvirtai – esam teisūs – nors aplinka gali manyt priešingai, bet tai jos problema, ne manosios asmenybės.

Niekada Evoliucijos nevysto demokratija, kuri yra pilkos masės – na, neteisinga vedlių sumanyta tam tikra visuomenės savigyna. Kūrėjas sumanė, kad Evoliuciją vystytų Vedliai, esantys Gyvajame Kelyje, atsirėmę į Kūrėją, atrastą savyje – ir ne mažiau – netinka jokie kiti takeliai, kurie yra klystkeliai – tik atrama į Kūrėją, ir laisvos valios suliejimas su Kūrėjo Laisva Valia, ir jos įprasminimas savosios tapatybės pasireiškimu kaip veda Kūrėjas.

Štai pagrindinė urantų užduotis – pajaust tą vedimą iš vidaus ir jam netrukdyt. O dar geriau – ryžtingai žengt kaip veda Kūrėjas. Kol šito nedarysit, tol klaidžiosit, tol bijosit būt savimi, ir tuo pačiu skriausit save, ir kūrinijos Evoliuciją.
Būkite Kūrėjo sūnūs ir dukros ir tada pajausite tą vedimą vis stipriau, ir jam atsiduosite taip, kaip plaukia laivas, nešamas upės tėkmės. Upė – Kūrėjas, laivas – mes kiekvienas. Būkime toje srovėje, ir mus įplukdys į nuostabų užutekį, kur galėsime pasireikšt taip, kaip Kūrėjas sumanęs kiekvienam iš mūsų kaupiant patyrimus per visą amžinybę visų Šviesos labui, ir tuo pačiu mūsų asmenybės tapatybės geresniam pasireiškimui laisva valia, Kūrėjo mums suteikta. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal