Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie banginę genetiką, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2018 02 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį mokymą, atsakant į mūsų sesės, Dalios, klausimą apie genetiką. Kas dabar yra ta vadinamoji banginė genetika?

Visuminė Dievybė AŠ ESU:

Mano mylimiausi vaikai, Aš esu – jūsų vadinamas su meile – Visuminė Dievybė – AŠ ESU. Sveikinu jus, atsivėrusius Man, šlovinančius ir garbinančius Mane. Šitoji Garbė ir Šlovė, kurią jūs geriate iš Manęs, yra tikra, reali, ir jeigu jūs eitumėte Gyvuoju Keliu taip, kaip sumaniau Aš, būdami savimi, kas akimirką, jūsų dabartinis genas keistųsi į stipresnį.

Jūs, kol kas, net ir genetikai, nesuvokiate, kad geną suteikiu Aš. Nėra geno, kuris būtų jūsų pačių išmąstytas ir per kartų kartas perteiktas kitiems. Jūs biologiškai sekinote save nuo pat Liuciferio maišto pradžios – kada jūsų vadovas prisijungė prie maišto, jūs pradėjote biologiškai silpnėti. Su kiekviena karta jūs silpninote ryšį su Manimi, nes Kūrėjas – kokia bebūtų išraiška jūsų viduje – Gyvas. Jisai palaiko jūsų genetinį fondą, ir su Juo jūs galite išlaikyti tą, ką jau gavote iš Mūsų.
Jūs suvokiate iš Epochinio Apreiškimo, pavadinto Urantijos Knyga, kada resursai, biologine prasme, yra išeikvoti, Mes atsiunčiame jums kitus savo vaikus, kad sustiprintų jūsų geną. Tokia buvo ir Adomo ir Ievos misija. Tačiau nusigręžimas nuo Mūsų bet kurioje kartoje, bet kurioje rasėje atveda visuomet į degradaciją – jūs negalite palaikyti net ir genetinio fondo tame lygyje, kokį suteikėme jums Mes. Jeigu jūs bendraujate su Mumis – visu savo nuoširdumu, kiekvieną akimirką – tik šitaip jūs galite išlaikyti ateinančių kartų stipresnį iš jūsų gaunamą paveldėjimą. Tai jei jūsų aplinka neliudija tokio stipraus ryšio su Mumis – to ryšio yra tiktai atšvaitai – todėl jeigu jūs prisiminsite, kad Mano dėka net iš vienos sangikų šeimos atsirado visos šešios jūsų planetoje numatytos spalvotosios rasės – tapo šaltinis vienas – viena sangikų dviejų tėvų šeima, ir šešios spalvotosios rasės. Kiekviena rasė turi savąjį genetinį fondą. Pati stipriausia mėlynoji rasė buvo išnaikinta. Toji stipriausia rasė, kuri buvo raudonoji rasė, taip pat buvo išnaikinta. Oranžinė rasė – sunaikinta. Koks gali būti genetinis fondas išsaugotas, jeigu stipriausieji yra sunaikinami silpnesnių, bet aršesnių fizine išraiška, ir fiziškai susidorojančių su visa rase.
Tai, kas buvo Amerikoje tarp indėnų ir baltųjų, tai nebuvo tas raudonasis žmogus, kuris iš tikrųjų buvo aukštesnio lygio net už baltąjį žmogų, ir indėnų atskirtinis ryšys nuo baltosios rasės leido iš tikrųjų jiems laikyti baltuosius aukštesne rase, nes jie buvo stipresni savo civilizacija, stipresni pasiekimais, ir dėl to jie pajungė sau esančius net ir savo aplinkoje – savojoje terpėje – panašius į raudonveidžius žmones, bet jie neatstovauja, ir neturi sąsajų su raudonąja rase – tiesioginės sąsajos. Todėl baltosios rasės atstovai, turėdami įvairias mechaninės priemones ir labiau išugdytą tiek materialų, tiek ir abstraktų mąstymą, jie matė, kad gali pajungti savo įtakon indėnų gentis, ir pasinaudoti jų naivumu, jų artumu gamtai, ir tuo pačiu užimti jų teritorijas, kurios viliojo savais turtais – gamtos turtais.
Jūs turite sampratą, pavadintą gudrumu, bet tai nėra jūsų rasės genetinio stipresnio fondo išraiška. Gudrumas – tai yra mėginimas siekti sau savanaudiškumo interesų patenkinimo bet kokia kaina. Stipresnis genofondas pasireiškia išmintimi ir didesne kosmine įžvalga, dvasiniu imlumu Man, ir tada – veikla, bendradarbiaujant tarpusavyje, visų Šviesos labui. 
Štai šitoks genofondas buvo sumanytas, kad būtų perteikta violetinės rasės gyvybės plazma iš Adomo ir Ievos pradinės-pirminės sėklos. Štai šitoji misija, sužlugdyta dėl menko įtikėjimo ir pasitikėjimo Manimi, neleido jūsų visai būsimajai žmonijos rasei patirti nuostabaus Mūsų stipresnio geno apdovanojimo visai žmonijai. Pradžia suteikiama iš vienos poros, esančios gyvajame ryšyje su Mumis. Tas sustiprinimas – genų – yra iš Manojo Šaltinio, ir jeigu jūs paminate tą Šaltinį, jūs negalite išsaugoti ir geno stiprybės, nesvarbu, kokia būtų jūsų tuometinė būsena. Jūs galite būti ir fiziškai stiprūs, bet jūs neturite gyvasties kibirkšties savyje, kad ji suliepsnotų ištisu laužu, kurį sukuriu Aš Meilės Galia.
Todėl jūsų dabartiniai genetikai klaidžioja tamsoje, kurdami neegzistuojančias teorijas apie klonavimą, kurio neegzistuoja niekur kitur, tik botanikoje, kada augalai klonavimo būdų skyla į dvi identiškas ląsteles iš vienos. Šito negalima padaryti su zoologine gyva ląstele, o jūsų genetikai eikvoja energiją ir laiką, ir klaidina žmoniją siekdami savanaudiškų tikslų – gauti lėšas jų nevykusiems eksperimentams, ir save iškelti į populiarumo viršūnę, net ir prieštaraujant Mano Evoliuciniam Planui. Todėl neįmanoma klonuoti jokios gyvos ląstelės, kad ji būtų identiška – iš vienos ląstelės į dvi – ir kurti jus taip gąsdinančias zombiuotų mirtingųjų ištisas rases, ir jas vėliau panaudoti saviems savanaudiškiems tikslams pasiekti. Todėl jūsų aplinka, būdama nusigręžusi nuo Manęs, klaidžiodama tamsoje, kuria įvairias mokslines tariamas teorijas ir mėgina jas eksperimentais pagrįsti, tačiau visi eksperimentai žlunga.
Ta vadinamoji banginė genetika – tai yra ta pati Manoji Energija – Virpesių Energija. Juk iš Manęs viskas paskleista energiniais virpesiais. Todėl kiekviena ląstelė taip pat pulsuoja Manąja energinių dažnių virpesių apraiška, kokia ji bebūtų jūsų nusilpusioje rasėje, nusilpusioje biologinėje ląstelėje. Jūsų aplinkos poveikis yra didžiulis ir jūsų fiziniam organizmui. Kadangi aplinka demonstruoja save – iškėlusi į centrą – bet pamynusi Mane kaip Centrą, kuris yra visos kūrinijos Šaltinis ir Centras, energine išraiška, jūs negalite be Manęs pasiekti jokių rezultatų, kurie yra išreiškiami jūsų nepagrįstais ir aukštais lūkesčiais. Jūs galite prirašyti teorinių įvairiausių teiginių, tačiau jie Manojoje Tikrovėje neturės jokio patvirtinimo.
Jūs iki šiol taip pat teigiate, kad moters kiaušinėlis yra beveiksnis – jis priima spermatozoidą, koks patenka į kiaušinėlį. Tačiau ateina akimirka, kada tas pats mokslas pradeda teigti, kad kiaušinėlis pasirenka stipresnį spermatozoidą, o ne kiekvieną jį pasiekusį, ir iki šios akimirkos tas pats mokslas tvirtinęs vieną, po kurios akimirkos ima teigti visiškai priešingai su tokiu pat užsidegimu, nors tai yra du skirtingi požiūriai, o užsidegimas toks pat. Ateis toji akimirka kada ir jūsų genetikai, atradę Mane savyje, paneigs dabartines savo teorijas, kurias taip aršiai gina įvairių banginių genetinių proveržių tariamais pasireiškimais, kada jie pradės garbinti Mane ir teigti, kad iš Manęs ateina geno galia, tik su Manimi gali pasireikšti geno stiprybė, nes tai yra virpesiai. Genas yra virpesių iš Manęs sklindanti energijos išraiška, ir todėl jūs būdami nusigręžę nuo Manęs silpninate savo kitas būsimąsias kartas biologine, fiziologine išraiška. Dėl to jūs patiriate, kad jūsų pasaulyje menkėja mąstymo lygis, savitarpio supratimas, ir labai didžiule apimtimi atjaunėjo ligos, kurios anksčiau pasireikšdavo ne tokiu dideliu mastu ir tik vyresniame amžiuje. Dabar jos tampa akivaizdžia rykšte ir tarp jaunų jūsų brolių ir sesių. Tai rodo jūsų genofondo degradavimą.
Štai tie banginiai reiškiniai ir pasireiškia jūsų būsenos sumenkėjimu ir tuo pačiu jūsų genofondo degradavimu. Jūs negalite sukurti nė vieno geno – o jūs nesate kūrėjai. Jūs manipuliuojate ir mėginate kitiems aiškinti, kad jūs galite surasti amžinybės eliksyrą, pratęsti savo gyvenimą, bet jūs viską darote, kad jį sutrumpintumėte, ir dar priedo gyvendami kančioje ir skausmuose, tiek fiziniuose, tiek intelektualiuose, tiek ir dvasinėse kančiose. Ir visa tai silpnina gyvą ryšį su Manimi – to geno Stiprintojo, ir tikro, švaraus, tyro geno Garanto ateities kartoms. Štai kodėl tiktai įtikėję Mano sūnūs ir dukros, atsirėmę į Manąjį vedimą, ir galės stiprinti geną tiek savo šeimoje, tiek ir per kartas ateities kartoms.
Galia ateina iš Manęs. 
Nebūkite naivūs, nepasiduokite savo aplinkoje esantiems pseudogenetikų svaičiojimams, kad be Manęs jie gali užtikrinti jums geresnį kartų genetinį fondą. Tai yra, kaip jūs pasakytumėte, utopinis mąstymas. Aš jums siūlau realų Tikrovės Gyvąjį Kelią. Reikškitės drauge su Manimi tiktai atsirėmę į Mane. Tai yra vienintelis kelias, kad jūs galėtumėte iš tikrųjų žengti Gyvuoju Keliu, palikdami stipresnį, galingesnį geną savo palikuonims. Galią suteikiu Aš, ne jūsų genetikai, ne jūsų aplinka. Visa tai yra iliuziniai svaičiojimai.
Būkite su Manimi nuo ryto iki vakaro, kas akimirką, ir per naktį. Būkite Manyje, ir jauskite Mane savyje. Tik šitaip jūs galėsite stiprinti genofondą, nes Aš esu Tas genofondo Stiprintojas ir Garantas. Ir jeigu Aš vienoje šeimoje sukūriau šešias spalvotąsias rases – sangikų šeimoje – suraskite Man dabar nors vieną šeimą, kuri genetiškai būtų taip pakeista jūsų genetikų, kad viena šeima pagimdytų šešias spalvotąsias rases. To pasiekti neįmanoma. O Man tas įmanoma.
Tos spalvotosios rasės turėjo savo prasmę. Prasmė buvo sumanyta, kad būtų kuo stipresnis pasireiškimas kiekvienoje rasėje, atskirtoje veido spalva, kad jos nesusilietų per anksti. Tai tos skiriamosios didžiulės savybės būtų leidusios patirti kiekvienos rasės patį ryškiausią ir stipriausią geną, ir būtų atėjusi ta nuostabi akimirka su Manimi, kada tos rasės būtų atsivėrusios viena kitai su pačiais stipriausiais savo genų pasireiškimais per stipriausius ištisų kartų palikuonis. Ir tada jūs būtumėte gavę nuostabų žmonijos pasireiškimą, kokį sumaniau Aš. Ir tą būtumėte pasiekę jūs drauge su Manimi, atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, bet jūs šito nepadarėte – dėl menkumą sukeliančio nusigręžimo nuo Manęs – net ir maištu prieš Mane.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU, už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir manosios partnerės amžinybėje. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal