Meilės Garantas yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU, 2018 03 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šiandien mes – urantai – jau vis stipriau imame patirti Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – pasireiškimą savo viduje, mes jau žinome, kad Kūrėjas taip pat pasireiškia per savo vaikus, tuo pačiu ir per mus, kurie esame nuoširdžiai atsidavę Kūrėjo vedimui iš vidaus. Tačiau labai svarbu, kokia būsena mes tampame Kūrėjo pasireiškimu savo aplinkoje. Vienoks mūsų pasireiškimas, jeigu atliekame gėrio ir šviesos darbus, remdamiesi savo intelektualiais apmąstymais ir jausdami pareigą taip elgtis, ir visiškai kitoks yra gėrio ir šviesos darbas, kada viduje esame pripildyti Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Meilės gyvų virpesių būsenos, kada kiekviena mūsų ląstelė jaučią būtent Gyvą Meilę – ir dar daugiau – toji Gyva Meilė sustiprinama, jeigu yra Partnerystė tarp vyro ir moters jų kuriamoje šeimos Meilės Erdvėje. Ir būsenos galia abiejų Partnerių sustiprėja ne dvigubai, bet kvadratu. Dar daugiau, drauge garbinant Kūrėją ir meldžiantis Kūrėjui, gyvi Meilės virpesiai dar labiau stiprėja, ir per viršsąmonę priteka į abu Partnerius, o iš abiejų Partnerių į juos abu jie pasklinda nuspalvinti jų abiejų ne tik asmeniniu patyrimu, bet ir jų abiejų suvienytu bendru patyrimu. Ir kuo didesnis atsivėrimas Kūrėjui, tuo stiprėja ir Meilės virpesių banga, kurią patiria abu Partneriai. Tačiau ir tai dar ne viskas. Jeigu šeimoje yra vaikų, tai tuomet Meilės Virpesių Erdvės Laukas dar labiau sustiprėja, nes jie paskleidžiami jau kaip tėvo ir motinos meilė savo vaikams, o savo ruožtu vaikai juos paskleidžia savo tėvams ir vienas kitam. Tačiau Meilės Energijos Virpesių Erdvės Laukas pripildomas dar stipriau pačiu pradiniu Meilės pasireiškimu tarp skirtingų lyčių – tarp Vyro ir Moters.

Štai tokią daugiapusę Kūrėjo Meilės virpesių gamą, ir galią, patiria Partneriai. Ir tokio Meilės gyvo buvimo ir patyrimo būseną garantuoja Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – vieninteliu būdu – gyvo komunijos ryšio su Kūrėju dėka ir galia. Kuo gilesnis atsivėrimas, tuo stipresnė Meilės galia užlieja abu Partnerius iš vidaus. Tačiau tai nereiškia, kad abu Partneriai tokią gyvą Kūrėjo Meilę patiria vienodu laipsniu ir vienoda galia, nors gali būti ir labai panašus patyrimas, vis tik jis nebus visiškai tapatus.
Meilės Energinių Virpesių Erdvės Lauko gyvas poveikis kiekvienam Partneriui priklauso nuo Partnerio patyrimų praeityje, nuo pasąmonės užterštumo apvalymo, nuo gyvosios Meilės bangos patyrimo iki Partnerystės, nuo aplinkos poveikio, ypač tamsios aplinkos agresyvaus pasireiškimo Šviesos atžvilgiu, ir konkrečiai Partnerio ar Partnerės atžvilgiu. Didžiulės įtakos turi bet kokie stresai, kurie esant negiliam įtikėjimui gali iš viso Meilės būseną netikėtai pašalinti. Ypač tai akivaizdu krizinėmis aplinkybėmis, kada iš dar menkai apvalytos ir praeityje – net per kartų kartas – labai užterštos pasąmonės prasiveržia baimės žemo dažnio energiniai virpesiai, ir jie vis smarkiau pradeda įsiviešpatauti Partnerio ar Partnerės sąmonės lygiu.
O baimė yra nuodai net ir Kūrėjo gyvos ir amžinos Meilės būsenai, kuri tiek savo pilnatve pripildo asmenybės tapatybės vidų, iškelia abu Partnerius aukštai virš iliuzijos tamsos, kad atrodo niekas tavęs pasiekti nebegali su kančių ir skausmų akimirkomis. Bet gi jeigu tik mažiau dedama pastangų atsiveriant Rojaus Trejybei-AŠ ESU garbinimu ir šlovinimu, gyvąja malda, jeigu mažiau studijuojami dvasiniai šaltiniai, ir silpniau veikiama drauge su Kūrėjų visų Šviesos labui, jeigu mažiau kuriamas Gyvos Meilės Virpesių Erdvės Laukas svajonėmis, tuomet ir Partnerio ar Partnerės viduje palaipsniui vis mažiau ir patiriama Meilės Gyvoji Banga. Baimė sunaikina neveiklią Meilę, nes Meilė yra gyvybinga tik judėjime, kada ja dalinamasi aktyviai tarp abiejų Partnerių. Mat jos tekėjimo sustabdymas – nors vieno iš Partnerių – dėl baimės aktyvaus pasireiškimo Partnerio viduje – Gyvoji Meilė nebetenka ankstesnio gyvybingumo ir spindėjimo, dėl to ji apsiblausia, o jos trauka susilpnėja. O baimei to ir tereikia – ji dar stipriau apima Partnerio ar Partnerės sąmonę, ir jau tuomet labai sunku iš jos išsivaduoti, ypač esant sunkioms, nepalankioms, ir net krizinėms Meilei aplinkybėms. Asmenybės tapatybės charakterio grūdinimui sunkios – ypač krizinės – aplinkybės yra kaip tik pačios tinkamiausios, tuo tarpu Meilės pasireiškimą jos labai greitai naikina.
Visa Kūrėjo veikla yra nukreipta visumos labui – Meilės ir Šviesos kuo stipresnio pasireiškimo visoje kūrinijoje labui. Lygiai taip ir su Gyvosios Meilės pasireiškimu Partnerio viduje – kuo stipriau jis arba ji bendraus su Kūrėju, kaip ir tarpusavyje, kuo aktyviau studijuos dvasinius šaltinius, ir kuo daugiau veiks visų Šviesos labui drauge su Kūrėju, tuo Meilės Gyvoji Banga bus vis galingiau patiriama net ir esant krizinei situacijai.
Kūrėjas Meilę dovanoja be jokio užmokesčio, bet gi ją patirti ir net stiprinti, būtinos kasdienės ir nuoširdžios pastangos – daugiau įdedama pastangų, daugiau atsigeriame Kūrėjo Meilės Nektaro. Meilė nėra mūsų – net ir tarp Partnerių – Meilė yra Kūrėjo – būtent Kūrėjas yra Gyvos Meilės Šaltinis ir Centras – ir Šeimininkas. Tuo tarpu tarp Partnerių mes – kiekvienas – esame Kūrėjo Gyvosios Meilės Laidininkai. Būtent tai yra mūsų – kiekvieno – valioje tą Meilę sulaikyti ar perduoti savo Partnerei arba Partneriui. Ir čia vien tik vidinė gyva Partnerio ar Partnerės būsena ir diktuoja, kiek mes Gyvosios Meilės išliejame nuolat savo Partneriui ar Partnerei. Ir nuostabu yra tai, kad Meilės Garantas yra Kūrėjas, bet Kūrėjas pateikia ir vieną sąlyga – Meilės Bangą patirti galima savo asmeninių pastangų dėka – nebus pastangų, nebus ir Meilės patyrimo, ir priešingai – bus pastangos dedamos nuoširdžiai, bus ir Meilės gyvas patyrimas.
Kūrinija yra veikianti gyva Sistema. Ji nėra robotų ir automatų sistema, bet gyvų Kūrėjo Sūnų ir Dukrų Gyvoji Šeima. Bet koks robotiškumas liudytų ne ką nors kitą, kaip Evoliucijos paneigimą – o tai tolygų Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – paneigimui ir maištui prieš Kūrėją. Evoliucija numato laisvos valios sprendimus ir veiksmus šių sprendimų įgyvendinimui, taip pat laisva valia. Tad ir Meilės patyrimas tarp Partnerių negali išlikti, jeigu nuoširdžiai ir laisva valia, ir su dideliu vidiniu noru nestiprinamas ryšys tarp pačių Partnerių, o taip pat ir komunija su Kūrėju.
Taigi tik įgyvendinus tokias sąlygas Kūrėjas yra tas vienintelis Meilės būsenos Garantas. Tarp Partnerių Meilės išsaugojimą Kūrėjas garantuoja tik esant nuoširdžiam tarpusavio bendravimui ir veikimui drauge su Kūrėju. Net nusipirkus materialų daiktą, mes gauname instrukciją, kaip turi būti elgiamasi su nusipirktu daiktu. Ir tada suteikiama garantija, kad tas daiktas tikrai gerai veiks ir atitiks savo funkciją, jeigu nebus pažeidžiamos instrukcijoje pateiktos nuostatos ir sąlygos. Todėl ir Kūrėjo Meilė turi būti aktyviai, o ne pasyviai saugoma ir puoselėjama, ir vis stipriau pasitikint Kūrėju ir savimi būsenos paliudijimu.
O susidarius sunkumams, ar net iškilus krizei, Kūrėjas jau iš vidaus veikia mus tais pačiais Gyvos Meilės aukšto dažnio virpesiais, ir tada gali pajausti ir pagalbą, ir padėties palengvėjimą tik įdėjus asmeninių pastangų. Tačiau streso ir įtampos padėtyje ir atsiverti tampa nepaprastai sunku, todėl tam ir yra Partnerio ar Partnerės pagalba ir sustiprinimas, nes kaip Meilę kiekvienas iš Partnerių patiria, dvasine prasme, nors ir panašiai, tačiau vis tik skirtingai, kaip originali ir unikali asmenybė, neturinti jokios kopijos, taip ir krizinėmis sąlygomis vienas patiria Meilės Energijos daugiau, kitas – mažiau, tad daugiau turintis energijos, jos turi įlieti savo Partneriui ar Partnerei, kuri krizės akimirką yra daugiau praradusi energijos ir Meilės būsenos nebejaučia.
Štai tokiu sunkiu momentu ir turi pasireikšti tarp Partnerių didesnis gyvas abipusis pasitikėjimas, bendravimas, ir bendradarbiavimas. Ir būtent tokių dalykų ir mokosi abu Partneriai, nes pasitikėjimas ateina įgyjant praktinius įgūdžius, bendraujant ir bendradarbiaujant vis artimiau, ir būtent tokį kelią ir numatė Kūrėjas abiems Partneriams net ir ištikimybės išmėginimo iššūkiu sunkiomis krizinėmis aplinkybėmis – kas nugalės – Kūrėjo Meilės Šviesa ar baimės gąsdinanti ir paralyžiuojanti materialų protą ir valią tamsa.

Štai kodėl toks svarbus yra kuo ankstesnis atradimas savyje gyvo Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU, dar net vaikystėje, o tada ir bus Kūrėjo garantija, kad Meilės Energijos Virpesių Erdvės Laukas įsiviešpataus vaiko Širdyje, kad jis augs jau kaip Kūrėjo sūnus ar dukra, ir dar daugiau, jis suras jam Kūrėjo parinktą Partnerę, jautriai savo vidiniais virpesiais atpažinęs ją iš jos sklindančių energinių virpesių bangos. Ši Partnerystė kurs kuo galingesnį Kūrėjo Meilės Energijos Virpesių Erdvės Lauką drauge su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Ir tai bus Garantija, kad tokių Partnerių nebepaveiks jokia baimės apraišką, nes jie vis labiau stiprins šį Meilės Erdvės Lauką. Tad tik aktyvi Partnerių veikla ir užtikrina paties Kūrėjo teikiamą Garantiją – Meilė bus atlygis už nuoširdžias pastangas, o jos gyvas Garantas bus vien tik Kūrėjas, abiems Partneriams vienodai.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal