Dieviškoji Meilė, 2018 03 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Pati galingiausia Jėga kūrinijoje yra Kūrėjo Meilė, ir ją galima patirti savo viduje. Niekas negali jos pakeisti, niekas negali atstoti Kūrėjo Meilės individo viduje. Ir tik su tyra ir skaisčia Kūrėjo Meile įmanomas tikras Kūrybos Procesas, kurį ir sumanė Rojaus Trejybė-AŠ ESU – KŪRĖJAS savo Evoliuciniu Planu visai kūrinijai. Kūrėjas juk ir vadinamas Tokiu Vardu, kad kuria Pats, ir kas tik susilieja su Kūrėjų ir patiria dieviškosios Kūrėjo Meilės tikrą fontaną, netgi potvynį, savyje, tas taip pat tampa Bendrakūrėju, ir kuria – pradedant savęs ‐ savosios tapatybės – kūrimu, ir baigiant veikla išorėje, ir tik taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, ir šitoks Kūrėjo vedimas Meilės bangomis yra patiriamas savo būsena.

Šiandien žmogus patiria tik žemais savo energiniais virpesiais Kūrėjo Meilės ne tik labai silpnus impulsus, bet ir tie silpni impulsai dar yra iškreipti streso, nerimo, ir ypač baimės, tad pačios Kūrėjo Meilės nebelieka, yra tik tolimas jos aidas, kokį ir girdi-jaučia žmogus savo gyvenime, ir tą jis vadina meile. Bet gi tai yra ne Meilė, o mirtingojo smegenų veiklos paskatintas hormonų proveržis, kuris ir stimuliuoja mirtingojo viduje šeimos sukūrimą, palikuonių gimdymą, jų auklėjimą, ir viską atliekant grynai mechaniškai – be Kūrėjo Meilės ir be paties Kūrėjo, atrasto savyje.

Būtent dėl to, kad našlaitis žmogus be Kūrėjo Meilės renkasi sau partnerį ar partnerę, tai jau iš anksto užprogramuota jo aplinkoje – šeimoje – būsimieji konfliktai, ir vaikų kaltinimai tėvams – ko jūs mane pagimdėt, aš jūsų neprašiau, o tėvų vaikams – kokie nedėkingi, mes jums atiduodame viską, o jūs nieko nesuprantat, ir rūpinatės vien tik malonumais, ir sutuoktiniai greitai pradeda kaltinti vienas kitą savanaudiškumu, meilės praradimu, kad ne tik žiūrėti nebegali vienas į kitą, bet net ir išbūti viename kambaryje jiems tampa perdaug sunku – ir šeimos skyrybos tiesiog tik laiko klausimas, nors patiriamas ir realus skausmas dėl vaikų skausmo skiriantis tėvams. Bet tai mažesnis blogis negu metų metais gyventi be Kūrėjo Meilės ir Tikrovės, save apgaudinėjant, ir šitaip klaidingai mokant ir vaikus, kad ir jų šeima turi būti tokia laiminga, tuo tarpu tėvai negali ištverti tokios išdžiuvusios žmogiškosios meilės oazės, negali gyventi be įtampos, o juk vaikams būtinas ne kaukių ir lėlių spektaklis, jiems būtinas gyvas Kūrėjo Virpesių Meilės Erdvės Laukas, kurio negalima išmokti iš knygų, negalima sau įteigti, jis gaunamas iš Kūrėjo patiriamos gyvos Meilės ir gyvenant Kūrėjo Meile tame gyvame Meilės virpesių lauke, kurį ir gali pajausti, ir pajaučia labai greitai ir vaikai savo dar mažai užterštu vidumi. Tuo tarpu tėvų išorinės kaukės vaikų sampratas apvelka iliuzijos tamsos šešėliais, o vaikus visiškai supainioja, kad jie net ir savo draugams pasakoja, kaip jais rūpinasi mama ir tėtis, kokia jiems yra graži jų šeima, kokia gera yra mama, ir koks geras yra tėtis, ir patys sieks tokių tuščiavidurių šeimų sukūrimo jiems jau suaugus, ir atkartos savo tėvų kaukių poveikį jau savo vaikams – šitaip klaida perkeliama iš kartos į kartą, klaida šitaip įtvirtinama daug stipriau jau kolektyvinėje sąmonėje ir pasąmonėje – mano motina, mano senėlė taip gyveno, kentėjo, nesiskyrė, kentėk ir tu nuolankiai ir nesiskirk, pražūsi netekusi, ką turi dabar. Kančios sindromas ir mazochizmas kančioje yra vergo padėtis, kuri vaikams niekada nesuteiks Kūrėjo Šviesos – tai – saviapgaulė. Tik Gyva Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meile ir Laime spinduliuojanti motina ar tėvas yra vaikams gyvas mokymas, nors jau ir kitoje šeimoje.
Štai kokia bus padaryta meškos paslauga – be gailestingumo savo vaikams, vien tik iš gailesčio – išsaugant negyvą šeimą, kurioje kaukės pakeičia nuoširdumą ir Kūrėjo gyvai Meilei pastatomos dirbtinės užkardos. Tačiau vis vien skyrybų finalas laukia kiekvienos šeimos, kur gyvenama be savyje atrasto Kūrėjo ir be Kūrėjo Dieviškosios Meilės, kuri ir suteikia šventus sparnus kasdienybei ir polėkį, jaučiant savo Partnerį ar Partnerę visa savo būsena.
Dieviškoji Meilė suteikia polėkį kurti bendradarbiaujant su Partneriu ir drauge su pačiu Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Tai ne intelekto suteikiama būsena, tai – Kūrėjo virpesių būsena, kada mirtingojo intakas įteka į Kūrėjo gyvų virpesių Meilės Vandenyną. Ir tą pačią akimirką intakas prisipildo Kūrėjo Meilės virpesių, kad juos perduotų savo Partnerei kaip gyvas laidininkas, kaip gali atsigėręs vandens su mylimąja iš burnos į burną tuo gurkšniu pasidalinti. Tai gyvas Kūrėjo Meilės Nektaro gėrimas iš Kūrėjo ir siuntimas-liejimas-pasidalinimas su Partnere. Ir visa dieviškoji Meilė sukuria tokią vidinę būseną, kad ir esi pakylėtas virš planetos, virš žmonijos, o pati Partnerė tuomet sutalpina visą žmoniją savyje, ir tuomet tavo vidus pilnatvės galia perduoda Kūrėjo Meilę savo Partnerei – vienintelei moteriai, kuri yra tiek tavo moteris, tiek ir žmona, o jai tu esi tiek vyras, tiek ir vyriškis, abipuse Kūrėjo Meile sulieti du į vieną, ir tapę vienas kito Papildiniu – juo tapę Kūrėjo Valia. Dieviškoji Meilė savo galia pranoksta visas žmogiškąsias aplinkybes, kurios gali trukdyti jai pasireikšti, nes ji sukuria ryžtingą veikimą drąsos apsuptyje, kuri jaučiama vidine kosmine Įžvalga ir Širdimi. Čia yra labai svarbus įtikėjimo gilinimas. Būtent nuo gilinamo Įtikėjimo atsiranda atokvėpis nuo įtampos ir streso, ir tada imamasi įgyvendinti drąsius sprendimus visų Šviesos labui, nors dar prieš akimirką tokio ryžto nebuvo nė kvapo. Dieviškoji Kūrėjo Meilė ir yra tas Gyvas Impulsas veikti drąsiai ir ryžtingai, nes Kūrėjas kitokio veikimo nežino – Kūrėjas veikia Gyvame Meilės Erdvės Lauke, kuriame jokių veiksmų atidėliojimų nėra ir būti negali, nes Kūrėjas yra gyvas ir kas akimirką yra Veikloje visumos labui, todėl ir tas Kūrėjo sūnus ar dukra, kuris patiria Kūrėjo Meilę, taip pat irgi patiria tą gyvą Kūrėjo Meilės Impulsą veikti visumos labui, pranokstant net ir artimiausių šeimos narių įtaką ir poveikį. Šitaip prasideda Kūryba.
Tai, ką žmogus vadina kūryba, jeigu ji nėra paremta Kūrėjo dieviškąja Meile, yra ne kas kita, kaip iliuziniai šešėliai to, ką būtų galima sukurti su Kūrėjo Dieviškosios Meilės sparnų polėkiu net ir stovint ant planetos paviršiaus, bet visam skęstant dieviškuosiuose Kūrėjo Meilės spinduliuose.

Šiandien man buvo suteiktas nuostabus mokymas, susietas su Kūrėjo gyvąja Meile, kuriant naują gyvybę drauge su Kūrėju. Jis liejosi pokalbio su Partnere akimirką – Dieviškoji Meilė yra tokia galinga Kūrėjo Energija, kuri pripildo asmenybes gyvąja Energija. Kada abu partneriai – vyras ir moteris – yra intymioje sueityje,, jie net yra susieti su tolimosios praeities akimirka, kada planetoje buvo įterpiama Gyvybės Nešėjų sukurta gyvybės plazma. Gyvybės Nešėjai sukūrė iš Energijos gyvybės plazmą, kad planetoje atsirastų evoliucinė gyvybė iš Kūrėjo Meilės pasireiškimo. Tačiau sukurta gyvybės plazma savo evoliucinio Proceso pradėti negali, nors ji atitinka Vietinės Visatos vieno iš dviejų Sukūrėjų ir Vadovų – Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto, patvirtintos cheminės formulės pagrindą natrio chlorido – druskos – tirpalo išraiška, bet gyvybės plazma dar nepulsuoja gyvybe, ji dar neveikia, jai dar būtinas Rojaus Trejybės Trečiojo Asmens dvasinis gyvybės pliūpsnis-kibirkštis-pūstelėjimas, kurį Begalinė Motina – Trečiasis Šaltinis ir Centras – jį ir suteikia per savo Vietinės Visatos Dukrą Kūrėją, Nebadoniją, ir šitokį gyvybinės kibirkšties pūstelėjimą Nebadonija, pagal jai suteiktą Mandatą, perteikia Gyvybės Nešėjui, kuris ir įgyvendina šio Mandato teisę - pūsteli dvasinės gyvybės kibirkštį gyvybės plazmai – evoliucinės gyvybės procesas Urantijoje yra paleistas. Taip ir du mirtingieji – moteris ir vyras – patirdami Kūrėjo Meilės apjungiančios galios proveržį pačiame intymiausiame skirtingų lyčių partnerystės atsivėrime vienas kitam, ir Kūrėjui, ir susijungime vieno su kitu tiek dvasia, tiek kūnu, ir susiliejime su Kūrėju – pagarbinus ir pakvietus Kūrėją taip pat dalyvauti šioje Meilės ir Gėrio Dvasinėje ir Fizinėje Sueityje, šitą pačią akimirką yra parengti, kad vyro sperma kaip ir Moters kiaušinėlis gautų - ir gauna - Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvybinės kibirkšties pūstelėjimą Kūrėjo Meilės sustiprintu energiniu Impulsu. Ir tokiame Kūrėjo Meilės Erdvės Lauke drauge su Kūrėju sukurta gyvybė bus daug stipresnio geno, ir vaikai bus imlesni dvasinei Šviesai ir Kūrėjo Meilei.
Šitokiu būdu dabartis, per Kūrėjo pasireiškimą pilnuose Kūrėjo Meilės vaikuose ir savo būsena liudijančiuose gyvą ryšį su Kūrėju intymioje vyro ir moters harmoningoje sueityje, kuriant naują gyvybę, yra susieta net ir su tolimosios praeities akimirka, kada Gyvybės Nešėjai prieš 550.000.000 metų gavo Kūrėjo gyvybės dvasinį Pūstelėjimą ir Gyvybės Nešėjų sukurta gyvybės plazma pradėjo evoliucijos ciklą tolimos istorijos Urantijoje.
Tačiau būtent mirtingasis iš pradžių savyje turi atrasti Rojaus Trejybę-AŠ ESU, o dar geriau patirti gimimą iš dvasios, ir būti pamalonintam Kūrėjo Dieviškosios ir Gyvosios Meilės Potvynio Užliejimu iš vidaus ir patirti savo būsena Kūrėjo Meilės galios pasireiškimą savo viduje ir visos Meilės išliejimą savo Partneriui ar Partnerei – vyrui ar moteriai – ir priimti šitos pačios Kūrėjo Meilės gyvų virpesių atsakomojo užliejimo bangavimą iš savojo vyro arba moters, ir šitaip abiems pulsuoti visų Šviesos labui. Ir visas šis gyvas procesas-gyvenimas-akimirka intymiausioje viršūnėje, kokia yra patiriama abiejų Partnerių dieviškojoje Meilėje ne tik sukuria stipresnio geno gyvybę, bet tuo pačiu sukuria ir pačius tėvus, kad šie irgi būtų pasirengę tokią naują gyvybę pripildyti pačios galingiausios Kūrėjo Meilės Galios ir Šviesos pagal šios naujos ir stipresnės gyvybės poreikį, kurį būtent ir turi pažadinti savo galingesnio geno vaikuose būtent šie žemiškieji abu Kūrėjo Meilės sustiprinti tėvai.

Štai taip Kūrėjo Meilė pasireikš tolimoje Urantijos ateities patirtyje kiekvienoje urantų šeimoje, kada bus gyvenama drauge su Kūrėju ir tarpusavio brolystėje. Ir tokiame Kūrėjo Meilės Erdvės Lauke drauge su Kūrėju sukurti palikuonys bus ne tik ugdomi su Kūrėjo Meile, bet jie visi bus imlesni ir pačiai dieviškai kūrybai, todėl iš jų liesis naujos kūrybinės minties klodai poezijoje, prozoje, tapyboje, muzikoje, architektūroje, moksle, gamyboje, šeimoje, mokykloje, universitete, darbe, gatvėje. O pradžią duoda Kūrėjo Meilės gyvas Impulsas drauge su Kūrėju kuriant naują gyvybę naujojoje Urantijos Šeimoje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal