Tėvo mokymas-atsakymas, ką reiškia nuolat būti gyvame ryšyje su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2018 02 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, tavoji dukra, pateikė klausimą – ką reiškia būti nuolat gyvajame ryšyje su tavimi, ir kaip reikėtų būti gyvajame ryšyje nuolat. 
Esu pasirengęs šitą mokymą pagarsinti iš bet kurio iš jūsų suteikiamą mums, kad jis padėtų mums gyventi šitame pasaulyje, šioje kartoje ir šitomis aplinkybėmis taip, kaip sumanei tu.

Tėvas:


Mano mylimiausi, nuostabiausi vaikai, esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, Visuotinis Tėvas ir jums aš tariu šlovinimo ir garbinimo žodžius, žavėdamasis jūsų visų žengimu, kuris kupinas Manosios Meilės Tikrovės. Aš žaviuosi jūsų veiksmais, kurie atitinka Manąjį vedimą iš vidaus. Juk ir žengiate jūs kiekvieną naują žingsnį, patirdami tą vedimą iš vidaus – kitaip jūs negalėtumėte net ir pamąstyti, kad galėtumėte priimti panašų sprendimą ir jį įgyvendinti. Bet koks sprendimas Šviesos kryptimi yra Mano suteiktas. Jūs galite nepajausti būtent, kad impulsas atklydo tiesiai iš Manęs į jūsų širdį, ir jūs galite manyti, kad tai jūs sumąstėte tokį sprendimą ir jį įgyvendinote, tačiau kuo giliau atsiversite Man, tuo labiau patirsite, kad būtent jūs iš Manęs pasiimate šitą Mano jau suteikiamą impulsą atsivėrimo gelme ir nuoširdumu, kurį Aš jums suteikiu kaip asmenybei, kad ir pasireikštumėte Manaisiais virpesiais savo viduje, ir būsena paskleisdami savo nuostabius patyrimų nuspalvintus Manuosius virpesius į aplinką, ir juos patirdami savyje.
Jūsų atsivėrimo akimirką, kada jūs nieko nežinojote apie Mane, Kuris yra iš tikrųjų jūsų viduje, nebuvo tokia, kokia yra šiandien. Jūs dabar praplėtėte savo supratimo horizontą milžinišku nuotoliu, net ir jūsų pačių mąstais, asmeniškais mąstais. O ką reikėtų Man pasakyti kalbant apie aplinką, kuri nusigręžusi nuo Manosios Šviesos, kuri yra gyva ir panirusi į tamsos ritualų ir dogmų iliuziją ir joje pasitenkina savo dabartine egzistencija, nejausdami patys savo viduje gyvenimo prasmės, todėl kurdami įvairiausias pramogas, kuriose mėgintų surasti sau pasilinksminimo kuo ryškesnes akimirkas, nes tokių Mano vaikų, nežvelgiančių į Mane, protas yra judrus kaip laukinis mustangas ir jo sutramdyti mirtingajam nepavyksta, nes jisai nori pats pagal tą protą šokti, būti judrus, todėl jam reikalinga patirti kuo daugiau reginių, kuo daugiau įvairių atrakcijų, pasilinksminimų įvairiausiose draugijose įvairiomis progomis. 
Deja, toks nutrūktgalviškas ir neišmintingas elgesys tą patį protą nuvargina, kad jis net po tokių pramogų trokšta poilsio – nebėra kada dirbti, nebėra kada kurti, nes kūryba – tai yra pastangos su Manimi, kada jūs dedate pastangas, kad kreiptumėtės į Mane, kaip į savo artimiausią draugą, į savo Tėvą ir Motiną, kuriuo jūs pasitikite. Tai ir yra jūsų proto apraminimas ir tuo pačiu Mano jums padovanoto asmenybės dieviškojo proto daiginimas, kad jis galėtų prasiskverbti savuoju mąstymu ir pranokti jūsų žmogiškąjį, materialų protą.
Kada jūs girdite iš jūsų dvasinio mokytojo Algimanto tariamus žodžius – būkite, savo būsena, visą laiką nuostabiame gyvajame ryšyje su Manimi, tiek dieną tiek naktį – tai nereiškia, kad jūs turėtumėte nuo ryto iki vakaro bendrauti su Manimi ir nieko neveikti. Jūs turite virpesiais pajausti ir būsena paliudyti, kad tie virpesiai, kurie jus ramina ir stiprina, yra iš Manęs, ir šitų virpesių įtakoje jūs trokštate atlikti daug Gėrio darbų. Jūs norite – kokią nors netikėtą akimirką, pamatę kokį nors vaizdinį ar kokį nors reportažą per televiziją, išgirdę kokią nors dainą ir jaudinantį žodį, jūs trokštate pasireikšti gėrio veiksmu, pasireikšti Mano labui, pasireikšti taip, kaip jūs tikite, kad verta pasireikšti, kad būtų didesnis užtikrintas teisingumas, ryškesnė būtų Manoji Šviesa aplinkui. Šitoks noras jau ir yra tos būsenos formavimasis jūsų viduje, kad jūs pajutote Mano gyvą impulsą. Būsena jums paliudijo, kad jūs esate gyvajame ryšyje, nors ir nesikreipėte prieš akimirką į Mane, bet kiti faktoriai, išgirsti jūsų ar pamatyti išorėje, sužadino tą impulsą jūsų viduje, kad jūs norite veiksmo visumos labui ir juntate to veiksmo prasmę. Tai ir yra gyvas bendravimas su Manimi. Jūs turite net ir akimirkai pajautę tokį impulsą kreiptis į Mane, ir ką tiktai norite, išreikškite Man – nesvarbu, ką jūs pasakysite – ar norite šitą impulsą sustiprinti, ar norite jį įgyvendinti, ar norite už jį padėkoti – nebūtinai Man – tam dainininkui, kuris dainuoja tą dainą, tam kompozitoriui, kuris ją sukūrė, tam poetui, kuris parašė žodžius tai dainai,
Gyvas ryšys su Manimi – tai yra toji Šviesa, kuri jus ugdo siekti Gėrio, Šviesos pagausinimo jūsų aplinkoje ir tuo pačiu jaučiant Meilės motyvą iš Manęs, kuris jus pripildo, pripildo per jūsų gyvą atsivėrimą Man. Meilė kurią jūs patiriate atsiverdami Man, yra kaip tas vėjas jūsų burėms, kad laivas plauktų Manojoje Upėje taip, kaip Aš jį plukdau, bet tos burės – tai yra jūsų įtikėjimas. Kuo daugiau jisai liesis iš jūsų vidaus ir jus kels, tuo didesnis burių plotas bus, kad į jį patektų daugiau vėjo energijos. Todėl atsiverdami Man, jūs ir pajuntate tą meilės galią, meilės vėją, kokį sukeliu meilės oro srovėmis visoje kūrinijoje, ir jūs patiriate tą atsivėrimu savo viduje ir nukreipiate į savo įtikėjimo bures. Ir tada jūsų asmuo ima veikti – jis plaukia. Bet jūs žinote, kad yra Mano dalelė, Gerasis Locmanas, kuris vadovauja kapitonui, jūsų protui, kuris atsakingas už jūsų laivą. Tai jeigu jūs daugiau bendraujate su Manimi, jūs prisipildote daugiau ne tiktai meilės, bet tuo pačiu ir išminties, ir suprantate, kad nėra nieko vertingesnio kaip tiktai pasitikėjimas tuo Locmanu, kuris yra Mano dalelė, dalelė To, kuris yra Tobulumo ir Išminties Šaltinis visai kūrinijai – per visą amžinybę ir begalybę. 

Todėl kiekvienas išmintingas kapitonas atsiduoda gerojo Locmano vedimui. 

Bet koks jūsų impulsas, kurį jūs pajuntate ir siekiate jį įgyvendinti meilės motyvu visumos labui, taip pat yra bendravimas su Manimi, nors tą akimirką jūs atsiduodate to veiksmo atlikimui.

Kad jūs galėtumėte suvokti, ką reiškia būti nuolatinėje būsenoje su Manimi, tai paimkite paprasčiausią pradinį palyginimą – kada jums buvo sunku išvis suvokti, kad galima su Manimi bendrauti tiesiogiai paprastais žodžiais – jums buvo nesuprantamas toks teiginys išvis, ką reiškia atsiverti ir bendrauti paprastais žodžiais. Jums atrodydavo, kad malda turėtų būti ypatingi žodžiai, kol palaipsniui jūs ėmėte vis stipriau suprasti, kad galite išsakyti nuoširdžius bet kokius žodžius, sklindančius iš jūsų asmenybės tapatybės gelmės tą akimirką, ir jie Mane pasiekia jūsų virpesiais. Todėl kada jūs palaipsniui nustojote bijoti rinkti specialius nudailintus žodžius, kad galėtumėte kreiptis į Mane paprastais žodžiais, jūs pajutote stipresnį pasitikėjimą ir savo atsivėrimu, savo gyvąja malda, skirta Man. 

Tas jūsų didesnis ūgtelėjimas, jūsų sampratos lygiu, keitėsi. Ir dabar ateina toji akimirka, kada jūs galite vien tiktai ištarę Mano vardą, kreipdamiesi į Mane, ir nieko daugiau nepasakę, vėl užsiimti kokiu nors darbu – tai bus jau atsivėrimas Man, bet darbo akimirką jūs vėl patirsite tam tikrą momentą, kad norite kreiptis į Mane vėl, tuo pačiu vardu – ir kreipkitės. Daugiau galit nieko nesakyt, dirbkite tą darbą toliau. Padarykite daugybę akimirkų, kuriomis vien tiktai ištartumėte Mano vardą ir tai jau jums bus susiformavusi būsena to nuolatinio ryšio su Manimi, nors jūs Man nieko neišsakysite, bet kartas nuo karto, dirbdami tą darbą, jūs visą laiką prisiminsite Mane. Ir bet koks, net ir trumpas Manęs prisiminimas, iškels jūsų energinius virpesius į aukštesnį dažnį. Ir jeigu jūs šitaip per dieną kreipsitės vien tiktai vardu į Mane nieko neišsakydami Man daugiau, keliolika ar keliasdešimt kartų, tai ir bus jūsų ta dienos erdvė, pripildyta Manojo aukšto dažnio energinių virpesių turiniu. Ir jums net ir tas pats darbas ar darbai seksis daug geriau. Bet tai nebus tas gyvosios Komunijos ryšys, kurį jūs patiriate, kai atsiveriate sau ir išsisakote savo džiugesį, skausmą, siekį, troškimą, kada jūs nurimstate ir norite vien bendrauti su Manimi. Tai bus jūsų giluminė Manosios jums suteikiamos gyvo atsivėrimo akimirkos gelmė, nes joks darbas jūsų netrikdys, jūsų dėmesys bus sutelktas tiktai Man. Tai bus giluminė būsena, kuri jus pakraus Manąja energija dar stipriau, tačiau net ir tie trumpalaikiai momentai, išsakant vien tiktai Mano vardą, kaip kreipinį į Mane, jau užtikrina, kad jūs esate toje gyvojoje būsenoje su Manimi.
Jeigu jūs naktį taip pat pabundate, pamėginkite vėl išsakyti tą kreipinį. Mano vardą ištarkite mintyse ir patirsite, kad jūs esate ir naktį toje būsenoje. Visa tai sklinda virpesių dėka. Komunija, jūs jau puikiai žinote, vykta per viršsąmonę, reiškia, tą akimirką jūs turite būti savo sąmonę prigesinę, kad ji būtų būdravimo būsenoje. Pasąmonė taip pat neturi galios, ir įsijungia viršsąmonė kaip tas kanalas, per kurį teka Mano virpesiai ir Mano mokymai. Tuo tarpu miego metu viršsąmonė yra išjungta, o pasąmonė veikia aktyviausiai. Ir kada jūs nubundate, net ir patirdami, kad verčiatės ant kito šono, pasąmonė trupučiuką susilpnina savo veiklą ir įsijungia sąmonės lygis į būdravimo būseną ir iš jo jūs galite pereiti į sąmoningą būseną, kada galite ištarti ir Mano vardą. Ir tada jūs palaipsniui įgydami vis stipresnį pasitikėjimą tokiomis akimirkomis Manimi ir šito nuostabaus patyrimo veikiami pamatysite, kad vis daugiau surandate, ką prie Manojo vardo pridėti dar. Taip jūs palaipsniui formuojate bendrą virpesių lauką aplink save ir savo viduje. Ir tada ateina toji akimirka, kada jūs turite jau viduje giluminį jausmą, kad jūs esate su Manimi būsenoje visą laiką, net ir nesikreipdami į Mane Manuoju vardu. Jūs esate Mano gyvajame Meilės virpesių lauke ir tą jaučiate savo būsena. Tie virpesiai jus apkabina iš išorės ir glamonėja iš vidaus, jūs suformavote tą būseną, kuri yra tvirtas jūsų įtikėjimas ir pasitikėjimas Manimi ir savimi. 

Štai laipteliai, kuriais palaipsniui jūs žengiate, ir priėjote tą atlygį – kur bepasižiūri jūsų akys, jūs esate toje gyvojoje būsenoje su Manimi. Jūs jaučiate tą būseną ir paliudijate, kad jūs net ir nieko Man nesakydami, bendraujate su Manimi būsena.
Todėl jūsų žengimas mažais žingsneliais, kada jūs nežinojote iš viso kaip melstis, žinodami tiktai ritualines bažnytines maldas, jums neleido laisvai kvėpuoti. Jūsų vidus, asmenybės bundantis vidus, troško kažko, ko jis negalėjo apibrėžti ir sau tiksliai atsakyti, ko gi jis trokšta. 
Ir kada jūs pirmą kartą šitoje Gyvojoje Šventovėje išgirdote, kad reikia kreiptis į Mane tiesiogiai – ne per Mariją, ne per Jėzų – tiesiogiai, kaip į savo Tėvą ir Motiną, kuris padovanojo savo dalelę, kuri yra jūsų viduje, priimti ją su Meile, be baimės, kreiptis savais bet kokiais žodžiais – tai buvo milžiniška jūsų pergalė, jūsų asmenybės dvasinio dieviškojo proto pergalė prieš savo žemiškąjį, žmogiškąjį materialų protą. 

Ir kada jūs žengsite šituo keliu vis stipriau, ateis toji akimirka, kada taikydami jau Mano minėtus mažus žingsnelius – daugybę akimirkų kreipdamiesi į Mane tiktai vardu – jūs palaipsniui išplėsite ir prie vardo pridėdami dar ir savo tam tikrą meldimo teiginį, ar garbinimo teiginį, čia nėra tiek svarbu, ką jūs pridėsite, svarbu jūsų nuoširdumas. Ir ateis toji galutinė būsenos patirtis, kada jūs patirsite, kad esate visą laiką nuolatiniame Mano energinių virpesių lauke – būsena jums tą liudija – net ir naktį, nes ryte pakilę jūs pajausite, kad buvote Mano virpesių lauke – ir ta būsena jums liudijo – šitas procesas yra Mano sumanytas, kad visa kūrinija patirtų nuolat gyvą būseną su Manimi. Juk būnant Tikrovėje tai ir reikia palaikyti tą būseną su Tikrovės Šaltiniu nuolat savosios sąmonės ir pasąmonės lygiais.


Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Tėve, už šitą atsakymą-mokymą. Manoji valia, per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, AŠ ESU, ir manosios Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal