5. Algimanto pamokomasis žodis – urantų misija nešti Kūrėjo Šviesą per visą kūriniją – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 01 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvasis Kelias – mūsų pati pradinė pakopa į amžinybę Rojuje, sugrįžus į mūsų Gimtuosius Namus – kaip sūnus ir dukra ilgai klaidžioja po planetą, po įvairias šalis, sugrįžta į savo namus, ir tėvai apsidžiaugia – po ilgo išsiskyrimo – sulaukia savojo sūnaus arba dukters gimtuosiuose namuose. Mes irgi, kada atsiveriam dvasioje, pajuntame savo Tikruosius Tėvus. Mes turim žemiškųjų vaikų, bet jie yra taip pat Tų mūsų Tikrųjų Dvasinių Tėvų vaikai – jie mums yra dvasios broliai ir sesės – mes esam jų dvasiniai mokytojai. Bet žmogus, nemokytas tokių dalykų, jis mano, kad jis yra tėvas arba motina, ir tą sūnų arba dukrą laiko savo nuosavybe – neužtenka, kad laikytų savo sūnumi, bet jį laiko nuosavybe. Ir jį sukinėja taip, kaip daiktą – perstato iš vienos vietos į kitą, reikalauja, kad jis būtų paklusnus. Jeigu atvertume save ir tada sulauktume savo dvasinių brolių ir sesių, gimstančių materialia išraiška, kaip fizinio pavidalo gimimu iš moters įsčių, bet jį žadintume kaip asmenybę, pripildę dvasinio turinio – visiškai būtų kitokia šeima – ji būtų pilna, kupina palaimos ir Kūrėjo gyvasties, mūsų Tikrųjų Dvasinių Tėvų Energijos. Mes patys gyventume be ligų, nebūtų konfliktų, nebūtų savanaudiškų santykių visuomenėje, būtų vien tiktai Kūrybinis Procesas. Dabar yra tik griaunamasis procesas – viskas yra paremta griovimu. Šeima – griauna vieni kitus, kadangi niekaip nesutaria, kas čia yra valdžia šeimoj, kas – galva, kaip auklėt vaikus – iškart konfliktuoja. Tai yra griovimo procesas. Nueina į mokyklą, ten atsiranda griovimo procesas tarp vaikų ir mokytojų, nes vaikai nori savo – jie neparengti tam kolektyviniam mokymuisi. O kaip juos parengsi, jeigu šeima neturi darnos, Meilės? Ateina į darželį – ten darnos, Meilės nėra. Tai iš kur bus tada savitarpio supratimas tarp vaikų ir mokytojų, ir tarp vaikų klasėje? Tas pats tęsiasi per visą gyvenimą – jūs tą matot gatvėj, darbe. 
Aš šiandien einu važiuoti į Kauno geležinkelio stotį – atėjau, stovi traukinys – keturios lempos, iš jų tik viena veikianti – dvi išvis išmuštos, o kita nedega, tai viena spingsulė dega. Tai jeigu yra suprojektuota, kad būtų keturios lempos, jos visos turi būt, bet nieko, kam? čia vis tiek nieks nevažiuoja prieš šitą traukinį – vieni bėgiai, užteks ir tiek. 
O mes dabar – ateidami čia – garbinam mūsų Tėvus – Dvasinius Tėvus – kūrinijos Tėvus – koks yra kontrastas tarp to, kokiu gyvenimu gyvena aplinka ir ką mes darom čia, per šitą Gyvąją Komuniją. To neužtenka, mes turim atsivert visa savo dvasine asmenybės gelme, kad po pažadinimo – kada mus pažadins trečiąją dieną, kai išeikvos šitą Rojaus Trejybės mums suteikiamą gyvasties energiją šitam materialiam pavidalui – mus gi kaip asmenybę tai pažadins, suteiks mums sielos tapatybės formą, kuri atitiks mūsų dvasinius energinius virpesius, kokius mes patiriam čia, ir jeigu mes čia garbinam Rojaus Trejybę-AŠ ESU, tai aš jums sakau – turėkite tą atsivėrimo gelmę, kad jūs ir ten, vos pažadinti, iškart pašlovintumėt savo Dvasios Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Tai bus iššūkis, nes aplinka ten kitokia, ir toje aplinkoje jūs vis tiek būkite savimi – Kaune šlovinot savo Tėvus, tai šlovinkit ir tame pasaulyje, kur patirsite pažadinimą, nebijodami nieko, būdami ryžtingi, savo Gimtųjų Rojaus Šeimininkų ir mūsų Tėvų, sūnūs ir dukros! Ir taip visą laiką darykite – per visą amžinybę! Kiek bus jums įvairiausių iššūkių, ten jūs nešite, kaip pirmeiviai Rojaus Trejybės-AŠ ESU šlovinimą. Niekas nešlovina kūrinijoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU – tik Rojuje šlovina Rojaus Trejybę – iki pat Rojaus šlovinamas tik Tėvas – o mes dar šlovint pradėjom Visuminę Dievybę AŠ ESU, Kuri Savyje ir Rojaus Trejybę sutalpina, ir Absoliutus sutalpina. 

Štai kokią mes nešim kūrinijai Šviesą! 

Todėl jūs turite turėt tą gelmę gyvo atsivėrimo, kad taptumėte mokytojais tiems, kurie stovės aukštesniame laiptelyje savo patirtimi, savo Tikrovės pažinimu, o čia jūs, kaip išsiritę iš kiaušinio viščiukai, staiga juos mokote šlovint, garbint Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Tai bus nustebimas iš jų pusės – kaip čia yra, kas čia yra, kodėl šitaip? Ir jūs turėsit galimybę paaiškint – atskleist ryškesnę Tikrovės Šviesą, kurią jau patyrėte čia, būdami šitame pasaulyje. 

Štai dėl ko mums parengtas yra pasiekus Rojų patyrimu, užsitarnavus ir mokymais, ir įvairių užduočių įgyvendinimu, ištobulėjus taip, kaip numatė pagal mūsų Likimą ištobulėti mums, Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnums – kada pasieksime Užbaigtųjų Mirtingųjų Rojaus Korpusą, mes turėsime atskirą skyrių, kuris niekada nesusimaišys su visu kitu Korpusu – Užbaigtųjų Mirtingųjų Korpuso kitais nariais, nes mes turėsime skyrių tų Mirtingųjų, kurie pradėjo šlovint Rojaus Trejybę ir AŠ ESU dar būdami materialiu pavidalu savo pradinėje žengimo į Gimtuosius Namus Rojuje planetoje – Urantijoje. 

Štai kokia mums yra parengta aukšta misija. Rojuje laukia mūsų, laukia išskėstomis rankomis mūsų Tikrieji Tėvai, Savo sugrįžtančių sūnų, dukrų, kaip jūs laukiate savo vaikų šitame žemiškajame pasaulyje, jeigu jie ilgesniam laikui išvyksta iš tų namų, kuriuose užaugo, patyrė jūsų meilę. Todėl dvasinis ryšys su savo Tikraisiais ir Vieninteliais Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – neturi apribojimų, neturi gelmės dugno – jis yra begalinis, bedugnis. Ir kuo labiau jį gilinsite, tuo ryškiau jūs sužydėsite dvasiniu žiedu bet kuriame pasaulyje, bet kurioje Visatoje be jokio apribojimo. 

Štai turėkite tokį savosios asmenybės atskleidimo vektorių. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal