Algimanto mokymas, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 02 10, šviesos mokymų dalyje, kada Adolfina papasakojo savo skaudų patyrimą-išgyvenimą dėl savo sesers, kuri labai kenčia ligoje. Tokia sesers kančia iš vidaus veikia ir pačią Adolfiną. Tad ji paklausė patarimo.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Būsena ir yra, tas tapatybės ryšys su Kūrėju. Jeigu jisai silpnas, seklus, tada, natūralu, ima viršų gyvulinio proto baimės apraiškos. O kadangi mūsų organizmas – tai yra gyva sistema – jaučia virpesius, nesvarbu, ar tu žinai apie virpesių mechanizmo egzistavimą, ar nežinai – virpesiai sklinda – ir smegenys, sąmonės lygiu, jaučia tų virpesių poveikį – poveikį. Gali nieko nežinot apie virpesius, bet poveikis yra. Todėl tapatybė tiktai būdama gyvame, giliame ryšyje su Kūrėju, yra Kūrėjo iškeliama į Jo aukštesnio dažnio virpesių energinį lauką. Bet kada vis tiek aplinkoj, kur tu esi, matai tą skausmą, neteisingumą, matai kančią, matai mylimą žmogų – visa tai veikia. Ir ypač gyvulinis protas, kuris bendravo su ta sese visą gyvenimą, yra susietas labai artimais ryšiais, natūralu, ta reakcija yra skausminga. Tai malda ir reikalinga dėl to, kad daugiau gertum tą Gyvąjį Vandenį, kurį suteikia Kūrėjas. Tas Vanduo, juk ir yra vadinamas – Gyvasis Vanduo – kad visu savo nuoširdumu, kad ir kaip yra skausminga akimirka, kad galėtum, net ir tą skausmo akimirką, gert tą Gyvąjį Vandenį. Tegu tai bus tiktai vos vos šlakelis to vandens, šaukštelis, bet jisai nors kiek – nors kiek – nors menka dalele jis nepadidins skausmo, bet šiek tiek atmieš jį, kad jis nebūtų toks aštrus – jis bus aštrus, bet vis tiek jisai bus nors kiek sušvelnintas. Bet nėra jėgų kreiptis, štai čia jau pagalba yra iš mūsų, kada mes meldžiamės už kitus, tai tada yra tie virpesiai nukreipti konkrečiam asmeniui. Jie tarsi būtų, štai, kada sėdim tarpusavyje suėję, tai kai mes vienas kitą, pavyzdžiui, giriam – štai, koks tavo geras mokymas, štai kokia tavo buvo nuostabi malda – tai pakylėja žmogų, kuris sakė mokymą, kuris meldėsi – tai nėra kažkas ypatinga, bet tai yra sustiprinimas. Tai kada mes nukreipiam virpesius iš kitos vietos – kai esam per tūkstančius kilometrų nuo to žmogaus – tai tie virpesiai atitinka tą patį, ką šalia esantys girdėtų mūsų jam sakomą sustiprinantį žodį, pagiriantį žodį. Tai virpesiai atmiešia tą žemų virpesių energinį lauką. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu matai tą skausmą, fizine prasme, tai tada ta malda už tą kenčiantį bus tuo pačiu ir jam štai tų virpesių aukštesnio dažnio aplinka – tai bus jam ir palengvėjimas. Bet tuo pačiu bus apraminimas ir tavo vidaus, nors tu meldeisi ne už save, bet meldeisi už kitą asmenį, nes tu trokšti jam palengvinimo, tu trokšti jam apraminimo, juk mes ir meldžiamės čia ir už kitus. Malda reikalinga, kad mus stiprintų ir tuo pačiu apramintų kitus mūsų aukštesnio energinio dažnio virpesių pasiuntimu. 

Mes, kada jaučiam būsena ypač skausmingas akimirkas, tai mums atima tą gyvybingumą melstis – energiją atima, todėl vis tiek kelias yra vienintelis, vektorius vienintelis – tada savo valią pajungt Kūrėjo valiai, jau valinių pastangų dėka, ir vis tiek kreiptis. 
Tegu tai bus tiktai ištartas žodis – Rojaus Trejybe. Nesvarbu, toliau nebėra jėgų iš skausmo – štai to vidinio skausmo – ištart, bet vis tiek – ištart tą žodį viduje – mintimis – o toliau nebėra jėgų – netęsk, vėl tark tą patį žodį – Rojaus Trejybe – arba – mano Tėve, visų Tėve – nesvarbu, kaip tu Jį įvardinsi, ir tiek. Net ir toks kreipinys jau yra Kūrėjui skirta – toliau skausmo akimirka neleidžia tęst teiginio, nes jis nesusiformuoja tavo prote, bet tu jau parodei savo virpesių kryptį – kryptį kreiptis į Kūrėją, kreiptis į Tėvą, į Motiną. Ir Kūrėjui jau aišku, kokius tu teiginius galėjai pasakyt. Jam nereikalingi tie teiginiai, Jam reikalingas tavo atsivėrimas net ir pačiu kreipiniu, nes daugiau jėgų nebėra, daugiau energijos stinga išvystyt, ką tu nori pasakyt, bet Jam šito užtenka, kad užsimegztų tas jau bendras, gyvas komunijos ryšys – ir bus apraminimas maža dalele net neištarus ir žodžio. 

Todėl bet kokiu atveju kreipkitės į Kūrėją nuoširdžiai – nuoširdžiai – ne mechaniškai – neabejokite, kad jums bus tie virpesiai pakelti, nes pats jūsų kreipinys jau yra jūsų atsigręžimas į tą Kūrėjo jums jau suteikiamą virpesių potvynį, antplūdį, kuris ir pasieks jus. Bet kadangi jūsų bus ištarta – Tėve – reiškia, jūs vos vos kilstelsit savo vožtuvą, kad pritekėtų Gyvųjų Virpesių Vanduo, bet jis jau vis tiek pradės smelktis į jūsų vidų ir atsiras šiek tiek apraminta būsena. Kai jūs dar daugiau kilstelsit tą vožtuvą – daugiau pritekės, atsiras teiginys, ne vien tiktai kreipinys. 
Žodžiu, čia yra procesas, nes tie virpesiai jus iškels virš to skausmo, kurį mato jūsų gyvulinis protas, iškels į asmenybės šviesaus dvasinio, Dieviškojo proto juntamus sąmonės lygiu Kūrėjo virpesius, ir tada jūs pažvelgsite į savo tą kenčiantį, artimą žmogų nebe tuo lygiu, kaip prieš tai žvelgėte, būdami to skausmo lygyje, bet pažvelgsite tarsi iš aukščiau, tarsi į vaizdą, kuriame jūs jau nebesate – o jūs esate pakylėti aukštesnio Kūrėjo energinio dažnio virpesių. Ir tada jūsų atitolimas nuo tos problemos, nuo to milžiniško skausmo – būsena pajausite, kaip yra tas skausmas net ir sesei sumažėjęs, ir tada jūs ramiau galėsite kreiptis ir į Kūrėją. 
O kita vertus, jeigu yra tokia padėtis, nueikite ir išsiverkite – nuoširdžiai atpalaiduokite save, kad tas, kas yra, ir jau žmogiškasis, materialus protas nebeištveria – duokit laisvę protrūkiui ašarų verksmu. Ir po verksmo ateikit tada prie to žmogaus, pamatysite, jūs būsit stipresni, nes štai tas sunkumas – tas skausmas – šlietas ašaromis, į jo vietą lengviau pateks Kūrėjo aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Ir tada jų dėka jūs apraminsit ir sustiprinsit ir net pasiūlysit maldą ir tam, kuris prieš tai atmetė, gal daugybę metų atmetė – maldą – bet jūs jau būsite nebe tame lygyje, bet aukštesniam energinio dažnio virpesių lygyje. Ir tada jūs pajusite vidumi – būsena – kad reikia pasiūlyt maldą, kad apramint tą žmogų, jeigu jis sutinka, jei nesutinka – mintyse kreipsitės į Kūrėją, kad apramintų Jisai skausmą. 
Čia yra procesas, bet viską liudija būsena. Nebijokite būt savimi, ir niekada nesigėdykite nei verksmo, nei ašarų, jeigu jos yra motyvuotos Meile, Kilnumu, Gėriu – visa tai yra Tikra, tai yra iš Kūrėjo.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal